Закон за горите

AJAX progress indicator
Категории
  • чл. 27, ал. 6 ЗГ
    Чл. 27. [...] (6) По дела, които се отнасят до горски територии - държавна собственост, държавата се представлява пред съда от министъра на земеделието, храните и горите или от оправомощено от него длъжностно лице.
  • чл. 170, ал. 1, т. 4 ЗГ
    Чл. 170. (1) Управителният съвет: [...]
    4. приема структурата и щата на централното управление и на териториалните поделения на държавното предприятие;