Закон за авторското право и сродните му права

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 3 ЗАПСП
  Закриляни обекти
  Чл. 3. (1) Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като:
  1. литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;
  2. музикални произведения;
  3. сценични произведения - драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други;
  4. филми и други аудио-визуални произведения;
  5. произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;
  6. реализирани произведения на архитектурата и приложени устройствени планове;
  7. фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;
  8. одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката;
  9. графично оформление на печатно издание;
  10. кастрални карти и държавни топографски карти.
  (2) Обект на авторското право са също:
  1. преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби;
  2. аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби;
  3. периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали.
  (3) Обект на авторското право може да бъде и част от произведение по ал. 1 и 2, както и подготвителните скици, планове и други подобни.
 • чл. 3, ал. 1 ЗАПСП
  Закриляни обекти
  Чл. 3. (1) Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като:
  1. литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;
  2. музикални произведения;
  3. сценични произведения - драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други;
  4. филми и други аудио-визуални произведения;
  5. произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;
  6. реализирани произведения на архитектурата и приложени устройствени планове;
  7. фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;
  8. одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката;
  9. графично оформление на печатно издание;
  10. кадастрални карти и държавни топографски карти.
 • чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗАПСП
  Закриляни обекти
  Чл. 3. (1) Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като:
  1. литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;
 • чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗАПСП
  Закриляни обекти
  Чл. 3. (1) Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като: [...]
  4. филми и други аудио-визуални произведения;
 • чл. 3, ал. 1, т. 5 ЗАПСП
  Закриляни обекти
  Чл. 3. (1) Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като: [...]
  5. произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;
 • чл. 3, ал. 1, т. 6 ЗАПСП
  Закриляни обекти
  Чл. 3. (1) Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като: [...]
  6. реализирани произведения на архитектурата и приложени устройствени планове;
 • чл. 3, ал. 1, т. 8 ЗАПСП
  Закриляни обекти
  Чл. 3. (1) Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като: [...]
  8. одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката;
 • чл. 3, ал. 3 ЗАПСП
  Закриляни обекти
  Чл. 3. [...] (3) Обект на авторското право може да бъде и част от произведение по ал. 1 и 2, както и подготвителните скици, планове и други подобни.
 • чл. 5 ЗАПСП
  Автори и други носители на авторско право
  Чл. 5. Автор е физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведение. Други физически или юридически лица могат да бъдат носители на авторско право само в случаите, предвидени в този закон.
 • чл. 6 ЗАПСП
  Предположение за авторство
  Чл. 6. (1) До доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени по обичайния за това начин върху оригинала на произведението, копия или екземпляри от него и/или техните опаковки.
  (2) Алинея 1 се прилага съответно и за носителите на авторското право в случаите по чл. 10 , изречение първо, чл. 11, ал. 1 , изречение първо и чл. 14.
 • чл. 6, ал. 1 ЗАПСП
  Предположение за авторство
  Чл. 6. (1) До доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени по обичайния за това начин върху оригинала на произведението, копия или екземпляри от него и/или техните опаковки.
 • чл. 7 ЗАПСП
  Авторство на произведение, разгласено под псевдоним или анонимно
  Чл. 7. (1) Произведение може да бъде разгласено под псевдоним или анонимно.
  (2) До разкриване личността на автора неговото авторско право се упражнява от физическото или юридическото лице, което със съгласието на автора е разгласило за първи път произведението.
  (3) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага, когато псевдонимът не поражда съмнение относно личността на автора.
 • чл. 8 ЗАПСП
  Съавторство
  Чл. 8. (1) Авторското право върху произведение, създадено от две или повече лица, им принадлежи общо независимо дали произведението е неделимо цяло или се състои от части, които имат самостоятелно значение.
  (2) За всяко използване на произведението и за преработването му е необходимо съгласието на всички съавтори. При липса на съгласие между съавторите въпросът се решава от съда.
  (3) След като е дадено съгласие за използване на произведението по определен начин или има решение на съда за това, никой от съавторите не може без основателна причина да се противопостави на следващото му използване по същия начин.
  (4) Възнагражденията, дължими на съавторите за използване на произведението, се разпределят помежду им в дялове, определени по съгласие между тях. При липса на съгласие смята се, че всеки от съавторите има равен дял. При спор дяловете се определят от съда съобразно приноса на всеки от съавторите.
  (5) Когато произведението, създадено от съавтори, се състои от части със самостоятелно значение, всеки от съавторите може да разреши самостоятелното използване на своята част, ако между съавторите не е уговорено друго и това не пречи на използването на общото произведение.
 • чл. 8, ал. 1 ЗАПСП
  Съавторство
  Чл. 8. (1) Авторското право върху произведение, създадено от две или повече лица, им принадлежи общо независимо дали произведението е неделимо цяло или се състои от части, които имат самостоятелно значение.
 • чл. 10 ЗАПСП
  Авторско право върху периодични издания и енциклопедии
  Чл. 10. Авторското право върху периодични издания и енциклопедии принадлежи на физическото или юридическото лице, което осигурява създаването и издаването на произведението. Авторското право върху включените в такова произведение отделни части, които имат характер на произведение на литературата, изкуството и науката, принадлежи на техните автори.
 • чл. 12, ал. 1 ЗАПСП
  Авторско право върху произведения на изобразителното изкуство и архитектурата
  Чл. 12. (1) Авторското право върху произведения на изобразителното изкуство и архитектурата принадлежи на лицето, което е създало произведението, и в случаите, когато собствеността върху произведението принадлежи на друго лице.
 • чл. 12, ал. 2 ЗАПСП
  Авторско право върху произведения на изобразителното изкуство и архитектурата
  Чл. 12. [...] (2) Авторското право върху произведението на архитектурата, създадено вследствие реализацията на проекта, принадлежи на лицето, създало архитектурния проект.
 • чл. 15 ЗАПСП
  Видове неимуществени авторски права
  Чл. 15. (1) Авторът има право:
  1. да реши дали създаденото от него произведение може да бъде разгласено и да определи времето, мястото и начина, по който да стане това, с изключение на обектите по чл. 3, ал. 1, т. 4, 6 и 8 , при които това право се уговаря по договор;
  2. да иска признаване на неговото авторство върху произведението;
  3. да реши дали произведението му да бъде разгласено под псевдоним или анонимно;
  4. да иска името му, псевдонима му или друг идентифициращ го авторски знак да бъдат обозначавани по съответния начин при всяко използване на произведението;
  5. да иска запазване на целостта на произведението и да се противопоставя на всякакви промени в него, както и на всяко друго действие, което би могло да наруши законните му интереси или личното му достойнство;
  6. да променя произведението си, ако с това не се нарушават права, придобити от други лица;
  7. на достъп до оригинала на произведението, когато то се намира във владение на друго лице и когато това е необходимо с оглед упражняване на неимуществено или имуществено право, предвидено в този закон;
  8. да спре използването на произведението поради промени в убежденията си, с изключение на реализираните произведения на архитектурата, като обезщети за претърпените вреди лицата, които законно са придобили правото да използват произведението.
  (2) Авторът няма право да се противопостави на желанието на собственика на произведението на архитектурата да го разруши, преустрои, надстрои или пристрои, ако това се извършва в съответствие с действащите разпоредби. За уточняване на начина на извършване на промените собственикът на произведението на архитектурата може да подаде искане до съответната организация за колективно управление на права, която е длъжна да извърши консултацията.
 • чл. 15, ал. 1, т. 1 ЗАПСП
  Видове неимуществени авторски права
  Чл. 15. (1) Авторът има право:
  1. да реши дали създаденото от него произведение може да бъде разгласено и да определи времето, мястото и начина, по който да стане това, с изключение на обектите по чл. 3, ал. 1, т. 4, 6 и 8 , при които това право се уговаря по договор;
 • чл. 15, ал. 1, т. 2 ЗАПСП
  Видове неимуществени авторски права
  Чл. 15. (1) Авторът има право: [...]
  2. да иска признаване на неговото авторство върху произведението;
 • чл. 15, ал. 1, т. 4 ЗАПСП
  Видове неимуществени авторски права
  Чл. 15. (1) Авторът има право: [...]
  4. да иска името му, псевдонима му или друг идентифициращ го авторски знак да бъдат обозначавани по съответния начин при всяко използване на произведението;
 • чл. 15, ал. 1, т. 5 ЗАПСП
  Видове неимуществени авторски права
  Чл. 15. (1) Авторът има право: [...]
  5. да иска запазване на целостта на произведението и да се противопоставя на всякакви промени в него, както и на всяко друго действие, което би могло да наруши законните му интереси или личното му достойнство;
 • чл. 16 ЗАПСП
  Неотчуждимост на неимуществени права
  Чл. 16. Неимуществените права по т. 2 и 4 на ал. 1 от предходния член са неотчуждими. Отчуждаването на други неимуществени права може да става само изрично и в писмена форма.
 • чл.16, изр. 1 ЗАПСП
  Неотчуждимост на неимуществени права
  Чл. 16. Неимуществените права по т. 2 и 4 на ал. 1 от предходния член са неотчуждими. Отчуждаването на други неимуществени права може да става само изрично и в писмена форма.
 • чл. 18 ЗАПСП
  Видове имуществени авторски права
  Чл. 18. (1) Авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица освен в случаите, за които този закон разпорежда друго.
  (2) За използване по смисъла на ал. 1 се смятат действия като:
  1. възпроизвеждането на произведението;
  2. разпространението сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри от произведението;
  3. публичното представяне или изпълнение на произведението;
  4. излъчването на произведението по безжичен път;
  5. предаването и препредаването на произведението по кабел;
  6. публичното показване на произведение на изобразителното изкуство и на произведение, създадено по фотографски или аналогичен на него начин;
  7. превеждането на произведението на друг език;
  8. преработката и синхронизацията на произведението. Преработка е и приспособяването и внасянето на всякакъв вид промени в произведението, както и използването на произведението за създаване на ново, производно от него произведение;
  9. реализирането на архитектурен проект чрез построяване или изработване на обекта, за който той е предназначен;
  10. предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до произведението или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях;
  11. вносът и износът в трети държави на екземпляри от произведението в търговско количество, независимо дали са произведени законно или в нарушение на правото по т. 1.v (3) Използване по ал. 2, т. 3 до т. 8 включително е налице, когато посочените действия се извършват по начин, даващ възможност произведението да бъде възприето от неограничен брой лица.
  (4) (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)
 • чл. 18, ал. 1 ЗАПСП
  Видове имуществени авторски права
  Чл. 18. (1) Авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица освен в случаите, за които този закон разпорежда друго.
 • чл. 18, ал. 2, т. 2 ЗАПСП
  Видове имуществени авторски права
  Чл. 18. [...] (2) За използване по смисъла на ал. 1 се смятат действия като: [...]
  2. разпространението сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри от произведението;
 • чл. 19 ЗАПСП
  Право на възнаграждение за всеки вид използване
  Чл. 19. Авторът има право на възнаграждение за всеки вид използване на произведението и за всяко поредно използване на същия вид.
 • чл. 23 ЗАПСП
  Допустимост на свободното използване
  Чл. 23. (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 06.05.2000 г., изм., бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Свободното използване на произведения е допустимо само в случаите, посочени в закона, при условие че не се пречи на нормалното използване на произведението и не се увреждат законните интереси на носителя на авторското право.
 • чл. 24 ЗАПСП
  Свободно използване без заплащане на възнаграждение
  Чл. 24. (1) Без съгласието на носителя на авторското право и без заплащане на възнаграждение е допустимо:
  1. временното възпроизвеждане на произведения, ако то има преходен или инцидентен характер, няма самостоятелно икономическо значение, съставлява неделима и съществена част от техническия процес и се прави с единствената цел да позволи: а) предаване в мрежа чрез посредник, или б) друго разрешено използване на произведение;
  2. използването на цитати от вече разгласени произведения на други лица при критика или обзор при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно; цитирането трябва да съответства на обичайната практика и да е в обем, оправдан от целта;
  3. използването на части от публикувани произведения или на неголям брой произведения в други произведения в обем, необходим за анализ, коментар или друг вид научно изследване; такова използване е допустимо само за научни и образователни цели при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно;
  4. използването като текуща информация в периодичния печат и другите средства за масово осведомяване на речи, отчети, проповеди и други или на части от тях, произнесени на публични събрания, както и на пледоарии, произнесени в съдебни процеси, при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно;
  5. възпроизвеждането от средствата за масово осведомяване на вече разгласени статии по актуални икономически, политически или религиозни теми, в случай че такова използване не е било изрично забранено, при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно;
  6. възпроизвеждането по фотографски, кинематографичен или аналогичен на тях начин, както и чрез звукозаписване или видеозаписване на произведения, свързани с актуално събитие, за да бъдат тези произведения използвани от средствата за масово осведомяване в ограничен обем, оправдан от целите на информацията, при посочване на(...)
 • чл. 24, ал. 1, т. 2 ЗАПСП
  Свободно използване без заплащане на възнаграждение
  Чл. 24. (1) Без съгласието на носителя на авторското право и без заплащане на възнаграждение е допустимо: [...]
  2. използването на цитати от вече разгласени произведения на други лица при критика или обзор при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно; цитирането трябва да съответства на обичайната практика и да е в обем, оправдан от целта;
 • чл. 25 ЗАПСП
  Свободно използване със заплащане на компенсационно възнаграждение
  Чл. 25. (1) Без съгласието на носителя на авторското право, но при заплащане на справедливо компенсационно възнаграждение е допустимо:
  1. възпроизвеждането с нетърговска цел на отпечатани произведения, с изключение на нотни материали, върху хартия или друг подобен носител чрез репрографиране или друг способ, осигуряващ подобен резултат;
  2. възпроизвеждането на произведения, независимо върху какъв носител, от физическо лице за негово лично използване, при условие че не се извършва с търговска цел.
  (2) Разпоредбата на ал. 1, т. 2 не се отнася до компютърните програми и архитектурните произведения. За компютърните програми се прилагат разпоредбите на чл. 70 и 71.
 • чл. 26, ал. 6 ЗАПСП
  Възнаграждение при свободно използване
  Чл. 26. [...] (6) (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2018 г.) Апарати, предназначени за записване по смисъла на този член, са всички апарати, които са предназначени за записване на произведения върху звуконосители или видеоносители от звукозаписи и видеозаписи или от радио- и телевизионни предавания, а апарати, предназначени за възпроизвеждане по репрографски начин - машините, предназначени да правят копия от печатни материали чрез фотокопиране или чрез друг способ, осигуряващ подобен резултат.
 • чл. 27 ЗАПСП
  Общо правило
  Чл. 27. (1) Авторското право се закриля, докато авторът е жив и седемдесет години след неговата смърт.
  (2) При произведения, създадени от двама и повече автори, срокът по ал. 1 започва да тече след смъртта на последния преживял съавтор.
  (3) При музикални произведения с текст и музикалнодраматични произведения срокът по ал. 1 изтича седемдесет години след смъртта на по-късно починалия измежду автора на музиката и автора на текста, независимо дали тези лица са посочени като съавтори, при условие че текстът и музиката са били създадени с цел да бъдат използвани заедно.
 • чл. 27, ал. 1 ЗАПСП
  Общо правило
  Чл. 27. (1) Авторското право се закриля, докато авторът е жив и седемдесет години след неговата смърт.
 • чл. 33 ЗАПСП
  Упражняване на правата при липса на наследници
  Чл. 33. Ако авторът няма наследници или наследниците починат преди изтичането на срока на времетраене, авторското право преминава върху държавата, която го упражнява до изтичане на срока чрез Министерството на културата. В случай че починалият автор или негов наследник е бил член на организация за колективно управление на права по този закон, тези права продължават да се упражняват до края на срока на времетраенето им от тази организация, за нейна сметка.
 • чл. 35 ЗАПСП
  Съгласие на автора за използването на произведението
  Чл. 35. Произведението се използва само след предварителното съгласие на автора, освен когато този закон предвижда друго.
 • чл. 36 ЗАПСП
  Договори за използване
  Чл. 36. (1) С договора за използване на произведението авторът отстъпва на ползвател изключителното или неизключителното право да използва създаденото от него произведение при определени условия и срещу възнаграждение. (2) Когато отстъпи на ползвател изключително право за използване на произведение, авторът не може сам да го използва по начина, за срока и на територията, уговорени в договора, нито да отстъпва това право на трети лица.
  (3) Когато отстъпи на ползвател неизключително право за използване на произведение, авторът може сам да го използва, както и да отстъпва неизключително право върху същото произведение на трети лица.
  (4) Отстъпването на изключително право по ал. 2 се извършва изрично и писмено. Ако липсва подобна уговорка, смята се, че е отстъпено неизключително право за използване на произведението.
  (5) Ако в договора не е уговорен срок, смята се, че правото да се използва произведението е отстъпено за три години, а за произведения на архитектурата - за пет години.
  (6) Ако в договора не е уговорена територията, на която ползвателят има право да използва произведението, смята се, че това е територията на страната, чийто гражданин е ползвателят или където се намира седалището му, ако той е юридическо лице.
  (7) Договорът по ал. 1 се сключва индивидуално, чрез организация за колективно управление на права или чрез независимо дружество за управление на права по реда на дял втори „а".
 • чл. 40 ЗАПСП
  Организации за колективно управление
  Чл. 40. (отм., ДВ 28/2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Авторите могат по свое желание да образуват организации за колективно управление на авторски права, на които да отстъпят правото да договарят използването на произведенията им по един или повече начини и да събират възнагражденията, произтичащи от тези договори или от предписание на закона.
  (2) Издател, на когото авторът е отстъпил освен правото за издаване и други права, може да предостави управлението на тези права на организация по предходната алинея.
  (3) Авторите могат свободно да избират на коя или кои организации за колективно управление на права да станат членове, като им предоставят за управление свои права.
  (4) Организация за колективно управление на права може да отстъпва на ползвател само права, които изрично са й били поверени за управление от нейни членове или от сродни организации от чужбина, с които има сключени договори за взаимно представителство и техните членове, или поверени за управление по силата на споразумения по чл. 40б, ал. 4 и 5. Тя може да отстъпва на ползвател права на лице, което не е неин член и не я е овластило да действа от негово име по силата на такъв договор за взаимно представителство или споразумение само в случаите, предвидени в този закон.
  (5) Организация за колективно управление на права може да отстъпва на ползвател само права в рамките на категориите права, начините на използване и видовете произведения, установени в издаденото й удостоверение по чл. 40б, ал. 9.
  (6) Организации за колективно управление на авторски права могат да бъдат само сдружения на автори и други носители на такива права. Тези организации не могат да реализират печалба и са длъжни да разпределят и изплащат всички средства, получени от ползвателите, между носителите на права, след като удържат необходимото за своята дейност. Учредяването и функционирането на тези организации става по реда, предвиден за сдруженията с нестопанска цел.
  (7) Всяка(...)
 • чл. 40, ал. 1 ЗАПСП
  Организации за колективно управление
  Чл. 40. (отм., ДВ 28/2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Авторите могат по свое желание да образуват организации за колективно управление на авторски права, на които да отстъпят правото да договарят използването на произведенията им по един или повече начини и да събират възнагражденията, произтичащи от тези договори или от предписание на закона.
 • чл. 40, ал. 3 ЗАПСП
  Организации за колективно управление
  Чл. 40. (отм., ДВ 28/2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) [...] (3) Авторите могат свободно да избират на коя или кои организации за колективно управление на права да станат членове, като им предоставят за управление свои права.
 • чл. 40, ал. 5 ЗАПСП
  Организации за колективно управление
  Чл. 40. (отм., ДВ 28/2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) [...] (5) Организация за колективно управление на права може да отстъпва на ползвател само права в рамките на категориите права, начините на използване и видовете произведения, установени в издаденото й удостоверение по чл. 40б, ал. 9.
 • чл. 40, ал. 6 ЗАПСП
  Организации за колективно управление
  Чл. 40. (отм., ДВ 28/2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) [...] (6) Организации за колективно управление на авторски права могат да бъдат само сдружения на автори и други носители на такива права. Тези организации не могат да реализират печалба и са длъжни да разпределят и изплащат всички средства, получени от ползвателите, между носителите на права, след като удържат необходимото за своята дейност. Учредяването и функционирането на тези организации става по реда, предвиден за сдруженията с нестопанска цел.
 • чл. 40, ал. 6, изр. 2 ЗАПСП
  Организации за колективно управление Чл. 40. (отм., ДВ 28/2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) [...] (6) Организации за колективно управление на авторски права могат да бъдат само сдружения на автори и други носители на такива права. Тези организации не могат да реализират печалба и са длъжни да разпределят и изплащат всички средства, получени от ползвателите, между носителите на права, след като удържат необходимото за своята дейност. Учредяването и функционирането на тези организации става по реда, предвиден за сдруженията с нестопанска цел.
 • чл. 40, ал. 7 ЗАПСП
  Организации за колективно управление
  Чл. 40. (отм., ДВ 28/2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) [...] (7) Всяка организация по ал. 1 може да получава и разпределя и между носители на права, които не са нейни членове, получени за тях суми, в рамките на категориите права, начините на използване и видовете произведения, които управлява, ако това не противоречи на евентуално споразумение по чл. 40б, ал. 4 с друга организация, и доколкото някои от носителите на права, които не са нейни членове, изрично и писмено не са изразили несъгласие с това изцяло или за конкретно произведение.
 • чл. 41, ал. 1 ЗАПСП
  Произведение, създадено по трудово или служебно правоотношение
  Чл. 41. (1) Авторското право върху произведение, създадено в рамките на трудово или служебно правоотношение, принадлежи на автора, освен ако в този закон не е предвидено друго.
 • чл. 41, ал. 2 ЗАПСП
  Произведение, създадено по трудово или служебно правоотношение
  Чл. 41. [...] (2) Работодателят или органът по назначаването има изключително право без разрешение на автора и без заплащане на възнаграждение, доколкото в трудовия договор или в акта за назначаване не е уговорено друго, да използва така създаденото произведение за свои цели. Работодателят или органът по назначаването може да упражнява това право по начин и до степен, съответстващи на обичайната му дейност.
 • чл. 41, ал. 3 ЗАПСП
  Произведение, създадено по трудово или служебно правоотношение
  Чл. 41. [...] (3) Когато възнаграждението на автора по времето, през което е създал произведението по ал. 1, се окаже явно несъразмерно на приходите по смисъла на чл. 38, ал. 2 , реализирани от използването на произведението, авторът може да поиска допълнително възнаграждение. Ако не се постигне съгласие между страните, спорът се решава от съда по справедливост.
 • чл. 42 ЗАПСП
  Произведение, създадено по поръчка
  Чл. 42. (1) Авторското право върху произведение, създадено по поръчка, принадлежи на автора на произведението, освен ако в договора за възлагане е предвидено друго.
  (2) Ако не е уговорено друго, поръчващият има право да използва произведението без разрешение на автора за целта, за която то е било поръчано.
 • чл. 42, ал. 1 ЗАПСП
  Произведение, създадено по поръчка
  Чл. 42. (1) Авторското право върху произведение, създадено по поръчка, принадлежи на автора на произведението, освен ако в договора за възлагане е предвидено друго.
 • чл. 42, ал. 2 ЗАПСП
  Произведение, създадено по поръчка
  Чл. 42. [...] (2) Ако не е уговорено друго, поръчващият има право да използва произведението без разрешение на автора за целта, за която то е било поръчано.
 • чл. 62, ал. 1 ЗАПСП
  Носители на права
  Чл. 62. (1) Авторското право върху филм или друго аудио-визуално произведение принадлежи на режисьора, сценариста и оператора. При анимационни филми авторско право има и художник-постановчикът.
 • чл. 62, ал. 3 ЗАПСП
  Носители на права
  Чл. 62. [...] (3) Продуцент по смисъла на този раздел е физическото или юридическото лице, което организира създаването на произведението и осигурява финансирането му.
 • чл. 63 ЗАПСП
  Договори за създаване и използване
  Чл. 63.  (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.) Авторите по чл. 62 сключват с продуцента писмени договори, с които, ако не е уговорено друго или този закон не предвижда друго, се смята, че му предоставят както за страната, така и за чужбина изключителното право за размножаване на произведението, публичното му прожектиране, излъчването му по безжичен път или предаването и препредаването му по кабел, възпроизвеждането му върху видеоносители и тяхното разпространение, предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до него или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, както и правото да разрешава превода, дублирането и субтитрирането на текста.
  (2) Продуцентът дължи възнаграждение на авторите по предходния член за отстъпените права. В този случай разпоредбите на чл. 41, ал. 2 и чл. 42, ал. 2 не се прилагат.
  (3) Ако някой от авторите по чл. 62 се откаже да завърши своята част при създаването на филм или друго аудио-визуално произведение или не може да я завърши по независещи от него причини, той не може да възпрепятства използването на извършената от него работа за завършване на произведението. Това не го лишава от авторско право върху извършеното с всички произтичащи от това последици.
  (4) Аудио-визуалното произведение се счита за завършено, когато по споразумение между режисьора и продуцента бъде установен окончателният му вариант.
  (5) Всякакви изменения на окончателния вариант чрез добавяне, премахване или промяна на някои от елементите му изискват съгласието на лицата по ал. 4.
  (6) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 1994 г.) При обявяване на продуцент в несъстоятелност автор по чл. 62 има право да изкупи по най-високата предложена цена изходния материал на произведението, ако в срок от 3 дни след приключване на наддаването писмено поиска това.
  (7) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от(...)
 • чл. 67 ЗАПСП
  Използване на части от филм
  Чл. 67. Продуцентът може да използва части от произведението или отделни кадри в обем, оправдан от рекламата за филма, без съгласието на авторите и без заплащане на възнаграждение. Той може да използва такива части или кадри за други цели само със съгласието на авторите по чл. 62, ал. 1 и срещу заплащане на възнаграждение. Други лица могат да използват части или кадри само със съгласието на авторите по чл. 62, ал. 1и срещу заплащане на възнаграждение.
 • чл. 72 ЗАПСП
  Носители и обекти на сродни права
  Чл. 72. Права, сродни на авторското, имат:
  1. артистите-изпълнители върху своите изпълнения;
  2. продуцентите на звукозаписи върху своите звукозаписи;
  3. продуцентите на първоначалния запис на филм или друго аудио-визуално произведение върху оригинала и копията, получени в резултат на този запис;
  4. радио- и телевизионните организации върху своите програми.
 • чл. 73 ЗАПСП
  Упражняване на сродни права чрез организации за колективно управление
  Чл. 73. Имуществените права на артистите-изпълнители, на продуцентите на звукозаписи, на продуцентите на филми или други аудио-визуални произведения и на радио- и телевизионните организации могат да бъдат упражнявани от упълномощени от тях организации за колективно управление на права или независими дружества за управление на права в съответствие с разпоредбите на дял втори „а" и § 5 от преходните и заключителните разпоредби.
 • чл. 85 ЗАПСП
  Носител на правото
  Чл. 85. Продуцент на звукозапис е физическото или юридическото лице, което организира осъществяването на първия запис и осигурява финансирането му.
 • чл. 90 ЗАПСП
  Прилагане по аналогия
  Чл. 90. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 06.05.2000 г.; изм., бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.) Разпоредбите на чл. 8 , чл. 18, ал. 3, чл. 18а , 19, 21, 22, 22а, 23, чл. 24, ал. 1, т. 1, 3, 6, 8, 11, 12, 13 и 14 , чл. 25, ал. 1, т. 2, чл. 25а, 26 , 32, 33, 34 и 36 се прилагат съответно и относно продуцентите на звукозаписи.
 • чл. 90а ЗАПСП
  Съдържание на правото
  Чл. 90а. (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; изм., бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.)  (1) Продуцентът на първоначалния запис на филм или друго аудио-визуално произведение има по отношение оригинала на филма и копията от него, получени в резултат на този запис, изключително право да разрешава срещу заплащане:
  1. размножаването им;
  2. публичното им прожектиране;
  3. (изм. изцяло - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) публичното им изпълнение и излъчването им по безжичен път;
  4. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.) предаването и препредаването им по кабел;
  5. възпроизвеждането им;
  6. разпространението им;
  7. превеждането, дублирането и субтитрирането им;
  8. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.) предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до филма или част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях;
  9. (нова - ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; доп., бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) вноса и износа в трети държави на копия от филма в търговско количество, независимо дали са произведени законно или в нарушение на правото по т. 1 или т. 5;
  10. (нова - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) преработката и синхронизацията на записа.
  (2) Продуцентът има право да изисква при използване на филма името или наименованието му да бъде посочвано по обичайния за това начин.
 • чл. 90а, ал. 1, т. 10 ЗАПСП
  Съдържание на правото
  Чл. 90а. (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; изм., бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.)  (1) Продуцентът на първоначалния запис на филм или друго аудио-визуално произведение има по отношение оригинала на филма и копията от него, получени в резултат на този запис, изключително право да разрешава срещу заплащане: [...]
  10. (нова - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) преработката и синхронизацията на записа.
 • чл. 90а, ал. 2 ЗАПСП
  Съдържание на правото
  Чл. 90а. (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; изм., бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) [...]
  (2) Продуцентът има право да изисква при използване на филма името или наименованието му да бъде посочвано по обичайния за това начин.
 • чл. 90в ЗАПСП
  Прилагане по аналогия
  Чл. 90в. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.) Разпоредбите на чл. 8 , чл. 18, ал. 3, чл. 18а , 19, 21, 22, 22а, 23 , чл. 24, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 8, 11, 12, 13 и 14, чл. 25, ал. 1, т. 2 , чл. 25а, 26, 32, 33, 34 и 36 се прилагат съответно и за филмовите продуценти.
 • чл. 93в, ал. 1, т. 1 ЗАПСП
  Съдържание на правото
  Чл. 93в. (1) Производителят на база данни има право да забрани:
  1. извличането чрез постоянно или временно пренасяне на съдържанието на базата данни или на негова съществена в количествено или качествено отношение част върху друг носител по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма;
 • чл. 94 ЗАПСП
  Основни положения
  Чл. 94. (1) Колективно управление на авторски или сродни на тях права (колективно управление на права) e дейност по управлението на авторски и/или сродни на тях права едновременно от името и за сметка на повече от един носител на авторски и/или сродни на тях права (носител на права) в тяхна обща полза.
  (2) Колективното управление на права включва:
  1. отстъпване на ползватели на авторски и/или сродни на тях права за използване на произведения и други обекти на закрила;
  2. събиране на приходите от упражняването на тези права, както и от права за получаване на дължими съгласно този закон възнаграждения, включително компенсационни;
  3. разпределение и изплащане на събраните от използването суми на носителите на права;
  4. защита на управляваните права;
  5. наблюдаване на начина, по който правата се упражняват.
  (3) Не се смята за колективно управление на права дейността на продуцентите на филми или други аудио-визуални произведения, на продуцентите на звукозаписи, на радио- и телевизионните организации и на издателите, в т.ч. издателите на книги, на музикални произведения и на периодични издания, както и на лицата, действащи като агенти или посредници, когато представляват автори или артисти-изпълнители в отношенията им с организации за колективно управление на права.
 • чл. 94, ал. 1 ЗАПСП
  Основни положения
  Чл. 94. (1) Колективно управление на авторски или сродни на тях права (колективно управление на права) e дейност по управлението на авторски и/или сродни на тях права едновременно от името и за сметка на повече от един носител на авторски и/или сродни на тях права (носител на права) в тяхна обща полза.
 • чл. 94, ал. 2 ЗАПСП
  Основни положения
  Чл. 94. [...] (2) Колективното управление на права включва:
  1. отстъпване на ползватели на авторски и/или сродни на тях права за използване на произведения и други обекти на закрила;
  2. събиране на приходите от упражняването на тези права, както и от права за получаване на дължими съгласно този закон възнаграждения, включително компенсационни;
  3. разпределение и изплащане на събраните от използването суми на носителите на права;
  4. защита на управляваните права;
  5. наблюдаване на начина, по който правата се упражняват.
 • чл. 94, ал. 2, т. 1 ЗАПСП
  Основни положения
  Чл. 94. [...] (2) Колективното управление на права включва:
  1. отстъпване на ползватели на авторски и/или сродни на тях права за използване на произведения и други обекти на закрила;
 • чл. 94, ал. 2, т. 2 ЗАПСП
  Основни положения
  Чл. 94. [...] (2) Колективното управление на права включва: [...]
  2. събиране на приходите от упражняването на тези права, както и от права за получаване на дължими съгласно този закон възнаграждения, включително компенсационни;
 • чл. 94, ал. 3 ЗАПСП
  Основни положения
  Чл. 94. [...] (3) Не се смята за колективно управление на права дейността на продуцентите на филми или други аудио-визуални произведения, на продуцентите на звукозаписи, на радио- и телевизионните организации и на издателите, в т.ч. издателите на книги, на музикални произведения и на периодични издания, както и на лицата, действащи като агенти или посредници, когато представляват автори или артисти-изпълнители в отношенията им с организации за колективно управление на права.
 • чл. 94а ЗАПСП
  Особени случаи на иск за обезщетение
  Чл. 94а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.)  (1) Когато искът е установен по основание, но няма достатъчно данни за неговия размер, ищецът може да иска като обезщетение:
  1. от петстотин до сто хиляди лева, като конкретният размер се определя по преценка на съда при условията на чл. 94, ал. 3 и 4 , или
  2. равностойността на предмета на нарушението по цени на дребно на правомерно възпроизведени екземпляри.
  (2) При определяне на обезщетението по ал. 1 се вземат предвид и приходите, получени вследствие на нарушението.
 • чл. 95 ЗАПСП
  Иск за обезщетение
  Чл. 95. (1) Който наруши авторско право, сродно на него право или друго право по този закон, дължи обезщетение на носителя на правото или на лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване.
  (2) Обезщетение се дължи за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от нарушението.
  (3) При определяне размера на обезщетението съдът взема предвид и всички обстоятелства, свързани с нарушението, пропуснатите ползи и неимуществените вреди, както и приходите, реализирани от нарушителя вследствие на нарушението.
  (4) Съдът определя справедливо обезщетение, което трябва да въздейства възпиращо и предупредително на нарушителя и на останалите членове на обществото.
 • чл. 95, ал. 1 ЗАПСП
  Иск за обезщетение
  Чл. 95. (1) Който наруши авторско право, сродно на него право или друго право по този закон, дължи обезщетение на носителя на правото или на лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване.
 • чл. 95, ал. 1, т. 1 ЗАПСП
  Други искове
  Чл. 95.  (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., изм., бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., предишен текст на чл. 95, бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.) Когато произведение, обекти по чл. 72 или бази данни по глава единадесета "а" се използват в нарушение на разпоредбите на този закон, носителят на правото или лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване, може да иска по съдебен ред:
  1. (нова - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.) установяване факта на нарушението;
 • чл. 95, ал. 1, т. 2 ЗАПСП
  Други искове
  Чл. 95.  (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., изм., бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., предишен текст на чл. 95, бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.) Когато произведение, обекти по чл. 72 или бази данни по глава единадесета "а" се използват в нарушение на разпоредбите на този закон, носителят на правото или лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване, може да иска по съдебен ред:
  2. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; предишна т. 1, бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.) преустановяване на неправомерното използване или забрана за извършване на дейността, която ще съставлява неправомерно използване;
 • чл. 95, ал. 1, т. 3 ЗАПСП
  Други искове Чл. 95. (1) Когато произведение, обекти по чл. 72 или бази данни по глава единадесета "а" се използват в нарушение на разпоредбите на този закон, носителят на правото или лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване, може да иска по съдебен ред: [...] 3. изземване и унищожаване на неправомерно възпроизведените екземпляри от произведението, обектите по чл. 72 или базите данни по глава единадесета "а", както и на негативите, матриците, клишетата и други подобни, предназначени за възпроизвеждане на екземплярите;
 • чл. 95, ал. 1, т. 6 ЗАПСП
  Други искове
  Чл. 95.  (1) Когато произведение, обекти по чл. 72 или бази данни по глава единадесета "а" се използват в нарушение на разпоредбите на този закон, носителят на правото или лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване, може да иска по съдебен ред: [...]
  6. разгласяване за сметка на нарушителя на диспозитива на решението на съда в два всекидневника и в определен от съда часови пояс на телевизионна организация с национално покритие.
 • чл. 95, ал. 2 ЗАПСП
  Иск за обезщетение
  Чл. 95. [...] (2) Обезщетение се дължи за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от нарушението.
 • чл. 95б ЗАПСП
  Други искове
  Чл. 95б. (1) Когато произведение, обекти по чл. 72 или бази данни по глава единадесета "а" се използват в нарушение на разпоредбите на този закон, носителят на правото или лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване, може да иска по съдебен ред:
  1. установяване факта на нарушението;
  2. преустановяване на неправомерното използване или забрана за извършване на дейността, която ще съставлява неправомерно използване; 3. изземване и унищожаване на неправомерно възпроизведените екземпляри от произведението, обектите по чл. 72 или базите данни по глава единадесета "а", както и на негативите, матриците, клишетата и други подобни, предназначени за възпроизвеждане на екземплярите;
  4. изземване от употреба на презаписващите, декодиращите и възпроизвеждащите устройства, използвани изключително за извършване на нарушения;
  5. да му бъдат предадени вещите по т. 3;
  6. разгласяване за сметка на нарушителя на диспозитива на решението на съда в два всекидневника и в определен от съда часови пояс на телевизионна организация с национално покритие.
  (2) Изземване по смисъла на ал. 1, т. 3 и 4 може да се иска както по отношение на предмети, намиращи се на определено място, така и по отношение на предмети, намиращи се в търговската мрежа като цяло.
 • чл. 95б, ал. 1 ЗАПСП
  Други искове
  Чл. 95б. (1) Когато произведение, обекти по чл. 72 или бази данни по глава единадесета "а" се използват в нарушение на разпоредбите на този закон, носителят на правото или лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване, може да иска по съдебен ред:
  1. установяване факта на нарушението;
  2. преустановяване на неправомерното използване или забрана за извършване на дейността, която ще съставлява неправомерно използване;
  3. изземване и унищожаване на неправомерно възпроизведените екземпляри от произведението, обектите по чл. 72 или базите данни по глава единадесета "а", както и на негативите, матриците, клишетата и други подобни, предназначени за възпроизвеждане на екземплярите;
  4. изземване от употреба на презаписващите, декодиращите и възпроизвеждащите устройства, използвани изключително за извършване на нарушения;
  5. да му бъдат предадени вещите по т. 3;
  6. разгласяване за сметка на нарушителя на диспозитива на решението на съда в два всекидневника и в определен от съда часови пояс на телевизионна организация с национално покритие.
 • чл. 95б, ал. 1, т. 1 ЗАПСП
  Други искове
  Чл. 95б. (1) Когато произведение, обекти по чл. 72 или бази данни по глава единадесета "а" се използват в нарушение на разпоредбите на този закон, носителят на правото или лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване, може да иска по съдебен ред:
  1. установяване факта на нарушението;
 • чл. 95б, ал. 1, т. 2 ЗАПСП
  Други искове
  Чл. 95б. (1) Когато произведение, обекти по чл. 72 или бази данни по глава единадесета "а" се използват в нарушение на разпоредбите на този закон, носителят на правото или лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване, може да иска по съдебен ред: [...]
  2. преустановяване на неправомерното използване или забрана за извършване на дейността, която ще съставлява неправомерно използване;
 • чл. 95б, ал. 1, т. 6 ЗАПСП
  Други искове
  Чл. 95б. (1) Когато произведение, обекти по чл. 72 или бази данни по глава единадесета "а" се използват в нарушение на разпоредбите на този закон, носителят на правото или лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване, може да иска по съдебен ред: [...] 6. разгласяване за сметка на нарушителя на диспозитива на решението на съда в два всекидневника и в определен от съда часови пояс на телевизионна организация с национално покритие.
 • чл. 96 ЗАПСП
  Подсъдност на споровете
  Чл. 96. Споровете по този закон са подсъдни на окръжните съдилища.
 • пар. 2, т. 1 ДР ЗАПСП
  § 2. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 06.05.2000 г.; изм., бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; изм., бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.; доп., бр. 21 от 2014 г.) По смисъла на този закон:
  1. "разгласяване на произведение" е довеждането на произведението със съгласието на неговия автор за първи път до знанието на неограничен кръг лица, независимо от формата и начина, по който се осъществява това;

Допълнителни разпоредби

AJAX progress indicator
Категории
 • пар. 2, т. 1 ДР ЗАПСП
  § 2. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 06.05.2000 г.; изм., бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; изм., бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.; доп., бр. 21 от 2014 г.) По смисъла на този закон:
  1. "разгласяване на произведение" е довеждането на произведението със съгласието на неговия автор за първи път до знанието на неограничен кръг лица, независимо от формата и начина, по който се осъществява това;