Закон за кооперациите

AJAX progress indicator
Търсене: (изчистване)
 • чл. 8 ЗК
  Приемане на нови членове
  Чл. 8. (1) Нов член на кооперация се приема по писмена молба на лицето с решение на управителния съвет. Молбата се разглежда на първото заседание на управителния съвет след постъпването й. По изключение тя може да се разгледа и на второто му заседание, ако първото се е състояло, преди да са изтекли 14 дни от постъпването й.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2003 г., доп., бр. 41 от 2007 г.) Членството в кооперацията възниква от решението на управителния съвет. То подлежи на утвърждаване от общото събрание и се разглежда на следващото заседание като първа точка от дневния ред. Кандидатът за член няма право да гласува. При неутвърждаване на решението членството се прекратява от деня на решението на общото събрание.
  (3) Отменяне на отказа на управителния съвет за приемане на нов член може да се иска от общото събрание в 14-дневен срок от получаване на писменото уведомление. Ако отказът бъде отменен, кандидатът се смята за приет от деня на решението на общото събрание.
  (4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Когато е пропуснат срокът по ал. 3 или отказът е потвърден от общото събрание, нова молба за членуване може да се подаде най-рано след 6 месеца, считано от датата на получаване на уведомлението по ал. 3, съответно от датата на провеждане на общото събрание.
  (5) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2003 г.) Приетите членове се вписват в книгата на кооператорите, която съдържа името и адреса на член-кооператора, датите на възникване и прекратяване на членството му, основанията за прекратяване, както вида и размера на вноските и датата на тяхното изплащане.
 • чл. 8, ал. 1 ЗК
  Приемане на нови членове
  Чл. 8. (1) Нов член на кооперация се приема по писмена молба на лицето с решение на управителния съвет. Молбата се разглежда на първото заседание на управителния съвет след постъпването й. По изключение тя може да се разгледа и на второто му заседание, ако първото се е състояло, преди да са изтекли 14 дни от постъпването й.
 • чл. 8, ал. 2 ЗК
  Приемане на нови членове
  Чл. 8. [...] (2) Членството в кооперацията възниква от решението на управителния съвет. То подлежи на утвърждаване от общото събрание и се разглежда на следващото заседание като първа точка от дневния ред. Кандидатът за член няма право да гласува. При неутвърждаване на решението членството се прекратява от деня на решението на общото събрание.
 • чл. 9 ЗК
  Права на членовете
  Чл. 9. (1) Членът на кооперацията има право:
  1. да участва и да се ползва от нейната дейност;
  2. да участва и гласува в общото събрание на кооперацията лично или чрез упълномощено от него лице;
  3. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2003 г.) да бъде избиран в нейните органи и в органите на кооперативните съюзи;
  4. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.)да иска информация от нейните органи за изпълнението на приети решения и да иска сведения по въпроси, които засягат интересите му, както и интересите на кооперацията;
  5. да иска отменяне на незаконните, противоуставните и неправилните решения и действия на нейните органи;
  6. да получава дивиденти;
  7. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2003 г.) да получи дяловата си вноска при прекратяване на членството по реда на чл. 14;
  8.(изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) на социално и здравно осигуряване съгласно отделен закон;
  9. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) на достъп за справки до книгата за регистрация на кооператорите.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Кооперация с предмет на дейност производство на стоки и извършване на услуги може да осигури на член на кооперацията работа по трудово правоотношение с кооперацията.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2003 г., доп., бр. 41 от 2007 г.) Член на кооперацията, предоставил с договор земеделска земя и/или земя от горския фонд за ползване: 1. запазва собствеността си върху земята в реални граници;
  2. получава рента;
  3. получава част от рентата в натура като земеделска продукция, ако това е записано в договора с кооперацията.
 • чл. 9, ал. 1, т. 2 ЗК
  Права на членовете
  Чл. 9. (1) Членът на кооперацията има право: [...]
  2. да участва и гласува в общото събрание на кооперацията лично или чрез упълномощено от него лице;
 • чл. 15, ал. 4 ЗК
  Общо събрание. Състав и правомощия
  Чл. 15. [...] (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 13 от 2003 г.) Общото събрание:
  1. приема, изменя и допълва устава;
  2. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2003 г.) определя броя на членовете на управителния и на контролния съвет и ги избира и освобождава с тайно гласуване;
  2а. (нова - ДВ, бр. 13 от 2003 г.) избира и освобождава председателя на кооперацията;
  2б. (нова - ДВ, бр. 13 от 2003 г.) избира пълномощници за общото събрание на кооперативния съюз, в който членува кооперацията;
  3. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) определя регистриран одитор, когато годишният финансов отчет на кооперацията подлежи на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.
  4. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2003 г.) дава съгласие за сключване на договор с прокуристи;
  5. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2007 г.) одобрява отчета на управителния съвет за годишната дейност, приема годишния финансов отчет на кооперацията и одиторския доклад и разпределението на печалбата след изслушване на заключението на контролния съвет;
  6. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) одобрява отчета на контролния съвет;
  7. взема решение за членуване и за прекратяване на членството в кооперативни съюзи и в търговски дружества;
  8. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2003 г.) одобрява основни насоки за развитие на дейностите на кооперацията;
  8а. (нова - ДВ, бр. 13 от 2003 г.) определя средствата за дейността на контролния съвет на кооперацията;
  9. опрощава парични задължения към кооперацията и отсрочва или разсрочва изпълнението им;
  10. (изм. изцяло - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях;
  11. утвърждава решението на управителния съвет за приемане на нови членове;
  12. изключва членове;
  13. взема решение за събиране на допълнителни и целеви парични вноски на членовете;
  14. отменя решенията и действията на(...)
 • чл. 15, ал. 4, т. 5 ЗК
  Общо събрание. Състав и правомощия
  Чл. 15. [...] (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 13 от 2003 г.) Общото събрание: [...]
  5. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2007 г.) одобрява отчета на управителния съвет за годишната дейност, приема годишния финансов отчет на кооперацията и одиторския доклад и разпределението на печалбата след изслушване на заключението на контролния съвет;
 • чл. 15, ал. 4, т. 10 ЗК
  Общо събрание. Състав и правомощия
  Чл. 15. [...] (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 13 от 2003 г.) Общото събрание: [...]
  10. (изм. изцяло - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях;
 • чл. 15, ал. 5 ЗК
  Общо събрание. Състав и правомощия
  Чл. 15. [...] (5) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2003 г.) Уставът може да предвиди и избиране от общото събрание по реда на ал. 4, т. 2 на подгласници за попълване на състава на управителния и контролния съвет на кооперацията.
 • чл. 16 ЗК
  Свикване
  Чл. 16. (1) Общото събрание се свиква от управителния съвет с писмена покана, разгласена по ред, определен в устава, най-малко 14 дни преди деня на провеждането му. В поканата се вписват въпросите, които ще бъдат разглеждани, както и денят, часът и мястото, където ще се проведе събранието. То не може да взема решения по въпроси, невписани в поканата, освен за свикване на друго общо събрание. Управителният съвет осигурява достъп на всички членове на общото събрание до подлежащите на обсъждане материали.
  (2) Общото събрание може да взема решения по въпроси, невписани в поканата, ако в него участват всички членове (пълномощници) и те са съгласни с това. Такива въпроси се включват в дневния ред в началото на заседанието.
  (3) Общото събрание се свиква:
  1. редовно - веднъж в годината, до края на месец април, на което се отчита дейността на кооперацията за предходната година;
  2. извънредно - по решение на управителния съвет, както и по искане на контролния съвет, на една трета от членовете на кооперацията или пълномощниците, на председателя на кооперацията или на управителния съвет на териториалния или националния кооперативен съюз, в който членува кооперацията, отправено до управителния съвет в 14-дневен срок от постъпване на искането.
  (4) Ако управителният съвет не свика общото събрание до един месец от постъпване на искането по ал. 3, т. 2, то се свиква от контролния съвет, от една трета от членовете на кооперацията, от председателя на кооперацията или от управителния съвет на териториалния или националния кооперативен съюз, в който членува кооперацията.
  (5) В общото събрание може да участват представители на кооперативните съюзи с право на съвещателен глас.
 • чл. 16, ал. 1 ЗК
  Свикване
  Чл. 16. (1) Общото събрание се свиква от управителния съвет с писмена покана, разгласена по ред, определен в устава, най-малко 14 дни преди деня на провеждането му. В поканата се вписват въпросите, които ще бъдат разглеждани, както и денят, часът и мястото, където ще се проведе събранието. То не може да взема решения по въпроси, невписани в поканата, освен за свикване на друго общо събрание. Управителният съвет осигурява достъп на всички членове на общото събрание до подлежащите на обсъждане материали.
 • чл. 16, ал. 1, изр. 2 ЗК
  Свикване
  Чл. 16. (1) Общото събрание се свиква от управителния съвет с писмена покана, разгласена по ред, определен в устава, най-малко 14 дни преди деня на провеждането му. В поканата се вписват въпросите, които ще бъдат разглеждани, както и денят, часът и мястото, където ще се проведе събранието. То не може да взема решения по въпроси, невписани в поканата, освен за свикване на друго общо събрание. Управителният съвет осигурява достъп на всички членове на общото събрание до подлежащите на обсъждане материали.
 • чл. 17 ЗК
  Кворум
  Чл. 17. (1) Общото събрание е законно и може да взема решения, ако присъстват повече от половината членове,(пълномощници) а за изменение или допълнение на устава, за преустройство и за ликвидация на кооперацията, за избор на председател и на членове на управителния и на контролния съвет и за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях - ако присъстват повече от две трети от членовете (пълномощниците).
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2003 г.) Ако не се явят необходимият брой членове, събранието се провежда един час по-късно, независимо от броя на присъстващите.
 • чл. 17, ал. 1 ЗК
  Кворум
  Чл. 17. (1) Общото събрание е законно и може да взема решения, ако присъстват повече от половината членове,(пълномощници) а за изменение или допълнение на устава, за преустройство и за ликвидация на кооперацията, за избор на председател и на членове на управителния и на контролния съвет и за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях - ако присъстват повече от две трети от членовете (пълномощниците).
 • чл. 17, ал. 2 ЗК
  Кворум
  Чл. 17. [...] (2) Ако не се явят необходимият брой членове, събранието се провежда един час по-късно, независимо от броя на присъстващите.
 • чл. 18 ЗК
  Вземане на решения
  Чл. 18. (1) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от повече от половината присъстващи членове или пълномощници по чл. 17, освен ако по този закон или уставът предвижда друго.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2003 г., изм., бр. 41 от 2007 г.) Решенията по чл. 15, ал. 4, т. 1, 9, 10, 13 и 16 се вземат с мнозинство две трети от присъстващите по чл. 17.
  (3) (Нова. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Когато при приемане на решение по чл. 15, ал. 4, т. 2а никой от кандидатите не е получил необходимото мнозинство, се провежда нов избор между двамата кандидати, получили най-много гласове. При новия избор кандидатът, получил по-голям брой гласове, се смята за председател.
  (4) (Предишна ал.3 - изм., бр. 41 от 2007 г.) Гласуването в общото събрание е явно. В устава може да се предвиди по някои въпроси да се гласува тайно. Общото събрание може да реши по даден въпрос да се гласува тайно.
  (5) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2003 г., Предишна ал.4 - изм. бр. 41 от 2007 г.) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се подписва от председателя на събранието и протоколчика. Председателят на кооперацията отговаря за редовното водене на протоколна книга за заседанията на общото събрание. Взетите решения задължително се вписват в протокола и се прочитат в края на заседанието.
 • чл. 18, ал. 2 ЗК
  Вземане на решения
  Чл. 18. [...] (2) Решенията по чл. 15, ал. 4, т. 1, 9, 10, 13 и 16 се вземат с мнозинство две трети от присъстващите по чл. 17.
 • чл. 21, ал. 2, т. 3 ЗК
  Правомощия
  Чл. 21. [...] (2) (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2003 г. , нова., бр. 41 от 2007 г.)Предварително решение на управителния съвет се изисква за: [...]
  3. разпоредителни сделки с дълготрайни активи, с изключение на тези по чл. 15, ал. 4, т. 10;
 • чл. 25 ЗК
  Представителство при съдебни спорове
  Чл. 25. По съдебни спорове между кооперацията и член на управителния съвет кооперацията се представлява от председателя, а когато спорът е между кооперацията и нейния председател от избрани от общото й събрание едно или няколко лица.
 • чл. 26 ЗК
  Председател на кооперацията
  Чл. 26. (1) Председателят на кооперацията се избира измежду членовете на кооперацията за срок четири години. Той е председател и на управителния съвет и участва в неговата работа с равен глас.
  (2) Председателят на кооперацията:
  1. представлява кооперацията;
  2. организира изпълнението на решенията на общото събрание, на управителния съвет и на органите на кооперативния съюз, в който членува;
  3. ръководи текущата дейност на кооперацията;
  4. сключва и прекратява трудовите договори, наказва и награждава работници и служители на кооперацията и определя трудовите им възнаграждения; 5. изпълнява и други функции, определени в устава, съобразно закона.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Председателят на кооперацията сключва сделки по чл. 21, ал. 2 въз основа на предварително решение на управителния съвет, а в случаите по чл. 15, ал. 4, т. 10 - въз основа на предварително решение на общото събрание.
  (4) При напускане по негово желание председателят на кооперацията е длъжен да отправи предизвестие до управителния съвет в срок най-малко три месеца. В срока на предизвестието управителният съвет свиква общото събрание за избор на нов председател на кооперацията.
 • чл. 26, ал. 1 ЗК
  Председател на кооперацията
  Чл. 26. (1) Председателят на кооперацията се избира измежду членовете на кооперацията за срок четири години. Той е председател и на управителния съвет и участва в неговата работа с равен глас.
 • чл. 26, ал. 1, изр. 2 ЗК
  Председател на кооперацията
  Чл. 26. (1) Председателят на кооперацията се избира измежду членовете на кооперацията за срок четири години. Той е председател и на управителния съвет и участва в неговата работа с равен глас.
 • чл. 26, ал. 2 ЗК
  Председател на кооперацията
  Чл. 26. (1) Председателят на кооперацията се избира измежду членовете на кооперацията за срок четири години. Той е председател и на управителния съвет и участва в неговата работа с равен глас.
  (2) Председателят на кооперацията:
  1. представлява кооперацията;
  2. организира изпълнението на решенията на общото събрание, на управителния съвет и на органите на кооперативния съюз, в който членува;
  3. ръководи текущата дейност на кооперацията;
  4. сключва и прекратява трудовите договори, наказва и награждава работници и служители на кооперацията и определя трудовите им възнаграждения;
  5. изпълнява и други функции, определени в устава, съобразно закона.
 • чл. 26, ал. 2, т. 1 ЗК
  Председател на кооперацията
  Чл. 26. [...] (2) Председателят на кооперацията:
  1. представлява кооперацията;
 • чл. 26, ал. 3 ЗК
  Председател на кооперацията
  Чл. 26. [...] (3) Председателят на кооперацията сключва сделки по чл. 21, ал. 2 въз основа на предварително решение на управителния съвет, а в случаите по чл. 15, ал. 4, т. 10 - въз основа на предварително решение на общото събрание.
 • чл. 34, ал. 4 ЗК
  Фондове на кооперацията
  Чл. 34. [...] (4) Размерът на фонд "Инвестиции" не може да бъде по-малък от 10 на сто от размера на дяловия капитал. Конкретният размер и начините за формирането му се определят от общото събрание.
 • чл. 58 ЗК
  Основания и ред
  Чл. 58. (1) Решенията и действията на органите на кооперацията, които противоречат на закона или на устава, могат да се отменят чрез иск, предявен пред районния съд по седалището й.
  (2) Искът може да се предяви от всеки член на кооперацията, от контролния съвет, от кооперативния съюз, в който членува кооперацията, или от прокурора. Към иска могат да се присъединят и други членове на кооперацията и на контролния съвет. Те могат да поддържат иска и ако той бъде оттеглен.
  (3) Членът на кооперацията може да предяви иск в двуседмичен срок от деня на решението, а ако не е присъствал при решаването - от деня на узнаването или уведомяването му. Когато се иска отменяне на действие, срокът започва да тече от деня на узнаването му.
  (4) Контролният съвет на кооперацията може да предяви иска в двуседмичен срок от приемане на решението или от извършване на действието, а кооперативният съюз по ал. 2 - от деня на узнаването или уведомяването му.
  (5) Във всеки отделен случай искът може да се предяви не по-късно от 3 месеца от приемане на решението или от извършване на действието.
 • чл. 58, ал. 1 ЗК
  Основания и ред
  Чл. 58. (1) Решенията и действията на органите на кооперацията, които противоречат на закона или на устава, могат да се отменят чрез иск, предявен пред районния съд по седалището й.
 • чл. 58, ал. 3 ЗК
  Основания и ред
  Чл. 58. [...] (3) Членът на кооперацията може да предяви иск в двуседмичен срок от деня на решението, а ако не е присъствал при решаването - от деня на узнаването или уведомяването му. Когато се иска отменяне на действие, срокът започва да тече от деня на узнаването му.
 • чл. 61 ЗК
  Спиране на изпълнението
  Чл. 61. Съдът може да спре изпълнението на обжалваното решение или действие до постановяване на решение по делото.