Годишен абонамент с 20% отстъпка! За всички потребители от 19.02 до 29.02.2024 г., включително.

Добър ден! Моля, влезте в профила си!

чл. 127 ал. 2 СК

Спор относно родителските права
Чл. 127. […] (2) Ако родителите не постигнат споразумение по ал. 1, спорът се решава от районния съд по настоящия адрес на детето, който се произнася относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с детето и издръжката му съгласно чл. 59, 142, 143 и 144. Решението може да се обжалва по общия ред.

чл. 127 ал. 2 СК

Спор относно родителските права
Чл. 127. […] (2) Ако родителите не постигнат споразумение по ал. 1, спорът се решава от районния съд по настоящия адрес на детето, който се произнася относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с детето и издръжката му съгласно чл. 59, 142, 143 и 144. Решението може да се обжалва по общия ред.

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

за родителската отговорност спрямо децата. От друга страна е налице надлежно заведено дело пред компетентния съд в Кралство Белгия - Френскоезичен първоинстанционен съд - Брюксел, Семеен съд на 16.09.2022 г. по въпросите на родителската отговорност спрямо двете деца Д. и Р., по което е налице произнасяне на съдебен акт относно временни мерки и висящност на производството по съществото на спора. Тъй като, обичайното местопребиваване на децата, непосредствено преди неправомерното им отвеждане от ищеца М. е било в Кралство Белгия и Семейният съд в Брюксел, образувал дело по молбата на майката, последният се явява компетентен по силата на чл. 7 от Регламента, като Семейният съд е прогласил тази компетентност и която се запазва, както по силата на чл. 8, така и по силата на чл. 9 от регламента, приложим в настоящия случай.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Жива Декова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

Кои са критериите, които съдът е длъжен да съблюдава при определяне упражняването на родителските права спрямо малолетни деца?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Емил Томов

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Кои са обстоятелствата от значение за преценката на съда по чл. 59, ал. 9 СК, годни да обусловят промяна в определените мерки по упражняване на родителските права?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Десислава Попколева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

е обуславящ само в частта за задължението на въззивния съд да мотивира определението си. Но не е разрешен както се твърди, а в съответствие с установената практика. Въззивният съд е изложил самостоятелни мотиви за законосъобразността на обжалваното определение по чл. 130 ГПК на първоинстанционния съд.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Владимир Йорданов

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Владимир Йорданов

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1. В производството по чл. 59, ал. 9, вр. с чл. 127, ал. 2 СК следва ли да се установи неблагоприятно изменение на обстоятелствата, свързано с отглеждането и възпитанието на детето и следва ли във всички случаи съдът да изхожда от интересите на детето? Сочи се, че по този въпрос въззивното решение е в противоречие с ППВС№1/1974 г., 2. Следва ли съдът в производството по чл. 59, ал. 9, вр. с чл. 127, ал. 2 СК да вземе под внимание желанието на детето и обясненията, които то е дало по делото? Сочи противоречие с т. 1 ТР №1/2013 г. на ОСГТК на ВКС, на чл. 12, ал. 1 Конвенцията за правата на детето, във връзка с изслушването на детето, на което следва да бъде осигурено право да изразява свободно своите възгледи и 3. Следва ли съдът да събира доказателства, с оглед охрана интереса на детето във всеки един момент от развитието на производството пред инстанцията по същество, както и да обсъди всички събрани доказателства и доводи и да изложи мотиви в тази връзка? По този въпрос се сочи противоречие с ППВС №1/53 г., ППВС №7/65 г., ППВС №1/85 г., ППВС№1/74 г. както и с разясненията в т. 1 на ТР№1/09.12.2013 г. по т. дело №1/2013 г. на ОСГТК на ВКС, както и с решение №3/15.03.2016 г. по гр. д. №2526.2915 г. на ВКС, III ГО, решение №65/30.07.2014 г. по гр. д. №1656/2013 г. на ВКС, II ТО, решение№445/02.11.2011 г. по гр. д. №1733/2010 г. на ВКС, IV ГО, решение №331/19.05.2010 г. по гр. д. №257/2009 г. ВКС IV ГО; решение №65/16.07.2010 г. по гр. д. №4216/2008 г. ВКС, IV ГО; решение №670/15.11.2010 г. по гр. д. №695/2009 г. ВКС, IV ГО; решение №548/06.12.2010 г. по гр. д. №1119/2009 г. на ВКС, III ГО. Освен това се излага, също и че разглеждането на въпросите би било от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. Счита, че в производството по чл. 59, ал. 9 СК следва да се установи промяна на обстоятелствата при които са определени първоначално мерките относно упражняване на родителските права спрямо детето и в нарушение на изискванията при които се преценява тази промяна се сочи, че е прието по делото, че не е налице неблагоприятно изменение на обстоятелствата, за да се отхвърли искът и без да съобрази, в случая и становището на самото дете. Още повече, че то не е изслушано от въззивна инстанция, то е също така активен субект на права, със собствено мнение и чувства, които следва да бъдат съобразени и съобразно пар. 1, т. 5 ДР от ЗЗДетето за това, какво се преценява за най-добър интерес на детето.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Таня Орешарова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

за родителя, който следва да отглежда детето, тежестта за което е на К., въвел като предмет на производството този въпрос. Посочил е, че събраните доказателства безспорно установяват, че бащата се е установил трайно на територията на Германия, има ново семейство, което е осигурил жилищно и материално и жилището му е подходящо и за детето Й.; бащата има добри родителски качества и подкрепа от новата си съпруга. Всичко това според съда е в интерес на детето и предпоставя пълноценното му общуване с бащата, но е недостатъчно за търсената промяна, тъй като по делото е установено, че след раздялата на родителите през 2018г., детето е останало при майка си по общо съгласие с бащата, от който момент майката, подкрепяна и близките си, е полагала адекватни и подходящи грижи за неговото развитие и възпитание, в резултат на които детето е спокойно, общително и привързано към майка си и двамата са в прекрасни отношения; от 2018г. до момента бащата се е виждал епизодично със сина си, не защото майката е препятствала срещите, а защото е създал ново семейство в Германия и е бил затруднен да пътува до България. При това положение, според съда, макар и да е поддържал комуникация със сина си чрез „Вайбър“ и да се е интересувал от него и от развитието му, бащата няма достатъчно утвърдена връзка с детето си и трайни впечатления и познания за ежедневните му нужди и потребности, които да биха направили отглеждането на момчето от бащата, вместо от майката, особено подходящо за детето. Въззивният съд е посочил, че са останали недоказани и твърденията на бащата за липсата на родителски качества у майката; приобщените документи от Германия и от доклада на М. установяват, че решението на майката да се устрои и заживее със сина си при новия си съпруг в тази държава, е организирано и подготвено така, че обстановката да бъде подходяща за детето. За съпоставка съдът е посочил, че са налице данни, че Й. не познава добре нито новата дъщеря, нито новата съпруга на баща си, с които ответникът живее в [населено място]. По отношение на новото жилище, което се обитава от майката, съпругът й и детето и на който адрес са регистрирани съдът е посочил, че този апартамент е с още една стая спрямо предходното жилище. Съобразил е, че данните по делото установяват, че там детето се чувства добре, има своя стая; щастливо е, че ще играе футбол и се радва за новото бебето на майка си. Предвид изложеното, съдът е посочил, че да се мотивира диаметрална промяна в отглеждането на Й. и в титуляря на родителските права е неоправдано, недоказано и в този смисъл не в интерес на детето. Допълнил е, че има изменение в обстоятелствата, но то в никакъв случай не влошава положението за детето при актуалния родител, упражняващ родителските права, нито означава явно подобряване на положението при предоставяне на правата на другия родител, за да мотивира желаното изменение, изискуемо и според съдебната практика Поради всички изложено, въззивният съд е приел, че искът за изменение упражняването на родителските права по отношение на детето Й. следва да бъде отхвърлен, а в резултат на това следва да се отхвърлят и обусловените насрещни искове. Относно местоживеенето на Й., съдът е посочил, че доколкото този въпрос е обусловен от титулярството на родителските права, освен ако важни причини не налагат друго, местоживеенето на детето при майката следва да бъде потвърдено. За да направи този извод, съдът е съобразил, че преместването на майката в Германия при новия й съпруг, видно от свидетелските показания и от доклада от М., е организирано и е подготвено така, че обстановката да бъде подходяща за Й.; новото жилище в [населено място] е с по-голяма площ и на този адрес майката и детето са адресно регистрирани. Съдът е посочил, че в интерес на детето е местоживеенето му да бъде определено при майката, като на основание чл. 235, ал. 3 ГПК е изменил точния адрес, чрез определяне на установения пред ВОС актуален такъв.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Яна Вълдобрева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

При констатиран тежък родителски конфликт в интерес на детето ли е съдът да регламентира такъв режим на лични контакти с родителя, при който отделни условия за осъществяване на срещите с малолетното дете се определят по решение на самото дете и трети лица?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мими Фурнаджиева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Длъжен ли е въззивният съд в своето решение да обсъди всички относими доказателства по делото, както и всички доводи и възражения на страните, като формира свои фактически и правни изводи в производството по чл. 127, ал. 2 СК?
Необходимо ли е въззивният съд да установи в производство по чл. 127, ал. 2 СК притежават ли родителите необходимите родителски качества в съответствие с ППВС №1/12.11.1974 г., като при нужда допусне служебно доказателства за това с оглед защита интереса на детето, и след това да извърши съпоставка между тях като ги цени в тяхната съвкупност, а не отдавайки приоритет на едно обстоятелство, напр. големината на населеното място“, в което живеят родителите? Дължи ли въззивният съд с оглед защита на висшия интерес на детето да изследва, обсъжда и преценява психо-физиологическото състояние и развитие на детето, вкл. при промяна на местоживеенето му при единия и при другия родител през времетраенето на производството по чл. 127, ал. 2 СК, и ако е необходимо служебно да допуска доказателства за това, вкл. психологическа експертиза?
Дължи ли на основание чл. 127, ал. 2 СК издръжка родителят, на когото не е предоставено упражняването на родителските права, за период от време, през който този родител фактически ги е упражнявал?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Геновева Николаева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

1. Задължен ли е съдът при спор относно упражняване на родителските права да изследва служебно и семейството на родителя, който ще упражнява родителските права занапред и да допусне доказателства за това служебно, задължителен ли е социален доклад във всички фази на съдебното производство, с оглед разпоредбата на чл. 15, ал. 6 Закона за закрила на детето, която изисква, че „при всяко дело съдът или административният орган уведомява дирекция „Социално подпомагане по настоящия адрес на детето, като за уведомлението от съда се прилагат разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс, а за уведомлението от административния орган се прилагат разпоредбите на Административно процесуалния кодекс, след като се навеждат основания за промяна в обстоятелствата досежно семейството на родителя, социално-битовите условия на живот в това семейство?; 2. Задължен ли е въззивният съд при спор относно упражняване на родителски права да допусне събирането на релевантни за спора доказателства, които не са събрани в първоинстанционното производство при изрично искане на страната и при изричното уточнение, че това касае периода след постановяване на първоинстанционния съдебен акт? Приложима ли е разпоредбата на чл. 266 ГПК в производствата по чл. 127, ал. 2 СК, представляващи спорна съдебна администрация? Поддържа се, че по първия въпрос въззивното решение е постановено в противоречие с практиката на ВКС, обективирана в решение №244/23.10.2018 г. по гр. д. №1434/2018 г. на IV г. о. и решение №257 от 01.07.2015 г. по гр. д. №711/2015 г. на IV г. о., както и че въпросът е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото. По втория въпрос се сочи освен противоречие с решение №877/27.11.2009 г. по гр. дело №3374/2008 г. на ВКС, ІV г. о. и решение №257 от 01.07.2015 г. по гр. дело №711/2015 г. на ВКС, ІV г. о, също че и този въпрос е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Николай Иванов

12342 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право