Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

също не е определящ за изхода на спора, защото експертиза за доходите на страните при претенция за трансформация на лично имущество, не е необходима. От друга страна такава експертиза не е искана от касатора, нито въззивната му жалба съдържа довод за допуснато процесуално нарушение в тази насока. Ето защо и този въпрос не представлява правен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК – такъв, който е разрешен в мотивите на съда и е предопределил изхода на спора.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

– дали дарственото намерение е само по отношение на сина, или на цялото семейство; Може ли да се приеме, че един факт е налице не въз основа на конкретни доказателства, а въз основа на твърдения;

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За конститутивното действие на влязлото в сила решение по уважен иск с правно основание чл. 29, ал. 3 СК и за обективните предели на СПН на решението – дали същото има действие само по отношение на наличните към момента на прекратяване на съпружеската имуществена общност имущества, придобити от съпрузите или има действие и по отношение на имущества, придобити в режим на СИО, с които съпрузите са се разпоредили по време на брака и същите не са налични към момента на прекратяване на съпружеската имуществена общност?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

допустим ли е иск по чл. 29, ал. 3 СК, съединен при условията на евентуалност с иск за определяне на изключителна собственост на единия съпруг по отношение на конкретна вещ, придобита по време на брака (чл. 21, ал. 4 СК), се прилагат постановките на ТР №63/1984 г. на ОСГК на ВС по приложението на чл. 14, ал. 4, изр. 2 СК от 1968 г., което не е изгубило значението си. В него е прието, че искът (по чл. 14, ал. 4, изр. 2 СК от 1968 г.) за определяне на по-голям дял от общото имущество, когато приносът на единия съпруг за придобиване на общите вещи явно и значително надхвърля приноса на другия съпруг, трябва да се предяви за определяне на по-голям дял от цялото имущество, а не от една вещ или група от вещи, представляващи част от общото имущество. Съображенията за това са, че приносът за придобиване на общото имущество може да се изрази в различни форми – влагане на парични средства, на труд, грижи за домакинството и за децата, поради което приносът на единия съпруг може да е значителен в придобиването на конкретна вещ. но незначителен в придобиването на съпружеската имуществена общност като цяло, което налага да се изследва приносът за придобиване на цялото имущество и за него да се определят частите, ако е налице неравенство. Обективно съединяване на конститутивния иск за определяне на по-голям дял от общото имущество по чл. 29, ал. 3 СК с установителен иск по чл. 21, ал. 4 СК за липса на съвместен принос, при което главен е установителният иск, а конститутивният – евентуален, е допустимо в хипотезата, когато общото имущество се изчерпва с вещите, предмет на установителния иск (т. 7 ППВС №8/1980 г.).

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Следва ли при преценката на по-голям принос в придобиването на имущество в режим на съпружеска имуществена общност съдът да извършва съпоставка между съпрузите по всички форми на приноса или може да се ограничава само до някои от тях?

Средствата, получени от продажбата на имущество – лична собственост на единия от съпрузите, следва ли да се вземат предвид при определяне на финансовия принос на този съпруг по предявен иск по чл. 29, ал. 3 СК, когато са вложени в придобиване на общото имущество по време на брака, с оглед извода на въззивния съд, че не следва да взема предвид при преценка приноса на страните средствата, съставляващи тяхно лично имущество, с които са се разпоредили по време на брака, вкл. и влагайки ги в придобиване на ново имущество по време на брака?

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

Формираната сила на пресъдено нещо с влязло в сила решение по искове по чл. 23, ал. 1 СК и по чл. 29, ал. 3 СК относно имот, придобит в режим на СИО, съставлява ли процесуална пречка по смисъла на чл. 299, ал. 1 ГПК впоследствие ищецът да предяви иск по чл. 26, ал. 2 ЗЗД за обявяване нищожност на договора, въз основа на който е придобита собствеността върху същия имот?

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

Средствата, получени от продажбата на имущество – лична собственост на единия от съпрузите, следва ли да се вземат предвид при определяне на финансовия принос на този съпруг по предявен иск по чл. 29, ал. 3 СК, когато са вложени в придобиване на общото имущество по време на брака?