Закон за частните съдебни изпълнители

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 2, ал. 1 ЗЧСИ
  Частен съдебен изпълнител
  Чл. 2. (1) Частен съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни притезания.
 • чл. 18 ЗЧСИ
  Други действия на частния съдебен изпълнител
  Чл. 18. (1) По възлагане от взискателя частният съдебен изпълнител може във връзка с изпълнителното производство да проучва имущественото състояние на длъжника, да прави справки, да набавя документи, книжа и други, да определя начина на изпълнението, както и да бъде пазач на описаното имущество.
  (2) По възлагане от длъжника и/или кредитора частният съдебен изпълнител може във връзка с изпълнителното производство да бъде пазач на даденото в обезпечение имущество.
  (3) По възлагане от страните частният съдебен изпълнител може във връзка с изпълнителното производство да посредничи за постигане на спогодба между тях.
  (4) По възлагане от пристъпилия към изпълнение обезпечен кредитор частният съдебен изпълнител може да предаде заложеното имущество по реда на чл. 521 от Гражданския процесуален кодекс, както и да продаде заложеното имущество по реда на Закона за особените залози или по реда на Гражданския процесуален кодекс. Когато извършва продажбата по реда на Закона за особените залози, частният съдебен изпълнител има правата и задълженията на депозитар, като разпределението се предявява и подлежи на обжалване по реда на чл. 462 и 463 от Гражданския процесуален кодекс.
  (5) По разпореждане на съда частният съдебен изпълнител може да връчва съобщения и призовки по граждански дела.
  (6) Частният съдебен изпълнител може да възложи на частен съдебен изпълнител от друг район извършването на действия по ал. 1, 2, 4 и 5 при същите условия.
 • чл. 18, ал. 1 ЗЧСИ
  Други действия на частния съдебен изпълнител
  Чл. 18. (1) По възлагане от взискателя частният съдебен изпълнител може във връзка с изпълнителното производство да проучва имущественото състояние на длъжника, да прави справки, да набавя документи, книжа и други, да определя начина на изпълнението, както и да бъде пазач на описаното имущество.
 • чл. 29 ЗЧСИ
  Професионална етика и квалификация
  Чл. 29. (1) Частният съдебен изпълнител е длъжен да спазва професионалната етика и да опазва престижа на професията.
  (2) Частният съдебен изпълнител е длъжен да повишава квалификацията си, както и да въвежда в работата, да обучава и напътства помощниците и служителите си.
 • чл. 37, ал. 3 ЗЧСИ
  Компетентност
  Чл. 37.[...] (3) За вредите от неизпълнение на задълженията на помощник-частния съдебен изпълнител частният съдебен изпълнител отговаря солидарно с него.
 • чл. 67 ЗЧСИ
  Дисциплинарни нарушения
  Чл. 67. Частният съдебен изпълнител носи дисциплинарна отговорност за виновно неизпълнение на задълженията си по закона и устава на камарата.
 • чл. 68, ал. 1, т. 2 ЗЧСИ
  Дисциплинарни наказания
  Чл. 68. (1) Дисциплинарните наказания са: [...]
  2. глоба от 1000 до 10 000 лв.;
 • чл. 69 ЗЧСИ
  Погасяване на дисциплинарната отговорност
  Чл. 69. Дисциплинарната отговорност се погасява с 6-месечна давност от откриване на нарушението, но не по-късно от три години от извършването му.
  (2) Дисциплинарното нарушение са смята за открито от момента, в който органът по чл. 70, ал. 1 е узнал за нарушението.
 • чл. 69, ал. 1 ЗЧСИ
  Погасяване на дисциплинарната отговорност
  Чл. 69. (1) Дисциплинарната отговорност се погасява с 6-месечна давност от откриване на нарушението, но не по-късно от три години от извършването му.
 • чл. 70, ал. 1 ЗЧСИ
  Образуване на дисциплинарно производство
  Чл. 70. (1) Дисциплинарното производство се образува по искане на министъра на правосъдието или по решение на Съвета на камарата. Заедно с искането за налагане на дисциплинарно наказание, както и по-късно, може да бъде поискано временното отстраняване на частния съдебен изпълнител от длъжност до приключване на дисциплинарното производство.
 • чл. 73 ЗЧСИ
  Обжалване и влизане в сила на решението
  Чл. 73. (1) Решението по чл. 72, ал. 3 може да се обжалва пред Върховния касационен съд поради неговата нищожност или недопустимост, поради нарушения на закона, съществени нарушения на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното дисциплинарно наказание.
  (2) Решението може да се обжалва от частния съдебен изпълнител, от Съвета на камарата и от министъра на правосъдието в 14-дневен срок от съобщението. (3) Министърът на правосъдието може да обжалва решението и когато дисциплинарното производство е образувано по решение на Съвета на камарата.
  (4) Върховният касационен съд разглежда жалбата по същество в състав от трима съдии. Съдът може да прогласи нищожността на решението, да го обезсили и прекрати дисциплинарното производство, да остави в сила решението, да отмени решението или да измени наложеното наказание.
  (5) Производството пред съда може да бъде спряно само на основание чл. 71, ал. 6.
  (6) Решението на Върховния касационен съд е окончателно.
 • чл. 73, ал. 1 ЗЧСИ
  Обжалване и влизане в сила на решението
  Чл. 73. (1) Решението по чл. 72, ал. 3 може да се обжалва пред Върховния касационен съд поради неговата нищожност или недопустимост, поради нарушения на закона, съществени нарушения на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното дисциплинарно наказание.
 • чл. 73, ал. 1, предл. трето ЗЧСИ
  Обжалване и влизане в сила на решението
  Чл. 73. (1) Решението по чл. 72, ал. 3 може да се обжалва пред Върховния касационен съд поради неговата нищожност или недопустимост, поради нарушения на закона, съществени нарушения на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното дисциплинарно наказание.
 • чл. 73, ал. 2 ЗЧСИ
  Обжалване и влизане в сила на решението
  Чл. 73. [...] (2) Решението може да се обжалва от частния съдебен изпълнител, от Съвета на камарата и от министъра на правосъдието в 14-дневен срок от съобщението.
 • чл. 73, ал. 4 ЗЧСИ
  Обжалване и влизане в сила на решението
  Чл. 73. [...] (4) Върховният касационен съд разглежда жалбата по същество в състав от трима съдии. Съдът може да прогласи нищожността на решението, да го обезсили и прекрати дисциплинарното производство, да остави в сила решението, да отмени решението или да измени наложеното наказание.
 • чл. 73, ал. 4, изр. 2, предл. четвърто ЗЧСИ
  Обжалване и влизане в сила на решението
  Чл. 73. [...] (4) Върховният касационен съд разглежда жалбата по същество в състав от трима съдии. Съдът може да прогласи нищожността на решението, да го обезсили и прекрати дисциплинарното производство, да остави в сила решението, да отмени решението или да измени наложеното наказание.
 • чл. 74 ЗЧСИ
  Основание
  Чл. 74. (1) Частният съдебен изпълнител отговаря за вредите, които неправомерно е причинил при изпълнение на своята дейност.
  (2) Държавата не отговаря за действията на частния съдебен изпълнител.
 • чл. 74, ал. 1 ЗЧСИ
  Основание
  Чл. 74.  (1) Частният съдебен изпълнител отговаря за вредите, които неправомерно е причинил при изпълнение на своята дейност.
 • чл. 76 ЗЧСИ
  Форма на контрол
  Чл. 76. (1) Проверка на дейността на частния съдебен изпълнител се назначава със заповед на министъра на правосъдието служебно, по повод сигнал или жалба на заинтересованото лице, както и по предложение на Съвета на камарата. Заповедта не подлежи на обжалване, като копие от нея се изпраща на Съвета на камарата. В заповедта министърът на правосъдието определя вида на контрола-съдебен или финансов, частния съдебен изпълнител, който подлежи на контрол, лицата, на които е възложен контролът, срока за осъществяване на проверката, срока, който обхваща проверката, и други данни по преценка на органа.
  (2) Съдебният и финансовият инспектор имат право на свободен достъп до кантората и служебния архив на частния съдебен изпълнител. При констатиране на нарушения съдебният и финансовият инспектор могат да правят копия на документи. (3) Частният съдебен изпълнител е длъжен да осигури свободен достъп на съдебния и финансовия инспектор до служебните помещения и до служебния архив за извършване на назначената от министъра на правосъдието проверка.
  (4) Съдебният и финансовият инспектор имат достъп за проверка до специалните банкови сметки по чл. 24, ал. 1 и до касата на частния съдебен изпълнител.
  (5) Министърът на правосъдието може да отправя препоръки до отделен частен съдебен изпълнител и до камарата за отстраняване на констатирани недостатъци.
  (6) Когато върху дейността на частния съдебен изпълнител се извършват едновременно проверки от финансови инспектори по този закон и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, приключва се проверката, започнала първа, след което се извършва другата.
 • чл. 78, ал. 2 ЗЧСИ
  Основание и размер
  Чл. 78. [...] (2) Размерът на таксите и видът на разноските по изпълнението се определят с тарифа на Министерския съвет по предложение на министъра на правосъдието след съгласуване с камарата.
 • чл. 79 ЗЧСИ
  Събиране на такси по изпълнението
  Чл. 79. (1) За събиране на таксите по изпълнението се изготвя сметка в два или повече еднообразни екземпляра, подписани от частния съдебен изпълнител, единият от които се връчва на задълженото лице.
  (2) В сметката се посочват разпоредбите, въз основа на които се дължат таксите, материален интерес при пропорционалната такса, сумите на дължимите такси и допълнителни разноски, размерът на получената предплата и последиците при неплащане.
  (3) За дължимите неплатени такси и разноски частният съдебен изпълнител може да поиска издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс независимо от техния размер.
 • чл. 79, ал. 3 ЗЧСИ
  Събиране на такси по изпълнението
  Чл. 79. [...] (3) За дължимите неплатени такси и разноски частният съдебен изпълнител може да поиска издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс независимо от техния размер.
 • чл. 80 ЗЧСИ
  Авансово заплащане на такси
  Чл. 80. За всяко действие на частния съдебен изпълнител дължимата такса, определена с тарифата по чл. 78, ал. 2, се внася авансово.
 • чл. 81 ЗЧСИ
  Субсидирани такси по изпълнението
  Чл. 81. (1) Дължимите авансови такси по изпълнението на вземане за издръжка, за предаване на дете, както и на вземане на работник по трудово правоотношение се изплащат от бюджета на съответния окръжен съд.
  (2) Субсидираната такса се възстановява по бюджета на съда, ако бъде събрана от длъжника по изпълнението.