Закон за лицата и семейството

AJAX progress indicator
 • чл. 1 ЗЛС
  Чл. 1. Всяко лице, от момента на раждането си, придобива способността да бъде носител на права и задължения.
 • чл. 3 ЗЛС
  Чл. 3. (1) Лицата, които не са навършили 14-годишна възраст, са малолетни.
  (2) Вместо тях и от тяхно име правни действия извършват техните законни представители - родители или настойници.
 • чл. 3, ал. 2 ЗЛС
  Чл. 3. [...] (2) Вместо тях и от тяхно име правни действия извършват техните законни представители - родители или настойници.
 • чл. 4 ЗЛС
  Чл. 4. (1) Лицата от 14 години до навършване на 18-годишна възраст са непълнолетни.
  (2) Те извършват правни действия със съгласието на техните родители или попечители, но те могат сами да сключват обикновени дребни сделки за задоволяване на текущите им нужди и да разполагат с това, което са придобили със своя труд.
 • чл. 4, ал. 2 ЗЛС
  Чл. 4. [...] (2) Те извършват правни действия със съгласието на техните родители или попечители, но те могат сами да сключват обикновени дребни сделки за задоволяване на текущите им нужди и да разполагат с това, което са придобили със своя труд.
 • чл. 5 ЗЛС
  Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. изв. 89 от 1953 г.) (1) Непълнолетните и пълнолетните, които поради слабоумие или душевна болест не могат да се грижат за своите работи, се поставят под пълно запрещение и стават недееспособни.
  (2) Пълнолетните с такива страдания, чието състояние не е така тежко, за да бъдат поставени под пълно запрещение, се поставят под ограничено запрещение.
  (3) За правните действия на лицата по ал. 1 се прилага чл. 3, ал. 2, а за правните действия на лицата по ал. 2 се прилага чл. 4, ал. 2.
 • чл. 5, ал. 3 ЗЛС
  Чл. 5. [...] (3) За правните действия на лицата по ал. 1 се прилага чл. 3, ал. 2, а за правните действия на лицата по ал. 2 се прилага чл. 4, ал. 2.
 • чл. 52 ЗЛС
  Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 1953 г., отм., бр. 23 от 1968 г.)

  [Редакция към ДВ, бр. 193/1949]
  52. Когато бракът се прекрати поради развод или когато основателността на иска е установена след смъртта на ищеца съгласно чл. 48, всеки съпруг има право да получи част от това, което другият е придобил през време на брака.
  Съдът определя частта на съпруга в придобиванията на другия съпруг по справедливост, като държи сметка за това, доколко той е съдействувал за тези придобивания с труда си, със средствата си, с работата си в домакинството или изобщо с помощта си.
  Частта не може да превишава дела, който съпругът би имал като наследник по закон на другия съпруг по време на предявяване на иска.
  Решението има прехвърлителпо действие. Когато частта е определена в пари, съдът може да даде срок за изплащане.
 • чл. 108, ал. 3 ЗЛС
  Чл. 108. (Отм. - ДВ, бр. 41 от 1985 г.)
  [Редакция към ДВ 36/1979]
  Чл. 108. [...] Когато съпругът е настойник или когато родителите упражняват родителски права, настойнически дела не се образуват.