Закон за данък върху добавената стойност

AJAX progress indicator
 • чл. 45, ал. 7 ЗДДС
  Доставка, свързана със земя и сгради
  Чл. 45. [...] (7) В случаите на доставка по ал. 1, 3 и 4 доставчикът може да избере тя да бъде облагаема.
 • чл. 67, ал. 2 ЗДДС
  Размер на данъка
  Чл. 67. [...] (2) Когато при договаряне на доставката не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, приема се, че той е включен в договорената цена.
 • чл. 112 ЗДДС
  Данъчни документи
  Чл. 112. (1) Данъчен документ по смисъла на този закон е:
  1. фактурата;
  2. известието към фактура;
  3. протоколът.
  (2) Данъчните документи могат да се издават ръчно или автоматизирано.
  (3) При кражба, загубване, повреждане или унищожаване на данъчен документ регистрираното лице уведомява писмено компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите не по-късно от 24 часа от узнаването на съответното обстоятелство.
 • чл. 113, ал. 4 ЗДДС
  Издаване на фактура
  Чл. 113. [...] (4) Фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.