Закон за кооперациите (1991 г.) /отм./

AJAX progress indicator
Категории
 • пар. 1 ДР ЗК 1991 /отм./
  § 1. (1) Възстановяват се правата на съществуващите и възстановените кооперации върху тяхното иззето и одържавено имущество след 10 септември 1944 г.
  (2) Правото на собственост върху посоченото в ал. 1 имущество се установява с нотариални актове, протоколи, балансови отчети, разписки за платени данъци, такси, застраховки, съдебни решения и други писмени доказателства. Когато такива липсват, правото на собственост се установява по общия исков ред. Производството по тези дела се освобождава от държавни такси.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г.) Държавните, общинските и други фирми и организации предават имуществото на кооперациите по ал. 1 в срок от 18 месеца след влизане на закона в сила. В същия срок кооперациите и кооперативните съюзи предявяват писмените си искания пред тях.
  (4) Условията и редът за връщане на имуществото се определят от Министерския съвет.
 • пар. 1, ал. 1 ДР ЗК 1991 /отм./
  § 1. (1) Възстановяват се правата на съществуващите и възстановените кооперации върху тяхното иззето и одържавено имущество след 10 септември 1944 г.