Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците

AJAX progress indicator
Категории
  • чл. 4, ал. 1, т. 1 ЗМДВИП
    Чл. 4. (1) Удължават се с един месец от отмяната на извънредното положение:
    1. сроковете, определени в закон, извън тези по чл. 3, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти;