Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 3, ал. 1 ЗЕДЕП
  Електронен документ
  Чл. 3. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) Електронен документ е електронен документ по смисъла на чл. 3, т. 35 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014".
 • чл. 3, ал. 2 ЗЕДЕП
  Електронен документ
  Чл. 3. [...] (2) (Доп. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) Писмената форма се смята за спазена, ако е съставен електронен документ съдържащ електронно изявление.
 • чл. 10, ал. 1 ЗЕДЕП
  Време на получаване на електронното изявление
  Чл. 10. (Изм. изцяло - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.) (1) Електронното изявление е получено с постъпването му в посочената от адресата информационна система. Ако адресатът не е посочил конкретна информационна система, изявлението е получено с постъпването му в която и да е информационна система на адресата, а ако адресатът няма информационна система - с изтеглянето му от адресата от информационната система, в която изявлението е постъпило.