Закон за медиацията

AJAX progress indicator
Категории
  • чл. 11а ЗМед
    Действие на началото на процедурата по медиация върху давностния срок
    Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2011 г., в сила от 01.04.2011 г.) Давност не тече, докато трае процедурата по медиация.