Закон за движение по пътищата

AJAX progress indicator
 • чл. 3 ЗДвП
  Чл. 3. (1) Лицата, които стопанисват пътищата, ги поддържат изправни с необходимата маркировка и сигнализация за съответния клас път, организират движението по тях така, че да осигурят условия за бързо и сигурно придвижване и за опазване на околната среда от наднормен шум и от замърсяване от моторните превозни средства.
  (2) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм., бр. 51 от 2007 г.) За организиране на движението по пътищата се използват светлинни сигнали, пътни знаци и пътна маркировка върху платното за движение и крайпътните съоръжения, които се поставят само след възлагане от собственика или администрацията, управляваща пътя, при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 3.Светлинните сигнали, пътните знаци и пътната маркировка върху платното за движение и крайпътните съоръжения представляват единна система съгласно Конвенцията за пътните знаци и сигнали и се изработват и поставят така, че да бъдат лесно разпознавани.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Условията и редът за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване, се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
 • чл. 5, ал. 2, т. 1 ЗДвП
  Чл. 5. [...] (2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Водачът на пътно превозно средство е длъжен:
  1. да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства;
  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
 • чл. 5, ал. 2, т. 3 ЗДвП
  Чл. 5. [...] (2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Водачът на пътно превозно средство е длъжен: [...]
  3. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.; изм., бр. 51 от 2007 г.; отм., бр. 54 от 2010 г.)

  [Редакция ДВ, бр. 74/2009 г.]
  3. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г.; изм., бр. 51 от 2007 г.) да не управлява пътно превозно средство под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества.

  [Редакция ДВ, бр. 51/2007 г.:]
  3. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г.; изм., бр. 51 от 2007 г.) да не управлява пътно превозно средство след употреба на алкохол с концентрация на алкохола в кръвта над 0,5 на хиляда или под въздействието на упойващо вещество.

  [Редакция ДВ, бр. 43/2002 г.:]
  3. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г.) да не управлява пътно превозно средство след употреба на алкохол с концентрация на алкохола в кръвта над 0,5 на хиляда или под въздействието на упойващо вещество.
 • чл. 5, ал. 3, т. 1 ЗДвП
  Чл. 5. [...] (3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) На водача на пътно превозно средство е забранено:
  1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 22.01.2017 г.; изм., бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) да управлява пътно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози;
 • чл. 20 ЗДвП
  Чл. 20. (1) Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват.
  (2) Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.
 • чл. 20, ал. 1 ЗДвП
  Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.; изм., бр. 51 от 2007 г.) (1) Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват.
 • чл. 20, ал. 2 ЗДвП
  Чл. 20. [...] (2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.
 • чл. 20, ал. 2, изр. 2 ЗДвП
  Чл. 20. [...] (2) Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.
 • чл. 21, ал. 1 ЗДвП
  Чл. 21. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2012 г.) При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в km/h:
 • чл. 25, ал. 1 ЗДвП
  Чл. 25. (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 22.01.2017 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 22.01.2017 г.) Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например да заобиколи пътно превозно средство, да излезе от реда на паркираните превозни средства или да влезе между тях, да се отклони надясно или наляво по платното за движение, в частност за да премине в друга пътна лента, да завие надясно или наляво за навлизане по друг път или в крайпътен имот, преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават покрай него, и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение.
 • чл. 37, ал. 1 ЗДвП
  Чл. 37. (1) При завиване наляво за навлизане в друг път водачът на завиващото нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне насрещно движещите се пътни превозни средства. От същото правило помежду си се ръководят и водачите на релсовите пътни превозни средства.
 • чл. 37, ал. 2 ЗДвП
  Чл. 37. [...] (2) Водачът на нерелсово пътно превозно средство, завиващо наляво или надясно за навлизане в крайпътна територия, като двор, предприятие, гараж, паркинг, бензиностанция и други подобни, е длъжен да пропусне пътните превозни средства и пешеходците, движещи се по пътя, който той напуска.
 • чл. 94, ал. 3 ЗДвП
  Чл. 94.[...] (3) За престой и паркиране в населените места пътните превозни средства се спират възможно най-вдясно на платното за движение по посока на движението и успоредно на оста на пътя. Допуска се престой и паркиране на моторни превозни средства с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите,само на определените от собствениците на пътя или администрацията места успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци.
 • чл. 100, ал. 1, т. 2 ЗДвП
  Чл. 100. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.; бр. 88 от 2008 г.; изм., бр. 39 от 2011 г.; доп., бр. 101 от 2015 г., в сила от 22.12.2015 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2016 г., в сила от 22.01.2017 г.; доп., бр. 11 от 2017 г., в сила от 31.01.2017 г.; изм., бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.; изм., бр. 105 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) (Предишен текст на чл. 100 - ДВ, бр. 6 от 2004 г.; изм., бр. 51 от 2007 г.) Водачът на моторно превозно средство е длъжен да носи: [...]
  2. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) свидетелство за регистрация на моторното превозно средство, което управлява и за тегленото от него ремарке;
 • чл. 108, ал. 1 ЗДвП
  Чл. 108. (1) Пешеходците са длъжни да се движат по тротоара или банкета на пътното платно.
 • чл. 108, ал. 2, т. 1 ЗДвП
  Чл. 108. [...] (2) Пешеходците могат да се движат по платното за движение, противоположно на посоката на движението на пътните превозни средства, по възможност най-близо до лявата му граница:
  1. когато няма тротоар или банкет или е невъзможно те да бъдат използвани;
 • чл. 113, ал. 1 ЗДвП
  Чл. 113. (1) При пресичане на платното за движение пешеходците са длъжни да преминават по пешеходните пътеки при спазване на следните правила:
  1. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) преди да навлязат на платното за движение, да се съобразят с приближаващите се пътни превозни средства;
  2. да не удължават ненужно пътя и времето за пресичане, както и да не спират без необходимост на платното за движение;
  3. да спазват светлинните сигнали и сигналите на регулировчика;
  4. да не преминават през ограждения от парапети или вериги.
 • чл. 113, ал. 1, т. 1 ЗДвП
  Чл. 113. (1) При пресичане на платното за движение пешеходците са длъжни да преминават по пешеходните пътеки при спазване на следните правила:
  1. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) преди да навлязат на платното за движение, да се съобразят с приближаващите се пътни превозни средства;
 • чл. 113, ал. 1, т. 2 ЗДвП
  Чл. 113. (1) При пресичане на платното за движение пешеходците са длъжни да преминават по пешеходните пътеки при спазване на следните правила: [...]
  2. да не удължават ненужно пътя и времето за пресичане, както и да не спират без необходимост на платното за движение;
 • чл. 114, т. 1 ЗДвП
  Чл. 114. На пешеходците е забранено:
  1. да навлизат внезапно на платното за движение;
 • чл. 116 ЗДвП
  Чл. 116. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците, особено към децата, към хората с трайни увреждания, в частност към слепите, които се движат с бял бастун, към слепо-глухите, които се движат с червено-бял бастун, и към престарелите хора.
 • чл. 117 ЗДвП
  Чл. 117. При приближаване към място, където на пътя или в близост до него се намират деца, водачът на пътно превозно средство е длъжен да намали скоростта, а при необходимост - и да спре.
 • чл. 137а ЗДвП
  Чл. 137а. (1) Водачите и пътниците в моторни превозни средства от категории M1, M2, M3 и N1, N2 и N3, когато са в движение, използват обезопасителните колани, с които моторните превозни средства са оборудвани.
  (2) Могат да не използват обезопасителни колани:
  1. бременните жени;
  2. лицата, чието физическо състояние не позволява използването на обезопасителен колан;
  3. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) лицата с трайни увреждания на горни крайници и/или опорно-двигателния апарат, които управляват моторни превозни средства, адаптирани съобразно техните нужди;
  4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) водачите на таксиметрови автомобили, когато превозват пътници в рамките на населеното място;
  5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) инструкторите-при управление на автомобила с учебна цел.
 • чл. 167 ЗДвП
  Чл. 167. (1) Лицата, които стопанисват пътя, го поддържат в изправно състояние, сигнализират незабавно препятствията по него и ги отстраняват във възможно най-кратък срок. Те не могат да предоставят на трети лица ползването на част от обхвата на пътя, когато това ще затруднява участниците в движението. В населените места тротоарите могат да се използват за търговски и други цели само ако е запазена площ за преминаване на пешеходците с широчина не по-малка от 2 метра.
  (2) Служби за контрол, определени от кметовете на общините:
  1. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.; доп., бр. 54 от 2010 г.) контролират в населените места изправността и състоянието на пътната настилка, пътните съоръжения, пътната маркировка, средствата за организация и регулиране както и спазването на правилата за паркиране от водачите на пътни превозни средства, на правилата за движение от пешеходците и на правилното използване на алармените инсталации, монтирани в пътни превозни средства за тяхната охрана;
  2. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.; изм., бр. 37 от 2015 г.) използват техническо средство за принудително задържане на пътното превозно средство, за което не е заплатена дължимата цена за паркиране по чл. 99, ал. 3, до заплащане на цената и на разходите по прилагане на техническото средство;
  3. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. и доп., бр. 61 от 2006 г.) контролират на територията на общината спазването на изискванията на Закона за управление на отпадъците по отношение на изоставените или снетите от отчет моторни превозни средства;
  4. (нова - ДВ, бр. 85 от 2004 г.) регистрират пътните превозни средства с животинска тяга.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.; доп., бр. 69 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2009 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Службите за контрол, определени от собствениците или администрацията, управляваща пътя извън населените места, контролират състоянието и изправността на пътната настилка, пътните съоръжения, средствата(...)
 • чл. 167, ал. 1 ЗДвП
  Чл. 167. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Лицата, които стопанисват пътя, го поддържат в изправно състояние, сигнализират незабавно препятствията по него и ги отстраняват във възможно най-кратък срок. Те не могат да предоставят на трети лица ползването на част от обхвата на пътя, когато това ще затруднява участниците в движението. В населените места тротоарите могат да се използват за търговски и други цели само ако е запазена площ за преминаване на пешеходците с широчина не по-малка от 2 метра.
 • чл. 167, ал. 1, изр. 1 ЗДвП
  Чл. 167. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Лицата, които стопанисват пътя, го поддържат в изправно състояние, сигнализират незабавно препятствията по него и ги отстраняват във възможно най-кратък срок. Те не могат да предоставят на трети лица ползването на част от обхвата на пътя, когато това ще затруднява участниците в движението. В населените места тротоарите могат да се използват за търговски и други цели само ако е запазена площ за преминаване на пешеходците с широчина не по-малка от 2 метра.
 • чл. 171, ал. 1, т. 1, б. б ЗДвП
  Чл. 171. За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилагат следните принудителни административни мерки:
  1. временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач: [...]
  б) (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.; изм., бр. 101 от 2016 г., в сила от 22.01.2017 г.; изм., бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установена с медицинско и химическо лабораторно изследване или с изследване с доказателствен анализатор, или с друго техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух, или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, установена с медицинско и химико-токсикологично лабораторно изследване или с тест, както и който откаже да бъде проверен с техническо средство или с тест, изследван с доказателствен анализатор или да даде биологични проби за химическо изследване и/или химико-токсикологично лабораторно изследване - до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 18 месеца; при наличие на изследване от кръвна проба или изследване с доказателствен анализатор по реда на чл. 174, ал. 4 установените стойности са определящи;
 • чл. 171, т. 1, б. б ЗДвП
  Чл. 171. (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. и доп., бр. 51 от 2007 г.; доп., бр. 43 от 2008 г.; изм., бр. 54 от 2010 г.; доп., бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.; изм., бр. 53 от 2014 г.; изм., бр. 101 от 2015 г., в сила от 22.12.2015 г.; изм., бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.; влизане в сила изменено на 01.01.2018 г. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2016 г., в сила от 22.01.2017 г.; доп., бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.; изм., бр. 54 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.; доп., бр. 97 от 2017 г.; изм., бр. 2 от 2018 г., в сила от 03.01.2018 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилагат следните принудителни административни мерки:
  1. временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач: [...]
  б) (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.; изм., бр. 101 от 2016 г., в сила от 22.01.2017 г.; изм., бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установена с медицинско и химическо лабораторно изследване или с изследване с доказателствен анализатор, или с друго техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух, или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, установена с медицинско и химико-токсикологично лабораторно изследване или с тест, както и който откаже да бъде проверен с техническо средство или с тест, изследван с доказателствен анализатор или да даде биологични проби за химическо изследване и/или химико-токсикологично лабораторно изследване - до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 18 месеца; при наличие на изследване от кръвна проба или изследване с доказателствен анализатор по реда на чл. 174,(...)
 • чл. 176 ЗДвП
  Чл. 176. (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок до 6 месеца или с глоба от 200 до 300 лв. водач, който управлява моторно превозно средство с опасен товар без документ за необходимата професионална компетентност за превоз на този товар. (2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) За повторно нарушение по ал. 1 наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от 3 месеца до 1 година и глоба от 300 до 400 лв.