Годишен абонамент с 20% отстъпка! За всички потребители от 19.02 до 29.02.2024 г., включително.

Добър ден! Моля, влезте в профила си!

пар. 1 т. 2а ДР ЗЕ

§ 1. По смисъла на този закон: […]
2а. (нова – ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) „Битов клиент” е клиент, който купува електрическа или топлинна енергия с топлоносител гореща вода или пара за отопление, климатизация и горещо водоснабдяване, или природен газ за собствени битови нужди.

пар. 1 т. 2а ДР ЗЕ

§ 1. По смисъла на този закон: […]
2а. (нова – ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) „Битов клиент” е клиент, който купува електрическа или топлинна енергия с топлоносител гореща вода или пара за отопление, климатизация и горещо водоснабдяване, или природен газ за собствени битови нужди.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Относно процесуалното задължение на въззивния съд да разгледа и обсъди доводите на страните, както и всички допустими и относими за спора доказателства, събрани по делото, в тяхната съвкупност.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Николай Иванов

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Допустимо ли е пълното доказване да бъде осъществено чрез косвени доказателства?
Когато за отделен факт липсват преки доказателства, следва ли да се приеме, че този факт не се е осъществил?
Следва ли съдът да прецени установените факти и да приеме за установен и такъв факт, който според опитните правила, т. нар. презумпция ад хоминем, съпътства друг, установен по делото факт?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Зоя Атанасова

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Допустимо ли е пълното доказване да бъде осъществено чрез косвени доказателства? (По установителен иск на основание чл. 124, ал. 1 ГПК за това, че ищеца не дължи ответника „Електроразпределение Север” АД сума, представляваща начислена ел. енергия - фактурирана от ответника сума след процедура по корекция)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Зоя Атанасова

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

При установено софтуерно въздействие върху средството за търговско измерване, в резултат на което не е измерено цялото количество на доставената в обекта ел.енергия, възниква ли за доставчика вземане поради разликата между измереното и реално доставеното количество, въпреки че в релевантния период с решение № 1500/ 06.02.2017 г. по адм.д. № 2385/ 2016 г. на Върховен административен съд са отменени правилата по чл. 98а, ал. 2, т. 6 ЗЕ и чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ, с изключение на чл. чл. 48 – 51 от ПИКЕЕ?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Геника Михайлова

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Когато съдът е приел, че за разрешаване на някои въпроси от предмета на делото са необходими специални знания, за които се налага назначаване на вещо лице, длъжен ли е сам да следи дали представеното заключение е пълно, ясно и обосновано и дали отговаря на поставената задача?
Формално ли е или следва да се основе на установените в закона критерии правото на съда да прецени дали искането за възлагане на повторна или допълнителна експертиза е основателно?
Може ли съдът да основе решението си на заключение на вещо лице, своевременно оспорено по делото, без експертното заключение да е било преценено от съда във връзка с другите доказателства по делото, както изисква разпоредбата на чл. 202 ГПК? Ползва ли се с приоритет заключението на вещото лице пред останалите събрани по делото доказателства?
Липсата на данни за това кога е извършено софтуерно вмешателство в средството за търговско измерване /т.е. за началото на погрешното отчитане/ води ли до извода, че ищецът не дължи изобщо заплащане на разликата между потребена и заплатена ел. енергия за исковия период? Длъжен ли е в тези случаи съдът за приложи чл. 162 ГПК?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анелия Цанова

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

1) при установено софтуерно въздействие върху средството за търговско измерване (СТИ), в резултат на което е установено количество електрическа енергия в невизуализиран регистър, реално доставено и потребено от абоната, следва ли при ангажиране отговорността на купувача на електрическа енергия по реда на чл. 183 ЗЗД крайният снабдител да установи по делото, че доставеното количество електрическа енергия е извършено в едногодишния период, регламентиран в чл. 50 ПИКЕЕ /отм./; 2) правно значим ли е за реализирането на отговорността на потребителя по реда на чл. 183 ЗЗД точният времеви интервал, в който това количество енергия е измерено в неизведения на дисплея регистър, както и причините за това; и 3) правно значимо ли е за реализирането на отговорността на потребителя по този ред доказване изпълнението на други задължения на разпределителното дружество, непредвидени в хипотезата на чл. 183 ЗЗД. По отношение на първия правен въпрос жалбоподателят навежда допълнителното основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, като поддържа, че този въпрос е разрешен от въззивния съд в противоречие с решение №150/26.06.2019 г. по гр. д. №4160/2018 г. на ІІІ-то гр. отд. на ВКС, решение №118/18.09.2017 г. по търг. д. №961/2016 г. на ІІ-ро търг. отд. на ВКС, решение №60116/17.02.2022 г. по търг. д. №971/2020 г. на ІІ-ро търг. отд. на ВКС, решение №75/13.04.2021 г. по гр. д. №2206/2020 г. на ІV-то гр. отд. на ВКС и решение №76/08.04.2021 г. по гр. д. №2209/2020 г. на ІV-то гр. отд. на ВКС. По отношение на останалите два правни въпроса касаторът навежда допълнителното основание по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, като излага съображения, тези въпроси да са от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Боян Цонев

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

Когато съдът е приел, че за разрешаване на някои въпроси от предмета на делото са необходими специални знания, за които се налага назначаване на вещо лице, длъжен ли е сам да следи дали представеното заключение е пълно, ясно и обосновано и дали отговаря на поставената задача?
Формално ли е или следва да се основе на установените в закона критерии правото на съда да прецени дали искането за възлагане на повторна или допълнителна експертиза е основателно?
Може ли съдът да основе решението си на заключение на вещо лице, своевременно оспорено по делото, без експертното заключение да е било преценено от съда във връзка с другите доказателства по делото, както изисква разпоредбата на чл.202 ГПК?
Ползва ли се с приоритет заключението на вещото лице пред останалите събрани по делото доказателства?
Липсата на данни за това кога е извършено софтуерно вмешателство в средството за търговско измерване /т.е. за началото на погрешното отчитане/ води ли до извода, че ищецът не дължи изобщо заплащане на разликата между потребена и заплатена ел. енергия за исковия период? Длъжен ли е в тези случаи съдът за приложи чл.162 ГПК?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анелия Цанова

Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

За правомощията на въззивния съд при допуснати процесуални нарушения от първата инстанция във връзка с доклада по делото. (По отрицателен установителен иск против „Електроразпределение север“ АД с правно осн. чл. 124, ал. 1 ГПК за признаване на установено, че ищецът не дължи на „Електроразпределение север“ АД сума, представляваща начислена корекционна сума по партида)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анелия Цанова

Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

1. Длъжен ли е ответникът да докаже техническата и метрологична годност на средството за търговско измерване, монтирано за обекта, по всеки предявен иск от „битов клиент“ по смисъла на чл. 1, т. 2а ДР ЗЕ срещу оператор на електроразпределителната мрежа за недължимост на вземания за преизчислени сметки поради измерените количества електрическа енергия в невизуализирани регистри на СТИ при действието на ПИКЕЕ (обн. в ДВ бр. 35/30.04.2019 г., в сила от 04.05.2019 г.)?
2. Каква е доказателствената сила и значение на приетите по делото протоколи за техническа и метрологична годност, съставени от оторизираните лаборатории по Закона за измерванията и от Българския институт по метрология, преди и след монтирането на СТИ за обекта?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анелия Цанова

1235 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право