Закон за кредитните институции

AJAX progress indicator
 • чл. 1 ЗКИ
  Чл. 1. (1) Този закон урежда условията и реда за лицензирането, осъществяването на дейността, надзора за спазването на пруденциалните изисквания и прекратяването на кредитните институции (банките) с цел да се осигури стабилна, надеждна и сигурна банкова система и защита интересите на вложителите, както и изискванията за оповестяване на информация от страна на Българската народна банка (БНБ) в областта на пруденциалното регулиране и надзор върху банките.
  (2) Българската народна банка е компетентен орган в Република България за упражняване на:
  1. надзор върху банките по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 40 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (OB, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 575/2013";
  2. правомощията по чл. 4, параграф 2 и чл. 11, параграфи 6, 8 и 10 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции, наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 648/2012", по отношение на финансовите контрагенти по чл. 2, т. 8 от Регламент (ЕС) № 648/2012, които са банки.
  (3) Разпоредбите на този закон се прилагат съответно и за банките, създадени с отделен закон, доколкото в него не е предвидено друго.
 • чл. 2 ЗКИ
  Чл. 2. (1) Банка (кредитна институция) е юридическо лице, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.
  (2) Банката може да извършва и следните дейности, ако са включени в нейния лиценз:
  1. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;
  2. издаване и администриране на други средства за плащане ( пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1;
  3. приемане на ценности на депозит;
  4. дейност като депозитарна или попечителска институция;
  5. (отм. ДВ 24/2009);
  6. финансов лизинг;
  7. гаранционни сделки;
  8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали;
  9. предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
  10. парично брокерство;
  11. (отм. ДВ 27/2014);
  12. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други);
  13. издаване на електронни пари;
  14. придобиване и управление на дялови участия;
  15. отдаване под наем на сейфове;
  16. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;
  17. други подобни дейности, определени с наредба на БНБ. (3) Придобиването, регистрирането, сетълментът, изплащането и търговията с държавни ценни книжа се извършват при условията и по реда на Закона за държавния дълг.Търговията с държавни ценни книжа, осъществявана на регулирани пазари на финансови инструменти и на многостранни системи за търговия, се извършва по реда на Закона за пазарите на финансови инструменти.
  (4) Банката не може да извършва по занятие други дейности извън посочените в ал. 1 и 2, освен когато това е необходимо във връзка с осъществяването на дейността й или в процеса на(...)
 • чл. 2, ал. 1 ЗКИ
  Чл. 2. (1) Банка (кредитна институция) е юридическо лице, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.
 • чл. 2, ал. 2 ЗКИ
  Чл. 2. [...] (2) Банката може да извършва и следните дейности, ако са включени в нейния лиценз:
  1. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;
  2. издаване и администриране на други средства за плащане ( пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1;
  3. приемане на ценности на депозит;
  4. дейност като депозитарна или попечителска институция;
  5. (отм. - ДВ 24/2009);
  6. финансов лизинг;
  7. гаранционни сделки;
  8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали;
  9. предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
  10. парично брокерство;
  11. (отм., бр. 27 от 2014 г.);
  12. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други);
  13. издаване на електронни пари;
  14. придобиване и управление на дялови участия;
  15. отдаване под наем на сейфове;
  16. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;
  17. други подобни дейности, определени с наредба на БНБ.
 • чл. 2, ал. 2, т. 7 ЗКИ
  Чл. 2. [...] (2) Банката може да извършва и следните дейности, ако са включени в нейния лиценз:
  7. гаранционни сделки;
 • чл. 2, ал. 4 ЗКИ
  Чл. 2. [...] (4) Банката не може да извършва по занятие други дейности извън посочените в ал. 1 и 2, освен когато това е необходимо във връзка с осъществяването на дейността й или в процеса на събиране на вземанията си по предоставени кредити. Банката може да създава или да придобива дружества за извършване на спомагателни услуги.
 • чл. 2, ал. 5 ЗКИ
  Чл. 2. [...] (5) Публично привличане на влогове или други възстановими средства, както и услугите по ал. 2, т. 3 и 4 може да извършва само:
  1. лице, което е получило лиценз за банка от БНБ;
  2. банка със седалище в трета държава, която е получила лиценз от БНБ да осъществява дейност в Република България чрез клон;
  3. банка, получила разрешение за извършване на банкова дейност от компетентните органи на държава членка, която предоставя директно или чрез клон услуги на територията на Република България.
 • чл. 3 ЗКИ
  Чл. 3. (1) Финансова институция е лице, различно от кредитна институция и инвестиционен посредник, чиято основна дейност е извършване на една или повече от дейностите:
  1. по чл. 2, ал. 2, т. 1, 2, 6-13;
  2. придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция;
  3. отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.
  (2) Финансова институция е и финансов холдинг, финансов холдинг със смесена дейност, платежна институция и управляващо дружество. Не е финансова институция застрахователният холдинг и застрахователният холдинг със смесена дейност.
 • чл. 7, ал. 4 ЗКИ
  Чл. 7. [...] (4) Банката може да открива повече от един клон в отделно населено място, включително в населеното място, където е седалището й.
 • чл. 10, ал. 1 ЗКИ
  Чл. 10. (1) Банката се управлява и представлява съвместно най-малко от две лица, от които поне едно владее български език. Те не могат да възлагат цялостното управление и представителство на банката на едно от тях, но могат да упълномощават трети лица за извършване на отделни действия.
 • чл. 36, ал. 1, т. 2 ЗКИ
  Чл. 36. (1) Българската народна банка може да отнеме издадения лиценз за извършване на банкова дейност, когато: [...]
  2. са извършени нарушения по чл. 103, ал. 1;
 • чл. 36, ал. 2 ЗКИ
  Чл. 36. [...] (2) Българската народна банка задължително отнема издадения лиценз на банка поради неплатежоспособност, когато собственият й капитал е отрицателна величина и не са изпълнени условията за преструктуриране по чл. 51, ал. 1 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитните институции и инвестиционни посредници.
 • чл. 36, ал. 7 ЗКИ
  Чл. 36. [...] (7) С отнемането на лиценза по ал. 1 дейността на банката се прекратява и се извършва принудителната й ликвидация.
 • чл. 37, ал. 2 ЗКИ
  Чл. 37. [...] (2) В случаите по чл. 36, ал. 2 БНБ отправя искане до компетентния съд за откриване на производство по несъстоятелност. Искането се подава не по-късно от два работни дни след отнемането на лиценза.
 • чл. 37, ал. 3 ЗКИ
  Чл. 37. [...] (3) Решенията на БНБ за отнемане на лиценз се обявяват в търговския регистър. Българската народна банка предприема и други мерки, необходими за уведомяване на обществеността за отнемането на съответния лиценз.
 • чл. 58, ал. 1, т. 1 ЗКИ
  Чл. 58. (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г.; изм. и доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.; изм., бр. 59 от 2016 г.) (1) При отпускане на кредит банката предоставя безплатно и в писмена форма на клиента своите условия по кредитите, които съдържат най-малко:
  1. данни за общите разходи по кредита (такси, комисиони и други разходи, пряко свързани с договора за кредит) и за обективните критерии, въз основа на които тези разходи могат да се изменят;
 • чл. 60 ЗКИ
  Чл. 60. (1) При предоставяне на кредити банката не може да приема като обезпечение акции, издадени от нея или от свързани с нея лица.
  (2) Когато кредитът или отделни вноски от него не бъдат издължени на договорените дати за плащане, както и в случаите, когато кредитът бъде обявен за предсрочно изискуем поради неплащане в срок на една или повече вноски по кредита, банката може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс въз основа на извлечение от счетоводните си книги. Извлечението от счетоводните книги съдържа най-малко информация за:
  1. броя на вноските, които не са издължени на договорените дати за плащане или са частично погасени, и общия размер на просрочената сума;
  2. общия размер на непогасената част от общия размер на дължимата сума от потребителя, включваща главница и непогасената договорена лихва; 3. размера на обезщетението за забава за просрочените плащания;
  (3) В договора може да се предвиди, че банката има право да продаде на търг заложената вещ по ред, установен с наредба, издадена съвместно от министъра на правосъдието и управителя на БНБ. Този ред не се прилага за залозите, учредени по Закона за особените залози.
  (4) Банката има право на законна ипотека върху недвижимите имоти и вещните права върху тях, които се придобиват изцяло или частично чрез ползване на банков кредит.
  (5) Когато договорът за кредит е сключен при условията на чл. 24, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, кредиторът се удовлетворява изцяло и окончателно за вземанията си по кредита с получаване на сумата от продажбата на имота.
  (6) При пълно погасяване на кредита банката заличава, съответно освобождава, предоставените обезпечения в срок не по-дълъг от 14 дни от искането на клиента и заплащане на дължимите такси. В същия срок и при същите условия се заличава обезпечението върху продадения имот по ал. 5.
 • чл. 60, ал. 2 ЗКИ
  Чл. 60. [...] (2) Когато кредитът или отделни вноски от него не бъдат издължени на договорените дати за плащане, както и в случаите, когато кредитът бъде обявен за предсрочно изискуем поради неплащане в срок на една или повече вноски по кредита, банката може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс въз основа на извлечение от счетоводните си книги. Извлечението от счетоводните книги съдържа най-малко информация за:
  1. броя на вноските, които не са издължени на договорените дати за плащане или са частично погасени, и общия размер на просрочената сума;
  2. общия размер на непогасената част от общия размер на дължимата сума от потребителя, включваща главница и непогасената договорена лихва;
  3. размера на обезщетението за забава за просрочените плащания.
 • чл. 60, ал. 4 ЗКИ
  Чл. 60. [...] (4) Банката има право на законна ипотека върху недвижимите имоти и вещните права върху тях, които се придобиват изцяло или частично чрез ползване на банков кредит.
 • чл. 115 ЗКИ
  Чл. 115. (1) Българската народна банка може да постави банка под специален надзор при следните условия:
  1. банката не е изплатила влогове, които са изискуеми и дължими, и БНБ е започнала процедура за произнасяне по чл. 20, ал. 1, т. 2 от Закона за гарантиране на влоговете в банките, и
  2. банката не отговаря на условията за преструктуриране по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитните институции и инвестиционни посредници.
  (2) (Отм. ДВ 62/2015)
  (3) Срокът на специалния надзор не може да надхвърля един месец.
  (4) В случаите на чл. 107, 109, 110 и чл. 115 - 121 разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не се прилагат по отношение на банка - публично дружество.
 • чл. 115, ал. 1 ЗКИ
  Чл. 115. (1) Българската народна банка може да постави банка под специален надзор при следните условия:
  1. банката не е изплатила влогове, които са изискуеми и дължими, и БНБ е започнала процедура за произнасяне по чл. 20, ал. 1, т. 2 от Закона за гарантиране на влоговете в банките, и
  2. банката не отговаря на условията за преструктуриране по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитните институции и инвестиционни посредници.
 • чл. 116, ал. 2 ЗКИ
  Чл. 116. [...] (2) В случаите по ал. 1 БНБ може да:
  1. намали лихвите по задълженията на банката до средния им пазарен размер;
  2. спре за определен срок изцяло или частично изпълнението на всички или на някои от задълженията й;
  3. ограничи дейността й изцяло или частично;
  4. определи условия и допълнителни изисквания относно реда за разпореждане с имуществото на банката;
  5. разпореди принудително увеличаване на капитала, включително като лиши досегашните акционери от право да участват в увеличаването;
  6. отстрани от длъжност членовете на съвета на директорите, съответно на управителния и на надзорния съвет;
  7. лиши временно от право на глас акционери, притежаващи пряко или косвено повече от 10 на сто от акциите с право на глас, ако с дейността или с влиянието си в управлението на банката са навредили на нейната надеждност или сигурност;
  8. разпореди принудително намаляване на акционерния капитал на банката с размера на натрупаната от банката загуба.