Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс

AJAX progress indicator
Категории
 • Чл. 1 ТДТС
  Чл. 1. По искова молба, насрещна искова молба и молба на трето лице със самостоятелни права се събира такса 4 на сто върху цената на иска, но не по-малко от 50 лв.
 • чл. 3 ТДТС
  Чл. 3. По неоценяем иск при предявяване на иска се събира такса до 80 лв., но не по-малко от 30 лв.
 • чл. 8 ТДТС
  Чл. 8. По дело за делба се събира такса 4 на сто върху стойността на дяловете, а при спогодба преди съставяне на разделителния протокол-по 2 на сто върху стойността на всеки дял.
 • чл. 8, предл. второ ТДТС
  Чл. 8. По дело за делба се събира такса 4 на сто върху стойността на дяловете, а при спогодба преди съставяне на разделителния протокол-по 2 на сто върху стойността на всеки дял.
 • чл. 9 ТДТС
  Чл. 9. При отхвърляне на молба за делба и при прекратяване на дело за делба не по спогодба се събира такса до 100 лв., но не по-малко от 25 лв.
 • чл. 12 ТДТС
  Чл. 12. По заявление за издаване на заповед се събира такса, както следва:
  1. на заповед за изпълнение и изпълнителен лист-2 на сто върху интереса, но не по-малко от 25 лв.;
  2. на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист-2 на сто върху интереса, но не по-малко от 25 лв.
 • чл. 16 ТДТС
  Чл. 16. Във всички случаи извън тези по чл. 1-15, когато се образува дело от граждански характер, се събира такса 25 лв.
 • чл. 18 ТДТС
  Чл. 18. (1) За обжалване пред въззивна инстанция и по молба за отмяна се събира такса в размер 50 на сто от таксата, дължима за първоинстанционното производство, върху обжалваемия интерес.
  (2) За касационно обжалване се събира такса, както следва:
  1. за произнасяне по допускане на касационното обжалване-30 лв. при подаване на касационната жалба;
  2. за разглеждане на касационната жалба-50 на сто от таксата, дължима за първоинстанционното производство, върху обжалваемия интерес.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 29.05.2008 г.) За обжалване пред въззивна и касационна инстанция и по молби за отмяна по делата, водени по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, се събират такси в размер на половината от предвидените по чл. 2а.
 • чл. 18, ал. 1 ТДТС
  Чл. 18. (1) За обжалване пред въззивна инстанция и по молба за отмяна се събира такса в размер 50 на сто от таксата, дължима за първоинстанционното производство, върху обжалваемия интерес.
 • чл. 18, ал. 2, т. 2 ТДТС
  Чл. 18. [...] (2) За касационно обжалване се събира такса, както следва: [...]
  2. за разглеждане на касационната жалба-50 на сто от таксата, дължима за първоинстанционното производство, върху обжалваемия интерес.