Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители

AJAX progress indicator
Категории
 • т. 26 ТТРЗЧСИ
  26. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.; изм., бр. 100 от 2015 г. с Решение № 13014 от 02.12.2015 г. на ВАС по а. д. № 4389/2015 г.) За изпълнение на парично вземане се събира такса върху събраната сума, както следва:
  а) до 100 лв. - 10 лв.;
  б) от 100 до 1000 лв. - 10 лв. + 10 на сто за горницата над 100 лв.;
  в) от 1000 до 10 000 лв. - 100 лв. + 8 на сто за горницата над 1000 лв.;
  г) от 10 000 до 50 000 лв. - 820 лв. + 6 на сто за горницата над 10 000 лв.;
  д) от 50 000 до 100 000 лв. - 3220 лв. + 4 на сто за горницата над 50 000 лв.;
  е) над 100 000 лв. - 5220 лв. + 2 на сто за горницата над 100 000 лв.
  Забележки:
  1. При частично събиране на паричното вземане таксата се определя за целия дълг, но се събира част, съответстваща на събраната сума. Таксата, събрана при частичните плащания, трябва да е равна на изчислената върху общо събраната сума.
  2. При изпълнение на вземане за периодични платежи, включително за издръжка, таксата се събира еднократно върху сбора от изплатените суми на всеки 6 месеца, с изключение на случаите на погасяване на задълженията за минало време.
  3. Таксата върху постъпилите суми при присъединяване на взискатели се събира само от съдебния изпълнител, събрал сумата на присъединените взискатели. 4. В размера на паричното вземане не се включват авансовите такси.
  5. От таксата за изпълнение на парично вземане се приспадат всички пропорционални такси за сметка на длъжника или взискателя, надвишаващи една десета от вземането.
  6. (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.; спряно действие, бр. 90 от 31.10.2014 г. с Определение № 10729 на ВАС от 29.08.2014 г. по а.д. № 10545 от 2014 г.; обявена за нищожна, бр. 100 от 2015 г. с Решение № 13014 от 02.12.2015 г. на ВАС по а. д. № 4389/2015 г.)