Закон за банковата несъстоятелност

AJAX progress indicator
 • чл. 3 ЗБН
  Маса на несъстоятелността
  Чл. 3. (1) Масата на несъстоятелността обхваща:
  1. имуществените права на банката към датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност с изключение на активите по чл. 152, ал. 9 от Закона за публичните финанси;
  2. имуществените права на банката, придобити след датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност.
  (2) От датата на решението за отнемане на лицензията за извършване на банкова дейност на основание чл. 36, ал. 2 от Закона за кредитните институции не могат да се извършват разпоредителни сделки и действия с имуществото на банката с изключение на извършването на обичайни разноски, насочени към неговото запазване и управление. От същата дата не могат да се извършват действия и сделки, насочени към събиране, предоговаряне или обезпечаване на вземания срещу банката, както и към изпълнение на нейни парични задължения, независимо от начина на изпълнение.
  (3) Действия и сделки, извършени в нарушение на забраните, установени в ал. 2, са нищожни по отношение на кредиторите на несъстоятелността.
  (4) Когато обявената в несъстоятелност банка е действала като финансов посредник или комисионер по предоставени държавни или държавногарантирани заеми от международни финансови институции и чужди държави, държавата, представлявана от министъра на финансите, се суброгира като единствен кредитор по отношение на крайните получатели на заемите.
  (5) Вземанията срещу крайните получатели по заемите съгласно ал. 4 и свързаните с тях права и дадени обезпечения не са част от масата на несъстоятелността и преминават в пълно разпореждане на министъра на финансите.
 • чл. 13, ал. 1 ЗБН
  Решение за откриване на производство по несъстоятелност
  Чл. 13. (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) Ако искането на Централната банка отговаря на изискванията на чл. 9, ал. 2 и 3 и ако са налице условията по чл. 11, ал. 5 , съдът с решението си:
  1. обявява неплатежоспособността на банката и определя началната й дата;
  2. открива производство по несъстоятелност за банката;
  3. обявява банката в несъстоятелност и прекратява дейността на предприятието й;
  4. прекратява правомощията на органите на банката;
  5. постановява обща възбрана и запор върху имуществото на банката;
  6. лишава банката от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността;
  7. постановява започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността, и разпределение на осребреното имущество.
 • чл. 22, ал. 2, т. 3 ЗБН
  Нищожност на действия и сделки
  Чл. 22. [...] (2) Нищожно по отношение на кредиторите на несъстоятелността е извършването от банката след началната дата на неплатежоспособността на следните действия и сделки: [...]
  3. учредяване на залог, ипотека или друго обезпечение върху право или вещ от масата на несъстоятелността;
 • чл. 31, ал. 1 ЗБН
  Правомощия на синдика
  Чл. 31. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.; доп., бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) (1) Синдикът има следните правомощия:
  1. представлява обявената в несъстоятелност банка;
  2. управлява текущите дела на банката;
  3. опазва, попълва и управлява имуществото, включено в масата на несъстоятелността;
  4. получава под опис, съхранява и води търговските книги и търговската кореспонденция на банката;
  5. издирва и уточнява имуществото на банката;
  6. при предвидените в закона условия прави искания за прекратяване, разваляне или унищожаване на сделки, по които банката е страна;
  7. участва в производствата по делата, по които банката е страна, и завежда от нейно име дела;
  8. събира паричните вземания на банката;
  9. съставя и изпълнява след одобряването му от фонда месечен бюджет относно разноските в производството по несъстоятелност за банката;
  10. с разрешение на фонда се разпорежда с паричните средства на банката, включително със сумите по банковите сметки, на които банката е титуляр, ако това се налага във връзка с управлението и запазването на имуществото на банката или с извършването на други разноски в производството по несъстоятелност;
  11. издирва и уточнява кредиторите на банката и съставя по реда на този закон списъци на вземанията срещу банката;
  12. извършва действия по прекратяване и осребряване на участието на банката в търговски дружества;
  13. изготвя програма за осребряване на имуществото от масата на несъстоятелността и я предлага за одобряване от фонда;
  14. осребрява имуществото от масата на несъстоятелността според одобрената програма по т. 13;
  15. извършва разпределение на набраните парични средства по реда, предвиден в този закон;
  16. внася паричните средства, получени при осребряване на имуществото от масата на несъстоятелността или при събиране на вземания на банката, по особени сметки в левове, а сумите в чуждестранна(...)
 • чл. 38 ЗБН
  Функции на фонда
  Чл. 38. В производството по несъстоятелност на банка фондът защитава интересите на кредиторите и осъществява контрол относно законосъобразното и целесъобразното упражняване на правомощията на синдика.
 • чл. 57 ЗБН
  Събиране на вземанията на банката
  Чл. 57. (1) Синдикът е длъжен да извърши всички необходими действия и да използва всички допустими правни средства за събиране на вземанията на банката, включително на невнесените вноски по записани акции от акционерите на банката.
  (2) Включването на вземане в програмата за осребряване, както и откриването на процедура за осребряване на вземането не освобождават синдика от задължението му по ал. 1 до деня на публичната продан на съответното вземане.
  (3) В двугодишен срок от встъпването си в длъжност синдикът извършва проверка относно наличието на данни за причинени вреди на банката от нейни бивши администратори и при установяване на такива данни предявява пред съда по несъстоятелността искове за обезщетение на вредите срещу виновните лица.
  (4) Когато е целесъобразно и в интерес на кредиторите на банката, синдикът може, след получаване на разрешение от управителния съвет на фонда, да сключва споразумения по чл. 65, ал. 2 и 3 , чл. 99 , 101, 102 или 107 от Закона за задълженията и договорите с предмет вземания на банката. Управителният съвет утвърждава условията, при които тези действия да бъдат извършени.
  (5) Когато кредитът не бъде издължен на падежа, синдикът може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс въз основа на извлечение от счетоводните книги.
  (6) По дело, което се води за събиране на вземания на банката, по исковете по ал. 3, както и по производството по ал. 5, държавна такса не се събира предварително.
 • чл. 57, ал. 1 ЗБН
  Събиране на вземанията на банката
  Чл. 57. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.; доп., бр. 41 от 2015 г., в сила от 05.06.2015 г.; изм., бр. 50 от 2015 г.) (1) Синдикът е длъжен да извърши всички необходими действия и да използва всички допустими правни средства за събиране на вземанията на банката, включително на невнесените вноски по записани акции от акционерите на банката.
 • чл. 57, ал. 6 ЗБН
  Събиране на вземанията на банката
  Чл. 57. [...] (6) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2015 г., в сила от 05.06.2015 г.) По дело, което се води за събиране на вземания на банката, по исковете по ал. 3, както и по производството по ал. 5, държавна такса не се събира предварително.
 • чл. 58 ЗБН
  Прекратяване на договор
  Чл. 58. (1) Синдикът може да прекрати всеки договор, сключен преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, по който банката е страна, ако той не е изпълнен изцяло или частично.
  (2) При прекратяване на договор синдикът отправя предизвестие от 15 дни. При прекратяване на договор, по който банката е наемател на недвижим имот, независимо от срока по него, синдикът отправя предизвестие от 60 дни.
  (3) При прекратяване на договори, по които банката е наемател на недвижим имот по реда на ал. 1 и 2, насрещната страна няма право на обезщетение за претърпените вреди поради прекратяването.
  (4) По искане на насрещната страна по договор с банката синдикът отговаря в 15-дневен срок дали запазва действието на договора, или го прекратява.
  (5) При запазване на договор, по който банката прави периодични плащания, синдикът няма право да извършва плащания по договора, които са просрочени преди датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност.
 • чл. 59 ЗБН
  Прихващане
  Чл. 59. (1) Кредитор може да извърши прихващане със свое задължение към банката, ако преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност двете задължения са съществували и са били насрещни и еднородни и вземането му е било изискуемо освен в случаите по ал. 5. Ако вземането му е станало изискуемо по време на производството по несъстоятелност или в резултат на решението за откриване на производство по несъстоятелност, както и ако еднородността на двете задължения е настъпила в резултат на това решение, кредиторът може да извърши прихващане едва след настъпване на изискуемостта, съответно на еднородността.
  (2) Изявлението за прихващане се отправя до синдика и трябва да бъде направено в писмена форма с нотариална заверка на подписа.
  (3) Прихващането може да бъде обявено за недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността, ако кредиторът е придобил вземането и задължението си преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, но към момента на придобиване на вземането или задължението е знаел, че е настъпила неплатежоспособност или че е поискано откриване на производство по несъстоятелност. (4) Счита се, че кредиторът е знаел, че е настъпила неплатежоспособност, ако вземането или задължението му е придобито след датата на вписване на решението на Централната банка за отнемане на лицензията за извършване на банкова дейност на основание чл. 36, ал. 2 от Закона за кредитните институции.
  (5) Недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността освен за частта, която всеки от тях би получил при разпределението на осребреното имущество, е всяко прихващане, независимо от това кога са възникнали двете насрещни задължения, което е извършено от кредитор или от банката:
  1. след началната дата на неплатежоспособността;
  2. след датата на поставянето на банката под специален надзор при условията и по реда на глава единадесета, раздел VIII от Закона за кредитните институции, включващ(...)
 • чл. 59, ал. 2 ЗБН
  Прихващане
  Чл. 59. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.; бр. 59 от 2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; изм. и доп., бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.; доп., бр. 41 от 2015 г., в сила от 05.06.2015 г.) [...] (2) Изявлението за прихващане се отправя до синдика и трябва да бъде направено в писмена форма с нотариална заверка на подписа.
 • чл. 59, ал. 5 ЗБН
  Прихващане
  Чл. 59. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.; бр. 59 от 2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; изм. и доп., бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.; доп., бр. 41 от 2015 г., в сила от 05.06.2015 г.) [...]
  (5) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.; прилага се от 20.06.2014 г.) Недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността освен за частта, която всеки от тях би получил при разпределението на осребреното имущество, е всяко прихващане, независимо от това кога са възникнали двете насрещни задължения, което е извършено от кредитор или от банката: 1. след началната дата на неплатежоспособността;
  2. след датата на поставянето на банката под специален надзор при условията и по реда на глава единадесета, раздел VIII от Закона за кредитните институции, включващ наложена мярка по чл. 116, ал. 2, т. 2 от същия закон, ако тази дата предшества датата по т. 1.;
 • чл. 59, ал. 7 ЗБН
  Прихващане
  Чл. 59. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.; бр. 59 от 2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; изм. и доп., бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.; доп., бр. 41 от 2015 г., в сила от 05.06.2015 г.) [...] (7) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2015 г., в сила от 05.06.2015 г.; прилага се от 20.06.2014 г.) По исковете по ал. 3 и 5 не се събира предварително държавна такса. Ако искът бъде уважен, следващата се държавна такса се събира от осъдената страна, а ако искът бъде отхвърлен, държавната такса се събира от масата на несъстоятелността.
 • чл. 60 ЗБН
  Отменителни искове
  Чл. 60. (1) Освен в предвидените от закона случаи, мога да бъдат обявени от съда по несъстоятелността за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността следните сделки и действия, извършени от банката:
  1. безвъзмездна сделка, извършена в 3-годишен срок преди датата на неплатежоспособността;
  2. безвъзмездна сделка, извършена в 5-годишен срок преди датата на неплатежоспособността, в полза на администратори или акционери на банката, както и на свързани с тях лица;
  3. сделка или действие, извършено в 5-годишен срок преди датата на неплатежоспособността, с намерение да се увредят кредиторите на банката;
  4. погасяване на парично задължение чрез прехвърляне на собственост, извършено в 6-месечен срок преди датата на неплатежоспособността, ако връщането би довело до увеличаване на сумата, която кредиторите биха получили при разпределение на осребреното имущество на банката;
  5. сделка, извършена в 2-годишен срок преди датата на неплатежоспособността, във вреда на кредиторите, страна по която е свързано с банката лице, администратор или акционер на банката, както и негов съпруг, роднина по права линия и роднина по съребрена линия до шеста степен включително, съответно свързано с него лице;
  6. възмездна сделка, при която даденото значително надхвърля по стойност полученото, извършена в 2-годишен срок преди датата на неплатежоспособността;
  7. учредяване на залог, ипотека или друго обезпечение, което е извършено в едногодишен срок преди датата на неплатежоспособността в полза на необезпечено дотогава вземане.
  (2) Могат да бъдат обявени от съда по несъстоятелността за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността и действия и сделки по ал. 1, извършени от банката след датата на неплатежоспособността, но преди датата на решението по чл. 13, ал. 1 . Ако за сделките или действията по предходното изречение са налице същевременно и основанията по чл. 3, ал. 3 или по чл. 22, ал. 2 , те са нищожни по отношение на(...)
 • чл. 60, ал. 1, т. 7 ЗБН
  Отменителни искове
  Чл. 60. (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) Освен в предвидените от закона случаи, мога да бъдат обявени от съда по несъстоятелността за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността следните сделки и действия, извършени от банката: [...]
  7. учредяване на залог, ипотека или друго обезпечение, което е извършено в едногодишен срок преди датата на неплатежоспособността в полза на необезпечено дотогава вземане.
 • чл. 60а ЗБН
  Искове за връщане на получено имущество
  Чл. 60а. (1) Синдикът, временният синдик или фондът могат да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за връщане на получено имущество с произход от банката срещу всяко трето лице в случаите, когато:
  1. третото лице не е изпълнило насрещна престация или същата е на значително по-ниска стойност от полученото, или
  2. полученото от третото лице е под формата на парична и/или непарична вноска в капитала му.
  (2) По иск по ал. 1 не се събира предварително държавна такса. Ако искът бъде уважен, следващата се държавна такса се събира от осъдената страна, а ако искът бъде отхвърлен, държавната такса се събира от масата на несъстоятелността.
 • чл. 60а, ал. 1 ЗБН
  Искове за връщане на получено имущество
  Чл. 60а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) (1) Синдикът, временният синдик или фондът могат да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за връщане на получено имущество с произход от банката срещу всяко трето лице в случаите, когато:
  1. третото лице не е изпълнило насрещна престация или същата е на значително по-ниска стойност от полученото, или
  2. полученото от третото лице е под формата на парична и/или непарична вноска в капитала му.
 • чл. 60а, ал. 1, т. 1 ЗБН
  Искове за връщане на получено имущество
  Чл. 60а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) (1) Синдикът, временният синдик или фондът могат да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за връщане на получено имущество с произход от банката срещу всяко трето лице в случаите, когато:
  1. третото лице не е изпълнило насрещна престация или същата е на значително по-ниска стойност от полученото, или
 • чл. 60а, ал. 1, т. 2 ЗБН
  Искове за връщане на получено имущество
  Чл. 60а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) (1) Синдикът, временният синдик или фондът могат да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за връщане на получено имущество с произход от банката срещу всяко трето лице в случаите, когато: [...]
  2. полученото от третото лице е под формата на парична и/или непарична вноска в капитала му.
 • чл. 62, ал. 1 ЗБН
  Предявяване на отменителен иск
  Чл. 62. (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.; изм., бр. 41 от 2015 г., в сила от 05.06.2015 г.; доп., бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.; изм., бр. 22 от 2018 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.; изм., бр. 22 от 2018 г.) Иск по чл. 59, ал. 3 или 5 , както и исковете по чл. 60 по чл. 60а и по чл. 135 от Закона за задълженията и договорите могат да бъдат предявени освен от лицата по чл. 60, ал. 3 и от всеки кредитор на банката в 5-годишен срок от откриването на производството по несъстоятелност за банката, а исковете по чл. 60, ал. 5 - в 6-месечен срок от извършването на сделката или действието.
 • чл. 62, ал. 2 ЗБН
  Предявяване на отменителен иск
  Чл. 62. (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.; изм., бр. 41 от 2015 г., в сила от 05.06.2015 г.; доп., бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.; изм., бр. 22 от 2018 г.) [...] (2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2015 г., в сила от 05.06.2015 г.; доп., бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) Исковете по ал. 1 се предявяват пред съда по несъстоятелността и по тях не се събира предварително държавна такса. Ако искът бъде уважен, следващата се държавна такса се събира от осъдената страна, а ако искът бъде отхвърлен, държавната такса се събира от масата на несъстоятелността.
 • чл. 63, ал. 1 ЗБН
  Молба за предявяване на вземанията
  Чл. 63. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Кредиторите предявяват писмено своите вземания пред синдика в срок два месеца от вписването на решението по чл. 13, ал. 1.
 • чл. 63, ал. 3 ЗБН
  Молба за предявяване на вземанията
  Чл. 63. [...] (3) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2017 г.) Вземанията на вложителите в банката, вземанията на работници и служители, произтичащи от трудово правоотношение с банката, възникнало до една година преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност вземанията на Министерството на финансите по чл. 152б, ал. 1 от Закона за публичните финанси, както и установените с влезли в сила актове публични вземания се смятат за предявени и се вписват служебно от синдика в списъка по чл. 64, ал. 1 . Това не отменя правото на лицата по предходното изречение да предявят пред синдика вземанията си в срока по ал. 1.
 • чл. 65 ЗБН
  Допълнително предявени вземания
  Чл. 65. (1) Кредитори, които не са предявили своите вземания в срока по чл. 63, ал. 1 , могат в едногодишен срок от датата на решението по чл. 13, ал. 1 да предявят установителен иск пред съда по несъстоятелността относно своите вземания към банката.
  (2) От датата на влизането в сила на решението, с което се уважава иск по ал. 1, вземанията - предмет на иска, се считат за приети в производството по несъстоятелност.
  (3) Кредитор с вземане по ал. 1 не може да оспорва прието вече вземане или извършено разпределение и се удовлетворява от остатъка, ако е извършено разпределение на осребреното имущество. Държавните такси, както и допълнително направените разноски по приемане на вземането му са за негова сметка.
 • чл. 66, ал. 6 ЗБН
  Оспорване на списъка
  Чл. 66. [...] (6) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г.) В 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 5 всяко лице, направило възражение по реда на ал. 1, може да оспори пред съда по несъстоятелността решението на синдика по ал. 4 единствено за вземането, по което е възразило. Възражението до съда се подава чрез синдика.
 • чл. 94, ал. 1 ЗБН
  Ред на вземанията
  Чл. 94. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) (1) При извършване на разпределение на осребреното имущество вземанията се изплащат в следния ред:
  1. вземания, обезпечени със залог или ипотека - от получената сума при реализацията на обезпечението;
  2. вземания, заради които се упражнява право на задържане - от стойността на задържания имот;
  3. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) разноските по несъстоятелността както и разноски на Централната банка, Министерството на финансите, Фонда за преструктуриране на банките и Фонда за преструктуриране на инвестиционните посредници във връзка с действия по преструктуриране по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници;
  4. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) вземания, за които фондът се е суброгирал;
  4а. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) вземания на вложители, които са физически лица или микро-, малко и средно предприятие, за частта, която надхвърля размера на гаранцията по Закона за гарантиране на влоговете в банките;
  4б. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) вземания на други вложители, които не са покрити от системата за гарантиране на влоговете;
  4в. (нова - ДВ, бр. 67 от 2003 г.; предишна т. 4а, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) вземания на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване; 5. вземания на банките;
  6. текущи вноски, дължими към Държавното обществено осигуряване и възникнали до една година преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, както и вземания, произтичащи от трудови правоотношения, възникнали до една година преди датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност;
  7. текущи публичноправни вземания на държавата и общините, като данъци, мита, такси и други, и вземания, възникнали до една година преди датата на решението за откриване на производство по(...)
 • чл. 94, ал. 1, т. 4 ЗБН
  Ред на вземанията
  Чл. 94. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) (1) При извършване на разпределение на осребреното имущество вземанията се изплащат в следния ред: [...]
  4. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) вземания, за които фондът се е суброгирал;
 • чл. 102 ЗБН
  Участие на вземания под отлагателно или прекратително условие
  Чл. 102. Вземанията под отлагателно или прекратително условие се включват в сметката за разпределение и се удовлетворяват по реда на чл. 725 от Търговския закон.
 • пар. 1, т. 7 ДР ЗБН
  § 1. По смисъла на този закон: [...]
  7. (Нова - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.; предишна т. 6 , бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) „Произход от банката" е всяко първоначално предоставяне от банката на парични средства и/или имуществени права на неин длъжник, включително и предоставените обезпечения, които в същия или в променен вид са станали част от патримониума на всяко трето лице, независимо от броя на междинните прехвърляния и правната им форма.
AJAX progress indicator
 • пар. 1, т. 7 ДР ЗБН
  § 1. По смисъла на този закон: [...]
  7. (Нова - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.; предишна т. 6 , бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) „Произход от банката" е всяко първоначално предоставяне от банката на парични средства и/или имуществени права на неин длъжник, включително и предоставените обезпечения, които в същия или в променен вид са станали част от патримониума на всяко трето лице, независимо от броя на междинните прехвърляния и правната им форма.