Закон за движение по пътищата

AJAX progress indicator
 • чл. 3 ЗДвП
  Чл. 3. (1) Лицата, които стопанисват пътищата, ги поддържат изправни с необходимата маркировка и сигнализация за съответния клас път, организират движението по тях така, че да осигурят условия за бързо и сигурно придвижване и за опазване на околната среда от наднормен шум и от замърсяване от моторните превозни средства.
  (2) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм., бр. 51 от 2007 г.) За организиране на движението по пътищата се използват светлинни сигнали, пътни знаци и пътна маркировка върху платното за движение и крайпътните съоръжения, които се поставят само след възлагане от собственика или администрацията, управляваща пътя, при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 3.Светлинните сигнали, пътните знаци и пътната маркировка върху платното за движение и крайпътните съоръжения представляват единна система съгласно Конвенцията за пътните знаци и сигнали и се изработват и поставят така, че да бъдат лесно разпознавани.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Условията и редът за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване, се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
 • чл. 5, ал. 2, т. 1 ЗДвП
  Чл. 5. [...] (2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Водачът на пътно превозно средство е длъжен:
  1. да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства;
  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
 • чл. 5, ал. 2, т. 3 ЗДвП
  Чл. 5. [...] (2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Водачът на пътно превозно средство е длъжен: [...]
  3. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.; изм., бр. 51 от 2007 г.; отм., бр. 54 от 2010 г.)

  [Редакция ДВ, бр. 74/2009 г.]
  3. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г.; изм., бр. 51 от 2007 г.) да не управлява пътно превозно средство под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества.

  [Редакция ДВ, бр. 51/2007 г.:]
  3. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г.; изм., бр. 51 от 2007 г.) да не управлява пътно превозно средство след употреба на алкохол с концентрация на алкохола в кръвта над 0,5 на хиляда или под въздействието на упойващо вещество.

  [Редакция ДВ, бр. 43/2002 г.:]
  3. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г.) да не управлява пътно превозно средство след употреба на алкохол с концентрация на алкохола в кръвта над 0,5 на хиляда или под въздействието на упойващо вещество.
 • чл. 5, ал. 3, т. 1 ЗДвП
  Чл. 5. [...] (3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) На водача на пътно превозно средство е забранено:
  1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 22.01.2017 г.; изм., бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) да управлява пътно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози;
 • чл. 20 ЗДвП
  Чл. 20. (1) Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.
 • чл. 20, ал. 1 ЗДвП
  Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.; изм., бр. 51 от 2007 г.) (1) Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват.
 • чл. 20, ал. 2 ЗДвП
  Чл. 20. [...] (2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.
 • чл. 21, ал. 1 ЗДвП
  Чл. 21. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2012 г.) При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в km/h:
 • чл. 25, ал. 1 ЗДвП
  Чл. 25. (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 22.01.2017 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 22.01.2017 г.) Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например да заобиколи пътно превозно средство, да излезе от реда на паркираните превозни средства или да влезе между тях, да се отклони надясно или наляво по платното за движение, в частност за да премине в друга пътна лента, да завие надясно или наляво за навлизане по друг път или в крайпътен имот, преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават покрай него, и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение.
 • чл. 37, ал. 1 ЗДвП
  Чл. 37. (1) При завиване наляво за навлизане в друг път водачът на завиващото нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне насрещно движещите се пътни превозни средства. От същото правило помежду си се ръководят и водачите на релсовите пътни превозни средства.
 • чл. 37, ал. 2 ЗДвП
  Чл. 37. [...] (2) Водачът на нерелсово пътно превозно средство, завиващо наляво или надясно за навлизане в крайпътна територия, като двор, предприятие, гараж, паркинг, бензиностанция и други подобни, е длъжен да пропусне пътните превозни средства и пешеходците, движещи се по пътя, който той напуска.
 • чл. 94, ал. 3 ЗДвП
  Чл. 94.[...] (3) За престой и паркиране в населените места пътните превозни средства се спират възможно най-вдясно на платното за движение по посока на движението и успоредно на оста на пътя. Допуска се престой и паркиране на моторни превозни средства с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите,само на определените от собствениците на пътя или администрацията места успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци.
 • чл. 100, ал. 1, т. 2 ЗДвП
  Чл. 100. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.; бр. 88 от 2008 г.; изм., бр. 39 от 2011 г.; доп., бр. 101 от 2015 г., в сила от 22.12.2015 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2016 г., в сила от 22.01.2017 г.; доп., бр. 11 от 2017 г., в сила от 31.01.2017 г.; изм., бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.; изм., бр. 105 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) (Предишен текст на чл. 100 - ДВ, бр. 6 от 2004 г.; изм., бр. 51 от 2007 г.) Водачът на моторно превозно средство е длъжен да носи: [...]
  2. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) свидетелство за регистрация на моторното превозно средство, което управлява и за тегленото от него ремарке;
 • чл. 108, ал. 1 ЗДвП
  Чл. 108. (1) Пешеходците са длъжни да се движат по тротоара или банкета на пътното платно.
 • чл. 108, ал. 2, т. 1 ЗДвП
  Чл. 108. [...] (2) Пешеходците могат да се движат по платното за движение, противоположно на посоката на движението на пътните превозни средства, по възможност най-близо до лявата му граница:
  1. когато няма тротоар или банкет или е невъзможно те да бъдат използвани;
 • чл. 113, ал. 1 ЗДвП
  Чл. 113. (1) При пресичане на платното за движение пешеходците са длъжни да преминават по пешеходните пътеки при спазване на следните правила:
  1. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) преди да навлязат на платното за движение, да се съобразят с приближаващите се пътни превозни средства;
  2. да не удължават ненужно пътя и времето за пресичане, както и да не спират без необходимост на платното за движение;
  3. да спазват светлинните сигнали и сигналите на регулировчика;
  4. да не преминават през ограждения от парапети или вериги.
 • чл. 113, ал. 1, т. 1 ЗДвП
  Чл. 113. (1) При пресичане на платното за движение пешеходците са длъжни да преминават по пешеходните пътеки при спазване на следните правила:
  1. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) преди да навлязат на платното за движение, да се съобразят с приближаващите се пътни превозни средства;
 • чл. 113, ал. 1, т. 2 ЗДвП
  Чл. 113. (1) При пресичане на платното за движение пешеходците са длъжни да преминават по пешеходните пътеки при спазване на следните правила: [...]
  2. да не удължават ненужно пътя и времето за пресичане, както и да не спират без необходимост на платното за движение;
 • чл. 114, т. 1 ЗДвП
  Чл. 114. На пешеходците е забранено:
  1. да навлизат внезапно на платното за движение;
 • чл. 116 ЗДвП
  Чл. 116. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците, особено към децата, към хората с трайни увреждания, в частност към слепите, които се движат с бял бастун, към слепо-глухите, които се движат с червено-бял бастун, и към престарелите хора.
 • чл. 117 ЗДвП
  Чл. 117. При приближаване към място, където на пътя или в близост до него се намират деца, водачът на пътно превозно средство е длъжен да намали скоростта, а при необходимост - и да спре.
 • чл. 137а ЗДвП
  Чл. 137а. (1) Водачите и пътниците в моторни превозни средства от категории M1, M2, M3 и N1, N2 и N3, когато са в движение, използват обезопасителните колани, с които моторните превозни средства са оборудвани.
  (2) Могат да не използват обезопасителни колани:
  1. бременните жени;
  2. лицата, чието физическо състояние не позволява използването на обезопасителен колан;
  3. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) лицата с трайни увреждания на горни крайници и/или опорно-двигателния апарат, които управляват моторни превозни средства, адаптирани съобразно техните нужди;
  4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) водачите на таксиметрови автомобили, когато превозват пътници в рамките на населеното място;
  5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) инструкторите-при управление на автомобила с учебна цел.
 • чл. 167 ЗДвП
  Чл. 167. (1) Лицата, които стопанисват пътя, го поддържат в изправно състояние, сигнализират незабавно препятствията по него и ги отстраняват във възможно най-кратък срок. Те не могат да предоставят на трети лица ползването на част от обхвата на пътя, когато това ще затруднява участниците в движението. В населените места тротоарите могат да се използват за търговски и други цели само ако е запазена площ за преминаване на пешеходците с широчина не по-малка от 2 метра.
  (2) Служби за контрол, определени от кметовете на общините:
  1. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.; доп., бр. 54 от 2010 г.) контролират в населените места изправността и състоянието на пътната настилка, пътните съоръжения, пътната маркировка, средствата за организация и регулиране както и спазването на правилата за паркиране от водачите на пътни превозни средства, на правилата за движение от пешеходците и на правилното използване на алармените инсталации, монтирани в пътни превозни средства за тяхната охрана;
  2. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.; изм., бр. 37 от 2015 г.) използват техническо средство за принудително задържане на пътното превозно средство, за което не е заплатена дължимата цена за паркиране по чл. 99, ал. 3, до заплащане на цената и на разходите по прилагане на техническото средство;
  3. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. и доп., бр. 61 от 2006 г.) контролират на територията на общината спазването на изискванията на Закона за управление на отпадъците по отношение на изоставените или снетите от отчет моторни превозни средства;
  4. (нова - ДВ, бр. 85 от 2004 г.) регистрират пътните превозни средства с животинска тяга.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.; доп., бр. 69 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2009 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Службите за контрол, определени от собствениците или администрацията, управляваща пътя извън населените места, контролират състоянието и изправността на пътната настилка, пътните съоръжения, средствата(...)
 • чл. 167, ал. 1 ЗДвП
  Чл. 167. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Лицата, които стопанисват пътя, го поддържат в изправно състояние, сигнализират незабавно препятствията по него и ги отстраняват във възможно най-кратък срок. Те не могат да предоставят на трети лица ползването на част от обхвата на пътя, когато това ще затруднява участниците в движението. В населените места тротоарите могат да се използват за търговски и други цели само ако е запазена площ за преминаване на пешеходците с широчина не по-малка от 2 метра.
 • чл. 167, ал. 1, изр. 1 ЗДвП
  Чл. 167. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Лицата, които стопанисват пътя, го поддържат в изправно състояние, сигнализират незабавно препятствията по него и ги отстраняват във възможно най-кратък срок. Те не могат да предоставят на трети лица ползването на част от обхвата на пътя, когато това ще затруднява участниците в движението. В населените места тротоарите могат да се използват за търговски и други цели само ако е запазена площ за преминаване на пешеходците с широчина не по-малка от 2 метра.
 • чл. 171, ал. 1, т. 1, б. б ЗДвП
  Чл. 171. За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилагат следните принудителни административни мерки:
  1. временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач: [...]
  б) (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.; изм., бр. 101 от 2016 г., в сила от 22.01.2017 г.; изм., бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установена с медицинско и химическо лабораторно изследване или с изследване с доказателствен анализатор, или с друго техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух, или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, установена с медицинско и химико-токсикологично лабораторно изследване или с тест, както и който откаже да бъде проверен с техническо средство или с тест, изследван с доказателствен анализатор или да даде биологични проби за химическо изследване и/или химико-токсикологично лабораторно изследване - до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 18 месеца; при наличие на изследване от кръвна проба или изследване с доказателствен анализатор по реда на чл. 174, ал. 4 установените стойности са определящи;
 • чл. 171, т. 1, б. б ЗДвП
  Чл. 171. (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. и доп., бр. 51 от 2007 г.; доп., бр. 43 от 2008 г.; изм., бр. 54 от 2010 г.; доп., бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.; изм., бр. 53 от 2014 г.; изм., бр. 101 от 2015 г., в сила от 22.12.2015 г.; изм., бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.; влизане в сила изменено на 01.01.2018 г. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2016 г., в сила от 22.01.2017 г.; доп., бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.; изм., бр. 54 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.; доп., бр. 97 от 2017 г.; изм., бр. 2 от 2018 г., в сила от 03.01.2018 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилагат следните принудителни административни мерки:
  1. временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач: [...]
  б) (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.; изм., бр. 101 от 2016 г., в сила от 22.01.2017 г.; изм., бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установена с медицинско и химическо лабораторно изследване или с изследване с доказателствен анализатор, или с друго техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух, или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, установена с медицинско и химико-токсикологично лабораторно изследване или с тест, както и който откаже да бъде проверен с техническо средство или с тест, изследван с доказателствен анализатор или да даде биологични проби за химическо изследване и/или химико-токсикологично лабораторно изследване - до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 18 месеца; при наличие на изследване от кръвна проба или изследване с доказателствен анализатор по реда на чл. 174,(...)
 • чл. 176 ЗДвП
  Чл. 176. (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок до 6 месеца или с глоба от 200 до 300 лв. водач, който управлява моторно превозно средство с опасен товар без документ за необходимата професионална компетентност за превоз на този товар. (2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) За повторно нарушение по ал. 1 наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от 3 месеца до 1 година и глоба от 300 до 400 лв.