Закон за конституционния съд

AJAX progress indicator
  • чл. 14, ал. 3 ЗКС
    Чл. 14. [...] (3) Решенията на съда се обнародват в "Държавен вестник" в 15-дневен срок от приемането им и влизат в сила 3 дни след обнародването им.
  • чл. 22, ал. 4 ЗКС
    Чл. 22. [...] (4) Възникналите правни последици от акта по ал. 2 се уреждат от органа, който го е постановил.