Закон за банковата несъстоятелност

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 3 ЗБН
  Маса на несъстоятелността
  Чл. 3. (1) Масата на несъстоятелността обхваща:
  1. имуществените права на банката към датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност с изключение на активите по чл. 152, ал. 9 от Закона за публичните финанси;
  2. имуществените права на банката, придобити след датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност.
  (2) От датата на решението за отнемане на лицензията за извършване на банкова дейност на основание чл. 36, ал. 2 от Закона за кредитните институции не могат да се извършват разпоредителни сделки и действия с имуществото на банката с изключение на извършването на обичайни разноски, насочени към неговото запазване и управление. От същата дата не могат да се извършват действия и сделки, насочени към събиране, предоговаряне или обезпечаване на вземания срещу банката, както и към изпълнение на нейни парични задължения, независимо от начина на изпълнение.
  (3) Действия и сделки, извършени в нарушение на забраните, установени в ал. 2, са нищожни по отношение на кредиторите на несъстоятелността.
  (4) Когато обявената в несъстоятелност банка е действала като финансов посредник или комисионер по предоставени държавни или държавногарантирани заеми от международни финансови институции и чужди държави, държавата, представлявана от министъра на финансите, се суброгира като единствен кредитор по отношение на крайните получатели на заемите.
  (5) Вземанията срещу крайните получатели по заемите съгласно ал. 4 и свързаните с тях права и дадени обезпечения не са част от масата на несъстоятелността и преминават в пълно разпореждане на министъра на финансите.
 • чл. 3, ал. 2 ЗБН
  Маса на несъстоятелността
  Чл. 3. [...] (2) От датата на решението за отнемане на лицензията за извършване на банкова дейност на основание чл. 36, ал. 2 от Закона за кредитните институции не могат да се извършват разпоредителни сделки и действия с имуществото на банката с изключение на извършването на обичайни разноски, насочени към неговото запазване и управление. От същата дата не могат да се извършват действия и сделки, насочени към събиране, предоговаряне или обезпечаване на вземания срещу банката, както и към изпълнение на нейни парични задължения, независимо от начина на изпълнение.
 • чл. 3, ал. 3 ЗБН
  Маса на несъстоятелността
  Чл. 3. [...] (3) Действия и сделки, извършени в нарушение на забраните, установени в ал. 2, са нищожни по отношение на кредиторите на несъстоятелността.
 • чл. 7 ЗБН
  Особености на производството
  Чл. 7. В производството по несъстоятелност за банка събрание на кредиторите не се провежда и не може да се предлага план за оздравяване.
 • чл. 9 ЗБН
  Искане за откриване на производство по несъстоятелност
  Чл. 9. (1) Искането на Централната банка за откриване на производство по несъстоятелност за банка се подава в писмен вид до компетентния съд.
  (2) В искането на Централната банка по ал. 1 се посочват само основанието или основанията по чл. 36, ал. 2 от Закона за кредитните институции, въз основа на които е отнет лицензът. В случаите по чл. 125 или 130 от Закона за кредитните институции в искането се посочват само основанието или основанията за неплатежоспособност на банката, въз основа на които е издадено решение на управителния съвет на Централната банка.
  (3) Към искането се прилага заверен препис от акта на Централната банка.
  (4) Изискванията на чл. 77 и 78 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се прилагат при искането за откриване на производство по несъстоятелност за банка.
  (5) За искането за откриване на производство по несъстоятелност за банка не се събира държавна такса.
  (6) Най-късно до деня на подаване в съда на искането за откриване на производство по несъстоятелност Централната банка уведомява за това Фонда за гарантиране на влоговете в банките, наричан по-нататък "фонда", с цел извършване на подготвителни действия за назначаване на синдик. Заедно с уведомлението Централната банка изпраща на фонда копие от списъка, воден при нея, на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици на банка.
 • чл. 11, ал. 5 ЗБН
  Разглеждане на искането
  Чл. 11. [...] (5) Ако актът на Централната банка по чл. 9, ал. 3 е влязъл в сила, съдът открива производство по несъстоятелност за банката.
 • чл. 13, ал. 1 ЗБН
  Решение за откриване на производство по несъстоятелност
  Чл. 13. (1) Ако искането на Централната банка отговаря на изискванията на чл. 9, ал. 2 и 3 и ако са налице условията по чл. 11, ал. 5 , съдът с решението си:
  1. обявява неплатежоспособността на банката и определя началната й дата;
  2. открива производство по несъстоятелност за банката;
  3. обявява банката в несъстоятелност и прекратява дейността на предприятието й;
  4. прекратява правомощията на органите на банката;
  5. постановява обща възбрана и запор върху имуществото на банката;
  6. лишава банката от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността;
  7. постановява започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността, и разпределение на осребреното имущество.
 • чл. 16, ал. 1 ЗБН
  Обжалване на решенията
  Чл. 16. (1) Решенията по чл. 13, ал. 1 и по чл. 14 подлежат на въззивно и касационно обжалване по общия ред. Срокът за въззивно обжалване е 7-дневен. Право на жалба имат квесторите или временните синдици на банката и Централната банка, а право на протест-прокурорът.
 • чл. 19 ЗБН
  Изпълнение на задължения към банката
  Чл. 19. (1) От датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност изпълнението на задължение към банката се приема от синдика, а до встъпването му в длъжност - от квесторите или временните синдици.
  (2) Изпълнението на задължение към банката не по реда на ал. 1 след датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност няма погасителен ефект, освен ако е направено преди датата на вписване в търговския регистър на решението, изпълнителят не е знаел за откриването на производството и даденото е влязло в масата на несъстоятелността.
 • чл. 22, ал. 2 ЗБН
  Нищожност на действия и сделки
  Чл. 22. [...] (2) Нищожно по отношение на кредиторите на несъстоятелността е извършването от банката след началната дата на неплатежоспособността на следните действия и сделки:
  1. изпълнение на парично задължение, независимо от начина на изпълнението;
  2. безвъзмездна сделка с право или вещ от масата на несъстоятелността;
  3. учредяване на залог, ипотека или друго обезпечение върху право или вещ от масата на несъстоятелността;
  4. възмездна сделка с право или вещ от масата на несъстоятелността, при която даденото значително надхвърля по стойност полученото.
 • чл. 22, ал. 2, т. 3 ЗБН
  Нищожност на действия и сделки
  Чл. 22. [...] (2) Нищожно по отношение на кредиторите на несъстоятелността е извършването от банката след началната дата на неплатежоспособността на следните действия и сделки: [...]
  3. учредяване на залог, ипотека или друго обезпечение върху право или вещ от масата на несъстоятелността;
 • чл. 31, ал. 1 ЗБН
  Правомощия на синдика
  Чл. 31. (1) Синдикът има следните правомощия:
  1. представлява обявената в несъстоятелност банка;
  2. управлява текущите дела на банката;
  3. опазва, попълва и управлява имуществото, включено в масата на несъстоятелността;
  4. получава под опис, съхранява и води търговските книги и търговската кореспонденция на банката;
  5. издирва и уточнява имуществото на банката;
  6. при предвидените в закона условия прави искания за прекратяване, разваляне или унищожаване на сделки, по които банката е страна;
  7. участва в производствата по делата, по които банката е страна, и завежда от нейно име дела;
  8. събира паричните вземания на банката;
  9. съставя и изпълнява след одобряването му от фонда месечен бюджет относно разноските в производството по несъстоятелност за банката;
  10. с разрешение на фонда се разпорежда с паричните средства на банката, включително със сумите по банковите сметки, на които банката е титуляр, ако това се налага във връзка с управлението и запазването на имуществото на банката или с извършването на други разноски в производството по несъстоятелност;
  11. издирва и уточнява кредиторите на банката и съставя по реда на този закон списъци на вземанията срещу банката;
  12. извършва действия по прекратяване и осребряване на участието на банката в търговски дружества;
  13. изготвя програма за осребряване на имуществото от масата на несъстоятелността и я предлага за одобряване от фонда;
  14. осребрява имуществото от масата на несъстоятелността според одобрената програма по т. 13;
  15. извършва разпределение на набраните парични средства по реда, предвиден в този закон;
  16. внася паричните средства, получени при осребряване на имуществото от масата на несъстоятелността или при събиране на вземания на банката, по особени сметки в левове, а сумите в чуждестранна валута - по особени сметки в съответната валута;
  17. със съгласието или по предложение на управителния съвет на фонда възлага на лица, притежаващи необходимия международен(...)
 • чл. 34, ал. 4 ЗБН
  Ограничения
  Чл. 34. [...] (4) Сделките, извършени в нарушение на ал. 1 - 3, са нищожни по отношение на кредиторите на несъстоятелността.
 • чл. 36 ЗБН
  Отчет на синдика при освобождаване от длъжност
  Чл. 36. (1) При освобождаване от длъжност синдикът представя писмен отчет пред фонда и Централната банка в 14-дневен срок от датата на решението за освобождаване.
  (2) Новоназначеният синдик може да направи възражение по отчета пред фонда в 7-дневен срок от представянето му.
  (3) В 7-дневен срок след изтичането на срока по ал. 2 управителният съвет на фонда се произнася по представения отчет с решение, което не подлежи на обжалване.
 • чл. 36, ал. 2 ЗБН
  Отчет на синдика при освобождаване от длъжност
  Чл. 36. [...] (2) Новоназначеният синдик може да направи възражение по отчета пред фонда в 7-дневен срок от представянето му.
 • чл. 38 ЗБН
  Функции на фонда
  Чл. 38. В производството по несъстоятелност на банка фондът защитава интересите на кредиторите и осъществява контрол относно законосъобразното и целесъобразното упражняване на правомощията на синдика.
 • чл. 46, ал. 1, т. 7 ЗБН
  Правомощия на съда по несъстоятелността
  Чл. 46. (1) Съдът по несъстоятелността има следните правомощия: [...]
  7. произнася се по искове, предявени по реда на чл. 59, ал. 3 и 5, чл. 60, 60а и 60б, както и на чл. 135 от Закона за задълженията и договорите;
 • чл. 57 ЗБН
  Събиране на вземанията на банката
  Чл. 57. (1) Синдикът е длъжен да извърши всички необходими действия и да използва всички допустими правни средства за събиране на вземанията на банката, включително на невнесените вноски по записани акции от акционерите на банката.
  (2) Включването на вземане в програмата за осребряване, както и откриването на процедура за осребряване на вземането не освобождават синдика от задължението му по ал. 1 до деня на публичната продан на съответното вземане.
  (3) В двугодишен срок от встъпването си в длъжност синдикът извършва проверка относно наличието на данни за причинени вреди на банката от нейни бивши администратори и при установяване на такива данни предявява пред съда по несъстоятелността искове за обезщетение на вредите срещу виновните лица.
  (4) Когато е целесъобразно и в интерес на кредиторите на банката, синдикът може, след получаване на разрешение от управителния съвет на фонда, да сключва споразумения по чл. 65, ал. 2 и 3 , чл. 99 , 101, 102 или 107 от Закона за задълженията и договорите с предмет вземания на банката. Управителният съвет утвърждава условията, при които тези действия да бъдат извършени.
  (5) Когато кредитът не бъде издължен на падежа, синдикът може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс въз основа на извлечение от счетоводните книги.
  (6) По дело, което се води за събиране на вземания на банката, по исковете по ал. 3, както и по производството по ал. 5, държавна такса не се събира предварително.
 • чл. 57, ал. 1 ЗБН
  Събиране на вземанията на банката
  Чл. 57. (1) Синдикът е длъжен да извърши всички необходими действия и да използва всички допустими правни средства за събиране на вземанията на банката, включително на невнесените вноски по записани акции от акционерите на банката.
 • чл. 57, ал. 3 ЗБН
  Събиране на вземанията на банката
  Чл. 57. [...] (3) В двугодишен срок от встъпването си в длъжност синдикът извършва проверка относно наличието на данни за причинени вреди на банката от нейни бивши администратори и при установяване на такива данни предявява пред съда по несъстоятелността искове за обезщетение на вредите срещу виновните лица.
 • чл. 57, ал. 6 ЗБН
  Събиране на вземанията на банката
  Чл. 57. [...] (6) По дело, което се води за събиране на вземания на банката, по исковете по ал. 3, и ал. 5, както и по исковете по чл. 26 и чл. 135 от Закона за задълженията и договорите, държавна такса не се събира предварително от синдика.
 • чл. 58 ЗБН
  Прекратяване на договор
  Чл. 58. (1) Синдикът може да прекрати всеки договор, сключен преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, по който банката е страна, ако той не е изпълнен изцяло или частично.
  (2) При прекратяване на договор синдикът отправя предизвестие от 15 дни. При прекратяване на договор, по който банката е наемател на недвижим имот, независимо от срока по него, синдикът отправя предизвестие от 60 дни.
  (3) При прекратяване на договори, по които банката е наемател на недвижим имот по реда на ал. 1 и 2, насрещната страна няма право на обезщетение за претърпените вреди поради прекратяването.
  (4) По искане на насрещната страна по договор с банката синдикът отговаря в 15-дневен срок дали запазва действието на договора, или го прекратява.
  (5) При запазване на договор, по който банката прави периодични плащания, синдикът няма право да извършва плащания по договора, които са просрочени преди датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност.
 • чл. 59 ЗБН
  Прихващане
  Чл. 59. (1) Кредитор може да извърши прихващане със свое задължение към банката, ако преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност двете задължения са съществували и са били насрещни и еднородни и вземането му е било изискуемо освен в случаите по ал. 5. Ако вземането му е станало изискуемо по време на производството по несъстоятелност или в резултат на решението за откриване на производство по несъстоятелност, както и ако еднородността на двете задължения е настъпила в резултат на това решение, кредиторът може да извърши прихващане едва след настъпване на изискуемостта, съответно на еднородността.
  (2) Изявлението за прихващане се отправя до синдика и трябва да бъде направено в писмена форма с нотариална заверка на подписа.
  (3) Прихващането може да бъде обявено за недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността, ако кредиторът е придобил вземането и задължението си преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, но към момента на придобиване на вземането или задължението е знаел, че е настъпила неплатежоспособност или че е поискано откриване на производство по несъстоятелност.
  (4) Счита се, че кредиторът е знаел, че е настъпила неплатежоспособност, ако вземането или задължението му е придобито след датата на вписване на решението на Централната банка за отнемане на лицензията за извършване на банкова дейност на основание чл. 36, ал. 2 от Закона за кредитните институции.
  (5) Недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността освен за частта, която всеки от тях би получил при разпределението на осребреното имущество, е всяко прихващане, независимо от това кога са възникнали двете насрещни задължения, което е извършено от кредитор или от банката:
  1. след началната дата на неплатежоспособността;
  2. след датата на поставянето на банката под специален надзор при условията и по реда на глава единадесета, раздел VIII от Закона за кредитните институции, включващ(...)
 • чл. 59, ал. 1 ЗБН
  Прихващане
  Чл. 59. (1) Кредитор може да извърши прихващане със свое задължение към банката, ако преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност двете задължения са съществували и са били насрещни и еднородни и вземането му е било изискуемо освен в случаите по ал. 5. Ако вземането му е станало изискуемо по време на производството по несъстоятелност или в резултат на решението за откриване на производство по несъстоятелност, както и ако еднородността на двете задължения е настъпила в резултат на това решение, кредиторът може да извърши прихващане едва след настъпване на изискуемостта, съответно на еднородността.
 • чл. 59, ал. 2 ЗБН
  Прихващане
  Чл. 59. [...] (2) Изявлението за прихващане се отправя до синдика и трябва да бъде направено в писмена форма с нотариална заверка на подписа.
 • чл. 59, ал. 3 ЗБН
  Прихващане
  Чл. 59. [...] (3) Прихващането може да бъде обявено за недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността, ако кредиторът е придобил вземането и задължението си преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, но към момента на придобиване на вземането или задължението е знаел, че е настъпила неплатежоспособност или че е поискано откриване на производство по несъстоятелност.
 • чл. 59, ал. 4 ЗБН
  Прихващане
  Чл. 59. [...] (4) Счита се, че кредиторът е знаел, че е настъпила неплатежоспособност, ако вземането или задължението му е придобито след датата на вписване на решението на Централната банка за отнемане на лицензията за извършване на банкова дейност на основание чл. 36, ал. 2 от Закона за кредитните институции.
 • чл. 59, ал. 5 ЗБН
  Прихващане
  Чл. 59. [...] (5) Недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността освен за частта, която всеки от тях би получил при разпределението на осребреното имущество, е всяко прихващане, независимо от това кога са възникнали двете насрещни задължения, което е извършено от кредитор или от банката:
  1. след началната дата на неплатежоспособността;
  2. след датата на поставянето на банката под специален надзор при условията и по реда на глава единадесета, раздел VIII от Закона за кредитните институции, включващ наложена мярка по чл. 116, ал. 2, т. 2 от същия закон, ако тази дата предшества датата по т. 1.
 • чл. 59, ал. 7 ЗБН
  Прихващане
  Чл. 59. [...] (7) По исковете по ал. 3 и 5 и в производствата по обжалване не се събира предварително държавна такса от лицата по чл. 62, ал. 1. Ако искът бъде уважен, следващата се държавна такса се събира от осъдената страна, а ако искът бъде отхвърлен, държавната такса се събира от масата на несъстоятелността.
 • чл. 60 ЗБН
  Отменителни искове
  Чл. 60. (1) Освен в предвидените от закона случаи, мога да бъдат обявени от съда по несъстоятелността за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността следните сделки и действия, извършени от банката:
  1. безвъзмездна сделка, извършена в 3-годишен срок преди датата на неплатежоспособността;
  2. безвъзмездна сделка, извършена в 5-годишен срок преди датата на неплатежоспособността, в полза на администратори или акционери на банката, както и на свързани с тях лица;
  3. сделка или действие, извършено в 5-годишен срок преди датата на неплатежоспособността, с намерение да се увредят кредиторите на банката;
  4. погасяване на парично задължение чрез прехвърляне на собственост, извършено в 6-месечен срок преди датата на неплатежоспособността, ако връщането би довело до увеличаване на сумата, която кредиторите биха получили при разпределение на осребреното имущество на банката;
  5. сделка, извършена в 2-годишен срок преди датата на неплатежоспособността, във вреда на кредиторите, страна по която е свързано с банката лице, администратор или акционер на банката, както и негов съпруг, роднина по права линия и роднина по съребрена линия до шеста степен включително, съответно свързано с него лице;
  6. възмездна сделка, при която даденото значително надхвърля по стойност полученото, извършена в 2-годишен срок преди датата на неплатежоспособността;
  7. учредяване на залог, ипотека или друго обезпечение, което е извършено в едногодишен срок преди датата на неплатежоспособността в полза на необезпечено дотогава вземане.
  (2) Могат да бъдат обявени от съда по несъстоятелността за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността и действия и сделки по ал. 1, извършени от банката след датата на неплатежоспособността, но преди датата на решението по чл. 13, ал. 1 . Ако за сделките или действията по предходното изречение са налице същевременно и основанията по чл. 3, ал. 3 или по чл. 22, ал. 2 , те са нищожни по отношение на(...)
 • чл. 60, ал. 1 ЗБН
  Отменителни искове
  Чл. 60. (1) Освен в предвидените от закона случаи, мога да бъдат обявени от съда по несъстоятелността за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността следните сделки и действия, извършени от банката:
  1. безвъзмездна сделка, извършена в 3-годишен срок преди датата на неплатежоспособността;
  2. безвъзмездна сделка, извършена в 5-годишен срок преди датата на неплатежоспособността, в полза на администратори или акционери на банката, както и на свързани с тях лица;
  3. сделка или действие, извършено в 5-годишен срок преди датата на неплатежоспособността, с намерение да се увредят кредиторите на банката;
  4. погасяване на парично задължение чрез прехвърляне на собственост, извършено в 6-месечен срок преди датата на неплатежоспособността, ако връщането би довело до увеличаване на сумата, която кредиторите биха получили при разпределение на осребреното имущество на банката;
  5. сделка, извършена в 2-годишен срок преди датата на неплатежоспособността, във вреда на кредиторите, страна по която е свързано с банката лице, администратор или акционер на банката, както и негов съпруг, роднина по права линия и роднина по съребрена линия до шеста степен включително, съответно свързано с него лице;
  6. възмездна сделка, при която даденото значително надхвърля по стойност полученото, извършена в 2-годишен срок преди датата на неплатежоспособността;
  7. учредяване на залог, ипотека или друго обезпечение, което е извършено в едногодишен срок преди датата на неплатежоспособността в полза на необезпечено дотогава вземане.
 • чл. 60, ал. 1, т. 3 ЗБН
  Отменителни искове
  Чл. 60. (1) Освен в предвидените от закона случаи, мога да бъдат обявени от съда по несъстоятелността за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността следните сделки и действия, извършени от банката: [...]
  3. сделка или действие, извършено в 5-годишен срок преди датата на неплатежоспособността, с намерение да се увредят кредиторите на банката;
 • чл. 60, ал. 1, т. 7 ЗБН
  Отменителни искове
  Чл. 60. (1) Освен в предвидените от закона случаи, мога да бъдат обявени от съда по несъстоятелността за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността следните сделки и действия, извършени от банката: [...]
  7. учредяване на залог, ипотека или друго обезпечение, което е извършено в едногодишен срок преди датата на неплатежоспособността в полза на необезпечено дотогава вземане.
 • чл. 60, ал. 2 ЗБН
  Отменителни искове
  Чл. 60. [...] (2) Могат да бъдат обявени от съда по несъстоятелността за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността и действия и сделки по ал. 1, извършени от банката след датата на неплатежоспособността, но преди датата на решението по чл. 13, ал. 1. Ако за сделките или действията по предходното изречение са налице същевременно и основанията по чл. 3, ал. 3 или по чл. 22, ал. 2 , те са нищожни по отношение на кредиторите на несъстоятелността.
 • чл. 60, ал. 3 ЗБН
  Отменителни искове
  Чл. 60. [...] (3) Исковете по ал. 1 и 2, както и исковете за установяване на нищожност по чл. 3, ал. 3 или по чл. 22, ал. 2 могат да се предявяват от временния синдик или синдика, както и от фонда при бездействие на временния синдик или синдика.
 • чл. 60, ал. 4 ЗБН
  Отменителни искове
  Чл. 60. [...] (4) По исковете по ал. 1, 2 и 3 и в производство по обжалване не се събира предварително държавна такса от лицата по чл. 62, ал. 1. Ако искът бъде уважен, следващата се държавна такса се събира от осъдената страна, а ако искът бъде отхвърлен, държавната такса се събира от масата по несъстоятелността.
 • чл. 60, ал. 5 ЗБН
  Отменителни искове
  Чл. 60. [...] (5) Въз основа на иск, предявен от фонда, могат да бъдат обявени от съда по несъстоятелността за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността и сделки и действия по ал. 1, т. 3, 4 или 5, извършени от временния синдик или от синдика на банката при осъществяване на правомощията му в производството по несъстоятелност. Ако за сделките или действията по предходното изречение са налице същевременно и основанията по чл. 22 или по чл. 34, ал. 4 , те са нищожни по отношение на кредиторите на несъстоятелността. За тези искове се прилага ал. 4.
 • чл. 60а ЗБН
  Искове за връщане на получено имущество
  Чл. 60а. (1) Синдикът, временният синдик или фондът могат да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за връщане в масата на несъстоятелността на получено имущество с произход от банката срещу всяко трето лице в случаите, когато:
  1. третото лице не е изпълнило насрещна престация или същата е на значително по-ниска стойност от полученото, или
  2. полученото от третото лице е под формата на парична и/или непарична вноска в капитала му.
  (2) По иск по ал. 1 и в производство по обжалване не се събира предварително държавна такса от лицата по чл. 62, ал. 1. Ако искът бъде уважен, следващата се държавна такса се събира от осъдената страна, а ако искът бъде отхвърлен, държавната такса се събира от масата на несъстоятелността.
 • чл. 60а, ал. 1 ЗБН
  Искове за връщане на получено имущество
  Чл. 60а. (1) Синдикът, временният синдик или фондът могат да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за връщане в масата на несъстоятелността на получено имущество с произход от банката срещу всяко трето лице в случаите, когато:
  1. третото лице не е изпълнило насрещна престация или същата е на значително по-ниска стойност от полученото, или
  2. полученото от третото лице е под формата на парична и/или непарична вноска в капитала му.
 • чл. 60а, ал. 1, т. 1 ЗБН
  Искове за връщане на получено имущество
  Чл. 60а. (1) Синдикът, временният синдик или фондът могат да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за връщане в масата на несъстоятелността на получено имущество с произход от банката срещу всяко трето лице в случаите, когато:
  1. третото лице не е изпълнило насрещна престация или същата е на значително по-ниска стойност от полученото, или
 • чл. 60а, ал. 1, т. 2 ЗБН
  Искове за връщане на получено имущество
  Чл. 60а. (1) Синдикът, временният синдик или фондът могат да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за връщане в масата на несъстоятелността на получено имущество с произход от банката срещу всяко трето лице в случаите, когато: [...]
  2. полученото от третото лице е под формата на парична и/или непарична вноска в капитала му.
 • чл. 60а, ал. 2 ЗБН
  Искове за връщане на получено имущество
  Чл. 60а. [...] (2) По иск по ал. 1 и в производство по обжалване не се събира предварително държавна такса от лицата по чл. 62, ал. 1. Ако искът бъде уважен, следващата се държавна такса се събира от осъдената страна, а ако искът бъде отхвърлен, държавната такса се събира от масата на несъстоятелността.
 • чл. 61 ЗБН
  Връщане на даденото от третото лице
  Чл. 61. При сделка или действие, по отношение на което са приложени разпоредбите на чл. 3, ал. 3 , чл. 22 , чл. 34, ал. 4 или чл. 60 , даденото от третото лице се връща, а ако даденото не се намира в масата на несъстоятелността или се дължат пари, третото лице става кредитор.
 • чл. 62, ал. 1 ЗБН
  Предявяване на отменителен иск
  Чл. 62. (1) Иск по чл. 59, ал. 3 или 5 , както и исковете по чл. 60 по чл. 60а и по чл. 135 от Закона за задълженията и договорите могат да бъдат предявени освен от лицата по чл. 60, ал. 3 и от всеки кредитор на банката в 5-годишен срок от откриването на производството по несъстоятелност за банката, а исковете по чл. 60, ал. 5 - в 6-месечен срок от извършването на сделката или действието.
 • чл. 62, ал. 2 ЗБН
  Предявяване на отменителен иск
  Чл. 62. [...] (2) Исковете по ал. 1 се предявяват пред съда по несъстоятелността и по тях както и в производство по обжалване не се събира предварително държавна такса от лицата по ал. 1. Ако искът бъде уважен, следващата се държавна такса се събира от осъдената страна, а ако искът бъде отхвърлен, държавната такса се събира от масата на несъстоятелността.
 • чл. 62, ал. 2, изр. 1 ЗБН
  Предявяване на отменителен иск Чл. 62. [...] (2) Исковете по ал. 1 се предявяват пред съда по несъстоятелността и по тях както и в производство по обжалване не се събира предварително държавна такса от лицата по ал. 1. Ако искът бъде уважен, следващата се държавна такса се събира от осъдената страна, а ако искът бъде отхвърлен, държавната такса се събира от масата на несъстоятелността.
 • чл. 62, ал. 3 ЗБН
  Предявяване на отменителен иск
  Чл. 62. [...] (3) В случаите по ал. 1 процесуалното представителство на банката се осъществява от временния синдик или синдика.
 • чл. 63 ЗБН
  Молба за предявяване на вземанията
  Чл. 63. (1) Кредиторите предявяват писмено своите вземания пред синдика в срок два месеца от вписването на решението по чл. 13, ал. 1.
  (2) Кредиторите по ал. 1 посочват в молбата си основанието, размера на вземането, привилегиите и обезпеченията, адреса за кореспонденция по седалището на банката и прилагат писмени доказателства.
  (3) Вземанията на вложителите в банката, вземанията на работници и служители, произтичащи от трудово правоотношение с банката, възникнало до една година преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност вземанията на Министерството на финансите по чл. 152б, ал. 1 от Закона за публичните финанси, както и установените с влезли в сила актове публични вземания се смятат за предявени и се вписват служебно от синдика в списъка по чл. 64, ал. 1 . Това не отменя правото на лицата по предходното изречение да предявят пред синдика вземанията си в срока по ал. 1.
 • чл. 63, ал. 1 ЗБН
  Молба за предявяване на вземанията
  Чл. 63. (1) Кредиторите предявяват писмено своите вземания пред синдика в срок два месеца от вписването на решението по чл. 13, ал. 1.
 • чл. 63, ал. 3 ЗБН
  Молба за предявяване на вземанията
  Чл. 63. [...] (3) Вземанията на вложителите в банката, вземанията на работници и служители, произтичащи от трудово правоотношение с банката, възникнало до една година преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност вземанията на Министерството на финансите по чл. 152б, ал. 1 от Закона за публичните финанси, както и установените с влезли в сила актове публични вземания се смятат за предявени и се вписват служебно от синдика в списъка по чл. 64, ал. 1 . Това не отменя правото на лицата по предходното изречение да предявят пред синдика вземанията си в срока по ал. 1.
 • чл. 65 ЗБН
  Допълнително предявени вземания
  Чл. 65. (1) Кредитори, които не са предявили своите вземания в срока по чл. 63, ал. 1 , могат в едногодишен срок от датата на решението по чл. 13, ал. 1 да предявят установителен иск пред съда по несъстоятелността относно своите вземания към банката.
  (2) От датата на влизането в сила на решението, с което се уважава иск по ал. 1, вземанията - предмет на иска, се считат за приети в производството по несъстоятелност.
  (3) Кредитор с вземане по ал. 1 не може да оспорва прието вече вземане или извършено разпределение и се удовлетворява от остатъка, ако е извършено разпределение на осребреното имущество. Държавните такси, както и допълнително направените разноски по приемане на вземането му са за негова сметка.
 • чл. 66 ЗБН
  Оспорване на списъка
  Чл. 66. (1) В 14-дневен срок от обявяването на списъка в търговския регистър всеки вложител, друг кредитор или един или повече акционери, които притежават общо не по-малко от 25 на сто от всички акции с право на глас в банката, могат да направят писмено възражение пред синдика срещу прието или неприето в списъка вземане.
  (2) След изтичането на срока по ал. 1 синдикът съставя списък на кредиторите, чиито вземания са оспорени, и го обявява в търговския регистър. Всеки кредитор от списъка има право в 14-дневен срок от обявяването на списъка на оспорените вземания да получи копие от подаденото срещу неговото вземане възражение и от доказателствата към него. Копията се получават на адреса на управление и в поделенията на банката в несъстоятелност в страната.
  (3) В 7-дневен срок от изтичане на срока за получаване на копия по ал. 2 всеки кредитор с оспорено вземане има право да представи на синдика писмено становище по възражението и да приложи доказателства.
  (4) Синдикът разглежда постъпилите възражения и становищата по тях и се произнася с окончателно решение относно изключването или включването на вземането в списъка на приетите от него вземания в 40-дневен срок от изтичането на срока по ал. 3.
  (5) Синдикът обявява в търговския регистър съобщение, че решението е изготвено и може да бъде получено на адреса на управление и в поделенията на банката в несъстоятелност в страната в 7-дневен срок от датата на обявяване на съобщението.
  (6) В 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 5 всяко лице, направило възражение по реда на ал. 1, може да оспори пред съда по несъстоятелността решението на синдика по ал. 4 единствено за вземането, по което е възразило. Възражението до съда се подава чрез синдика.
  (7) В 14-дневен срок след изтичането на срока по ал. 6 синдикът е длъжен да състави и обяви в търговския регистър:
  1. списък на приетите вземания, по които не са направени възражения;
  2. списък на неприетите вземания, за които е подадено(...)
 • чл. 66, ал. 4 ЗБН
  Оспорване на списъка
  Чл. 66. [...] (4) Синдикът разглежда постъпилите възражения и становищата по тях и се произнася с окончателно решение относно изключването или включването на вземането в списъка на приетите от него вземания в 40-дневен срок от изтичането на срока по ал. 3.
 • чл. 66, ал. 6 ЗБН
  Оспорване на списъка
  Чл. 66. [...] (6) В 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 5 всяко лице, направило възражение по реда на ал. 1, може да оспори пред съда по несъстоятелността решението на синдика по ал. 4 единствено за вземането, по което е възразило. Възражението до съда се подава чрез синдика.
 • чл. 66, ал. 7, т. 2 ЗБН
  Оспорване на списъка
  Чл. 66. [...] 7) В 14-дневен срок след изтичането на срока по ал. 6 синдикът е длъжен да състави и обяви в търговския регистър: [...]
  2. списък на неприетите вземания, за които е подадено възражение пред съда при спазване изискванията на ал. 6;
 • чл. 68 ЗБН
  Разглеждане на направените възражения от съда
  Чл. 68. (1) Съдът по несъстоятелността разглежда направените по чл. 66, ал. 6 възражения срещу всяко прието и неприето вземане в отделно производство, в открито заседание с участие на синдика, кредитора с оспорено вземане и направилия възражение кредитор, като се произнася с решение.
  (2) За откритото съдебно заседание по ал. 1 страните се призовават чрез обявяването на съобщение в търговския регистър.
  (3) С решението по ал. 1 съдът постановява допълване на списъка по чл. 67, ал. 2 , като посочва вида, основанието и размера, с които вземането следва да бъде включено в списъка, вида и размера на обезпечението и поредността на удовлетворяване на вземането, в случай че:
  1. е уважил частично или изцяло възражение срещу неприето от синдика вземане;
  2. е отхвърлил частично или изцяло възражение срещу прието от синдика вземане.
  (4) Съдът трябва да се произнесе по всички направени възражения в едномесечен срок от получаването им по реда на чл. 67, ал. 1.
 • чл. 68, ал. 3 ЗБН
  Разглеждане на направените възражения от съда
  Чл. 68. [...] (3) С решението по ал. 1 съдът постановява допълване на списъка по чл. 67, ал. 2, като посочва вида, основанието и размера, с които вземането следва да бъде включено в списъка, вида и размера на обезпечението и поредността на удовлетворяване на вземането, в случай че:
  1. е уважил частично или изцяло възражение срещу неприето от синдика вземане;
  2. е отхвърлил частично или изцяло възражение срещу прието от синдика вземане.
 • чл. 94, ал. 1 ЗБН
  Ред на вземанията
  Чл. 94. (1) При извършване на разпределение на осребреното имущество вземанията се изплащат в следния ред:
  1. вземания, обезпечени със залог или ипотека - от получената сума при реализацията на обезпечението;
  2. вземания, заради които се упражнява право на задържане - от стойността на задържания имот;
  3. разноските по несъстоятелността както и разноски на Централната банка, Министерството на финансите, Фонда за преструктуриране на банките и Фонда за преструктуриране на инвестиционните посредници във връзка с действия по преструктуриране по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници;
  4. вземания, за които фондът се е суброгирал;
  4а. вземания на вложители, които са физически лица или микро-, малко и средно предприятие, за частта, която надхвърля размера на гаранцията по Закона за гарантиране на влоговете в банките, както и вземания по влогове на физически лица или микро-, малки и средни предприятия, които биха били отговарящи на условията влогове, ако не бяха направени в намиращи се извън Европейския съюз клонове на банката в несъстоятелност;
  4б. вземания на други вложители, които не са покрити от системата за гарантиране на влоговете;
  4в. вземания на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, които не отговарят на условията по т. 11 - 15;
  5. вземания на банките, които не отговарят на условията по т. 11 - 15;
  6. текущи вноски, дължими към Държавното обществено осигуряване и възникнали до една година преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, както и вземания, произтичащи от трудови правоотношения, възникнали до една година преди датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност;
  7. текущи публичноправни вземания на държавата и общините, като данъци, мита, такси и други, и вземания, възникнали до една година преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност;
  8. всички останали вземания, които(...)
 • чл. 94, ал. 1, т. 4 ЗБН
  Ред на вземанията
  Чл. 94. (1) При извършване на разпределение на осребреното имущество вземанията се изплащат в следния ред: [...]
  4. вземания, за които фондът се е суброгирал;
 • чл. 102 ЗБН
  Участие на вземания под отлагателно или прекратително условие
  Чл. 102. Вземанията под отлагателно или прекратително условие се включват в сметката за разпределение и се удовлетворяват по реда на чл. 725 от Търговския закон.
 • пар. 1, т. 7 ДР ЗБН
  § 1. По смисъла на този закон: [...]
  7. „Произход от банката" е всяко първоначално предоставяне от банката на парични средства и/или имуществени права на неин длъжник, включително и предоставените обезпечения, които в същия или в променен вид са станали част от патримониума на всяко трето лице, независимо от броя на междинните прехвърляния и правната им форма.
 • пар. 21 ПЗР ЗИДЗБН
  Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (ДВ, бр. 22 от 24.03.2015 г., в сила от 24.03.2015 г.)
  § 21. Този закон се прилага и за висящите дела, образувани по искане на Българската народна банка по чл. 37, ал. 2 от Закона за кредитните институции или по оспорване на индивидуални административни актове на Българската народна банка по чл. 36 от Закона за кредитните институции.