Закон за енергетиката

AJAX progress indicator
 • чл. 2, ал. 2 ЗЕ
  Чл. 2. [...] (2) Производството, вносът, износът, преносът, разпределението и търговията с електрическа и топлинна енергия, природен газ, нефт и нефтопродукти се извършват при гарантиране защитата на живота и здравето на гражданите, собствеността, околната среда, сигурността на доставките, интересите на потребителите и националните интереси.
 • чл. 13, ал. 2 ЗЕ
  Чл. 13. [...] (2) Комисията разглежда и решава въпросите, свързани с регулиране на бизнес плановете и цените в енергетиката и на В и К услугите и постъпилите жалби в два състава, както следва:
  1. състав „Енергетика", който включва председателя, членовете със стаж в областта на енергетиката, както и членовете, които са юрист и икономист;
  2. състав „Водоснабдяване и канализация", който включва председателя, членовете със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията, както и членовете, които са юрист и икономист.
 • чл. 13, ал. 2, предл. първо ЗЕ
  Чл. 13. [...] (2) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Комисията разглежда и решава въпросите, свързани с регулиране на бизнес плановете и цените в енергетиката и на В и К услугите и постъпилите жалби в два състава, както следва:
  1. състав „Енергетика", който включва председателя, членовете със стаж в областта на енергетиката, както и членовете, които са юрист и икономист;
  2. състав „Водоснабдяване и канализация", който включва председателя, членовете със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията, както и членовете, които са юрист и икономист.
 • чл. 13, ал. 7 ЗЕ
  Чл. 13. [...] (7) Решенията на комисията по ал. 5 и 6 се вземат в закрито заседание и се обявяват по ред, определен в правилника по чл. 16, ал. 1.
 • чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗЕ
  Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Комисията за енергийно и водно регулиране: [...]
  8. осъществява регулиране на цените в случаите, предвидени в този закон, както и определя ежегодно пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия;
 • чл. 30 ЗЕ
  Чл. 30. (1) На регулиране от комисията подлежат цените:
  1. по които производителите в рамките на определената им от комисията разполагаемост по чл. 21, ал. 1, т. 21 продават електрическа енергия на обществения доставчик;
  2. (отм. ДВ 59/2013).
  3. по които производителите продават топлинна енергия на топлопреносното предприятие и на пряко присъединени клиенти;
  4. по които топлопреносното предприятие продава топлинна енергия на клиенти;
  5. (отм. ДВ 38/2018);
  6. по които общественият доставчик продава на крайните снабдители изкупената на основание чл. 21, ал. 1, т. 21 електрическа енергия;
  7. по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиентите, присъединени към газопреносна мрежа;
  8. по които крайните снабдители продават природен газ на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи;
  9. по които крайните снабдители продават електрическа енергия на битови и небитови крайни клиенти за обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа, на ниво ниско напрежение;
  10. за достъп и/или за пренос през електропреносната мрежа;
  11. за присъединяване към мрежите;
  12. за достъп и пренос на природен газ през преносни и/или разпределителни мрежи освен в случаите, когато комисията по своя преценка одобрява методика за определяне на цена за достъп и пренос през преносна мрежа;
  13. за достъп и/или за пренос през електроразпределителните мрежи;
  14. за достъп и съхранение на природен газ в съоръжение за съхранение;
  15. за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт;
  16. на предоставяни на клиентите услуги, определени от комисията, свързани с лицензионната дейност.
  17. включително цената или компонентата от цена, чрез която всички крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система включително операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи, участват в компенсиране на разходите по чл. 34 и чл.(...)
 • чл. 30, ал. 1, т. 10 ЗЕ
  Чл. 30. (Изм . - ДВ, бр. 103 от 2009 г.; доп., бр. 47 от 2011 г., в сила от 22.09.2011 г.; изм. изцяло, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г.; доп., бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.; доп., бр. 47 от 2016 г.; доп., бр. 51 от 2017 г.; изм., бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) На регулиране от комисията подлежат цените: [...]
  10. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г.) за достъп и/или за пренос през електропреносната мрежа;
 • чл. 30, ал. 1, т. 13 ЗЕ
  Чл. 30. (1) На регулиране от комисията подлежат цените: [...]
  13. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г.) за достъп и/или за пренос през електроразпределителните мрежи;
 • чл. 32 ЗЕ
  Чл. 32. (1) Комисията може да регулира цените чрез прилагане на различни методи за регулиране, включително, да определя показатели за ефективност на енергийните предприятия, показатели за сравнимост между тях, изпълнение на базисни критерии.
  (2) Комисията може да определя:
  1. компоненти на цените, отразяващи структурата на разходите;
  2. часови, сезонни и други тарифни структури на цените в съответствие с разходите.
  (3) (отм. ДВ 54/2012)
  (4) Комисията може да определи временни цени по чл. 30, ал. 1, т. 10, 12, 13, 14 и 15 в случай на забавяне на операторите на преносни или разпределителни мрежи при определянето на цените за достъп, пренос и разпределение и да вземе решения относно подходящи компенсаторни мерки, в случай че окончателните цени за достъп, пренос и разпределение се отклоняват от временните цени.
 • чл. 32, ал. 4 ЗЕ
  Чл. 32. [...] (4) Комисията може да определи временни цени по чл. 30, ал. 1, т. 10, 12, 13, 14 и 15 в случай на забавяне на операторите на преносни или разпределителни мрежи при определянето на цените за достъп, пренос и разпределение и да вземе решения относно подходящи компенсаторни мерки, в случай че окончателните цени за достъп, пренос и разпределение се отклоняват от временните цени.
 • чл. 36а, ал. 2 ЗЕ
  Чл. 36а. [...] (2) Комисията утвърждава цените по ал. 1 като пределни цени на всеки лицензиант с решение, което е индивидуален административен акт.
 • Чл. 40, ал. 1, т. 2 ЗЕ
  Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2006 г., в сила от датата на вписване в Търговския регистър на решението за преобразуването на "Национална електрическа компания" - ЕАД, но не по-късно от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; изм. изцяло, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.; доп., бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) (1) Лицензия се издава на лице, регистрирано по Търговския закон, което: [...]
  2. има вещни права върху енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността, ако те са изградени, с изключение на лицензиите по чл. 39, ал. 1, т. 5, 6, 7, 10 и 13;
 • чл. 62 ЗЕ
  Чл. 62. (1) Когато изграждането или разширението на площадкови и/или линейни енергийни обекти, както и на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия или на части от тях и на свързаните с производството съоръжения и площадки за депониране на производствени отпадъци се извършва върху имот - държавна собственост, компетентните държавни органи учредяват в полза на лицето, което ще изгражда и експлоатира енергийния обект, възмездно право на строеж върху земята по реда на Закона за държавната собственост без търг или конкурс.
  (2) Когато изграждането или разширението на обектите по ал. 1 се извършва върху имот - общинска собственост, компетентните общински органи учредяват в полза на лицето, което ще изгражда и експлоатира енергийния обект, възмездно право на строеж върху земята по реда на Закона за общинската собственост без търг или конкурс.
  (3) (отм. ДВ 54/2012)
  (4) Когато е необходимо изграждането или разширението на площадкови и/или линейни енергийни обекти, както и на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия или на части от тях, да се извърши върху имот - частна собственост, лицето по ал. 1 трябва предварително възмездно да придобие право на собственост или право на строеж върху необходимата за изграждане на обекта земя.
  (5) Лицето по ал. 1 отправя писмено предложение до титуляря на вещни права, като посочва правните и фактическите основания, обосноваващи предложението, включително имота, вида на енергийните обекти и/или съоръжения и начина, по който те се отразяват на ползването на имота, вида вещни права, които е необходимо да бъдат придобити, площта и предлаганото обезщетение, като дава подходящ срок не по-кратък от един месец, за отговор на предложението. Този срок може да бъде променен по взаимно съгласие на лицата.
  (6) При учредяване на ограничени вещни права по ал. 1 върху имоти - публична собственост, за национални обекти се прилага съответно редът за частна(...)
 • чл. 64 ЗЕ
  Чл. 64. (1) При разширение на съществуващи и при изграждане на нови линейни енергийни обекти в полза на лицата, които ще изграждат и експлоатират енергийния обект възникват сервитути. (2) Сервитутите по този закон са: 1. право на преминаване на хора и техника в полза на лицата по ал. 1; 2. право на прокарване на линейни енергийни обекти в полза на лицата по ал. 1; 3. ограничаване в ползването на засегнатите поземлени имоти. (3) При упражняване на сервитутите: 1. титулярят на сервитута придобива право: а) на прокарване и изграждане на линейни енергийни обекти; б) негови представители да влизат и да преминават през засегнатите имоти и да извършват дейности в тях, свързани с изграждането и/или експлоатацията на енергийните обекти, включително право на преминаване на техника през засегнатите поземлени имоти във връзка с изграждането и обслужването на въздушни и подземни проводи и наземни съоръжения; в) да извършва кастрене и рязане на дървета и храсти в сервитутните ивици на линейните енергийни обекти за отстраняване на аварии при уведомяване на управляващите органи на горските стопанства и националните паркове; 2. в засегнатите поземлени имоти не се допускат; а) извършване на застрояване или засаждане на трайни насаждения в сервитутната ивица, определена в наредбата по ал. 9; б) прокарване на проводи на други мрежи на техническата инфраструктура, с изключение на случаите, когато това е допустимо с нормативен акт, при спазване на съответните технически и други изисквания и след писмен договор, предвиждащ съответните условия и цена; 3. промяната на собствеността на засегнатия имот и на линейния енергиен обект не прекратява действието на сервитутите по ал. 1; 4. сервитутите са неделими права; те могат да се упражняват изцяло в полза на лицата по ал. 1 и тежат изцяло върху всяка част от засегнатите имоти и когато имотите бъдат разделени; 5. сервитутът може да се използва само от лицата по ал. 1 за изграждането и експлоатацията на линейния енергиен(...)
 • чл. 64, ал. 1 ЗЕ
  Чл. 64. (1) При разширение на съществуващи и при изграждане на нови линейни енергийни обекти в полза на лицата, които ще изграждат и експлоатират енергийния обект възникват сервитути.
 • чл. 64, ал. 4 ЗЕ
  Чл. 64. [...] (4) Сервитутите по ал. 2 възникват, когато:
  1. има влязъл в сила подробен устройствен план, с който се определя местоположението и размерите на сервитутните зони на линейния енергиен обект в засегнатите имоти, и
  2. титулярят на сервитута изплати или внесе еднократно обезщетение по реда на ал. 6 на разположение на собственика, и на носителите на други вещни права върху засегнатия имот.
 • чл. 64, ал. 4, т. 1 ЗЕ
  Чл. 64. [...] (4) Сервитутите по ал. 2 възникват, когато:
  1. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) има влязъл в сила подробен устройствен план, с който се определя местоположението и размерите на сервитутните зони на линейния енергиен обект в засегнатите имоти,
 • чл. 64, ал. 4, т. 2 ЗЕ
  Чл. 64. [...] (4) Сервитутите по ал. 2 възникват, когато: [...]
  2. титулярят на сервитута изплати или внесе еднократно обезщетение по реда на ал. 6 на разположение на собственика, и на носителите на други вещни права върху засегнатия имот.
 • чл. 67, ал. 4 ЗЕ
  Чл. 67. [...] (4) Собствениците на имотите по ал. 1 - 3 имат право на обезщетение за нанесени щети.
 • чл. 69 ЗЕ
  Чл. 69. Енергийните предприятия са длъжни да извършват дейността си в интерес на обществото и на отделните клиенти и в съответствие с изискванията на този закон и другите нормативни актове, като обезпечават сигурността на снабдяването, включително защита на обектите, представляващи критична инфраструктура в енергетиката, непрекъснатостта и качеството на електрическата и топлинната енергия и природния газ, ефективното използване на горивата и енергията, опазването на околната среда, живота, здравето и собствеността на гражданите.
 • чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ
  Чл. 83. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.; изм., бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.; доп., бр 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) (1) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Устройството и експлоатацията на електроенергийната система се осъществяват съгласно норми, предвидени във: [...]
  6. правилата за измерване на количеството електрическа енергия, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия, както и създаването, поддържането и достъпа до база данни с регистрацията от средствата за търговско измерване.
 • чл. 84, ал. 2 ЗЕ
  Чл. 84. [...] (2) Производителите на електрическа енергия са длъжни да сключат договори за достъп с оператора на електропреносната мрежа и/или с оператора на електроразпределителна мрежа, в които се уреждат правата и задълженията на страните във връзка с диспечирането, предоставянето на студен резерв и допълнителни услуги.
 • чл. 84, ал. 3 ЗЕ
  Чл. 84. [...] (3) Договорите по ал. 2 са условие за изпълнение на договорите за продажба на електрическа енергия, включително изпълнението на договорите по чл. 93а и чл. 94а, ал. 3.
 • чл. 91 ЗЕ
  Чл. 91. (1) Сделки с електрическа енергия могат да се сключват по регулирани от комисията цени, по свободно договорени цени между страни и на борсов пазар, както и на балансиращ пазар на електрическа енергия.
  (2) Сделките с електрическа енергия се извършват при спазване разпоредбите на този закон и правилата за търговия с електрическа енергия. Правилата се публикуват от енергийните предприятия и комисията на интернет страниците им.
  (3) С правилата по ал. 2 се определят правилата за снабдяване от крайни снабдители и доставчици от последна инстанция реда за регистрация на пазара и за отстраняване от пазара на търговски участник, правила за обмен на данни, начинът на администриране на сделките, известяването на почасови графици, организиране и работа на борсовия пазар, пазара на балансираща енергия и пазара за предоставяне на преносна способност, механизмите за определяне на цените за небаланс, както и регистрирането на отделните видове балансиращи групи и дейността на координаторите на балансиращи групи.
  (4) Комисията при отчитане на постигнатите резултати от работата на електроенергийната система и пазара на електрическа енергия и процедурите, регламентирани в правилата за търговия с електрическа енергия, по предложение на енергийните предприятия или по своя инициатива изменя или приема нови правила за търговия с електрическа енергия при спазване на принципите на равнопоставеност и баланс на интересите на всички страни.
 • чл. 92 ЗЕ
  Чл. 92. Страни по сделките с електрическа енергия са:
  1. обществен доставчик на електрическа енергия;
  2. краен снабдител на електрическа енергия;
  3. производител;
  4. краен клиент;
  5. оператор на електропреносната мрежа;
  6. оператор на електроразпределителна мрежа;
  7. търговец на електрическа енергия;
  8. доставчик от последна инстанция;
  9. координатор на балансираща група.
  10. (нова - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) оператор на борсов пазар на електрическа енергия.
 • чл. 97, ал. 1, т. 4 ЗЕ
  Чл. 97. (1) По регулирани от комисията цени се сключват сделките с електрическа енергия между: [...]
  4. крайните снабдители и битови и небитови крайни клиенти - за обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, когато тези клиенти не са избрали друг доставчик.
 • чл. 94а ЗЕ
  Чл. 94а. (1) Крайният снабдител осигурява снабдяването с електрическа енергия на обекти на битови и небитови крайни клиенти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, в съответната лицензионна територия, когато тези клиенти не се снабдяват от друг доставчик.
  (2) Снабдяването с електрическа енергия по ал. 1 е услуга от обществен интерес по смисъла на този закон, която се предоставя при условията на равнопоставеност в съответствие с правилата по чл. 21, ал. 1, т. 10.
  (3) Крайният снабдител изкупува електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от производители по чл. 162 и по чл. 31 от Закона за енергията от възобновяеми източници, присъединени към електроразпределителната мрежа.
 • чл. 95 ЗЕ
  Чл. 95. (1) Всеки клиент има право да избира доставчик на електрическа енергия независимо от това в коя държава - членка на Европейския съюз, е регистриран доставчикът, доколкото доставчикът спазва правилата по чл. 91, ал. 2.
  (2) Операторът на мрежата извършва смяната на доставчика съгласно правилата по чл. 91, ал. 2 до три седмици след получаване на писменото искане на клиента.
  (3) Смяната на доставчика при спазване на договорните условия не е съпроводена с допълнителни задължения за клиента.
  (4) Всеки доставчик изготвя и изпраща окончателна изравнителна сметка при избор на друг доставчик в срок до 6 седмици след смяната на доставчика.
  (5) Когато доставка по ал. 1 е отказана от доставчик в друга държава - членка на Европейския съюз, поради това, че клиентът няма право да избира доставчик в другата държава, по искане на клиента комисията уведомява регулаторния орган на тази друга държава, а при необходимост - и Европейската комисия, за предприемане на действия за отмяна на отказа.
 • чл. 95а ЗЕ
  Чл. 95а. (1) Доставчикът от последна инстанция осигурява снабдяването с електрическа енергия на крайни клиенти, които не могат да бъдат клиенти на крайния снабдител по чл. 94а, ал. 1 до избора на друг доставчик или избраният доставчик не извършва доставка по независещи от крайния клиент причини.
  (2) Снабдяването с електрическа енергия по ал. 1 е услуга от обществен интерес по смисъла на този закон, която се предоставя въз основа на договор при общи условия при условията на равнопоставеност в съответствие с правилата по чл. 91, ал. 2.
 • чл. 97 ЗЕ
  Чл. 97. (1) По регулирани от комисията цени се сключват сделките с електрическа енергия между:
  1. (отм. ДВ 38/2018) ;
  2. производителите и крайните снабдители или обществения доставчик за количествата електрическа енергия, определена от комисията в рамките на разполагаемостта по чл. 21, ал. 1, т. 21;
  3. обществения доставчик и крайните снабдители за количествата електрическа енергия, определени от комисията в изпълнение на чл. 21, ал. 1, т. 21;
  4. крайните снабдители и битови и небитови крайни клиенти - за обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, когато тези клиенти не са избрали друг доставчик.
  (2) Операторът на електропреносната мрежа сключва сделки с операторите на съседните системи за взаимно компенсиране влиянието на презграничните потоци на електрическа енергия.
 • чл. 98 ЗЕ
  Чл. 98. (1) Договорите по чл. 97, ал. 1, т. 2 са публични.
  (2) В 14-дневен срок от сключването на договорите по ал. 1 страните са длъжни да ги предоставят на комисията. Договорите, заедно с всички изменения и допълнения, независимо от наименованието, се оповестяват на интернет страницата на комисията в 7-дневен срок от получаването им.
  (3) В договорите се заличава информацията, представляваща търговска тайна, както и информацията, която е защитена със закон.
 • чл. 98, ал. 4 ЗЕ
  Чл. 98. [...] (4) Обществените снабдители на електрическа енергия публикуват одобрените общи условия най-малко в един централен и един местен всекидневник. Общите условия влизат в сила 30 дни след първото им публикуване, без да е необходимо изрично писмено приемане от потребителите.
 • чл. 98а ЗЕ
  Чл. 98а. (1) Крайният снабдител продава електрическа енергия при публично известни общи условия.
  (2) Общите условия съдържат задължително:
  1. информация, която се предоставя от снабдителя;
  2. срок на договора и права и задължения на страните по договора;
  3. условията за прекратяване или прекъсване на снабдяването;
  4. ред и срокове за заплащане, включително възможност за заплащане на месечни вноски;
  5. отговорността на енергийното предприятие при неизпълнение на общите условия.
  6. ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6:
  а) в полза на крайния снабдител за потребена електрическа енергия в случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради неправомерно присъединяване, промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3;
  б) в полза на клиента за потребена електрическа енергия в случаите на неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради повреда на уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3.
  7. видовете лични данни, които задължително се обработват от крайния снабдител, включително, но не само:
  а) имена;
  б) единен граждански номер;
  в) адрес.
  (3) Крайният снабдител с електрическа енергия публикува общите условия най-малко в един централен и един местен всекидневник.
  (4) Публикуваните общи условия влизат в сила за клиентите на крайния снабдител, без изрично писмено приемане.
  (5) В срок до 30 дни след влизането в сила на общите условия клиентите, които не са съгласни с тях, имат право да внесат при съответния краен снабдител на електрическа енергия заявление, в което да предложат специални условия. Приетите от крайния снабдител на електрическа енергия специални условия, различни от публикуваните общи условия, се отразяват в допълнителни писмени споразумения.
 • чл. 98а, ал. 2, т. 6 ЗЕ
  Чл. 98а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 1.07.2007 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) [...]
  (2) Общите условия съдържат задължително:[...]
  6. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6:
  а) в полза на крайния снабдител за потребена електрическа енергия в случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради неправомерно присъединяване, промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3;
  б) в полза на клиента за потребена електрическа енергия в случаите на неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради повреда на уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3.
 • чл. 104 ЗЕ
  Чл. 104. (1) Ползвателите на съответната мрежа, с изключение на крайните клиенти, уреждат чрез сделка взаимоотношенията с оператора на електропреносната и/или електроразпределителната мрежа за ползване на мрежата, за достъп до мрежата и за преноса на количествата електрическа енергия, постъпили в мрежата или потребени от нея.
  (2) (Отм. ДВ 54/2012)
  (3) Редът, условията и съотношението в заплащането на цените по ал. 1 от ползвателите на съответните мрежи се определят правилата за търговия с електрическа енергия.
 • чл. 104, ал. 2 ЗЕ
  Чл. 104. [...] (2) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) Ползвателите на съответната мрежа, с изключение на потребителите на крайния снабдител, уреждат чрез сделка взаимоотношенията с електроенергийния системен оператор и/или с разпределителното предприятие за достъп до мрежите.
 • чл. 107 ЗЕ
  Чл. 107. Общественият доставчик, крайните снабдители, доставчиците от последна инстанция, операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителни мрежи могат да поискат издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс за вземанията си за доставена или пренесена електрическа енергия, както и за оказваните от тях услуги по този закон независимо от техния размер.
 • чл. 116 ЗЕ
  Чл. 116. (1) Операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на електроразпределителна мрежа, е длъжен да присъедини всеки обект на производител на електрическа енергия, разположен на съответната територия, за който производителят:
  1. е сключил писмен договор за присъединяване по цена за присъединяване, определена съгласно съответната наредба по чл. 36, ал. 3;
  2. е изпълнил своите задължения по договора по т. 1 и нормативните изисквания за присъединяване към електропреносната или електроразпределителната мрежа;
  3. има изградени електрически уредби в границите на собствения си имот или на имота, в който има право да строи, отговарящи на техническите норми и на изискванията за безопасна работа, и
  4. е сключил договор за достъп по чл. 84, ал. 2.
  (2) Операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на електроразпределителна мрежа, е длъжен да определи технически възможното място на присъединяване при съобразяване с критериите за сигурно функциониране на електроенергийната система и в съответствие с утвърдените планове за развитие на електрическите мрежи.
  (3) Операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на електроразпределителна мрежа, е длъжен да извършва разширението и реконструкцията на електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа, свързани с присъединяването на обекти на производители, до мястото на присъединяването.
  (4) Електрическите уредби високо и средно напрежение, които служат за присъединяване на производител на електрическа енергия към електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа и не са елементи на тези мрежи, се изграждат за негова сметка и са негова собственост.
  (5) Електропроводите високо и средно напрежение, които свързват уредбите по ал. 4 със съответната електрическа мрежа в мястото на присъединяване, се изграждат от оператора на електропреносната мрежа, съответно от оператора на електроразпределителна мрежа, и са негова собственост.
  (6) Произведената електрическа(...)
 • чл. 116, ал. 7 ЗЕ
  Чл. 116. [...] (7) Условията и редът за присъединяване към съответната мрежа, за преустановяване на присъединяването или снабдяването с електрическа енергия и границата на собственост между електрическите съоръжения се определят с наредба, приета от комисията.
 • чл. 120 ЗЕ
  Чл. 120. (1) Електрическата енергия, доставена на крайни клиенти, се измерва със средства за търговско измерване - собственост на оператора на електропреносната мрежа или на оператора на съответната електроразпределителна мрежа, разположени до или на границата на имота на клиента.
  (2) Границата на собственост върху електрическите съоръжения и мястото на средствата за търговско измерване се определят съгласно изискванията на наредбата по чл. 116, ал. 7 и на правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6.
  (3) Операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на електроразпределителна мрежа определя вида, броя и мястото на монтиране на измервателните уреди и съоръжения и на управляващите и комуникационните устройства към тях.
  (4) Когато утвърдените тарифи предоставят възможност на клиентите да избират начина на измерване на количеството електрическа енергия, операторът на електропреносната мрежа или операторът на електроразпределителна мрежа е длъжен да монтира измервателни уреди, които да съответстват на писмено заявения избор на клиента.
  (5) Условията и редът за подмяна на измервателен уред по искане на клиент в случаите по ал. 4 се определят с правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6.
  (6) Тяговата електрическа енергия, доставена на крайните клиенти на оператора на електроразпределителната мрежа в железопътния транспорт, се измерва със средства за търговско измерване - собственост на клиента, разположени в електрическия тягов подвижен състав.
 • чл. 120, ал. 1 ЗЕ
  Чл. 120. (1) Електрическата енергия, доставена на крайни клиенти, се измерва със средства за търговско измерване - собственост на оператора на електропреносната мрежа или на оператора на съответната електроразпределителна мрежа, разположени до или на границата на имота на клиента.
 • чл. 122 ЗЕ
  Чл. 122 (1) Операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителни мрежи имат право да преустановят временно преноса на електрическа енергия през съответната мрежа с предварително писмено предизвестие в случаите на планови ремонти, реконструкция или прегледи на съоръжения на електроенергийното предприятие, изискващи обезопасяване чрез изключването им.
  (2) Операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителни мрежи имат право да преустановят временно преноса на електрическа енергия през съответната мрежа без предварително предизвестие:
  1. за предотвратяване на непосредствена опасност за здравето и сигурността на хора или съоръжения;
  2. при повреди в електрическите мрежи и съоръжения по независещи от електроенергийното предприятие причини;
  3. при ползване на електрическа енергия, без да се измерва или ако неправилно се измерва със средства за търговско измерване;
  4. при установяване на несъгласувана промяна на схемата за свързване на клиента.
  (3) Операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителни мрежи имат право да преустановят присъединяването:
  1. на лица, които са се присъединили към съответната мрежа, без да имат право на това;
  2. на клиенти, допуснали присъединяването на трето лице до собствените им електрически уредби, без изричното съгласие на енергийното предприятие;
  3. при неизпълнение в срок на предписание на контролен орган за отстраняване на нарушение;
  4. на клиенти, които внасят смущения в електроенергийната система.
  (4) При преустановяване на преноса по ал. 2 или присъединяването по ал. 3 доставчиците на електрическа енергия не носят отговорност за вредите, причинени от ограничаване или преустановяване на снабдяването.
 • чл. 123 ЗЕ
  Чл. 123. (1) Доставчиците от последна инстанция, общественият доставчик, крайните снабдители, производителите и търговците на електрическа енергия имат право да преустановят временно снабдяването с електрическа енергия на крайните клиенти при неизпълнение на задължения по договора за продажба на електрическа енергия, включително при неизпълнение на задължението за своевременно заплащане на всички дължими суми във връзка със снабдяването с електрическа енергия. Правото за временно преустановяване на снабдяването с електрическа енергия не може да се реализира в почивен или празничен ден, както и в деня, който го предшества.
  (2) След смяна на доставчик, ако крайният клиент не е изпълнил задълженията по договор за продажба на електрическа енергия към предходния си доставчик, последният има право да преустанови временно снабдяването му с електрическа енергия по ред, определен в правилата по чл. 91, ал. 2.
  (3) Крайните снабдители преустановяват снабдяването с електрическа енергия на крайните клиенти, които не могат да бъдат негови клиенти съгласно чл. 94а, ал. 1, в случаите, когато не са избрали доставчик по свободно договорени цени и са отказали сделка с доставчик от последна инстанция.
  (4) Сроковете на предизвестията и другите условия за временно преустановяване на снабдяването се уреждат в договорите за продажба на електрическа енергия, съответно в общите условия.
  (5) В случаите по ал. 1 и 3 операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на електроразпределителна мрежа, е длъжен да преустанови преноса на електрическа енергия към крайните клиенти по искане на съответния доставчик.
  (6) При изпълнение на задължението си по ал. 5 операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на електроразпределителна мрежа не носи отговорност за вредите, причинени от преустановяване преноса на електрическа енергия.
  (7) Операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на електроразпределителна мрежа, има право да преустанови временно преноса(...)
 • чл. 123, ал. 1 ЗЕ
  Чл. 123. (1) Доставчиците от последна инстанция, общественият доставчик, крайните снабдители, производителите и търговците на електрическа енергия имат право да преустановят временно снабдяването с електрическа енергия на крайните клиенти при неизпълнение на задължения по договора за продажба на електрическа енергия, включително при неизпълнение на задължението за своевременно заплащане на всички дължими суми във връзка със снабдяването с електрическа енергия. Правото за временно преустановяване на снабдяването с електрическа енергия не може да се реализира в почивен или празничен ден, както и в деня, който го предшества.
 • чл. 124 ЗЕ
  Чл. 124. Енергийното предприятие възстановява снабдяването и/или присъединяването на клиентите след отстраняване на причините, довели до преустановяването им.
 • чл. 133, ал. 2 ЗЕ
  Чл. 133. [...] (2) Присъединяването на инсталациите на клиентите в сграда - етажна собственост, се извършва с писмено съгласие на собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата - етажна собственост.
 • чл. 138, ал. 1 ЗЕ
  Чл. 138. (1) Присъединяването на производителите и клиентите към топлопреносната мрежа се осъществява въз основа на писмен договор с топлопреносното предприятие при условията и по реда на наредбата по чл. 125, ал. 3.
 • чл. 140, ал. 3 ЗЕ
  Чл. 140. [...] (3) Сградните инсталации за отопление и горещо водоснабдяване са обща етажна собственост.
 • чл. 143, ал. 5 ЗЕ
  Чл. 143. [...] (5) В случаите по ал. 1, 2 и 4 топлинната енергия се разпределя между всички клиенти пропорционално на отопляемия обем на отделните имоти по проект.
 • чл. 145 ЗЕ
  Чл. 145. (1) Топлинната енергия за отопление на имотите в сграда - етажна собственост, при прилагане на дялово разпределение чрез индивидуални топломери се определя въз основа на показанията на топломерите в отделните имоти.
  (2) Топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация, и топлинната енергия за отопление на общите части при прилагане на дялово разпределение чрез индивидуални топломери се определя като разлика между топлинната енергия за отопление на сградата, определена по чл. 142, ал. 1 , и топлинната енергия за отопление на имотите, определена по ал. 1.
  (3) Топлинната енергия по ал. 2 се разпределя между всички клиенти пропорционално на отопляемия обем на отделните имоти.
 • чл. 149 ЗЕ
  Чл. 149. (1) Продажбата на топлинна енергия се извършва на основата на писмени договори при общи условия, сключени между:
  1. производител и топлопреносното предприятие;
  2. производител и пряко присъединени клиенти на топлинна енергия за небитови нужди;
  3. топлопреносно предприятие и клиенти на топлинна енергия за небитови нужди;
  4. топлопреносно предприятие и асоциации на клиентите на топлинна енергия в сграда - етажна собственост;
  5. топлопреносно предприятие и доставчик на топлинна енергия;
  6. доставчик на топлинна енергия и клиентите в сграда - етажна собственост.
  (2) Общите условия на договорите по ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 се предлагат от топлопреносното предприятие, а по ал. 1, т. 2 - от производителя, а по ал. 1, т. 6 - от доставчика на топлинна енергия за одобряване от комисията.
 • чл. 149, ал. 1 ЗЕ
  Чл. 149. (1) Продажбата на топлинна енергия се извършва на основата на писмени договори при общи условия, сключени между:
  1. производител и топлопреносното предприятие;
  2. производител и пряко присъединени клиенти на топлинна енергия за небитови нужди;
  3. топлопреносно предприятие и клиенти на топлинна енергия за небитови нужди;
  4. топлопреносно предприятие и асоциации на клиентите на топлинна енергия в сграда - етажна собственост;
  5. топлопреносно предприятие и доставчик на топлинна енергия;
  6. доставчик на топлинна енергия и клиентите в сграда - етажна собственост.
 • чл. 150 ЗЕ
  Чл. 150. (1) Продажбата на топлинна енергия от топлопреносното предприятие на клиенти на топлинна енергия за битови нужди се осъществява при публично известни общи условия, предложени от топлопреносното предприятие и одобрени от комисията, в които се определят:
  1. правата и задълженията на топлопреносното предприятие и на клиентите;
  2. редът за измерване, отчитане, разпределение и заплащане на количеството топлинна енергия;
  3. отговорността при неизпълнение на задълженията;
  4. условията и редът за включване, прекъсване и прекратяване на топлоснабдяването;
  5. редът за осигуряване на достъп до отоплителните тела, средствата за търговско измерване или други контролни приспособления;
  6. редът и сроковете за предоставяне и получаване от клиентите на индивидуалните им сметки за разпределение на топлинна енергия по начин, удостоверяващ времето, от което тече срокът за възражение.
  (2) Топлопреносните предприятия задължително публикуват одобрените от комисията общи условия най-малко в един централен и в един местен всекидневник в градовете с битово топлоснабдяване. Общите условия влизат в сила 30 дни след първото им публикуване, без да е необходимо изрично писмено приемане от клиентите.
  (3) В срок до 30 дни след влизането в сила на общите условия клиентите, които не са съгласни с тях, имат право да внесат в съответното топлопреносно предприятие заявление, в което да предложат специални условия. Предложените от клиентите и приети от топлопреносните предприятия специални условия се отразяват в писмени допълнителни споразумения.
 • чл. 150, ал. 1 ЗЕ
  Чл. 150. (1) Продажбата на топлинна енергия от топлопреносното предприятие на клиенти на топлинна енергия за битови нужди се осъществява при публично известни общи условия, предложени от топлопреносното предприятие и одобрени от комисията, в които се определят:
  1. правата и задълженията на топлопреносното предприятие и на клиентите;
  2. редът за измерване, отчитане, разпределение и заплащане на количеството топлинна енергия;
  3. отговорността при неизпълнение на задълженията;
  4. условията и редът за включване, прекъсване и прекратяване на топлоснабдяването;
  5. редът за осигуряване на достъп до отоплителните тела, средствата за търговско измерване или други контролни приспособления;
  6. редът и сроковете за предоставяне и получаване от клиентите на индивидуалните им сметки за разпределение на топлинна енергия по начин, удостоверяващ времето, от което тече срокът за възражение.
  7. видовете лични данни, които задължително се обработват от топлопреносното предприятие, включително, но не само:
  а) имена;
  б) единен граждански номер;
  в) адрес.
 • чл. 153 ЗЕ
  Чл. 153. (1) Всички собственици и титуляри на вещно право на ползване в сграда - етажна собственост, присъединени към абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение, са клиенти на топлинна енергия и са длъжни да монтират средства за дялово разпределение по чл. 140, ал. 1, т. 2 на отоплителните тела в имотите си и да заплащат цена за топлинна енергия при условията и по реда, определени в съответната наредба по чл. 36, ал. 3.
  (2) Когато собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата - етажна собственост, присъединени към абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение, не желаят да бъдат клиенти на топлинна енергия за отопление и/или за горещо водоснабдяване, те са длъжни да декларират писмено това пред топлопреносното предприятие и да поискат прекратяване на топлоснабдяването за отопление и/или горещо водоснабдяване от тази абонатна станция или от нейното самостоятелно отклонение.
  (3) Лицата по ал. 2 се смятат за клиенти на топлинна енергия до датата на прекратяване на топлоснабдяването.
  (4) Топлопреносното предприятие е длъжно да извърши исканото прекратяване по ал. 2 в срок до 15 дни след постъпване на заявлението.
  (5) При въведена система за дялово разпределение на топлинна енергия клиентите в сграда - етажна собственост, нямат право да прекратяват подаването на топлинна енергия към отоплителните тела в имотите си чрез физическото им отделяне от сградната инсталация.
  (6) Клиентите в сграда - етажна собственост, които прекратят топлоподаването към отоплителните тела в имотите си, остават клиенти на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация и от отоплителните тела в общите части на сградата.
 • чл. 153, ал. 1 ЗЕ
  Чл. 153. (1) Всички собственици и титуляри на вещно право на ползване в сграда - етажна собственост, присъединени към абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение, са клиенти на топлинна енергия и са длъжни да монтират средства за дялово разпределение по чл. 140, ал. 1, т. 2 на отоплителните тела в имотите си и да заплащат цена за топлинна енергия при условията и по реда, определени в съответната наредба по чл. 36, ал. 3.
 • чл. 153, ал. 2 ЗЕ
  Чл. 153. [...] (2) Когато собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата - етажна собственост, присъединени към абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение, не желаят да бъдат клиенти на топлинна енергия за отопление и/или за горещо водоснабдяване, те са длъжни да декларират писмено това пред топлопреносното предприятие и да поискат прекратяване на топлоснабдяването за отопление и/или горещо водоснабдяване от тази абонатна станция или от нейното самостоятелно отклонение.
 • чл. 155, ал. 1 ЗЕ
  Чл. 155. (1) Клиентите на топлинна енергия в сграда - етажна собственост, заплащат консумираната топлинна енергия по един от следните избрани от тях начини:
  1. на 11 равни месечни вноски и една изравнителна вноска;
  2. на месечни вноски, определени по прогнозна консумация за сградата, и една изравнителна вноска;
  3. по реална месечна консумация.
 • пар. 1, т. 2а ДР ЗЕ
  § 1. По смисъла на този закон: [...]
  2а. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) „Битов клиент" е клиент, който купува електрическа или топлинна енергия с топлоносител гореща вода или пара за отопление, климатизация и горещо водоснабдяване, или природен газ за собствени битови нужди.
 • пар. 1, т. 21 ДР ЗЕ
  § 1. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.; доп., бр. 41 от 2009 г.; изм., бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.; изм., бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.; изм. и доп., бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.; изм., бр. 105 от 2016 г.; доп., бр. 102 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) По смисъла на този закон: [...]
  21. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) "Електропроводи" са въздушни или кабелни съоръжения за свързване на електрически уредби, предназначени за пренос, транзитиране или разпределение на електрическа енергия, които съответстват на "линейни инженерни мрежи на електроснабдяването" по смисъла на Закона за устройство на територията.
 • пар. 1, т. 33а ДР ЗЕ
  § 1. По смисъла на този закон: [...]
  33а. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) „Небитов клиент" е клиент, който купува електрическа или топлинна енергия с топлоносител гореща вода или пара за отопление, климатизация, горещо водоснабдяване и технологични нужди или природен газ за небитови нужди.
 • пар. 1, т. 41 ДР ЗЕ
  § 1. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.; доп., бр. 41 от 2009 г.; изм., бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.; изм., бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.; изм. и доп., бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.; изм., бр. 105 от 2016 г.; доп., бр. 102 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) По смисъла на този закон: [...]
  41. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) "Площадкови енергийни обекти" са сгради и трайно прикрепените към тях или към поземлен имот енергийни съоръжения, без линейните им части, предназначени за осъществяване на дейностите по производство, пренос и разпределение на електрическа и топлинна енергия и природен газ, както и по добив на енергийни ресурси.
 • пар. 1, т. 42 ДР ЗЕ
  § 1. По смисъла на този закон: [...]
  42. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.; отм., бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.; нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) „Прогнозна пазарна цена по групи производители в зависимост от първичния енергиен източник" е среднопретеглената годишна цена, определена от Комисията за енергийно и водно регулиране по методика за електрическа енергия, произведена от слънчева енергия, вятърна енергия, водноелектрически централи, с инсталирана мощност до 10 MW, от биомаса, други видове възобновяеми източници и за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, произведена от природен газ и въглища.
 • пар. 4 ПЗР ЗЕ
  § 4. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Енергийните обекти и съоръжения, представляващи елементи от съответната преносна или разпределителна мрежа, които към момента на влизането в сила на този закон трябва да бъдат собственост на лицензираните енергийни предприятия, но са собственост на трети лица, се изкупуват от преносното или от съответното разпределително предприятие в зависимост от принадлежността на обекта към мрежите в 12-годишен срок от влизането в сила на този закон.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Преносното, съответно разпределителното, предприятие не е длъжно да изкупи изградените уредби и/или електропроводи - собственост на присъединени към преносната, съответно към разпределителната, мрежа клиенти, към които фактически са присъединени, без договор за присъединяване на нови клиенти.
  (3) Обектите по ал. 1 се изкупуват по пазарната им стойност. В случай че страните не постигнат споразумение за стойността им, те възлагат извършването на оценка на обектите от независим лицензиран оценител. Определена от оценителя стойност на обекта е цената на сделката за изкупуване. При непостигане на съгласие за определяне на оценител в 60-дневен срок от получаване на покана за това от другата страна енергийното предприятие и/или собственикът на обектите имат право да отправят искане до председателя на комисията за определяне на независим оценител. Определеният по този ред оценител е задължителен за страните. Разходите по оценката се поделят поравно между страните.
  (4) Енергийните предприятия и собствениците по ал. 1 не могат необосновано да отказват да изкупят или съответно да продадат енергийните обекти.
  (5) Задължението на енергийните предприятия да изкупят енергийните обекти по ал. 1 отпада, когато в предвидените за изкупуване срокове изградят собствени съоръжения в замяна на съществуващите.
  (6) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г.) В случай на(...)
 • пар. 197, ал. 2 ПЗР ЗИД ЗЕ
  Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.; доп., бр. 23 от 2013 г., в сила от 08.03.2013 г.; изм., бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.)
  § 197. [...] (2) При неизпълнение по ал. 1 операторът на електропреносната мрежа и/или операторът на електроразпределителна мрежа сезира комисията, която определя условията за достъп до сключването на договор.