Закон за местното самоуправление и местната администрация

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 21 ЗМСМА
  Чл. 21. (1) Общинският съвет:
  1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
  2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от деня, следващ датата на произвеждане на местните избори през 2003 г., доп., бр. 69 от 2006 г.) одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината;
  3. избира и освобождава председателя на общинския съвет;
  4. (доп. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., изм., бр. 69 от 2003 г., в сила от деня, следващ датата на произвеждане на местните избори през 2003 г. , отм., бр. 69 от 2006 г.)
  5. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от деня, следващ датата на произвеждане на местните избори през 2003 г.) определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;
  6. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от деня, следващ датата на произвеждане на местните избори през 2003 г.) приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;
  7. (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) определя размера на местните такси;
  8. (изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., бр. 69 от 2003 г., в сила от деня, следващ датата на произвеждане на местните избори през 2003 г. ) приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;
  9. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от деня, следващ датата на произвеждане на местните избори през 2003 г., бр. 69 от 2006 г.) приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи;
  10. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2005 г., в сила от 01.06.2005 г.) приема решения за ползване на банкови кредити, за(...)
 • чл. 21, ал. 1, т. 2 ЗМСМА
  Чл. 21. (1) Общинският съвет: [...]
  2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината;
 • чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА
  Чл. 21. (1) Общинският съвет: [...]
  8. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;
 • чл. 21, ал. 2 ЗМСМА
  Чл. 21. [...] (2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.
 • чл. 38, ал. 1 ЗМСМА
  Чл. 38. (1) Орган на изпълнителната власт в общината е кметът на общината. Органи на изпълнителната власт в района и кметството са съответно кметът на района и кметът на кметството.
 • чл. 38, ал. 2 ЗМСМА
  Чл. 38. [...] (2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм., бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., доп., бр. 69 от 2006 г.; доп., бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.; изм., бр. 9 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2014 г., в сила от 05.03.2014 г.) Кметът на общината, както и кметовете на райони и кметства се избират пряко от населението за срок от 4 години при условия и по ред, определени с Изборния кодекс.
 • чл. 38, ал. 4 ЗМСМА
  Чл. 38. [...] (4) Пълномощията на кмета на общината, на кмета на кметството и на кмета на района възникват от полагането на клетвата по чл. 32, ал. 1.
 • чл. 38, ал. 7 ЗМСМА
  Чл. 38. [...] (7) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от деня, следващ датата на произвеждане на местните избори през 2003 г.) Кметовете на общини, райони и кметства имат всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с тяхното правно положение.
 • чл. 39 ЗМСМА
  Чл. 39. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм., бр. 69 от 1999 г., бр. 69 от 2003 г., в сила от деня, следващ датата на произвеждане на местните избори през 2003 г., бр. 69 от 2006 г.; изм., бр. 9 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г.; изм., ДВ, бр. 36 от 10.05.2011 г. с Решение №4 на КС на РБ по к.д. №4/2011 г.) (1) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 9 от 2011 г.; изменението обявено за противонституционно - ДВ, бр. 36 от 10.05.2011 г. с Решение №4 на КС на РБ по к.д. №4/2011 г.) Кметът на общината, съответно кметът на района назначава заместник-кметове и определя техните функции, както следва:
  1. при население на общината до 10 000 души - до двама заместник-кметове;
  2. при население на общината до 100 000 души - до трима заместник-кметове;
  3. при население на общината до 160 000 души - до 4 заместник-кметове;
  4. при население на общината над 160 000 души - до 5 заместник-кметове;
  5. за Столичната община - до 7 заместник-кметове.
  [Текст на алинея 1 преди противоконституционните изменения: "Кметът на общината, съответно кметът на района, назначава заместник-кметове в съответствие с одобрената численост и структура на общинската администрация и определя техните функции".]
  (2) Кметът на общината, съответно кметът на района, определя със заповед заместник-кмет, който го замества при отсъствието му от общината, съответно от района.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г.) В случаите по ал. 2, когато не е издадена заповед от кмета на общината, съответно от кмета на района, общинският съвет определя заместник-кмета, който да замества кмета на общината, съответно - кмета на района, до тяхното завръщане.
  (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г.) Кметът на общината и кметът на района могат да оправомощават заместник-кметове да изпълняват техни правомощия в случаите, когато това е предвидено в закон.
  (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г.) Заместник-кмет може да(...)
 • чл. 39, ал. 5 ЗМСМА
  Чл. 39. [...] (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г.) Заместник-кмет може да бъде освободен без предизвестие със заповед на кмета на общината, съответно на кмета на района.
 • чл. 42, ал. 5 ЗМСМА
  Чл. 42. [...] (5) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Решенията и отказите на общинската избирателна комисия по ал. 3, както и отказите по ал. 4 може да се оспорват пред съответния административен съд от заинтересуваните лица или от централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, и ръководствата на коалициите, компетентни съгласно решението за образуване на коалицията, които са представени в общинския съвет или от упълномощени от тях лица, по реда на чл. 459 от Изборния кодекс. Препис от решението се изпраща на Централната избирателна комисия и на председателя на общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила.
 • чл. 44 ЗМСМА
  Чл. 44. (1) Кметът на общината:
  1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
  2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
  3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
  4. отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните структури на Министерството на вътрешните работи;
  5. организира изпълнението на общинския бюджет;
  6. организира изпълнението на дългосрочните програми;
  7. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;
  8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
  9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;
  10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
  11. (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм., бр. 19 от 2005 г.; отм., бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) ;
  12. председателства съвета по сигурност;
  13. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията , както и организира изпълнението им;
  14. изпълнява(...)
 • чл. 44, ал. 1 ЗМСМА
  Чл. 44. (1) Кметът на общината:
  1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
  2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
  3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп., бр. 69 от 2003 г., в сила от деня, следващ датата на произвеждане на местните избори през 2003 г.) назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
  4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.; изм., бр. 53 от 2014 г.) отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните структури на Министерството на вътрешните работи;
  5. организира изпълнението на общинския бюджет;
  6. организира изпълнението на дългосрочните програми;
  7. (доп. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., бр. 69 от 2003 г., в сила от деня, следващ датата на произвеждане на местните избори през 2003 г., изм., бр. 69 от 2006 г.) организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;
  8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
  9. (изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп., бр. 85 от 2000 г.; изм., бр. 14 от 2009 г.) възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;
  10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина; 11. (нова - ДВ, бр. 65(...)
 • чл. 44, ал. 1, т. 1 ЗМСМА
  Чл. 44. (1) Кметът на общината:
  1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
 • чл. 44, ал. 1, т. 3 ЗМСМА
  Чл. 44. (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 01.05.2009 г.; изм., бр. 14 от 2009 г.; бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; изм., бр. 53 от 2014 г.) (1) Кметът на общината: [...]
  3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп., бр. 69 от 2003 г., в сила от деня, следващ датата на произвеждане на местните избори през 2003 г.) назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
 • чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА
  Чл. 44. (1) Кметът на общината: [...]
  7. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;
 • чл. 44, ал. 1, т. 9 ЗМСМА
  Чл. 44. (1) Кметът на общината: [...]
  9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;
 • чл. 45 ЗМСМА
  Чл. 45. (1) Актовете на кмета на общината могат да се оспорват по административен ред пред областния управител, освен ако в закон е предвидено друго.
  (2) Общинският съвет може да отменя административните актове, издадени от кмета на общината, които противоречат на актове, приети от съвета, в 14-дневен срок от получаването им. В същия срок съветът може да оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния административен съд.
  (3) Актовете на общинския съвет могат да се оспорват пред съответния административен съд.
  (4) Областният управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго. Той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспорва пред съответния административен съд. Оспорването спира изпълнението на индивидуалните и на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове, освен ако съдът постанови друго.
  (5) Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове. Кметът на общината не може да върне за ново обсъждане по целесъобразност вътрешнослужебни актове, свързани с организацията и дейността на общинския съвет и на неговите комисии.
  (6) Върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането му се изпраща на председателя на общинския съвет в 7-дневен срок от получаването му.
  (7) Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.
  (8) Върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред съответния административен съд от кмета на общината, съответно от областния управител, в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 7, ако в този(...)
 • чл. 46 ЗМСМА
  Чл. 46. (1) Кметът на район или кметство:
  1. изпълнява бюджета на общината в частта му за района или кметството;
  2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
  3. отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;
  4. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от деня, следващ датата на произвеждане на местните избори през 2003 г., доп., бр. 69 от 2006 г.) назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района или кметството, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;
  5. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
  6. (доп. - ДВ, бр. 67 от 1999 г.) води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
  7. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
  8. (доп. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм., бр. 69 от 2006 г.; изм., бр. 53 от 2014 г.) осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл. 70, 72, 80, 81, 83 , 85 и 87 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
  9. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
  10. представлява района или кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други райони или кметства.
  11. (нова - ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.) организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на района или кметството;
  12. (нова - ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.) изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., изм., бр. 69 от 2006 г.) Правомощията на кмет на кметство в населеното място, което е административен център на общината, се изпълняват от кмета на(...)
 • чл. 46, ал. 1, т. 4 ЗМСМА
  Чл. 46. (1) Кметът на район или кметство: [...]
  4. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от деня, следващ датата на произвеждане на местните избори през 2003 г., доп., бр. 69 от 2006 г.) назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района или кметството, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;
 • чл. 46, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
  Чл. 46. (1) Кметът на район или кметство: [...]
  11. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на района или кметството;
 • пар. 6 ПЗР ЗМСМА
  § 6. Изменения в други закони:
  1. В Закона за собствеността (обн., Изв., бр. 92 от 1951 г.; изм., бр. 12 от 1958 г., бр. 90 от 1960 г.; ДВ, бр. 99 от 1963 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 54 и 87 от 1974 г., бр. 55 от 1978 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 19 от 1985 г., бр. 14 и 91 от 1988 г., бр. 38 от 1989 г. и бр. 31 от 1990 г.) чл. 6 се изменя , както следва: "6. Държавна собственост е имуществото, обявено от Конституцията и законите за изключителна нейна собственост, както и имуществото, което тя придобива. Общинска собственост е имуществото:
  1. предоставено със закон в собственост на общините или включено в уставния фонд на общинските фирми;
  2. придобито със средства от общинския бюджет или със средства по извънбюджетна сметка на общината;
  3. изградено с доброволен труд и парични средства на населението;
  4. придобито със заеми, получени и изплащани от общината;
  5. подарено или завещано на общинския съвет или отделните селища;
  6. възстановено чрез реституция;
  7. преотстъпено безвъзмездно от държавата;
  8. прехвърлено в собственост на общините съгласно преходните разпоредби на този закон."
  2. Към Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 57 от 1991 г.) се създава следният нов член 13а:
  "Чл. 13а. Взаимоотношенията на столичната и регионалните дирекции на Министерството на вътрешните работи и на районните полицейски управления с областните управители, околийските управители и кметовете се уреждат със Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за полицията."
 • пар. 7, ал. 1, т. 3 ПЗР ЗМСМА
  § 7. (1) (Предишен текст на § 7 - ДВ, бр. 49 от 1995 г.) С влизане в сила на този закон преминават в собственост на общините и следните държавни имоти: [...]
  3. незастроени парцели и имоти в селищните територии, предназначени за жилищно строителство, обществени, благоустройствени и комунални мероприятия, придобити чрез отчуждително производство, с изключение на подлежащите на връщане на предишните им собственици;
 • пар. 7, ал. 1, т. 4 ПЗР ЗМСМА
  § 7. (1) С влизане в сила на този закон преминават в собственост на общините и следните държавни имоти: [...]
  4. общинските пътища, улиците, булевардите, площадите, обществените паркинги в селищата и зелените площи за обществено ползване;
 • пар. 7, ал. 1, т. 6 ПЗР ЗМСМА
  § 7. (1) (Предишен текст на § 7 - ДВ, бр. 49 от 1995 г.) С влизане в сила на този закон преминават в собственост на общините и следните държавни имоти: [...]
  6. обектите на общинската инфраструктура с местно значение, предназначени за административните потребности на общините, както и за здравно, образователно, културно, търговско, битово, спортно или комунално обслужване;