Закон за лечебните заведения

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 9, ал. 1, т. 1 ЗЛЗ
  Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.; доп., бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2015 г.) (1) Лечебни заведения за болнична помощ са:
  1. болница за активно лечение;
 • чл. 20 ЗЛЗ
  Чл. 20. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2015 г.) (1) (Предишен текст на чл. 20 - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.; изм., бр. 72 от 2015 г.) В болницата за активно лечение се лекуват лица с остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия, и се оказва родилна помощ.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2010 г.,в сила от 31.07.2010 г.; изм., бр. 72 от 2015 г.) В болницата за активно лечение могат да се откриват структури за продължително лечение или рехабилитация.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) В болницата за активно лечение могат да се предоставят комплексни медицински грижи за болни с определени заболявания и за деца с увреждания и хронични заболявания.
  (4) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) Комплексните грижи по ал. 3 могат да се организират на функционален принцип от структурните звена на болницата.
  (5) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) В случаите по ал. 4 комплексните грижи за болни с психични, кожно-венерически и онкологични заболявания и за деца с увреждания и хронични заболявания включват дейностите по чл. 26, ал. 1, съответно по чл. 26а, ал. 1, чл. 26б, ал. 1 и чл. 27, ал. 1, а за болните с други заболявания - необходимите дейности по тяхното наблюдение и лечение.
  (6) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) Организирането на комплексните грижи в болницата се урежда с правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.
  (7) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2010 г.,в сила от 31.07.2010 г.; предишна ал. 3, доп., бр. 72 от 2015 г.) Дейността по ал. 2 и 3 може да се извършва след издаване на разрешението по чл. 47.
 • чл. 23, ал. 1 ЗЛЗ
  Чл. 23. (Изм. изцяло - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) (1) Многопрофилна болница е лечебно заведение, което има отделения или клиники най-малко по две медицински специалности.
 • чл. 57 ЗЛЗ
  Чл. 57. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) (1) (Предишен текст на чл. 57 - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) Лечебното заведение за болнична помощ се състои от: клиники и/или отделения с легла, медико-диагностични и медико-технически лаборатории, отделения без легла, болнична аптека, консултативни кабинети, звена за административни, стопански и обслужващи дейности.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) Клиниките, отделенията и медико-диагностичните лаборатории имат ниво на компетентност, определено в съответствие с утвърдените медицински стандарти по чл. 6, ал. 1. Нивото на компетентност се определя по ред и критерии, определени в наредбата по чл. 46, ал. 3.
 • чл. 61 ЗЛЗ
  Чл. 61. (1) Административни, стопански и обслужващи звена в лечебно заведение за болнична помощ са всички, които не участват пряко в диагностично-лечебната дейност.
  (2) Стопанските и обслужващите дейности или част от тях, осъществявани в лечебните заведения, могат да се възлагат на външни лица чрез договор за поръчка или изработка.