Закон за държавния служител

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 78 ЗДСл
  Обезщетение на държавния служител при смърт и увреждане на неговото здраве
  Чл. 78. (1) За вреди от трудова злополука и професионално заболяване, които са причинили временна неработоспособност, инвалидност или смърт на държавния служител, съответната администрация дължи обезщетение независимо от това дали органът по назначаването или друг негов служител има вина за настъпването им.
  (2) Съответната администрация дължи обезщетение и когато трудовата злополука е причинена от непреодолима сила при или по повод изпълнение на възложената работа или на каквато и да е работа и без нареждане, но в интерес на държавната служба.
  (3) Съответната администрация дължи обезщетение за разликата между размера на причинената имуществена вреда и обезщетението и/или пенсията по осигурителния закон. Претенции за неимуществени вреди и пропуснати ползи се предявяват по общия исков ред.
  (4) Получаването на обезщетението по предходните алинеи от наследниците на починал държавен служител поради трудова злополука или професионално заболяване не се смята за приемане на наследство.
 • чл. 101, ал. 3 ЗДСл
  Обхват на отговорността
  Чл. 101. [...] (3) Отговорността на виновните държавни служители спрямо държавата за изплатени обезщетения се осъществява в пълен размер при условията и по реда, предвидени в Кодекса на труда.
 • чл. 102 ЗДСл
  Осъществяване на отговорността
  Чл. 102. Имуществената отговорност на държавния служител се осъществява по исков ред.
 • чл. 124 ЗДСл
  Подсъдност
  Чл. 124. (1) Споровете относно възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения, както и относно налагането на дисциплинарна отговорност се разглеждат от съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на административния съд по спорове за налагане на дисциплинарни наказания по чл. 90, ал. 1, т. 1 - 4 не подлежи на касационно обжалване.
  (2) Обжалването на актовете не спира тяхното изпълнение.
 • чл. 126 ЗДСл
  Безплатно производство
  Чл. 126. По производствата по тази глава не се събират държавни такси.