Закон за жилищностроителните кооперации

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 8, ал. 1 ЗЖСК
  Чл. 8. (1) Жилищностроителната кооперация се счита учредена, след като бъде регистрирана в окръжния съд по седалището й. Молбата за регистрация се подава от управителния съвет. Към нея се прилагат:
  1. препис от протокола на учредителното събрание;
  2. препис от приетия устав на жилищностроителната кооперация;
  3. документ от народния съвет, че решението за учредяване на жилищностроителната кооперация и членовете й са утвърдени по реда на чл. 7;
  4. свидетелство за съдимост на членовете на управителния и контролния съвет.
 • чл. 30, т. 3 ЗЖСК
  Чл. 30. Решенията на общото събрание за приемане на членове са нищожни когато: [...]
  3. на мястото на изключен член е прието лице за член на жилищностроителната кооперация, преди да е излязло в сила решението за изключване.
 • чл. 35, ал. 2 ЗЖСК
  Чл. 35. [...] (2) Въз основа на влязлото в сила решение по предходната алинея и след представяне на необходимите документи нотариусът снабдява членовете на жилищностроителната кооперация с нотариални актове. Правото на собственост върху имота и идеалните части от общите части на сградата и от мястото, съответно от правото на строеж, се придобива с издаването на нотариалния акт.
 • чл. 38 ЗЖСК
  Чл. 38. (1) Когато жилищностроителната кооперация е прекратена и средствата й са недостатъчни за удовлетворяване на кредиторите, за задълженията й отговарят лицата, получили или за които са били предназначени имоти съразмерно на стойността им.
  (2) Ако жилищностроителната кооперация е прекратена преди започване на строежа, членовете й отговарят за задълженията й поравно.
 • чл. 38а ЗЖСК
  Чл. 38а. Всеки член на жилищностроителна кооперация може да предяви иск за изваждането на всеки, който се намира без основание в определеното му с разпределителния протокол жилище.
 • чл. 42, ал. 3 ЗЖСК
  Чл. 42. [...] (3) Когато съдът в случаите по ал. 1 отмени решението за изключване на член на жилищностроителна кооперация, приетият на негово място се счита за освободен, а кооперацията в едномесечен срок е длъжна да му изплати направените вноски.