Закон за административните нарушения и наказания

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 33, ал. 2 ЗАНН
  Чл. 33. [...] (2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 06.11.2017 г.) При констатиране на признак/признаци на извършено престъпление административнонаказателното производство се прекратява, а материалите се изпращат на съответния прокурор. Веществените доказателства и вещите по чл. 41 се пазят от административнонаказващия орган до произнасянето на прокурора.
 • чл. 36 ЗАНН
  Чл. 36. (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 06.11.2017 г.) (1) Административнонаказателно производство се образува със съставяне на акт за установяване на извършеното административно нарушение.
  (2) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 06.11.2017 г.) Без приложен акт административнонаказателна преписка не се образува освен в случаите, когато производството е прекратено от съда или прокурора или прокурорът е отказал да образува наказателно производство и е препратено на наказващия орган.
 • чл. 36, ал. 2 ЗАНН
  Чл. 36. [...] (2) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 06.11.2017 г.) Без приложен акт административнонаказателна преписка не се образува освен в случаите, когато производството е прекратено от съда или прокурора или прокурорът е отказал да образува наказателно производство и е препратено на наказващия орган.
 • чл. 41 ЗАНН
  Чл. 41. При констатиране на административни нарушения актосъставителят може да изземва и задържа веществените доказателства, свързани с установяване на нарушението, както и вещите, които подлежат на отнемане в полза на държавата по чл. 20 и 21.
 • чл. 53 ЗАНН
  Чл. 53. (1) Когато се установи, че нарушителят е извършил деянието виновно, ако няма основание за прилагането на чл. 28 и 29, наказващият орган издава наказателно постановление, с което налага на нарушителя съответно административно наказание.
  (2) Наказателно постановление се издава и когато е допусната нередовност в акта, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина.
 • чл. 54 ЗАНН
  Чл. 54. Когато се установи, че деянието не е нарушение, че нарушението не е извършено от лицето, посочено като нарушител, или че то не може да му се вмени във вина, наказващият орган прекратява преписката с мотивирана резолюция, като постановява да се върнат иззетите вещи, освен ако притежаването им е забранено, или да се заплати тяхната равностойност в случаите на чл. 46, ал. 4. Вещите, притежаването на които е забранено, не се връщат, а с тях се постъпва по реда, установен в съответните нормативни актове.
 • чл. 58 ЗАНН
  Чл. 58. (1) Препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя и на поискалия обезщетение.
  (2) Когато нарушителят или поискалият обезщетение не се намери на посочения от него адрес, а новият му адрес е неизвестен, наказващият орган отбелязва това върху наказателното постановление и то се счита за връчено от деня на отбелязването.
 • чл. 82, ал. 1 ЗАНН
  Чл. 82. (1) Административното наказание не се изпълнява, ако са изтекли:
  а) две години, когато наложеното наказание е глоба;
  б) шест месеца, когато наложеното наказание е временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност;
  в) три месеца, когато наложеното наказание е обществено порицание.
 • чл. 82, ал. 1, б. а ЗАНН
  Чл. 82. (1) Административното наказание не се изпълнява, ако са изтекли:
  а) две години, когато наложеното наказание е глоба;
 • чл. 82, ал. 2 ЗАНН
  Чл. 82. [...] (2) Давността започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието, и се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето спрямо наказания за изпълнение на наказанието. След завършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност.
 • чл. 82, ал. 3 ЗАНН
  Чл. 82. [...] (3) Независимо от спирането или прекъсването на давността, административното наказание не се изпълнява, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока по ал. 1.