Закон за енергията от възобновяеми източници

AJAX progress indicator
 • чл. 30, ал. 1 ЗЕВИ
  Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, чиито енергийни обекти са с обща инсталирана мощност над 30 kW, сключват договор за достъп с оператора на преносната или на разпределителната мрежа при общи условия, одобрени от КЕВР и обявени на интернет страницата на оператора на съответната разпределителна мрежа преди сключване на договора за изкупуване на електрическата енергия. Неразделна част от договора за достъп е оценката на потенциала по чл. 19, ал. 1, когато изготвянето й е задължително, въз основа на който потенциал се изготвят прогнозните графици за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници.
 • чл. 35а ЗЕВИ
  Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; обявен за противоконституционен, бр. 65 от 2014 г. , с Решение № 13 от 31.07.2014 г. на КС на РБ по к. д. № 1/2014 г.) (1) За производството на електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия се събира такса.
  (2) Размерът на таксата по ал. 1 се определя по следната формула:
  ТПЕЕ = ПЦ х КИЕЕ х 20 %,
  където:
  ТПЕЕ е такса за производство на електрическа енергия;
  ПЦ е преференциалната цена по чл. 31, ал. 1 без данъка върху добавената стойност;
  КИЕЕ е количеството изкупена електрическа енергия от обществения доставчик и от крайните снабдители по чл. 31, ал. 5.
 • чл. 35а, ал. 2 ЗЕВИ
  Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; обявен за противоконституционен, бр. 65 от 2014 г. , с Решение № 13 от 31.07.2014 г. на КС на РБ по к. д. № 1/2014 г.) [...] (2) Размерът на таксата по ал. 1 се определя по следната формула:
  ТПЕЕ = ПЦ х КИЕЕ х 20 %,
  където:
  ТПЕЕ е такса за производство на електрическа енергия;
  ПЦ е преференциалната цена по чл. 31, ал. 1 без данъка върху добавената стойност;
  КИЕЕ е количеството изкупена електрическа енергия от обществения доставчик и от крайните снабдители по чл. 31, ал. 5.