Закон за данъците върху доходите на физическите лица

AJAX progress indicator
Категории
  • чл. 42, ал. 4 ЗДДФЛ
    Авансово удържане на данъка за доходи от трудови правоотношения
    Чл. 42. [...] (4) Размерът на дължимия данък се определя, като месечната данъчна основа по ал. 3 се умножи по данъчна ставка 10 на сто, а за доходите, придобити като морско лице - по данъчна ставка 1 на сто.