Закон за българските лични документи

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 26, ал. 1, т. 5 ЗБЛД
  Чл. 26. (1) Личната карта освен данните по чл. 16, ал. 1 съдържа и данни за: [...] 5. постоянен адрес;
 • чл. 27 ЗБЛД
  Чл. 27. (1) Всеки български гражданин е длъжен да посочи избрания от него постоянен адрес.
  (2) (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г.)
  (3) (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г.)
  (4) (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г.)
 • чл. 75 ЗБЛД
  Чл. 75. Не се разрешава напускане на страната на:
  1. лица, за които има данни, че с пътуването си застрашават сигурността или интересите на Република България или че извършват, подбуждат, участват в приготовление, подпомагане или в обучение за извършването на терористична дейност;
  2. лица, за които има данни, че с пътуването си застрашават системата за защита на класифицираната информация, представляваща държавна тайна на Република България;
  3. лица, осъдени на лишаване от свобода до изтърпяване на наложеното им наказание, освен в случаите по чл. 66 и 70 от Наказателния кодекс;
  4. (oтм. - ДВ, бр. 55 от 19.07.2011 г.)
  5. (обявена за противоконституционна - ДВ, бр. 32 от 2011 г. с РЕШЕНИЕ № 2 от 31.03.2011 г. на КС на РБ по к. д. № 2/2011 г.) лицата, за които е поискана забрана по реда на чл. 182, ал. 2, т. 2, буква "а" и по чл. 221, ал. 6, т. 1, букви "а" и "б" от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
  6. (обявена за противоконституционна - ДВ, бр. 32 от 2011 г. с РЕШЕНИЕ № 2 от 31.03.2011 г. на КС на РБ по к. д. № 2/2011 г.) лица, които не изпълняват подлежащ на принудително изпълнение съдебен акт, по силата на който са осъдени да заплатят парично задължение в големи размери към български физически и юридически лица или чуждестранни лица, освен ако представят надлежно обезпечение.
 • чл. 78 ЗБЛД
  Чл. 78. (1) Принудителните административни мерки се прилагат с мотивирана заповед от министъра на вътрешните работи или от упълномощени от него длъжностни лица да упражняват правомощията по този раздел. (2) Принудителната административна мярка по чл. 75, т. 1 се прилага с мотивирана заповед на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност". (3) Принудителната административна мярка по чл. 75, т. 2 се прилага с мотивирана заповед на председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията или на ръководителите на службите за сигурност и на службите за обществен ред. (4) Мярката по чл. 76а се прилага с мотивирана заповед на министъра на вътрешните работи или на упълномощени от него длъжностни лица по предложение или след представяне на становище от председателя на Държавната агенция за закрила на детето.