Закон за енергията от възобновяеми източници

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 30, ал. 1 ЗЕВИ
  Чл. 30. (1) Производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, чиито енергийни обекти са с обща инсталирана мощност над 30 kW, сключват договор за достъп с оператора на преносната или на разпределителната мрежа при общи условия, одобрени от КЕВР и обявени на интернет страницата на оператора на съответната разпределителна мрежа преди сключване на договора за изкупуване на електрическата енергия. Неразделна част от договора за достъп е оценката на потенциала по чл. 19, ал. 1, когато изготвянето й е задължително, въз основа на който потенциал се изготвят прогнозните графици за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници.
 • чл. 31, ал. 5 ЗЕВИ
  Чл. 31. [...] (5) Общественият доставчик, съответно крайните снабдители изкупуват произведената електрическа енергия от възобновяеми източници при следните условия:
  1. по преференциална цена за количествата електрическа енергия до размера на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което са определени преференциални цени в съответните решения на КЕВР; за обектите по чл. 24, т. 3 определеното нетно специфично производство на електрическа енергия не се прилага;
  2. по цена за излишък на балансиращия пазар за количествата, надхвърлящи производството по т. 1.
 • чл. 31, ал. 5, т. 1 ЗЕВИ
  Чл. 31. [...] (5) Общественият доставчик, съответно крайните снабдители изкупуват произведената електрическа енергия от възобновяеми източници при следните условия:
  1. по преференциална цена за количествата електрическа енергия до размера на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което са определени преференциални цени в съответните решения на КЕВР; за обектите по чл. 24, т. 3 определеното нетно специфично производство на електрическа енергия не се прилага;
 • чл. 31, ал. 5, т. 2 ЗЕВИ
  Чл. 31. [...] (5) Общественият доставчик, съответно крайните снабдители изкупуват произведената електрическа енергия от възобновяеми източници при следните условия: [...]
  2. по цена за излишък на балансиращия пазар за количествата, надхвърлящи производството по т. 1.
 • чл. 35а ЗЕВИ
  Чл. 35а. (1) За производството на електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия се събира такса.
  (2) Размерът на таксата по ал. 1 се определя по следната формула:
  ТПЕЕ = ПЦ х КИЕЕ х 20 %,
  където:
  ТПЕЕ е такса за производство на електрическа енергия;
  ПЦ е преференциалната цена по чл. 31, ал. 1 без данъка върху добавената стойност;
  КИЕЕ е количеството изкупена електрическа енергия от обществения доставчик и от крайните снабдители по чл. 31, ал. 5.
 • чл. 35а, ал. 2 ЗЕВИ
  Чл. 35а. [...] (2) Размерът на таксата по ал. 1 се определя по следната формула:
  ТПЕЕ = ПЦ х КИЕЕ х 20 %,
  където:
  ТПЕЕ е такса за производство на електрическа енергия;
  ПЦ е преференциалната цена по чл. 31, ал. 1 без данъка върху добавената стойност;
  КИЕЕ е количеството изкупена електрическа енергия от обществения доставчик и от крайните снабдители по чл. 31, ал. 5.
 • чл. 35б ЗЕВИ
  Чл. 35б. (обявен за противоконституционен, бр. 65 от 2014 г. , с Решение № 13 от 31.07.2014 г. на КС на РБ по к. д. № 1/2014 г.) (1) Таксата по чл. 35а се удържа и внася от обществения доставчик, съответно от крайния снабдител.
  (2) Лицата, задължени да удържат и внасят таксата по този раздел, подават тримесечна справка по образец, утвърден от ДКЕВР за дължимата такса за съответния период.
  (3) Справката по ал. 2 се подава в ДКEВР в срок до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнася.
  (4) Дължимата такса се внася в държавния бюджет в срока на подаване на справката по ал. 3.
 • чл. 35в ЗЕВИ
  Чл. 35в. (1) За невнесената в срок такса по чл. 35а се начислява и дължи лихва в размер на законната лихва съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
  (2) Таксата по чл. 35а не подлежи на възстановяване.
  (3) Просрочената такса по чл. 35а подлежи на принудително изпълнение от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Актът за установяване на вземането се издава от председателя на КЕВР.
 • чл. 73 ЗЕВИ
  Чл. 73. (1) На лице, задължено да удържи и внесе таксата по чл. 35а, което не подаде справката по чл. 35б, ал. 2, не я подаде в срок, не посочи или посочи неверни данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимата такса в по-малък размер, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на имуществената санкция е от 7000 до 15 000 лв.
  (3) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на КЕВР, а наказателните постановления се издават от председателя на КЕВР или от оправомощено от него длъжностно лице.
  (4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.