Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 4 ППЗДС
  Чл. 4. (1) Имоти и вещи-частна държавна собственост, могат да се внасят като непарична вноска в капитала на търговски дружества с държавно участие въз основа на акт на Министерския съвет по реда, предвиден в Търговския закон и в Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.
  (2) Капиталът на еднолични търговски дружества с държавно участие може да се намалява със стойността на имоти и вещи, които са апортирани в капитала му, въз основа на решение на Министерския съвет или на съответния министър съобразно отрасловата му компетентност.
  (3) Имотите и вещите, със стойността на които е намален капиталът на едноличните търговски дружества с държавно участие, придобиват статут на частна държавна собственост и се управляват от ръководителя на ведомството, упражняващ правата на държавата в съответното дружество.
 • чл. 33 ППЗДС
  Чл. 33. Наемната цена за ведомствените жилища, ателиета и гаражи се определя за 1 кв. м полезна площ съобразно категорията на населеното място и зоната по смисъла на Закона за местните данъци и такси, в която жилището попада, конструкцията на сградата, разположението на жилището във височина, преобладаващото изложение и благоустройственото му съоръжаване, както и от качествата на околната среда съгласно приложение № 1.
 • чл. 38 ППЗДС
  Чл. 38. Наемната цена на гаражи се определя в троен размер спрямо основната наемна цена за 1 кв. м полезна площ за жилища, коригирана с показателите за категория на населеното място, зоната, в която попадат, и наличната техническа инфраструктура. Тази цена е и база за определяне на първоначалната наемна цена при провеждане на търгове за отдаване под наем.
 • чл. 40 ППЗДС
  Чл. 40. (1) Наемната цена на помещения, предназначени за здравни, образователни и хуманитарни дейности за социално задоволяване на съответните нужди на населението или на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, се определя в троен размер спрямо наемната цена на жилище със същата полезна площ и показатели.
  (2) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г.).
  (3) Наемната цена на помещения, предоставени за нуждите на централните и регионалните ръководства на политическите партии, се определя по реда на Закона за политическите партии. В този случай при определяне на наемната цена се прилагат амортизационните норми, установени в чл. 22 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
  (4) Наемната цена на помещения, предоставени под наем на международни организации, се определя в петорен размер спрямо наемната цена на жилище със същата полезна площ и показатели.
 • чл. 40, ал. 1 ППЗДС
  Чл. 40. (1) Наемната цена на помещения, предназначени за здравни, образователни и хуманитарни дейности за социално задоволяване на съответните нужди на населението или на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, се определя в троен размер спрямо наемната цена на жилище със същата полезна площ и показатели.
 • чл. 41 ППЗДС
  Чл. 41. (1) Първоначалната наемна цена при провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти за административни, производствени и стопански нужди не може да бъде по-ниска от размера на наемната цена на жилище със същата полезна площ и показатели, увеличена до 40 пъти в зависимост от реалните пазарни наемни цени за съответния район.
  (2) Първоначалната наемна цена по ал. 1 може да се намали до 30 на сто при неявяване на кандидати на първи търг.
  (3) (отм., бр. 61 от 2011 г.).
  (4) Първоначалната наемна цена при провеждане на търгове за отдаване под наем на морски плажове, които не са предоставени на концесия, може да бъде намалена до 30 на сто при неявяване на кандидати на първи търг, както и при явяване на един кандидат, чието заявление за участие не отговаря на нормативните и тръжните условия за провеждане на търга.
  (5) Първоначалната наемна цена при провеждане на търгове за отдаване под наем на незастроени имоти или части от имоти се определя по реда на чл. 38, коригирана с коефициент Кни=0,50.
  (6) Първоначалната наемна цена по ал. 5 може да се намали до 30 на сто при неявяване на кандидати на първи търг.
  (7) При условията на ал. 2, 4 и 6 при последващи търгове първоначалната наемна цена може да бъде намалена до 50 на сто.
 • чл. 41, ал. 5 ППЗДС
  Чл. 41. [...] (5) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2011 г.) Първоначалната наемна цена при провеждане на търгове за отдаване под наем на незастроени имоти или части от имоти се определя по реда на чл. 38, коригирана с коефициент Кни=0,50.
 • пар. 2, т. 1 ДР ППЗДС
  § 2. (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.; доп., бр. 96 от 2016 г.) По смисъла на правилника:
  1. "Полезна площ на жилище" е сумарната площ на всички помещения в него, измерена по вътрешните зидарски очертания на стените, и цялата площ на балкони, лоджии, веранди и тераси, с изключение на площта, заета от ограждащите и разпределителните стени на жилището, и площта на складовите помещения-мазе, барака или таван.