Закон за държавните такси

AJAX progress indicator
Категории
 • Чл. 1, ал. 1 ЗДТ
  Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 1991 г., изм., бр. 100 от 1996 г.) (1) Държавните такси се събират от органите на съдебната власт, от другите държавни органи и бюджетни организации в размери, определени с тарифи, одобрени от Министерския съвет, и постъпват в държавния бюджет, освен ако със закон е предвидено друго.
 • чл. 3 ЗДТ
  Чл. 3. (1) Държавната такса се заплаща при предявяване на искането за извършване на действието и/или при издаване на документа, за който се плаща такса, така както е указано в тарифата.
  (2) Доплащането на таксата за документи, в които цената е установена по-късно, се извършва в 14-дневен срок от установяването й.
 • чл. 6 ЗДТ
  Чл. 6. Отговорните частни и длъжностни лица за неплатени по тяхна вина такси или платени в по-малко се задължават да платят същите и се наказват с глоба до троен размер.