Закон за административното производство /отм./

AJAX progress indicator
Категории
  • чл. 37, ал. 2 ЗАП /отм./
    Чл. 37. [...] (2) (Нова - ДВ, бр. 19 от 1992 г.) Жалба и протест за обявяване нищожността на административния акт могат да се подават без ограничения във времето.