Закон за местните данъци и такси

AJAX progress indicator
  • чл. 33 ЗМДТ
    Чл. 33. (1) Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се определя и оценява в левове към момента на откриване на наследството, както следва: 1. недвижимите имоти на територията на страната - по данъчна оценка съгласно приложение № 2; 2. чуждестранната валута и благородните метали - по централния курс на Българската народна банка; 3. ценните книжа - по пазарна стойност, а когато пазарната стойност не може да бъде определена без значителни разходи или затруднения, те се оценяват по номинал; 4. превозните средства - по застрахователна стойност; 4а. (отм. ДВ 45/2002); 5. останалите движими вещи и права - по пазарна стойност; 6. предприятия или дялови участия в търговски дружества или кооперации - по пазарна стойност, а когато определянето й изисква значителни разходи или затруднения - по счетоводни данни. 7. недвижимите имоти на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на трета държава - по данъчна стойност, посочена в документ, издаден за целите на данъчно облагане от компетентен орган на съответната държава, придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач. (2) По реда на ал. 1 се оценяват и задълженията на наследодателя. (3) Правата и задълженията на наследодателя, които не са установени по основание или размер, се декларират, но се оценяват и вземат предвид при определяне на облагаемата наследствена маса след установяването им по основание и размер. В тези случаи дължимият данък се преизчислява. (4) При поискване от служител на общинската администрация или от заинтересуваното лице застрахователите издават в 7-дневен срок удостоверение за застрахователната стойност на вещта.