Закон за авторското право и сродните му права

AJAX progress indicator
 • чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗАПСП
  Закриляни обекти
  Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.)  (1) Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като: [...]
  4. филми и други аудио-визуални произведения;
 • чл. 15, ал. 1, т. 5 ЗАПСП
  Видове неимуществени авторски права
  Чл. 15. (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.)  (1) Авторът има право: [...]
  5. да иска запазване на целостта на произведението и да се противопоставя на всякакви промени в него, както и на всяко друго действие, което би могло да наруши законните му интереси или личното му достойнство;
 • чл. 23 ЗАПСП
  Допустимост на свободното използване
  Чл. 23. (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 06.05.2000 г., изм., бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Свободното използване на произведения е допустимо само в случаите, посочени в закона, при условие че не се пречи на нормалното използване на произведението и не се увреждат законните интереси на носителя на авторското право.
 • чл. 24 ЗАПСП
  Свободно използване без заплащане на възнаграждение
  Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; изм., бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.)  (1) Без съгласието на носителя на авторското право и без заплащане на възнаграждение е допустимо:
  1. (доп. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.) временното възпроизвеждане на произведения, ако то има преходен или инцидентен характер, няма самостоятелно икономическо значение, съставлява неделима и съществена част от техническия процес и се прави с единствената цел да позволи: а) предаване в мрежа чрез посредник, или б) друго разрешено използване на произведение;
  2. използването на цитати от вече разгласени произведения на други лица при критика или обзор при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно; цитирането трябва да съответства на обичайната практика и да е в обем, оправдан от целта;
  3. използването на части от публикувани произведения или на неголям брой произведения в други произведения в обем, необходим за анализ, коментар или друг вид научно изследване; такова използване е допустимо само за научни и образователни цели при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно;
  4. използването като текуща информация в периодичния печат и другите средства за масово осведомяване на речи, отчети, проповеди и други или на части от тях, произнесени на публични събрания, както и на пледоарии, произнесени в съдебни процеси, при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно;
  5. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.) възпроизвеждането от средствата за масово осведомяване на вече разгласени статии по актуални икономически, политически или религиозни теми, в случай че такова използване не е било изрично забранено, при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно;
  6. възпроизвеждането по фотографски, кинематографичен или аналогичен на тях начин, както и чрез звукозаписване(...)
 • чл. 24, ал. 1, т. 2 ЗАПСП
  Свободно използване без заплащане на възнаграждение
  Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; изм., бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.)  (1) Без съгласието на носителя на авторското право и без заплащане на възнаграждение е допустимо: [...]
  2. използването на цитати от вече разгласени произведения на други лица при критика или обзор при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно; цитирането трябва да съответства на обичайната практика и да е в обем, оправдан от целта;
 • чл. 62, ал. 3 ЗАПСП
  Носители на права
  Чл. 62. [...] (3) Продуцент по смисъла на този раздел е физическото или юридическото лице, което организира създаването на произведението и осигурява финансирането му.
 • чл. 63 ЗАПСП
  Договори за създаване и използване
  Чл. 63.  (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.) Авторите по чл. 62 сключват с продуцента писмени договори, с които, ако не е уговорено друго или този закон не предвижда друго, се смята, че му предоставят както за страната, така и за чужбина изключителното право за размножаване на произведението, публичното му прожектиране, излъчването му по безжичен път или предаването и препредаването му по кабел, възпроизвеждането му върху видеоносители и тяхното разпространение, предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до него или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, както и правото да разрешава превода, дублирането и субтитрирането на текста.
  (2) Продуцентът дължи възнаграждение на авторите по предходния член за отстъпените права. В този случай разпоредбите на чл. 41, ал. 2 и чл. 42, ал. 2 не се прилагат.
  (3) Ако някой от авторите по чл. 62 се откаже да завърши своята част при създаването на филм или друго аудио-визуално произведение или не може да я завърши по независещи от него причини, той не може да възпрепятства използването на извършената от него работа за завършване на произведението. Това не го лишава от авторско право върху извършеното с всички произтичащи от това последици.
  (4) Аудио-визуалното произведение се счита за завършено, когато по споразумение между режисьора и продуцента бъде установен окончателният му вариант.
  (5) Всякакви изменения на окончателния вариант чрез добавяне, премахване или промяна на някои от елементите му изискват съгласието на лицата по ал. 4.
  (6) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 1994 г.) При обявяване на продуцент в несъстоятелност автор по чл. 62 има право да изкупи по най-високата предложена цена изходния материал на произведението, ако в срок от 3 дни след приключване на наддаването писмено поиска това.
  (7) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от(...)
 • чл. 67 ЗАПСП
  Използване на части от филм
  Чл. 67. Продуцентът може да използва части от произведението или отделни кадри в обем, оправдан от рекламата за филма, без съгласието на авторите и без заплащане на възнаграждение. Той може да използва такива части или кадри за други цели само със съгласието на авторите по чл. 62, ал. 1 и срещу заплащане на възнаграждение. Други лица могат да използват части или кадри само със съгласието на авторите по чл. 62, ал. 1и срещу заплащане на възнаграждение.
 • чл. 90 ЗАПСП
  Прилагане по аналогия
  Чл. 90. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 06.05.2000 г.; изм., бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.) Разпоредбите на чл. 8 , чл. 18, ал. 3, чл. 18а , 19, 21, 22, 22а, 23, чл. 24, ал. 1, т. 1, 3, 6, 8, 11, 12, 13 и 14 , чл. 25, ал. 1, т. 2, чл. 25а, 26 , 32, 33, 34 и 36 се прилагат съответно и относно продуцентите на звукозаписи.
 • чл. 90а ЗАПСП
  Съдържание на правото
  Чл. 90а. (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; изм., бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.)  (1) Продуцентът на първоначалния запис на филм или друго аудио-визуално произведение има по отношение оригинала на филма и копията от него, получени в резултат на този запис, изключително право да разрешава срещу заплащане:
  1. размножаването им;
  2. публичното им прожектиране;
  3. (изм. изцяло - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) публичното им изпълнение и излъчването им по безжичен път;
  4. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.) предаването и препредаването им по кабел;
  5. възпроизвеждането им;
  6. разпространението им;
  7. превеждането, дублирането и субтитрирането им;
  8. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.) предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до филма или част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях;
  9. (нова - ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; доп., бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) вноса и износа в трети държави на копия от филма в търговско количество, независимо дали са произведени законно или в нарушение на правото по т. 1 или т. 5;
  10. (нова - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) преработката и синхронизацията на записа.
  (2) Продуцентът има право да изисква при използване на филма името или наименованието му да бъде посочвано по обичайния за това начин.
 • чл. 90а, ал. 1, т. 10 ЗАПСП
  Съдържание на правото
  Чл. 90а. (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; изм., бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.)  (1) Продуцентът на първоначалния запис на филм или друго аудио-визуално произведение има по отношение оригинала на филма и копията от него, получени в резултат на този запис, изключително право да разрешава срещу заплащане: [...]
  10. (нова - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) преработката и синхронизацията на записа.
 • чл. 90а, ал. 2 ЗАПСП
  Съдържание на правото
  Чл. 90а. (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; изм., бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) [...]
  (2) Продуцентът има право да изисква при използване на филма името или наименованието му да бъде посочвано по обичайния за това начин.
 • чл. 90в ЗАПСП
  Прилагане по аналогия
  Чл. 90в. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.) Разпоредбите на чл. 8 , чл. 18, ал. 3, чл. 18а , 19, 21, 22, 22а, 23 , чл. 24, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 8, 11, 12, 13 и 14, чл. 25, ал. 1, т. 2 , чл. 25а, 26, 32, 33, 34 и 36 се прилагат съответно и за филмовите продуценти.
 • чл. 94 ЗАПСП
  Иск за обезщетение
  Чл. 94. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 06.05.2000 г., изм., бр. 72 от 2002 г., бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.)  (1) Който наруши авторско право, сродно на него право или друго право по този закон, дължи обезщетение на носителя на правото или на лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване.
  (2) Обезщетение се дължи за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от нарушението.
  (3) При определяне размера на обезщетението съдът взема предвид и всички обстоятелства, свързани с нарушението, пропуснатите ползи и неимуществените вреди, както и приходите, реализирани от нарушителя вследствие на нарушението.
  (4) Съдът определя справедливо обезщетение, което трябва да въздейства възпиращо и предупредително на нарушителя и на останалите членове на обществото.
 • чл. 94а ЗАПСП
  Особени случаи на иск за обезщетение
  Чл. 94а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.)  (1) Когато искът е установен по основание, но няма достатъчно данни за неговия размер, ищецът може да иска като обезщетение:
  1. от петстотин до сто хиляди лева, като конкретният размер се определя по преценка на съда при условията на чл. 94, ал. 3 и 4 , или
  2. равностойността на предмета на нарушението по цени на дребно на правомерно възпроизведени екземпляри.
  (2) При определяне на обезщетението по ал. 1 се вземат предвид и приходите, получени вследствие на нарушението.
 • чл. 95, ал. 1, т. 1 ЗАПСП
  Други искове
  Чл. 95.  (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., изм., бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., предишен текст на чл. 95, бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.) Когато произведение, обекти по чл. 72 или бази данни по глава единадесета "а" се използват в нарушение на разпоредбите на този закон, носителят на правото или лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване, може да иска по съдебен ред:
  1. (нова - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.) установяване факта на нарушението;
 • чл. 95, ал. 1, т. 2 ЗАПСП
  Други искове
  Чл. 95.  (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., изм., бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., предишен текст на чл. 95, бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.) Когато произведение, обекти по чл. 72 или бази данни по глава единадесета "а" се използват в нарушение на разпоредбите на този закон, носителят на правото или лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване, може да иска по съдебен ред:
  2. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; предишна т. 1, бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.) преустановяване на неправомерното използване или забрана за извършване на дейността, която ще съставлява неправомерно използване;
 • чл. 95, ал. 1, т. 6 ЗАПСП
  Други искове
  Чл. 95.  (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., изм., бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., предишен текст на чл. 95, бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.) Когато произведение, обекти по чл. 72 или бази данни по глава единадесета "а" се използват в нарушение на разпоредбите на този закон, носителят на правото или лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване, може да иска по съдебен ред:
  6. (нова - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.) разгласяване за сметка на нарушителя на диспозитива на решението на съда в два всекидневника и в определен от съда часови пояс на телевизионна организация с национално покритие.
 • чл. 95, ал. 2 ЗАПСП
  Иск за обезщетение
  Чл. 95. [...] (2) Обезщетение се дължи за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от нарушението.
 • пар. 2, т. 1 ДР ЗАПСП
  § 2. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 06.05.2000 г.; изм., бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; изм., бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.; доп., бр. 21 от 2014 г.) По смисъла на този закон:
  1. "разгласяване на произведение" е довеждането на произведението със съгласието на неговия автор за първи път до знанието на неограничен кръг лица, независимо от формата и начина, по който се осъществява това;

Допълнителни разпоредби

AJAX progress indicator
 • пар. 2, т. 1 ДР ЗАПСП
  § 2. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 06.05.2000 г.; изм., бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; изм., бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.; доп., бр. 21 от 2014 г.) По смисъла на този закон:
  1. "разгласяване на произведение" е довеждането на произведението със съгласието на неговия автор за първи път до знанието на неограничен кръг лица, независимо от формата и начина, по който се осъществява това;