Регламент (ЕО) № 1338/2008 относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 9, пар. 1 Регламент (ЕО) №1338/2008
  Мерки за прилагане
  1. Мерките за прилагане обхващат:
  а) характеристики, а именно променливи величини, определения и класификации по темите, обхванати в приложения I — V,
  б) разбивка на характеристиките,
  в) референтни периоди, интервали и срокове за предоставяне на данните,
  г) предоставяне на метаданни.

  Тези мерки вземат предвид по-специално разпоредбите на член 5, член 6, параграфи 2 и 3 и член 7, параграф 1, както и наличността, пригодността и правния контекст на съществуващите общностни източници на данни, след проучване на всички източници, свързани със съответните области и теми.

  Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 10, параграф 2.