Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

За начина на възстановяване на запазената част на наследник, накърнена с безвъзмездни разпореждания на наследодателя, е налице съдебна практика по приложението на закона, в която се приема, че решаването му изисква освен конкретните изчисления и преценка дали наследникът може да получи от останалия в наследството на наследодателя чист актив имущество, на каква стойност е то и дали съответства на стойността на запазената му част.

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Приложимо ли е изключението по чл. 165, ал. 2, изр. 2 ГПК, ако оспорващият действителността на договор за продажба, с твърдения за нищожност на същия на основание чл. 26, ал. 2, предл. пето ЗЗД, в хипотезата на абсолютна симулация, е законен наследник, с право на запазена част, на прехвърлителите по сделката; дали в този случай оспорващият е трето лице по смисъла на чл. 165, ал. 2, изр. 2 ГПК или наследник, срещу когото сделката е насочена?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

При намаляване на универсално завещание, следва ли съдът да вземе предвид каква идеална част е притежавал наследодателят от конкретен недвижим имот, единствено който се включва в наследството, или намалението следва да се извърши в идеална /дробна/ част, равна на запазената част от наследството, определена по правилата на чл. 29 ЗН, независимо от обстоятелството какви имущества се включват в наследството?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

ще има значение за точното прилагане на закона. Твърди се, че въпросът за правата на страните, техните претенции по спора и начинът, по който съдът е обосновал изводите си, имат определящо значение. Изтъква се противоречие с Тълкувателно решение 1/1998г. на ОСГК и с две решения на ВКС, съответно от 1996г. и от 2019г.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

е неясен, тъй като нормите за съпружеската имуществена общност имат напълно самостоятелно значение и нямат никаква връзка с разпоредбите на ЗН, освен това по приложението им има обилна съдебна практика, която не се нуждае от промяна.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

по см. чл. 280, ал. 1 ГПК, а позоваването на чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК не е аргументирано, като в същото време няма причини да се приеме, че решението на апелативния съд е очевидно неправилно. В евентуалност са развити и съображения за неоснователност на касационната жалба. В. моли за присъждане на съдебноделоводните разноски за инстанцията.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Може ли съдът да основе своите правни изводи само на избрани доказателства или на части от доказателства, без да обсъди другите събрани по делото такива и без да изложи мотиви защо не ги възприема и кредитира и защо ги игнорира?
При предявен евентуален иск, оставен без разглеждане от първоинстанционния съд, дължи ли произнасяне въззивният съд, когато пред него се е сбъднало условието за разглеждането му?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

за преценката на това основание е поставен и процесуалноправния въпрос „Допустим ли е искът по чл. 37 ЗН или същият да се счита за преждевременно предявен при липсата на влязло в сила решение по чл. 30 ЗН“, по който касаторите поддържат да е налице противоречие с постоянната съдебна практика – решение №176 от 4.07.2013 год. по гр. д. №1805/2013 год. на І г. о., решение №800 от 1.12.2009 год. по гр. д. №3234/2008 год. на І г. о., решение №655/29.06.2009 год. по гр. д. №1475/2008 год. І г. о., определение №474/28.09.2018 год. по гр. д. №773/2018 год. на ІІ г. о. на ВКС.