Закон за арендата в земеделието

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 1 ЗАЗ
  Чл. 1. (1) България е република с парламентарно управление.
  (2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.
  (3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.
 • чл. 1, ал. 3 ЗАЗ
  Чл. 1. [...] (3) Обект на арендния договор са земеделската земя и/или недвижимите и движимите вещи за земеделско производство.
 • чл. 2, ал. 1 ЗАЗ
  Чл. 2. (1) С договора за аренда арендодателят се задължава да предостави на арендатора за временно ползване обекта на договора, а арендаторът - да извърши определено арендно плащане.
 • чл. 2, ал. 2 ЗАЗ
  Чл. 2. [...] (2) Добивите от отдадените под аренда обекти стават собственост на арендатора от момента на отделянето им.
 • чл. 3, ал. 1 ЗАЗ
  Чл. 3. (1) Договорите за аренда, както и споразуменията за тяхното изменение или прекратяване се сключват в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите на страните, извършени едновременно. В хода на нотариалното производство нотариусът извършва проверка за спазване на изискванията на ал. 4 и съхранява скици на имотите, предмет на договора. Скиците се заявяват за получаване от нотариус чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър или се предоставят от страна в нотариалното производство. Когато за съответното землище няма влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри, нотариусът съхранява скици на имотите, издадени от съответната общинска служба по земеделие по местонахождението на имотите.
 • чл. 3, ал. 1, изр. 2 ЗАЗ
  Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 1999 г., изм., бр. 99 от 2002 г., доп. бр. 13 от 2007 г.; изм., бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.; изм., бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) Договорът за аренда се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните. Той се вписва в службите по вписванията и се регистрира в съответната общинска служба по земеделие.
 • чл. 3, ал. 3 ЗАЗ
  Чл. 3. [...] (3) Условията и редът за регистрация на арендните договори в съответната общинска служба по земеделие се уреждат с наредба, издадена от министъра на земеделието, храните и горите.
 • чл. 3, ал. 4 ЗАЗ
  Чл. 3. [...] (4) Договор за аренда може да се сключи със съсобственик на земеделска земя, чиято собственост е повече от 50 на сто идеални части от съсобствен имот или със съсобственик, упълномощен от съсобственици, притежаващи общо с него повече от 50 на сто идеални части от съсобствения имот. Пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписите и съдържанието. В тези случаи отношенията между съсобствениците се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността.
 • чл. 4 ЗАЗ
  Чл. 4. (1) Минималният срок на договора за аренда е пет стопански години.
 • чл. 6, ал. 1 ЗАЗ
  Чл. 6. (1) Арендодателят е длъжен да осигурява спокойното и безпрепятствено ползване на обекта на договора от арендатора.
 • чл. 6, ал. 3 ЗАЗ
  Чл. 6. [...] (3) Ако обектът на договора не е предаден в надлежното състояние, арендаторът може да иска привеждането му в съответствие с изискванията на ал. 2, да извърши това сам за сметка на арендодателя или да развали договора.
 • чл. 9, ал. 5 ЗАЗ
  Чл. 9. [...] (5) Арендодателят може да прекрати договора, когато арендаторът ползва неговия обект по начин, който не отговаря на изискванията на ал. 1, 3 и 4, както и да търси обезщетение за нанесените вреди.
 • чл. 10, ал. 3 ЗАЗ
  Чл. 10. [...] (3) Доколкото подобренията допринасят за нарастване на добивите от обекта на договора, арендодателят може да иска подходящо увеличение на арендното плащане.
 • чл. 16 ЗАЗ
  Чл. 16. (1) Ако след сключване на договора за аренда обстоятелствата, от които страните са се ръководили при уреждане на отношенията си, се изменят трайно и това доведе до очевидно несъответствие между поетите от тях задължения, всяка от страните може да поиска изменение на договора. Изменението не може да засяга уговорения срок. Увеличаването или намаляването на добивите от обекта на договора вследствие стопанисването му не е основание за изменение на арендното плащане.
  (2) (Отм. ДВ 35/1999)
  (3) Срокът на действие на изменението на договора е най-малко до края на стопанската година, през която е направено искането.
  (4) Насрещната страна е длъжна да отговори писмено в едномесечен срок от получаване на предложението за изменение на договора, освен ако с него не е определен друг срок.
  (5) Ако страните не постигнат споразумение по иск на страната, която е направила предложението, решение взема районният съд.
  (6) Отказът от правото да се иска изменение на договора за аренда и уговорките, че от упражняването или неупражняването му могат да се претендират вреди или облаги, са нищожни.
 • чл. 16, ал. 1 ЗАЗ
  Чл. 16. (1) Ако след сключване на договора за аренда обстоятелствата, от които страните са се ръководили при уреждане на отношенията си, се изменят трайно и това доведе до очевидно несъответствие между поетите от тях задължения, всяка от страните може да поиска изменение на договора. Изменението не може да засяга уговорения срок. Увеличаването или намаляването на добивите от обекта на договора вследствие стопанисването му не е основание за изменение на арендното плащане.
 • чл. 17, ал. 2 ЗАЗ
  Чл. 17. [...] (2) Приобретателят на арендувания обект на договора замества арендодателя като страна в договора за аренда, ако същият е бил вписан, дори и обектът на договора още да не е предаден. Ако договорът не е бил вписан, той има сила по отношение на приобретателя за две стопански години след годината на придобиването.
 • чл. 17, ал. 2, изр. 1 ЗАЗ
  Чл. 17. [...] (2) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 1999 г.) Приобретателят на арендувания обект на договора замества арендодателя като страна в договора за аренда, ако същият е бил вписан, дори и обектът на договора още да не е предаден. Ако договорът не е бил вписан, той има сила по отношение на приобретателя за две стопански години след годината на придобиването.
 • чл. 17, ал. 2, изр. 2 ЗАЗ
  Чл. 17. [...] (2) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 1999 г.) Приобретателят на арендувания обект на договора замества арендодателя като страна в договора за аренда, ако същият е бил вписан, дори и обектът на договора още да не е предаден. Ако договорът не е бил вписан, той има сила по отношение на приобретателя за две стопански години след годината на придобиването.
 • чл. 17, ал. 5 ЗАЗ
  Чл. 17. [...] (5) Алинеи 2, 3 и 4 се прилагат и по отношение на приобретателя на ограничено вещно право върху арендувания обект на договора, упражняването на което би лишило арендатора от уговореното ползване.
 • чл. 17, ал. 6 ЗАЗ
  Чл. 17. [...] (6) Ако арендодателят обремени арендувания обект на договора с право на трето лице извън случаите на ал. 5, то може да упражнява това право, доколкото не пречи на арендатора да ползва обекта на договора съгласно договора.
 • чл. 18, ал. 1 ЗАЗ
  Чл. 18. (1) Продължаването на арендния договор се извършва в писмена форма с нотариална заверка на подписите и се вписва в службите по вписванията и в регистъра на съответната общинска служба по земеделие.
 • чл. 27, ал. 1 ЗАЗ
  Чл. 27. (1) Договорът за аренда се прекратява:
  1. с изтичане на срока, за който е сключен;
  2. при неизпълнение - по общия ред, доколкото в този закон не е предвидено друго;
  3. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено с нотариална заверка на подписите;
  4. с едностранно предизвестие - в предвидените в този закон случаи;
  5. освен по други причини, посочени в закона, още и със смъртта или с поставянето под запрещение на арендатора, съответно с прекратяването на юридическото лице-арендатор, доколкото в договора не е предвидено друго;
  6. при принудително отчуждаване на арендувана земя за държавни и общински нужди по реда на глава трета от Закона за държавната собственост и на Закона за общинската собственост.
 • чл. 27, ал. 1, т. 2 ЗАЗ
  Чл. 27. (1) Договорът за аренда се прекратява: [...]
  2. при неизпълнение - по общия ред, доколкото в този закон не е предвидено друго;
 • чл. 27, ал. 1, т. 4 ЗАЗ
  Чл. 27. (1) Договорът за аренда се прекратява: [...]
  4. с едностранно предизвестие - в предвидените в този закон случаи;
 • чл. 27, ал. 2 ЗАЗ
  Чл. 27. [...] (2) Прекратяването на договора за аренда на земя се вписва в службата по вписванията и се регистрира в съответната общинска служба по земеделие.
 • чл. 28, ал. 1 ЗАЗ
  Чл. 28. (1) Арендодателят може да развали договора поради забавяне на плащането на арендното плащане за повече от три месеца. Когато вноските са уговорени за периоди, по-кратки от една стопанска година, развалянето е допустимо при забава на плащането най-малко на две последователни вноски.
 • чл. 28, ал. 1, изр. 1 ЗАЗ
  Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 1999 г.) Арендодателят може да развали договора поради забавяне на плащането на арендното плащане за повече от три месеца. Когато вноските са уговорени за периоди, по-кратки от една стопанска година, развалянето е допустимо при забава на плащането най-малко на две последователни вноски.
 • чл. 28, ал. 2 ЗАЗ
  Чл. 28. [...] (2) Развалянето на договор за аренда, сключен за срок, по-дълъг от 10 години или пожизнено, става по съдебен ред.
 • чл. 28, ал. 3 ЗАЗ
  Чл. 28. [...] (3) Арендодателят по договор за аренда на държавни или общински земи, сключен при условията на ал. 2, може да го развали с писмено предупреждение по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите.
 • чл. 29 ЗАЗ
  Чл. 29. (1) Договорът за аренда, сключен без определен срок, може да бъде прекратен едностранно от всяка една от страните с писмено предизвестие, отправено след изтичането на четвъртата година. Ако не е уговорено друго, предизвестието е със срок две стопански години. То трябва да се отправи най-късно до изтичането на стопанската година, предшестваща началото на срока от две стопански години.
  (2) (Отм. ДВ 35/1999)
  (3) Арендаторът може да прекрати договора от началото на следващата стопанска година с писмено предизвестие, ако изпадне в трайна нетрудоспособност. Това право имат и неговите наследници, съответно правоприемници, като предизвестието трябва да се отправи не по-късно от три месеца от смъртта на арендатора, съответно от заличаването на юридическото лице.
 • чл. 31 ЗАЗ
  Чл. 31. (1) Ако арендният договор се прекрати преди изтичане на стопанската година, арендодателят дължи стойността на още неотделените, но подлежащи на отделяне плодове, когато договорът се прекрати не по вина на арендатора.
  (2) Ако стойността на плодовете по ал. 1 не може да бъде определена, арендодателят дължи обезщетение за направените от арендатора разходи.
  (3) Алинея 1 се прилага и за предвидените по установения ред за изсичане, но още неизсечени дървета. Ако арендаторът е изсякъл повече дървета от допустимото, той дължи на арендодателя стойността на дървения материал.
  (4) Ако арендният договор се прекрати по чл. 27, ал. 1, т. 6, арендаторът може да поиска от арендодателя обезщетение за причинени вреди.
 • пар. 1 ПЗР ЗАЗ
  § 1. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 1999 г.) За неуредените в този закон въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство.
 • пар. 1 ДР ЗАЗ
  § 1. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 1999 г.) За неуредените в този закон въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство.