Регламент (ЕС) № 349/2011 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд по отношение на статистическите данни за трудовите злополуки

AJAX progress indicator
Категории
  • чл. 1, б. а Регламент (ЕС) №349/2011
    Определения
    За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:
    а) „трудова злополука“ означава краткотрайно събитие в процеса на работа, което води до физически или психически увреждания. Изразът „в процеса на работа“ означава при извършването на трудова дейност или през времето, прекарвано на работното място. Това включва настъпилите по време на работа пътнотранспортни произшествия, но не включва пътнотранспортните произшествия, настъпили при отиване на или при връщане от работното място, т.е. пътнотранспортните произшествия, настъпили при пътуването от дома до работното място или обратно.