Закон за администрацията

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 19 ЗАдм
  Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм., бр. 82 от 2012 г.; доп., бр. 17 от 2013 г.; изм. бр. 19 от 2014 г., в сила от 05.03.2014 г.; доп., бр. 57 от 2016 г.) (1) Органите на изпълнителната власт са централни и териториални.
  (2) Централни органи на изпълнителната власт са:
  1. Министерският съвет;
  2. министър-председателят;
  3. заместник министър-председателите;
  4. министрите.
  (3) Териториални органи на изпълнителната власт са:
  1. областните управители;
  2. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) кметовете на общини, на райони и на кметства и кметските наместници.
  (4) За органи на изпълнителната власт се считат и:
  1. председателите на държавните агенции;
  2. държавните комисии;
  3. изпълнителните директори на изпълнителните агенции;
  4. ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт.
  (5) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2016 г.) Заместник-министрите, посочените в ал. 4 еднолични органи и техните заместници и членове на колегиални органи, областните управители и заместник областните управители трябва да имат висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър".
  (6) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2006 г.; предишна ал. 5 , бр. 57 от 2016 г.) За еднолични органи, техни заместници и членове на колегиални органи по ал. 4 могат да бъдат назначавани лица - български граждани, с доказан професионален опит в съответната област и които не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани.
  (7) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2006 г.; изм. изцяло, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; предишна ал. 6, бр. 57 от 2016 г.) Министър-председателят, заместник министър-председателите, министрите, заместник-министрите, посочените в ал. 4 еднолични органи и техните заместници и членове на колегиални органи, областните управители и заместник областните управители не могат да:
  1. заемат друга(...)