Закон за кооперациите

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 2, ал. 4 ЗК
  Ред за учредяване
  Чл. 2. [...] (4) В устава могат да се уреждат трудови и осигурителни отношения между член-кооператорите и кооперацията в съответствие с действащото трудово и социално законодателство.
 • чл. 8 ЗК
  Приемане на нови членове
  Чл. 8. (1) Нов член на кооперация се приема по писмена молба на лицето с решение на управителния съвет. Молбата се разглежда на първото заседание на управителния съвет след постъпването й. По изключение тя може да се разгледа и на второто му заседание, ако първото се е състояло, преди да са изтекли 14 дни от постъпването й.
  (2) Членството в кооперацията възниква от решението на управителния съвет. То подлежи на утвърждаване от общото събрание и се разглежда на следващото заседание като първа точка от дневния ред. Кандидатът за член няма право да гласува. При неутвърждаване на решението членството се прекратява от деня на решението на общото събрание.
  (3) Отменяне на отказа на управителния съвет за приемане на нов член може да се иска от общото събрание в 14-дневен срок от получаване на писменото уведомление. Ако отказът бъде отменен, кандидатът се смята за приет от деня на решението на общото събрание.
  (4) Когато е пропуснат срокът по ал. 3 или отказът е потвърден от общото събрание, нова молба за членуване може да се подаде най-рано след 6 месеца, считано от датата на получаване на уведомлението по ал. 3, съответно от датата на провеждане на общото събрание.
  (5) Приетите членове се вписват в книгата на кооператорите, която съдържа името и адреса на член-кооператора, датите на възникване и прекратяване на членството му, основанията за прекратяване, както вида и размера на вноските и датата на тяхното изплащане.
 • чл. 8, ал. 1 ЗК
  Приемане на нови членове
  Чл. 8. (1) Нов член на кооперация се приема по писмена молба на лицето с решение на управителния съвет. Молбата се разглежда на първото заседание на управителния съвет след постъпването й. По изключение тя може да се разгледа и на второто му заседание, ако първото се е състояло, преди да са изтекли 14 дни от постъпването й.
 • чл. 8, ал. 2 ЗК
  Приемане на нови членове
  Чл. 8. [...] (2) Членството в кооперацията възниква от решението на управителния съвет. То подлежи на утвърждаване от общото събрание и се разглежда на следващото заседание като първа точка от дневния ред. Кандидатът за член няма право да гласува. При неутвърждаване на решението членството се прекратява от деня на решението на общото събрание.
 • чл. 9 ЗК
  Права на членовете
  Чл. 9. (1) Членът на кооперацията има право:
  1. да участва и да се ползва от нейната дейност;
  2. да участва и гласува в общото събрание на кооперацията лично или чрез упълномощено от него лице;
  3. да бъде избиран в нейните органи и в органите на кооперативните съюзи;
  4. да иска информация от нейните органи за изпълнението на приети решения и да иска сведения по въпроси, които засягат интересите му, както и интересите на кооперацията;
  5. да иска отменяне на незаконните, противоуставните и неправилните решения и действия на нейните органи;
  6. да получава дивиденти;
  7. да получи дяловата си вноска при прекратяване на членството по реда на чл. 14;
  8. на социално и здравно осигуряване съгласно отделен закон;
  9. на достъп за справки до книгата за регистрация на кооператорите.
  (2) Кооперация с предмет на дейност производство на стоки и извършване на услуги може да осигури на член на кооперацията работа по трудово правоотношение с кооперацията.
  (3) Член на кооперацията, предоставил с договор земеделска земя и/или земя от горския фонд за ползване: 1. запазва собствеността си върху земята в реални граници;
  2. получава рента;
  3. получава част от рентата в натура като земеделска продукция, ако това е записано в договора с кооперацията.
 • чл. 9, ал. 1 ЗК
  Права на членовете
  Чл. 9. (1) Членът на кооперацията има право:
  1. да участва и да се ползва от нейната дейност;
  2. да участва и гласува в общото събрание на кооперацията лично или чрез упълномощено от него лице;
  3. да бъде избиран в нейните органи и в органите на кооперативните съюзи;
  4. да иска информация от нейните органи за изпълнението на приети решения и да иска сведения по въпроси, които засягат интересите му, както и интересите на кооперацията;
  5. да иска отменяне на незаконните, противоуставните и неправилните решения и действия на нейните органи;
  6. да получава дивиденти;
  7. да получи дяловата си вноска при прекратяване на членството по реда на чл. 14;
  8. на социално и здравно осигуряване съгласно отделен закон;
  9. на достъп за справки до книгата за регистрация на кооператорите.
 • чл. 9, ал. 1, т. 2 ЗК
  Права на членовете
  Чл. 9. (1) Членът на кооперацията има право: [...]
  2. да участва и гласува в общото събрание на кооперацията лично или чрез упълномощено от него лице;
 • чл. 9, ал. 2 ЗК
  Права на членовете
  Чл. 9. [...] (2) Кооперация с предмет на дейност производство на стоки и извършване на услуги може да осигури на член на кооперацията работа по трудово правоотношение с кооперацията.
 • чл. 12, ал. 1 ЗК
  Прекратяване на членството
  Чл. 12. (1) Членството в кооперацията се прекратява при:
  1. напускане на кооперацията;
  2. изключване;
  3. смърт.
 • чл. 12, ал. 1, т. 2 3К
  Прекратяване на членството
  Чл. 12. (1) Членството в кооперацията се прекратява при: [...]
  2. изключване;
 • чл. 12, ал. 2 ЗК
  Прекратяване на членството
  Чл. 12. [...] (2) Членството се прекратява и при заличаване на кооперацията, освен в случаите на преустройство.
 • чл. 13 ЗК
  Изключване на членове
  Чл. 13. (1) Членът на кооперацията може да бъде изключен от общото събрание, когато нарушава закона, устава или решенията на органите й.
  (2) До свикване на общото събрание управителният съвет на кооперацията може да отстрани неин член при условия и по ред, определени в устава на кооперацията. Членът на кооперацията се поканва писмено да присъства при вземане на решенията.
  (3) Общото събрание разглежда като първа точка от дневния ред решението на управителния съвет за изключване на член-кооператор. Предложеният за изключване може да даде писмени или устни обяснения пред общото събрание. Той не гласува при вземане на решението за неговото изключване.
 • чл. 13, ал. 1 ЗК
  Изключване на членове
  Чл. 13. (1) Членът на кооперацията може да бъде изключен от общото събрание, когато нарушава закона, устава или решенията на органите й.
 • чл. 15, ал. 4 ЗК
  Общо събрание. Състав и правомощия
  Чл. 15. [...] (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 13 от 2003 г.) Общото събрание:
  1. приема, изменя и допълва устава;
  2. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2003 г.) определя броя на членовете на управителния и на контролния съвет и ги избира и освобождава с тайно гласуване;
  2а. (нова - ДВ, бр. 13 от 2003 г.) избира и освобождава председателя на кооперацията;
  2б. (нова - ДВ, бр. 13 от 2003 г.) избира пълномощници за общото събрание на кооперативния съюз, в който членува кооперацията;
  3. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) определя регистриран одитор, когато годишният финансов отчет на кооперацията подлежи на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.
  4. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2003 г.) дава съгласие за сключване на договор с прокуристи;
  5. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2007 г.) одобрява отчета на управителния съвет за годишната дейност, приема годишния финансов отчет на кооперацията и одиторския доклад и разпределението на печалбата след изслушване на заключението на контролния съвет;
  6. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) одобрява отчета на контролния съвет;
  7. взема решение за членуване и за прекратяване на членството в кооперативни съюзи и в търговски дружества;
  8. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2003 г.) одобрява основни насоки за развитие на дейностите на кооперацията;
  8а. (нова - ДВ, бр. 13 от 2003 г.) определя средствата за дейността на контролния съвет на кооперацията;
  9. опрощава парични задължения към кооперацията и отсрочва или разсрочва изпълнението им;
  10. (изм. изцяло - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях;
  11. утвърждава решението на управителния съвет за приемане на нови членове;
  12. изключва членове;
  13. взема решение за събиране на допълнителни и целеви парични вноски на членовете;
  14. отменя решенията и действията на(...)
 • чл. 15, ал. 4, т. 5 ЗК
  Общо събрание. Състав и правомощия
  Чл. 15. [...] (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 13 от 2003 г.) Общото събрание: [...]
  5. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2007 г.) одобрява отчета на управителния съвет за годишната дейност, приема годишния финансов отчет на кооперацията и одиторския доклад и разпределението на печалбата след изслушване на заключението на контролния съвет;
 • чл. 15, ал. 4, т. 10 ЗК
  Общо събрание. Състав и правомощия
  Чл. 15. [...] (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 13 от 2003 г.) Общото събрание: [...]
  10. (изм. изцяло - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях;
 • чл. 15, ал. 4, т. 12 ЗК
  Общо събрание. Състав и правомощия
  Чл. 15. [...] (4) Общото събрание: [...]
  12. изключва членове;
 • чл. 15, ал. 5 ЗК
  Общо събрание. Състав и правомощия
  Чл. 15. [...] (5) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2003 г.) Уставът може да предвиди и избиране от общото събрание по реда на ал. 4, т. 2 на подгласници за попълване на състава на управителния и контролния съвет на кооперацията.
 • чл. 16 ЗК
  Свикване
  Чл. 16. (1) Общото събрание се свиква от управителния съвет с писмена покана, разгласена по ред, определен в устава, най-малко 14 дни преди деня на провеждането му. В поканата се вписват въпросите, които ще бъдат разглеждани, както и денят, часът и мястото, където ще се проведе събранието. То не може да взема решения по въпроси, невписани в поканата, освен за свикване на друго общо събрание. Управителният съвет осигурява достъп на всички членове на общото събрание до подлежащите на обсъждане материали.
  (2) Общото събрание може да взема решения по въпроси, невписани в поканата, ако в него участват всички членове (пълномощници) и те са съгласни с това. Такива въпроси се включват в дневния ред в началото на заседанието.
  (3) Общото събрание се свиква:
  1. редовно - веднъж в годината, до края на месец април, на което се отчита дейността на кооперацията за предходната година;
  2. извънредно - по решение на управителния съвет, както и по искане на контролния съвет, на една трета от членовете на кооперацията или пълномощниците, на председателя на кооперацията или на управителния съвет на териториалния или националния кооперативен съюз, в който членува кооперацията, отправено до управителния съвет в 14-дневен срок от постъпване на искането.
  (4) Ако управителният съвет не свика общото събрание до един месец от постъпване на искането по ал. 3, т. 2, то се свиква от контролния съвет, от една трета от членовете на кооперацията, от председателя на кооперацията или от управителния съвет на териториалния или националния кооперативен съюз, в който членува кооперацията.
  (5) В общото събрание може да участват представители на кооперативните съюзи с право на съвещателен глас.
 • чл. 16, ал. 1 ЗК
  Свикване
  Чл. 16. (1) Общото събрание се свиква от управителния съвет с писмена покана, разгласена по ред, определен в устава, най-малко 14 дни преди деня на провеждането му. В поканата се вписват въпросите, които ще бъдат разглеждани, както и денят, часът и мястото, където ще се проведе събранието. То не може да взема решения по въпроси, невписани в поканата, освен за свикване на друго общо събрание. Управителният съвет осигурява достъп на всички членове на общото събрание до подлежащите на обсъждане материали.
 • чл. 16, ал. 1, изр. 2 ЗК
  Свикване
  Чл. 16. (1) Общото събрание се свиква от управителния съвет с писмена покана, разгласена по ред, определен в устава, най-малко 14 дни преди деня на провеждането му. В поканата се вписват въпросите, които ще бъдат разглеждани, както и денят, часът и мястото, където ще се проведе събранието. То не може да взема решения по въпроси, невписани в поканата, освен за свикване на друго общо събрание. Управителният съвет осигурява достъп на всички членове на общото събрание до подлежащите на обсъждане материали.
 • чл. 17 ЗК
  Кворум
  Чл. 17. (1) Общото събрание е законно и може да взема решения, ако присъстват повече от половината членове,(пълномощници) а за изменение или допълнение на устава, за преустройство и за ликвидация на кооперацията, за избор на председател и на членове на управителния и на контролния съвет и за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях - ако присъстват повече от две трети от членовете (пълномощниците).
  (2) Ако не се явят необходимият брой членове, събранието се провежда един час по-късно, независимо от броя на присъстващите.
 • чл. 17, ал. 1 ЗК
  Кворум
  Чл. 17. (1) Общото събрание е законно и може да взема решения, ако присъстват повече от половината членове,(пълномощници) а за изменение или допълнение на устава, за преустройство и за ликвидация на кооперацията, за избор на председател и на членове на управителния и на контролния съвет и за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях - ако присъстват повече от две трети от членовете (пълномощниците).
 • чл. 17, ал. 2 ЗК
  Кворум
  Чл. 17. [...] (2) Ако не се явят необходимият брой членове, събранието се провежда един час по-късно, независимо от броя на присъстващите.
 • чл. 18 ЗК
  Вземане на решения
  Чл. 18. (1) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от повече от половината присъстващи членове или пълномощници по чл. 17, освен ако по този закон или уставът предвижда друго.
  (2) Решенията по чл. 15, ал. 4, т. 1, 9, 10, 13 и 16 се вземат с мнозинство две трети от присъстващите по чл. 17.
  (3) Когато при приемане на решение по чл. 15, ал. 4, т. 2а никой от кандидатите не е получил необходимото мнозинство, се провежда нов избор между двамата кандидати, получили най-много гласове. При новия избор кандидатът, получил по-голям брой гласове, се смята за председател.
  (4) Гласуването в общото събрание е явно. В устава може да се предвиди по някои въпроси да се гласува тайно. Общото събрание може да реши по даден въпрос да се гласува тайно.
  (5) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се подписва от председателя на събранието и протоколчика. Председателят на кооперацията отговаря за редовното водене на протоколна книга за заседанията на общото събрание. Взетите решения задължително се вписват в протокола и се прочитат в края на заседанието.
 • чл. 18, ал. 2 ЗК
  Вземане на решения
  Чл. 18. [...] (2) Решенията по чл. 15, ал. 4, т. 1, 9, 10, 13 и 16 се вземат с мнозинство две трети от присъстващите по чл. 17.
 • чл. 20 ЗК
  Управителен съвет. Състав
  Чл. 20. (1) Членовете на управителния съвет се избират измежду членовете на кооперацията със срок от 4 години. В устава на кооперацията се определя броят на мандатите, които един член на кооперацията може да упражнява като член на управителния съвет.
  (2) За председател и членове на управителния съвет не могат да бъдат избирани лица, които:
  1. са под 18 години и поставените под запрещение;
  2. са лишени от правото да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност;
  3. се намират с член на управителния или на контролния съвет в брак, в родство по права линия или са братя или сестри;
  4. са били освободени от състава на управителния съвет поради системно неизпълнение на функциите си;
  5. са в производство за обявяване в несъстоятелност или са невъзстановени в правата си обявени в несъстоятелност длъжници еднолични търговци или съдружници в събирателни дружества;
  6. (нова - ДВ, бр. 13 от 2003 г.) са осъждани за умишлени престъпления от общ характер и не са реабилитирани.
  (3) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.).
  (4) При напускане или смърт на членове на управителния съвет съставът на съвета се попълва с избраните подгласници при спазване на изискванията на ал. 2. Новите членове упражняват остатъка от мандата на управителния съвет.
  (5) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2003 г.; отм., бр. 41 от 2007 г.)
 • чл. 21, ал. 2, т. 3 ЗК
  Правомощия
  Чл. 21. [...] (2) (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2003 г. , нова., бр. 41 от 2007 г.)Предварително решение на управителния съвет се изисква за: [...]
  3. разпоредителни сделки с дълготрайни активи, с изключение на тези по чл. 15, ал. 4, т. 10;
 • чл. 25 ЗК
  Представителство при съдебни спорове
  Чл. 25. По съдебни спорове между кооперацията и член на управителния съвет кооперацията се представлява от председателя, а когато спорът е между кооперацията и нейния председател от избрани от общото й събрание едно или няколко лица.
 • чл. 26 ЗК
  Председател на кооперацията
  Чл. 26. (1) Председателят на кооперацията се избира измежду членовете на кооперацията за срок четири години. Той е председател и на управителния съвет и участва в неговата работа с равен глас.
  (2) Председателят на кооперацията:
  1. представлява кооперацията;
  2. организира изпълнението на решенията на общото събрание, на управителния съвет и на органите на кооперативния съюз, в който членува;
  3. ръководи текущата дейност на кооперацията;
  4. сключва и прекратява трудовите договори, наказва и награждава работници и служители на кооперацията и определя трудовите им възнаграждения; 5. изпълнява и други функции, определени в устава, съобразно закона.
  (3) Председателят на кооперацията сключва сделки по чл. 21, ал. 2 въз основа на предварително решение на управителния съвет, а в случаите по чл. 15, ал. 4, т. 10 - въз основа на предварително решение на общото събрание.
  (4) При напускане по негово желание председателят на кооперацията е длъжен да отправи предизвестие до управителния съвет в срок най-малко три месеца. В срока на предизвестието управителният съвет свиква общото събрание за избор на нов председател на кооперацията.
 • чл. 26, ал. 1 ЗК
  Председател на кооперацията
  Чл. 26. (1) Председателят на кооперацията се избира измежду членовете на кооперацията за срок четири години. Той е председател и на управителния съвет и участва в неговата работа с равен глас.
 • чл. 26, ал. 1, изр. 2 ЗК
  Председател на кооперацията
  Чл. 26. (1) Председателят на кооперацията се избира измежду членовете на кооперацията за срок четири години. Той е председател и на управителния съвет и участва в неговата работа с равен глас.
 • чл. 26, ал. 2 ЗК
  Председател на кооперацията
  Чл. 26. (1) Председателят на кооперацията се избира измежду членовете на кооперацията за срок четири години. Той е председател и на управителния съвет и участва в неговата работа с равен глас.
  (2) Председателят на кооперацията:
  1. представлява кооперацията;
  2. организира изпълнението на решенията на общото събрание, на управителния съвет и на органите на кооперативния съюз, в който членува;
  3. ръководи текущата дейност на кооперацията;
  4. сключва и прекратява трудовите договори, наказва и награждава работници и служители на кооперацията и определя трудовите им възнаграждения;
  5. изпълнява и други функции, определени в устава, съобразно закона.
 • чл. 26, ал. 2, т. 1 ЗК
  Председател на кооперацията
  Чл. 26. [...] (2) Председателят на кооперацията:
  1. представлява кооперацията;
 • чл. 26, ал. 2, т. 4 ЗК
  Председател на кооперацията
  Чл. 26. [...] (2) Председателят на кооперацията: [...]
  4. сключва и прекратява трудовите договори, наказва и награждава работници и служители на кооперацията и определя трудовите им възнаграждения;
 • чл. 26, ал. 3 ЗК
  Председател на кооперацията
  Чл. 26. [...] (3) Председателят на кооперацията сключва сделки по чл. 21, ал. 2 въз основа на предварително решение на управителния съвет, а в случаите по чл. 15, ал. 4, т. 10 - въз основа на предварително решение на общото събрание.
 • чл. 28в ЗК
  Забрана за конкурентна дейност
  Чл. 28в.(Нов. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) (1) Председателят или член на управителния съвет на кооперация не може да:
  1. извършва търговски сделки от свое или от чуждо име в предмета на дейност на кооперацията;
  2. участва или да заема длъжност в ръководни органи на търговско дружество, което не е кооперативно или междукооперативно предприятие по смисъла на този закон, когато дружеството извършва конкурентна дейност на кооперацията.
  (2) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат, когато общото събрание на кооперацията е дало изрично предварително съгласие за това.
  (3) Изрично предварително съгласие на общото събрание е необходимо, когато кооперацията поема задължение към едноличен търговец или търговско дружество, където собственик, управител или член на управителен орган на дружеството е съпруг, роднина по права линия или по съребрена линия до трета степен на председателя или на член на управителния съвет на кооперацията.
 • чл. 28в, ал. 1 ЗК
  Забрана за конкурентна дейност
  Чл. 28в. (1) Председателят или член на управителния съвет на кооперация не може да:
  1. извършва търговски сделки от свое или от чуждо име в предмета на дейност на кооперацията;
  2. участва или да заема длъжност в ръководни органи на търговско дружество, което не е кооперативно или междукооперативно предприятие по смисъла на този закон, когато дружеството извършва конкурентна дейност на кооперацията.
 • чл. 28в, ал. 1, т. 2 ЗК
  Забрана за конкурентна дейност
  Чл. 28в. (1) Председателят или член на управителния съвет на кооперация не може да: [...]
  2. участва или да заема длъжност в ръководни органи на търговско дружество, което не е кооперативно или междукооперативно предприятие по смисъла на този закон, когато дружеството извършва конкурентна дейност на кооперацията.
 • чл. 28в, ал. 2 ЗК
  Забрана за конкурентна дейност
  Чл. 28в. [...] (2) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат, когато общото събрание на кооперацията е дало изрично предварително съгласие за това.
 • чл. 34, ал. 4 ЗК
  Фондове на кооперацията
  Чл. 34. [...] (4) Размерът на фонд "Инвестиции" не може да бъде по-малък от 10 на сто от размера на дяловия капитал. Конкретният размер и начините за формирането му се определят от общото събрание.
 • чл. 58 ЗК
  Основания и ред
  Чл. 58. (1) Решенията и действията на органите на кооперацията, които противоречат на закона или на устава, могат да се отменят чрез иск, предявен пред районния съд по седалището й.
  (2) Искът може да се предяви от всеки член на кооперацията, от контролния съвет, от кооперативния съюз, в който членува кооперацията, или от прокурора. Към иска могат да се присъединят и други членове на кооперацията и на контролния съвет. Те могат да поддържат иска и ако той бъде оттеглен.
  (3) Членът на кооперацията може да предяви иск в двуседмичен срок от деня на решението, а ако не е присъствал при решаването - от деня на узнаването или уведомяването му. Когато се иска отменяне на действие, срокът започва да тече от деня на узнаването му.
  (4) Контролният съвет на кооперацията може да предяви иска в двуседмичен срок от приемане на решението или от извършване на действието, а кооперативният съюз по ал. 2 - от деня на узнаването или уведомяването му.
  (5) Във всеки отделен случай искът може да се предяви не по-късно от 3 месеца от приемане на решението или от извършване на действието.
 • чл. 58, ал. 1 ЗК
  Основания и ред
  Чл. 58. (1) Решенията и действията на органите на кооперацията, които противоречат на закона или на устава, могат да се отменят чрез иск, предявен пред районния съд по седалището й.
 • чл. 58, ал. 2 ЗК
  Основания и ред
  Чл. 58. [...] (2) Искът може да се предяви от всеки член на кооперацията, от контролния съвет, от кооперативния съюз, в който членува кооперацията, или от прокурора. Към иска могат да се присъединят и други членове на кооперацията и на контролния съвет. Те могат да поддържат иска и ако той бъде оттеглен.
 • чл. 58, ал. 3 ЗК
  Основания и ред
  Чл. 58. [...] (3) Членът на кооперацията може да предяви иск в двуседмичен срок от деня на решението, а ако не е присъствал при решаването - от деня на узнаването или уведомяването му. Когато се иска отменяне на действие, срокът започва да тече от деня на узнаването му.
 • чл. 58, ал. 5 ЗК
  Основания и ред
  Чл. 58. [...] (5) Във всеки отделен случай искът може да се предяви не по-късно от 3 месеца от приемане на решението или от извършване на действието.
 • чл. 59 ЗК
  Решение на съда
  Чл. 59. (1) Съдът може да отмени изцяло или отчасти акта или действието или да отхвърли иска.
  (2) Решението на съда подлежи на обжалване по общия ред.
 • чл. 59, ал. 1 ЗК
  Решение на съда
  Чл. 59. (1) Съдът може да отмени изцяло или отчасти акта или действието или да отхвърли иска.
 • чл. 59, ал. 2 ЗК
  Решение на съда
  Чл. 59. [...] (2) Решението на съда подлежи на обжалване по общия ред.
 • чл. 60 ЗК
  Присъединяване към иска
  Чл. 60. Членът на кооперацията може да предяви иск за защита на имуществените и неимуществените си права, които са накърнени от органите на кооперацията. Искът може да бъде обединен с иска по чл. 58.
 • чл. 61 ЗК
  Спиране на изпълнението
  Чл. 61. Съдът може да спре изпълнението на обжалваното решение или действие до постановяване на решение по делото.