Закон за гражданската регистрация

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 25 ЗГР
  Чл. 25. (Изм. изцяло - ДВ, бр. 96 от 2004 г.; изм., бр. 47 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.; изм. изцяло, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Електронният личен регистрационен картон съдържа следните данни:
  1. име, изписано на български език и на латиница;
  2. псевдоним;
  3. име в чужбина;
  4. пол;
  5. дата на раждане - ден, месец, година;
  6. единен граждански номер;
  7. гражданство и статут на пребиваване;
  8. място на раждане - област, община, населено място, а за родените извън територията на Република България - държава;
  9. акт за раждане - номер, дата и място на съставяне в Република България;
  10. постоянен адрес;
  11. настоящ адрес;
  12. семейно положение;
  13. акт за сключен брак - номер, дата, място на съставяне; дата и държава на сключване на брака, ако не е сключен в Република България;
  14. съпруг/а - ЕГН или дата на раждане, име, пол, постоянен адрес, гражданство, а за починалите - номер, дата и място на съставяне на акта за смърт;
  15. съдебно решение за прекратяване на брака - номер на делото, по което е постановено решението, датата, на която влиза в сила, и наименование на съда, който го е постановил;
  16. деца - ЕГН или дата на раждане, име, пол, постоянен адрес, гражданство, а за починалите - номер, дата и място на съставяне на акта за смърт;
  17. майка - ЕГН или дата на раждане, име, постоянен адрес, гражданство, а за починалите - номер, дата и място на съставяне на акта за смърт;
  18. баща - ЕГН или дата на раждане, име, постоянен адрес, гражданство, а за починалите - номер, дата и място на съставяне на акта за смърт;
  19. братя/сестри - ЕГН или дата на раждане, име, име на другия родител - ако е еднокръвен или едноутробен, пол, постоянен адрес, гражданство, а за починалите - номер, дата и място на съставяне на акта за смърт;
  20. издаден документ за самоличност - вид, номер и дата на издаване;
  21. правни ограничения (вид);
  22. починал - дата и място на смъртта; акт за смърт - номер, дата и място на съставяне;
  23. особени(...)
 • чл. 89, ал. 2 ЗГР
  Чл. 89. [...] (2) Адресът в Република България се състои задължително от името на областта, общината и населеното място.
 • чл. 93, ал. 4 ЗГР
  Чл. 93. [...] (4) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Български граждани, живеещи в чужбина, които не са вписани в регистъра на населението и не могат да посочат постоянен адрес в Република България, се вписват служебно в регистъра на населението от район „Средец" на гр. София.
 • чл. 94, ал. 3 ЗГР
  Чл. 94. [...] (3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г.; изм. изцяло, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Настоящият адрес на българските граждани, на които мястото на живеене е в чужбина, се отразява в регистъра на населението само с името на държавата, в която живеят.