Закон за административните нарушения и наказания

AJAX progress indicator
 • чл. 33, ал. 2 ЗАНН
  Чл. 33. [...] (2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 06.11.2017 г.) При констатиране на признак/признаци на извършено престъпление административнонаказателното производство се прекратява, а материалите се изпращат на съответния прокурор. Веществените доказателства и вещите по чл. 41 се пазят от административнонаказващия орган до произнасянето на прокурора.
 • чл. 36 ЗАНН
  Чл. 36. (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 06.11.2017 г.) (1) Административнонаказателно производство се образува със съставяне на акт за установяване на извършеното административно нарушение.
  (2) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 06.11.2017 г.) Без приложен акт административнонаказателна преписка не се образува освен в случаите, когато производството е прекратено от съда или прокурора или прокурорът е отказал да образува наказателно производство и е препратено на наказващия орган.
 • чл. 36, ал. 2 ЗАНН
  Чл. 36. [...] (2) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 06.11.2017 г.) Без приложен акт административнонаказателна преписка не се образува освен в случаите, когато производството е прекратено от съда или прокурора или прокурорът е отказал да образува наказателно производство и е препратено на наказващия орган.
 • чл. 41 ЗАНН
  Чл. 41. При констатиране на административни нарушения актосъставителят може да изземва и задържа веществените доказателства, свързани с установяване на нарушението, както и вещите, които подлежат на отнемане в полза на държавата по чл. 20 и 21.
 • чл. 54 ЗАНН
  Чл. 54. Когато се установи, че деянието не е нарушение, че нарушението не е извършено от лицето, посочено като нарушител, или че то не може да му се вмени във вина, наказващият орган прекратява преписката с мотивирана резолюция, като постановява да се върнат иззетите вещи, освен ако притежаването им е забранено, или да се заплати тяхната равностойност в случаите на чл. 46, ал. 4 . Вещите, притежаването на които е забранено, не се връщат, а с тях се постъпва по реда, установен в съответните нормативни актове.