Закон за държавната собственост

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 2, ал. 1 ЗДС
  Чл. 2. (1) Собствеността на държавата е публична и частна.
 • чл. 2, ал. 2, т. 4 ЗДС
  Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.; доп., бр. 87 от 2010 г.) [...] (2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 124 от 1998 г., изм., бр. 32 от 2005 г., бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.; доп., бр. 52 от 2008 г.) Публична държавна собственост са: [...]
  4. имотите, предоставени на ведомствата за изпълнение на функциите им;
 • чл. 2, ал. 4 ЗДС
  Чл. 2. [...] (4) Не са държавна собственост по смисъла на този закон имотите и вещите на търговските дружества и на юридическите лица с нестопанска цел, дори ако държавата е била единствен собственик на прехвърленото в тях имущество.
 • чл. 3, т. 4 ЗДС
  Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 124 от 1998 г.; изм., бр. 32 от 2005 г.) Държавна собственост са имотите и вещите: [...]
  4. (изм. - ДВ, бр. 124 от 1998 г.) включени в наследства, за които няма наследници по закон или по завещание, всички наследници или заветници са се отказали или са изгубили правото да ги приемат, с изключение на тези имоти и вещи, които стават общинска собственост по реда на закон;
 • чл. 5 ЗДС
  Чл. 5. (1) Държавата удостоверява възникването, изменението и погасяването на правото си на собственост върху имоти с акт за държавна собственост.
  (2) Актът за държавна собственост е официален документ, съставен от длъжностно лице по ред и форма, определени в закона.
  (3) Актът за държавна собственост няма правопораждащо действие.
 • чл. 5, ал. 3 ЗДС
  Чл. 5. [...] (3) Актът за държавна собственост няма правопораждащо действие.
 • чл. 7, ал. 1 ЗДС
  Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 124 от 1998 г., бр. 32 от 2005 г.; изм., бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.; доп., бр. 17 от 2009 г.; доп., бр. 87 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2013 г.; изм., бр. 40 от 2014 г.) (1) Имотите и вещите - публична държавна собственост, не могат да бъдат обект на разпореждане и да се придобиват по давност.
 • чл. 7, ал. 3 ЗДС
  Чл. 7. [...] (3) Имотите и вещите - частна държавна собственост, могат да бъдат обект на разпореждане и да се придобиват по давност. За тях се прилагат разпоредбите на Закона за собствеността , доколкото в този закон не е предвидено друго.
 • чл. 7, ал. 4 ЗДС
  Чл. 7. [...] (4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Собствеността върху имоти-публична държавна собственост, не подлежи на възстановяване.
 • чл. 7, ал. 5 ЗДС
  Чл. 7. [...] (5) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2010 г.; доп., бр. 27 от 2013 г.; изм., бр. 40 от 2014 г.) В случаите и при условията, определени със закон, с решение на Министерския съвет върху имоти - изключителна и публична държавна собственост, може да се учредяват ограничени вещни права, когато това е необходимо за:
  1. изграждане на национален обект;
  2. трайно задоволяване на обществени потребности;
  3. изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура, не попадащи в т. 1 и 2 - когато няма друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.
 • чл. 14 ЗДС
  Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г.) Министрите и ръководителите на другите ведомства управляват предоставените им имоти и вещи - държавна собственост.
  (2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 124 от 1998 г., изм., бр. 32 от 2005 г.) Имотите и вещите - държавна собственост, се управляват в съответствие с предназначението им за нуждите, за които са предоставени, с грижата на добър стопанин.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) Управлението върху обекти, имоти и вещи - държавна собственост, включва правото на ведомствата и юридическите лица на бюджетна издръжка да ги владеят, ползват и поддържат от името на държавата, за своя сметка и на своя отговорност.
 • чл. 14, ал. 1 ЗДС
  Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г.) Министрите и ръководителите на другите ведомства управляват предоставените им имоти и вещи - държавна собственост.
 • чл. 14, ал. 2 ЗДС
  Чл. 14. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 124 от 1998 г., изм., бр. 32 от 2005 г.; доп., бр. бр. 87 от 2010 г.) [...] (2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 124 от 1998 г., изм., бр. 32 от 2005 г.) Имотите и вещите - държавна собственост, се управляват в съответствие с предназначението им за нуждите, за които са предоставени, с грижата на добър стопанин.
 • чл. 14, ал. 3 ЗДС
  Чл. 14. [...] (3) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) Управлението върху обекти, имоти и вещи - държавна собственост, включва правото на ведомствата и юридическите лица на бюджетна издръжка да ги владеят, ползват и поддържат от името на държавата, за своя сметка и на своя отговорност.
 • чл. 15 ЗДС
  Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 1997 г., изм. и доп., бр. 124 от 1998 г., изм., бр. 32 от 2005 г.) (1) Имоти - държавна собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на ведомствата и общините при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
  (2) Министерският съвет може да предоставя имоти - публична държавна собственост, за управление на ведомствата и общините. Имоти - частна държавна собственост, се предоставят за управление на ведомствата и общините от областния управител по местонахождението на имота.
  (3) Министрите и ръководителите на други ведомства могат да предоставят за управление имоти - държавна собственост, предоставени им по реда на ал. 2, на териториалните си административни звена и на други юридически лица на бюджетна издръжка към тях. Копие от заповедта се изпраща на областния управител.
  (4) Исканията за предоставяне на имоти на ведомствата се отправят до комисия, чийто състав се определя от Министерския съвет, и се разглеждат от нея в едномесечен срок.
  (5) При наличие на подходящи имоти комисията внася предложение в Министерския съвет.
  (6) Имоти - публична държавна собственост по смисъла на чл. 2, ал. 2, т. 4 , могат да се предоставят от Министерския съвет за управление на вероизповедания, регистрирани по реда на глава трета от Закона за вероизповеданията , по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
 • чл. 15, ал. 2 ЗДС
  Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 1997 г., изм. и доп., бр. 124 от 1998 г., изм., бр. 32 от 2005 г.) [...] (2) Министерският съвет може да предоставя имоти - публична държавна собственост, за управление на ведомствата и общините. Имоти - частна държавна собственост, се предоставят за управление на ведомствата и общините от областния управител по местонахождението на имота.
 • чл. 16 ЗДС
  Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 124 от 1998 г.; доп., бр. 12 от 2000 г.; изм., бр. 24 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2005 г.; изм., бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.; доп., бр. 64 от 2006 г.; изм., бр. 33 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2010 г.; изм., бр. 45 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2017 г., в сила от 03.01.2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г.; бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.; доп., бр. 64 от 2006 г.; изм., бр. 87 от 2010 г.; изм., бр. 45 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; доп., бр. 96 от 2017 г., в сила от 03.01.2018 г.) Имоти - публична държавна собственост, не могат да се използват не по предназначение и да се предоставят на трети лица, освен в случаите по ал. 2, 5 и 6 и чл. 15а.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г.; бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.; изм., бр. 33 от 2009 г.) Отделни имоти или части от имоти - публична държавна собственост, могат да се отдават под наем по реда на чл. 19, ал. 1 за срок до 10 години, при условие че се използват съобразно предназначението им и не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които са предоставени за управление.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г., отм., бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.; Нова - ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 03.01.2018 г.) С договора за наем не може да се възлагат строителство и/или услуги по смисъла на Закона за концесиите и на Закона за обществените поръчки, освен когато прогнозната стойност на приходите на наемателя за срока на договора е по-висока от европейския праг по смисъла на Закона за концесиите.
  (4) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2000 г., изм., бр. 24 от 2004 г., изм. и доп., бр. 32 от 2005 г., отм., бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.).
  (5) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2006 г.; изм., бр. 33 от 2009 г.; изм. изцяло, бр. 45 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2017 г., в сила от 03.01.2018 г.) Едноличните търговски дружества с държавно имущество и държавните предприятия, които по(...)
 • чл. 16, ал. 2 ЗДС
  Чл. 16. [...] (2) Отделни имоти или части от имоти - публична държавна собственост, могат да се отдават под наем по реда на чл. 19, ал. 1 за срок до 10 години, при условие че се използват съобразно предназначението им и не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които са предоставени за управление.
 • чл. 16а ЗДС
  Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.; отм., бр. 45 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)
  Редакция към ДВ 17/2009:
  Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Извън случаите по чл. 14 и 15 обектите от обществен интерес по смисъла на Закона за концесиите се предоставят на трети лица само чрез концесия.
  (2) Когато е проведена процедура за предоставяне на обект от обществен интерес на концесия, приключила без сключване на концесионен договор, Министерският съвет може да предостави управлението върху обекта на държавно предприятие, създадено по реда на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон , или на еднолично търговско дружество с държавно имущество.
  (3) Срещу предоставеното управление по ал. 2 държавните предприятия и едноличните търговски дружества с държавно имущество са длъжни да поддържат обекта и имат право да го експлоатират, като получават приходи от предоставянето на услуги на трети лица и/или от извършването на други стопански дейности с обекта.
  (4) Лицата по ал. 3 могат да отдават под наем части от предоставения за управление обект от обществен интерес при условията на чл. 16, ал. 2.
  (5) Правото на управление по ал. 2 е срочно до предоставянето на концесия за обекта по реда на Закона за концесиите.
 • чл. 18 ЗДС
  Чл. 18. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 124 от 1998 г.; изм., бр. 32 от 2005 г.; доп., бр. 60 от 2015 г.) (1) (Предишен текст на чл. 18 - ДВ, бр. 124 от 1998 г., изм., бр. 32 от 2005 г.; доп., бр. 60 от 2015 г.) Имоти - държавна собственост, които не са предоставени за управление по установения ред, се управляват от областния управител по местонахождението им. Имотите и сградите по чл. 2, ал. 2, т. 6, които не са предоставени за управление по установения ред на министри или на ръководители на други ведомства за изпълнението на функции, свързани с извършването на граничен контрол, се управляват от Агенция „Митници".
  (2) (Нова - ДВ, бр. 124 от 1998 г., изм., бр. 32 от 2005 г.) Министрите управляват имотите и вещите, придобити от държавата при ликвидация на търговските дружества, в които те са упражнявали правата на собственост на държавата.
 • чл. 19 ЗДС
  Чл. 19. (1) Имоти или части от тях - частна държавна собственост, се отдават под наем от министъра, ръководителя на друго ведомство или областния управител, на когото имотът е предоставен за управление, чрез търг при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона. Въз основа на резултатите от търга се сключва договор за наем.
  (2) Имотите, предоставени за управление на държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, се отдават под наем от ръководителите им след провеждане на търг по реда на правилника за прилагане на закона, освен ако в закон е предвидено друго.
  (3) Имоти или части от тях - частна държавна собственост, могат да се отдават под наем на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, без търг от министъра, ръководителя на друго ведомство или областния управител, на когото имотът е предоставен за управление, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
  (4) Срокът за отдаване под наем на имотите - частна държавна собственост, не може да бъде по-дълъг от 10 години.
  (5) Имоти или части от тях - частна държавна собственост, могат да се отдават под наем без търг за здравни, образователни и хуманитарни дейности за социално задоволяване на съответните нужди на населението от областния управител или ръководителя на ведомството по ред и цени, определени от Министерския съвет.
  (6) Имоти или части от тях-частна държавна собственост, могат да се продават или отдават под наем без търг за нуждите на дипломатически и консулски представителства на чужди държави и представителства на междуправителствени организации в Република България от министъра, ръководителя на друго ведомство или областния управител, на когото имотът е предоставен за управление.
  (7) Забраната по чл. 16, ал. 3 за възлагане на строителство и услуги се прилага и за договора за наем на имот или части от имот - частна държавна собственост.
 • чл. 19, ал. 1 ЗДС
  Чл. 19. (1) Имоти или части от тях - частна държавна собственост, се отдават под наем от министъра, ръководителя на друго ведомство или областния управител, на когото имотът е предоставен за управление, чрез търг при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона. Въз основа на резултатите от търга се сключва договор за наем.
 • чл. 19, ал. 3 ЗДС
  Чл. 19. [...] (3) Имоти или части от тях - частна държавна собственост, могат да се отдават под наем на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, без търг от министъра, ръководителя на друго ведомство или областния управител, на когото имотът е предоставен за управление, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
 • чл. 32 ЗДС
  Чл. 32. (1) Имоти и части от имоти - собственост на физически или юридически лица, могат да се отчуждават принудително за задоволяване на държавни нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, след предварително и равностойно обезщетение.
  (2) Равностойното парично обезщетение по ал. 1 се определя в съответствие с предназначението на имотите преди влизането в сила на подробния устройствен план съответно преди одобряването на подробен устройствен план, който предвижда изграждане на национален обект и за който е налице влязло в сила разпореждане за допускане на предварително изпълнение въз основа на пазарните цени на имоти с подобни характеристики, намиращи се в близост до отчуждавания.
  (3) В случай че не могат да се определят пазарните цени на имоти с подобни характеристики поради липса на извършени по-малко от две сделки в съответната служба по вписванията, равностойното парично обезщетение се определя по реда на:
  1. правилника за прилагане на Закона за държавната собственост - за имоти в урбанизираните територии и устройствени зони;
  2. наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - за земеделски земи;
  3. наредбата по чл. 86, ал. 2 от Закона за горите - за горските територии.
  (4) Съдията по вписванията е длъжен да издаде удостоверение и да предостави копие от всички вписани сделки с имоти, намиращи се в близост до отчуждавания: покупко-продажба, замяна, учредяване на вещни права или прехвърляне на собственост срещу задължение за строителство, продажба чрез търг от държавни и частни съдебни изпълнители, държавни институции и общини, както и други възмездни сделки, по които поне една от страните е търговец. Удостоверението за наличие или за липса на сделки по изречение първо се издава в едномесечен срок от искането. За издаденото удостоверение не се заплаща държавна такса.
 • чл. 39 ЗДС
  Чл. 39. (1) Решението на Министерския съвет и заповедта на областния управител влизат в сила и имотът се смята за отчужден:
  1. когато не са обжалвани и паричното обезщетение, определено в решението на Министерския съвет или в заповедта на областния управител, е преведено по сметка на правоимащите лица, а при липса на посочена сметка - по реда на ал. 5;
  2. в случаите на обжалване, когато:
  а) е преведено обезщетението по сметка на правоимащите лица въз основа на решението на съда по чл. 38, ал. 8;
  б) жалбата срещу решението на Министерския съвет, съответно заповедта на областния управител, бъдат отхвърлени и паричното обезщетение, определено в акта за отчуждаване, е преведено по сметка на правоимащите лица. (2) Когато отчужденият имот е единствено жилище на собственика, имотът се завзема в срок до три месеца след изплащане на обезщетението.
  (3) Ако в 18-месечен срок от влизането в сила на решението по чл. 34а, ал. 1 и в 6-месечен срок от влизането в сила на заповедта по чл. 34а, ал. 2 собственикът не бъде обезщетен, по негово искане Върховният административен съд, съответно административният съд по местонахождението на имота, отменя акта за отчуждаването.
  (4) Обезщетението, определено в решението на Министерския съвет по чл. 34а, ал. 1 , в заповедта на областния управител по чл. 34а, ал. 2 или в съдебното решение, се внася от инвеститора на обекта в търговска банка по сметка на правоимащите.
  (5) Обезщетението, определено в решението на МС по чл. 34а, ал. 1 или в заповедта на областния управител по чл. 34а, ал. 2 , се внася от инвеститора на обекта в търговска банка по сметка на областния управител, когато съществува спор между няколко лица за правото върху дължимата сума или за права върху отчуждения имот, като в този случай банката изплаща сумата на лицето, което установи правата си по съдебен ред. Имотът се смята за отчужден от датата, на която инвеститорът преведе по сметка на областния управител обезщетението, определено в решението по чл. 34а, ал. 1(...)
 • чл. 43 ЗДС
  Чл. 43. (1) Държавата може да придобива имоти чрез покупка, замяна, дарение, делба, възмездно или безвъзмездно учредяване на вещни права, завещание или чрез други начини, определени в закона.
  (2) Държавата се разпорежда с имоти - частна държавна собственост, на база оценки на имотите, извършени от независим оценител, не по-ниски от данъчните им оценки, чрез продажба, замяна, делба, възмездно или безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права, както и чрез апортиране на имоти и вещи в капитала на търговски дружества.
  (3) (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2018 г.)
  (4) Държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон могат да се разпореждат с придобитите и предоставените им имоти - частна държавна собственост, с разрешение на министъра, упражняващ правата на собственост на държавата, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона. Когато данъчната оценка на имота или правото на строеж е над 500 000 лв., разпореждането се извършва от министъра, който упражнява правата на държавата в предприятието, след решение на Министерския съвет.
 • чл. 47 ЗДС
  Чл. 47. (1) Учредяването на ограничени вещни права върху имот - частна държавна собственост, чиято данъчна стойност надхвърля 500 хил. лв., се извършва с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  (2) В случаите по ал. 1 въз основа на решението на Министерския съвет министърът на регионалното развитие и благоустройството провежда търг при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона, след което издава заповед и сключва договор.
  (3) Продажбата на имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на Министерството на отбраната, чиято данъчна стойност надхвърля 500 000 лв., се извършва с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на отбраната. Въз основа на решението на Министерския съвет министърът на отбраната провежда търг при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона, след което издава заповед и сключва договор за продажба.
 • чл. 80, ал. 1 ЗДС
  Чл. 80. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2005 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2005 г.) Имот - държавна собственост, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител въз основа на мотивирано искане на съответния министър или ръководител на ведомство.
 • пар. 1, т. 2 ДР ЗДС
  § 1а. По смисъла на този закон: [...] 2. „Пазарни цени" са осреднените цени от всички сделки с имоти за покупко-продажба, замяна, учредяване на вещни права или прехвърляне на собственост срещу задължение за строителство, ипотека - обезпечаваща покупко-продажба на имот, продажбите чрез търг от държавни и частни съдебни изпълнители, държавните институции и общините, както и други възмездни сделки, с изключение на тези с предмет идеални части от имоти, по които поне една от страните е търговец, сключени в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката и вписани в службата по вписванията по местонахождението на имота. Ако в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката в службата по вписванията по местонахождението на имота са вписани повече от 20 сделки, при определяне на пазарната цена се вземат предвид последните 20 вписани сделки. Осредняването се извършва въз основа на не по-малко от две относими сделки.