Закон за кадастъра и имотния регистър

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 2, ал. 5 ЗКИР
  Чл. 2. [...] (5) Данните по ал. 1 и 2 са доказателство за обстоятелствата, за които се отнасят, до доказване на противното.
 • чл. 3 ЗКИР
  Чл. 3. (1) Имотният регистър се състои от партидите на недвижимите имоти.
  (2) В имотния регистър се вписват актовете, с които се признава или прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, възбраните и ипотеките върху тях, както и други действия, обстоятелства и юридически факти, за които закон предвижда вписване.
  (3) Съдията по вписванията разпорежда вписванията в партидите на недвижимите имоти, които се намират на територията на съответния съдебен район.
 • чл. 6 ЗКИР
  Чл. 6. (1) Кадастърът и имотният регистър са свързани чрез двустранна връзка въз основа на идентификатора на недвижимите имоти.
  (2) Основните данни за недвижимите имоти в имотния регистър се получават от кадастъра. Данните за правото на собственост и другите вещни права върху недвижимите имоти в кадастъра се получават от имотния регистър.
  (3) Двустранната връзка по ал. 1 и обменът на данни между кадастъра и имотния регистър се осъществяват при условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието.
 • чл. 7 ЗКИР
  Чл. 7. (1) За кадастъра и имотния регистър се създават компютъризирани информационни системи, които са свързани помежду си.
  (2) Информационните системи по ал. 1 осъществяват връзка и с Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), Единния държавен регистър на стопанските субекти в Република България (БУЛСТАТ), Регистъра на населението - Национална база данни „Население", търговския регистър и регистрите на държавните и общинските имоти.
  (3) Условията и редът за създаване, поддържане и ползване на информационните системи, по ал. 1, както и достъпът до данните в тях, както и достъпът до данните в специализираните системи по чл. 32, ал. 1, т. 2 се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието.
  (4) Достъпът до данните в информационните системи по ал. 1 и по ал. 2 и предоставянето на данни от Регистъра на населението - Национална база данни „Население", се осъществяват безвъзмездно.
 • чл. 17 ЗКИР
  Чл. 17. (1) Правоспособно лице по геодезия, по картография или по кадастър може да бъде: 1. физическо лице, което е гражданин на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и: а) има завършено висше образование по геодезия с образователно-квалификационна степен магистър-инженер или призната професионална квалификация по геодезия по реда на Закона за признаване на професионалните квалификации, ако е гражданин на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; б) има най-малко двегодишен стаж в областта на кадастъра, съответно в областта на геодезията или картографията; в) не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, освен ако е реабилитирано; 2. юридическо лице регистрирано по реда на Търговския закон или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, което има за предмет на дейност създаване на кадастър, съответно извършване на дейности по геодезия или картография, и в постоянния му специализиран състав има лице или лица, правоспособни да извършват дейности по геодезия, картография и кадастър. (2) Правоспособно физическо лице може да участва в постоянния специализиран състав само на едно юридическо лице. (3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1, буква „в" се установяват служебно от Агенцията по геодезия, картография и кадастър в случаите, в които физическото лице е български гражданин. Чуждите граждани представят свидетелство за съдимост или аналогичен документ.
 • чл. 23 ЗКИР
  Чл. 23. Недвижим имот - обект на кадастъра е:
  1. поземлен имот;
  2. сграда, включително изградена в груб строеж както и съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект;
  3. самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура.
 • чл. 23, т. 2 ЗКИР
  Чл. 23. Недвижим имот - обект на кадастъра е: [...]
  2. сграда, включително изградена в груб строеж както и съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект;
 • чл. 23, т. 3 ЗКИР
  Чл. 23. Недвижим имот - обект на кадастъра е: [...]
  3. самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура.
 • чл. 24 ЗКИР
  Чл. 24. (1) Основна единица на кадастъра е поземленият имот.
  (2) Поземлен имот е част от земната повърхност, включително и тази, която трайно е покрита с вода, определена с граници съобразно правото на собственост.
  (3) Поземлените имоти образуват територията на страната, определена от държавните граници, без да се припокриват един с друг.
  (4) Държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение са граници и на поземлени имоти.
 • чл. 24, ал. 2 ЗКИР
  Чл. 24. [...] (2) Поземлен имот е част от земната повърхност, включително и тази, която трайно е покрита с вода, определена с граници съобразно правото на собственост.
 • чл. 27, ал. 1, т. 3 ЗКИР
  Чл. 27. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) (1) Основни кадастрални данни са: [...]
  4. (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) данните за държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение.
 • чл. 28, ал. 1 ЗКИР
  Чл. 28. (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват в цифров, графичен и писмен вид и се поддържат в цифров вид.
 • чл. 41, ал. 1 ЗКИР
  Чл. 41. (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на данни, които:
  1. се съдържат в карти, планове кадастрални планове, приложени подробни градоустройствени планове, приложени подробни устройствени планове, регистри и друга документация, одобрени по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна република България, отменения Закон за териториално и селищно устройство, Закона за устройство на територията, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, имат характер на основни кадастрални данни и отговарят по съдържание и точност на изискванията, определени с наредбата по чл. 31;
  2. са набрани чрез геодезически измервания и изчисления.
  3. се съдържат в одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри или в кадастрални планове, одобрени по реда на § 40 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 36 от 2004 г.).
 • чл. 41, ал. 6 ЗКИР
  Чл. 41. [...] (6) Когато от събраните данни по реда на ал. 2 и 3 се установи наличие на документи, удостоверяващи дублиране на носителите на право на собственост, съответно на друго вещно право, за един и същ имот, в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи.
 • чл. 43, ал. 1, т. 5 ЗКИР
  Чл. 43. (1) Границите - предмет на кадастъра, се установяват, както следва: [...]
  5. границите на поземлените имоти в урбанизираните територии, след анализиране на данните от:
  а) означеното на място състояние в съответствие с правото на собственост;
  б) съществуващите на място материализирани граници, когато не са означени по реда на буква „а";
  в) планове и карти, посочени в чл. 41, ал. 1, т. 1 и 3;
  г) регулационните планове при приложена дворищна регулация;
 • чл. 51 ЗКИР
  Чл. 51. (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние, като се изменят при установяване на:
  1. изменения в данните за обектите на кадастъра, настъпили след влизането в сила на кадастралната карта и кадастралните регистри;
  2. непълноти или грешки.
  3. явна фактическа грешка.
  (2) Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри по ал. 1 се извършват от службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота.
  (3) Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се извършват по заявление от собственик, друго лице, когато това е предвидено в закон, или въз основа на служебно постъпила информация от ведомство или община.
  (4) Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри по ал. 1, т. 2 и 3 за територии, в които попадат повече от 50 поземлени имота, могат да се извършват по искане на кмета на общината.
  (5) За извършване на измененията в кадастралната карта се изработва проект в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 и в графичен вид, в който новообразуваните имоти са индивидуализирани с граници и идентификатор. Проектът се изработва от правоспособно лице по кадастър.
  (6) При промяна на граници на поземлени имоти и сгради, при създаване на нови обекти на кадастъра, при допълване на непълноти или поправяне на грешки, както и при отстраняване на явна фактическа грешка в кадастралната карта проектът по ал. 5 съдържа и данни от геодезически измервания.
  (7) Преместванията на земни маси в резултат на природни бедствия не променят границите на поземлените имоти в кадастъра, освен в предвидените в закон случаи.
 • чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗКИР
  Чл. 51. (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние, като се изменят при установяване на: [...]
  2. непълноти или грешки.
 • чл. 51, ал. 5 ЗКИР
  Чл. 51. [...] (5) Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри по ал. 1, т. 2 и 3 за територии, в които попадат повече от 50 поземлени имота, могат да се извършват по искане на кмета на общината.
 • чл. 52 ЗКИР
  Чл. 52. (1) Службата по геодезия, картография и кадастър издава скица-проект за недвижим имот, който не е отразен в кадастралната карта и кадастралните регистри, въз основа на проект за изменение в случаите на:
  1. делба;
  2. отчуждаване на част от поземлен имот;
  3. промяна на граница по взаимно съгласие на собствениците;
  4. съединяване на поземлени имоти на различни собственици;
  5. снабдяване с акт за придобито по давност право на собственост или друго вещно право върху недвижим имот;
  6. член 19, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за издаване на решения за възстановяване на правото на собственост върху поземлен имот;
  7. индивидуализиране на имоти, които са предмет на прехвърляне, отчуждаване или придобиване на право на собственост.
  (2) Изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри по ал. 1 се извършва след постъпване на данните от вписан акт по реда на чл. 86, ал. 1.
 • чл. 52, ал. 1 ЗКИР
  Чл. 52. (1) Службата по геодезия, картография и кадастър издава скица-проект за недвижим имот, който не е отразен в кадастралната карта и кадастралните регистри, въз основа на проект за изменение в случаите на:
  1. делба;
  2. отчуждаване на част от поземлен имот;
  3. промяна на граница по взаимно съгласие на собствениците;
  4. съединяване на поземлени имоти на различни собственици;
  5. снабдяване с акт за придобито по давност право на собственост или друго вещно право върху недвижим имот;
  6. член 19, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за издаване на решения за възстановяване на правото на собственост върху поземлен имот;
  7. индивидуализиране на имоти, които са предмет на прехвърляне, отчуждаване или придобиване на право на собственост.
 • чл. 52, ал. 1, т. 1 ЗКИР
  Чл. 52. (1) Службата по геодезия, картография и кадастър издава скица-проект за недвижим имот, който не е отразен в кадастралната карта и кадастралните регистри, въз основа на проект за изменение в случаите на:
  1. делба;
 • чл. 53 ЗКИР
  Чл. 53. (1) Измененията в кадастралния регистър на недвижимите имоти се извършват при:
  1. възникване на нови или при промяна на данните, подлежащи на записване;
  2. отпадане на основанието за извършено записване, в случаите на ал. 2 и чл. 41, ал. 6;
  3. констатиране на несъответствие между данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти и източника, удостоверяващ данните.
  (2) При наличие на документи, удостоверяващи дублиране на носителите на право на собственост, съответно на друго вещно право, за един и същ имот в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи.
  (3) За измененията по ал. 1, т. 2 и ал. 2 се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс на всички заинтересовани лица в тридневен срок от извършването им.
 • чл. 53, ал. 1 ЗКИР
  Чл. 53. (1) Измененията в кадастралния регистър на недвижимите имоти се извършват при:
  1. възникване на нови или при промяна на данните, подлежащи на записване;
  2. отпадане на основанието за извършено записване, в случаите на ал. 2 и чл. 41, ал. 6;
  3. констатиране на несъответствие между данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти и източника, удостоверяващ данните.
 • чл. 53, ал. 1, т. 1 ЗКИР
  Чл. 53. (1) Измененията в кадастралния регистър на недвижимите имоти се извършват при:
  1. възникване на нови или при промяна на данните, подлежащи на записване;
 • чл. 53, ал. 2, изр. 2 ЗКИР
  чл. 53 [...]
  Редакция към ДВ, бр. 57 от 22.07.2016 г.:
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г.) При наличие на документи, удостоверяващи дублиране на носителите на право на собственост, съответно на друго вещно право, за един и същ имот в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи.
  Редакция към ДВ, бр. 49 от 13.06.2014 г.:
  (2) При наличие на противопоставими права на собственост, съответно на друго вещно право на повече от едно лице за един и същи имот, в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи.
  Редакция към ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г.:
  (2) Непълнотите или грешките на основните данни в кадастралната карта и кадастралните регистри се допълват или поправят по молба на заинтересуваното лице. Когато непълнотите или грешките са свързани със спор за материално право, те се отстраняват след решаването му по съдебен ред.
  (3)(Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Непълнотите и грешките по ал. 1, т. 1 се установяват на самото място от службата по геодезия, картография и кадастър с акт, който се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните собственици.
  Редакция към ДВ, бр. 34 от 25.04.2000 г.:
  (2) Непълнотите или грешките на основните данни в кадастралната карта и кадастралните регистри се допълват или поправят по молба на заинтересуваното лице. Когато непълнотите или грешките са свързани със спор за материално право, те се отстраняват след решаването му по съдебен ред.
 • чл. 53, ал. 2 ЗКИР
  Чл. 53. [...] (2) При наличие на документи, удостоверяващи дублиране на носителите на право на собственост, съответно на друго вещно право, за един и същ имот в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи.
 • чл. 53, ал. 3 ЗКИР
  Чл. 53. [...] (3) За измененията по ал. 1, т. 2 и ал. 2 се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс на всички заинтересовани лица в тридневен срок от извършването им.
 • чл. 54 ЗКИР
  Чл. 54. (1) Непълнотата или грешката се допълва или поправя от службите по геодезия, картография и кадастър въз основа на писмени доказателства и проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти.
  (2) Когато непълнотата или грешката е свързана със спор за материално право, тя се отстранява след решаване на спора по съдебен ред. При необходимост съдът може да възложи на вещо лице, правоспособно по кадастър, изработване на комбинирана скица с координати на граничните точки. Влязлото в сила съдебно решение, придружено от проект за изменение, изготвен от правоспособно лице по кадастър, е основание за изменение на кадастралната карта по реда на чл. 53а, т. 1.
  (3) Не се смята за непълнота или грешка в кадастралната карта разликата в координатите на точка от граница, определена от кадастралната карта и чрез геодезически измервания, когато е по-малка от допустимата, определена с наредбата по чл. 31.
  (4) Измененията в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти при отстраняване на непълнота или грешка се одобряват със заповед на началника на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота. Заповедта се придружава от скица-проект. Заповедта за одобряване на изменението се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс на заинтересованите лица, чиито права са засегнати от изменението.
  (5) В случаите на чл. 51, ал. 4 измененията в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти се одобряват със заповед на изпълнителния директор, която се обявява на заинтересованите лица по реда на чл. 35, ал. 3.
  (6) Заповедите по ал. 4 и 5 могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имота.
  (7) При нанасянето в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на имот, чието право на собственост е възстановено по реда на чл. 10, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските(...)
 • чл. 54, ал. 2 ЗКИР
  чл. 54 [...] (2) Когато непълнотата или грешката е свързана със спор за материално право, тя се отстранява след решаване на спора по съдебен ред. При необходимост съдът може да възложи на вещо лице, правоспособно по кадастър, изработване на комбинирана скица с координати на граничните точки. Влязлото в сила съдебно решение, придружено от проект за изменение, изготвен от правоспособно лице по кадастър, е основание за изменение на кадастралната карта по реда на чл. 53а, т. 1.
 • чл. 54, ал. 4 ЗКИР
  чл. 54 [...] (4) Измененията в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти при отстраняване на непълнота или грешка се одобряват със заповед на началника на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота. Заповедта се придружава от скица-проект. Заповедта за одобряване на изменението се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс на заинтересованите лица, чиито права са засегнати от изменението.
 • чл. 56, ал. 2 ЗКИР
  Чл. 56. (отм., бр. 49 от 2014 г.) (2) При съдебна и доброволна делба, при продажба на част от недвижим имот, при съединяване на съседни недвижими имоти, както и при разделяне на недвижим имот по искане на собственика или във връзка с промяна на трайното предназначение службата по геодезия, картография и кадастър дава идентификатори и издава скици, а за самостоятелен обект в сграда - и схема на обекта. Когато скицата е изработена от правоспособно лице, тя се заверява от службата по геодезия, картография и кадастър.
 • чл. 60 ЗКИР
  Чл. 60. В част "А" на партидата се вписват:
  1. идентификаторът;
  2. видът на имота - поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда;
  3. адресът;
  4. границите на поземления имот (идентификаторите на съседните поземлени имоти, съответно на самостоятелните обекти в сграда);
  5. площта в квадратни метри или в декари;
  6. предназначението на имота;
  7. етажността на сградата;
  8. обстоятелството по чл. 67, ал. 2 от Закона за наследството.
 • чл. 62, ал. 1, т. 5 ЗКИР
  Чл. 62. (1) В част "В" на партидата се вписват: [...]
  5. исковите молби по чл. 114 от Закона за собствеността;
 • чл. 64, ал. 1 ЗКИР
  Чл. 64. (1) В част "Д" на партидата се вписват:
  1. видът на възбраната - обща или за отделен имот;
  2. номерът и датата на акта за налагане на възбраната и органът, наложил възбраната;
  3. номерът и датата на вписване на възбраната;
  4. размерът на обезпечената сума;
  5. заличаването на възбраната и основанието.
 • чл. 65 ЗКИР
  Чл. 65. (1) Партидата се води за недвижим имот, който има идентификатор.
  (2) Всяка партида има самостоятелен номер.
  (3) До влизането в сила на заповедта по чл. 73 имотна партида се води независимо дали за имота има създаден идентификатор.
  (4) До издаването на заповед по чл. 70 Агенцията по вписванията изготвя електронна партида и електронно партидно дело за централния архив по чл. 58б, ал. 1, т. 4 при всяко вписване, отбелязване или заличаване на акт по чл. 110 - 115 от Закона за собствеността, засягащ имот с идентификатор. Електронната партида се изготвя с наличните данни по вписания акт и предоставените данни за имота от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и има значение на помощно средство за последващото изготвяне на имотните партиди по ал. 3 и по чл. 59.
 • чл. 73 ЗКИР
  Чл. 73. (1) След влизането в сила на заповедта по чл. 49а, ал. 3 и след одобряването на кадастралната карта и регистри за съответната територия министърът на правосъдието издава заповед, с която обявява въвеждането на имотния регистър за територията. Заповедта се обнародва в „Държавен вестник".
  [(2) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) (2) Заповед по ал. 1 се издава и когато в съдебния район има и партиди по чл. 72, ал. 2.]
 • чл. 73, ал. 1 ЗКИР
  Чл. 73. (1) След влизането в сила на заповедта по чл. 49а, ал. 3 и след одобряването на кадастралната карта и регистри за съответната територия министърът на правосъдието издава заповед, с която обявява въвеждането на имотния регистър за територията. Заповедта се обнародва в „Държавен вестник".
 • чл. 74 ЗКИР
  Чл. 74. (1) До обнародването на заповедта по чл. 73 вписванията се извършват по досегашния ред, като се изготвят партиди по чл. 65, ал. 3. В подлежащия на вписване акт се записва и номерът на партидата на недвижимия имот.
  (2) (Отм. ДВ 49/2014)
 • чл. 74, ал. 1 ЗКИР
  Чл. 74. (1) До обнародването на заповедта по чл. 73 вписванията се извършват по досегашния ред, като се изготвят партиди по чл. 65, ал. 3. В подлежащия на вписване акт се записва и номерът на партидата на недвижимия имот.
 • чл. 77 ЗКИР
  Чл. 77. (1) Молбата за вписване е написана на български език и съдържа:
  1. името, адреса и другите данни за молителя, посочени в чл. 61, ал. 1;
  2. юридическия факт, подлежащ на вписване;
  3. описанието на недвижимия имот;
  4. идентификатора на недвижимия имот от кадастъра;
  5. партидния номер;
  6. други обстоятелства, предвидени в закон;
  7. подпис на молителя.
  (2) Към молбата се прилагат:
  1. скица от кадастралната карта, а за самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура - схема; когато подлежащият на вписване акт предполага формиране на нови или променени имоти, се прилага скица-проект на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти;
  2. писменото доказателство, удостоверяващо вписвания юридически факт;
  3. пълномощно, когато молбата се подава от пълномощник.
  (3) При вписване на възбрана към молбата за вписване се прилага и справка по чл. 55, ал. 4.
 • чл. 77, ал. 2, т. 1 ЗКИР
  Чл. 77. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) [...] (2) Към молбата се прилагат:
  1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) скица от кадастралната карта, а за самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура - схема; когато подлежащият на вписване акт предполага формиране на нови или променени имоти, се прилага скица-проект на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти;
 • чл. 87 ЗКИР
  Чл. 87. Доколкото друго не е предвидено в този закон, се прилагат съответно разпоредбите на глава четиридесет и девета "Общи правила от Гражданския процесуален кодекс.
 • чл. 88 ЗКИР
  Чл. 88. Всяко вписване в имотния регистър може да бъде оспорено по реда на чл. 537, ал. 2 и 3 от Гражданския процесуален кодекс.
 • чл. 90 ЗКИР
  Чл. 90. (1) Вписването в имотния регистър се заличава, когато по исков ред се установи недопустимост или недействителност на вписването, както и несъществуване на вписаното обстоятелство.
  (2) Заличаването се извършва по искане на заинтересуваното лице, прокурор или служебно с определение на съдията по вписванията.
  (3) Определението, с което се заличава или отказва заличаването, се съобщава по реда на Гражданския процесуален кодекс на лицето, направило искането, или на заинтересуваното лице и подлежи на обжалване с частна жалба пред окръжния съд. Решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.
 • чл. 90, ал. 1 ЗКИР
  Чл. 90. (1) Вписването в имотния регистър се заличава, когато по исков ред се установи недопустимост или недействителност на вписването, както и несъществуване на вписаното обстоятелство.
 • пар. 5, ал. 1 ПЗР ЗКИР
  § 5. (1) Урегулиран поземлен имот, по отношение на който планът за регулация е приложен, се отразява в кадастралната карта в съответствие с регулационните му линии като поземлен имот.