Закон за адвокатурата

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 26 ЗАдв
  Чл. 26. (1) Клиентът може по всяко време да оттегли пълномощията си от адвоката или адвоката от Европейския съюз.
  (2) При неоснователно оттегляне на пълномощията адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право на възнаграждение в пълен размер, а при основателно оттегляне се дължи възнаграждение само за положения труд.
 • чл. 36, ал. 1 ЗАдв
  Чл. 36. (1) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право на възнаграждение за своя труд.
 • чл. 36, ал. 4 ЗАдв
  Чл. 36. [...] (4) Възнаграждението може да се уговори в абсолютна сума и/или процент върху определен интерес с оглед изхода на делото, с изключение на възнаграждението за защита по наказателни дела и по граждански дела с нематериален интерес.
 • чл. 38 ЗАдв
  Чл. 38. (1) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз може да оказва безплатно адвокатска помощ и съдействие на:
  1. лица, които имат право на издръжка;
  2. материално затруднени лица;
  3. роднини, близки или на друг юрист.
  (2) В случаите по ал. 1, ако в съответното производство насрещната страна е осъдена за разноски, адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право на адвокатско възнаграждение. Съдът определя възнаграждението в размер не по-нисък от предвидения в наредбата по чл. 36, ал. 2 и осъжда другата страна да го заплати.
 • чл. 38, ал. 1 ЗАдв
  Чл. 38. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз може да оказва безплатно адвокатска помощ и съдействие на:
  1. лица, които имат право на издръжка;
  2. материално затруднени лица;
  3. роднини, близки или на друг юрист.
 • чл. 38, ал. 1, т. 2 ЗАдв
  Чл. 38. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз може да оказва безплатно адвокатска помощ и съдействие на: [...]
  2. материално затруднени лица;
 • чл. 38, ал. 2 ЗАдв
  Чл. 38. [...] (2) В случаите по ал. 1, ако в съответното производство насрещната страна е осъдена за разноски, адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право на адвокатско възнаграждение. Съдът определя възнаграждението в размер не по-нисък от предвидения в наредбата по чл. 36, ал. 2 и осъжда другата страна да го заплати.
 • чл. 39 ЗАдв
  Чл. 39. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Паричните средства, които клиентът предоставя за разходване от адвоката или от адвоката от Европейския съюз, могат да се внесат в банка по клиентска сметка. Клиентска сметка може да разкрива както адвокат или адвокат от Европейския съюз, така и адвокатско дружество. Сумите по клиентската сметка не са част от имуществото на адвоката и на адвоката от Европейския съюз или на адвокатското дружество и не подлежат на запориране.
  (2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право да удържи от постъпилите от или за неговия клиент средства сумата за своите разходи, доколкото те не са покрити от получени аванси, но е длъжен да представи отчет на клиента.
  (3) По клиентската сметка могат да се превеждат суми за:
  1. заплащане за разноски, държавни такси и данъци на клиента;
  2. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) заплащане на хонорари на лица, различни от адвоката или адвоката от Европейския съюз;
  3. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) извършване на сделки и действия от името и за сметка на клиента съобразно сключения договор между клиента и адвоката или адвоката от Европейския съюз;
  4. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) други цели, предвидени в договора между адвоката или адвоката от Европейския съюз и клиента.
  (4) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) За внесените по клиентската сметка средства от всеки клиент се води отделна партида. До 31 януари на годината, следваща извършването на превод от клиент, адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да представи на клиента отчет за изразходваните средства, освен ако в договора не е предвидена по-ранна дата.