Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 2 Регламент 1083/06
  Член 2

  Определения

  По смисъла на настоящия регламент следните термини имат значението, което им е определено по-долу:
  1. „оперативна програма“: документ, представен от държава-членка и одобрен от Комисията, който определя стратегия за развитие съгласно набор от приоритети, които следва да се осъществят с помощта на фонд, или в случая на цел „Сближаване“, с помощта на Кохезионния фонд и на ЕФРР.
  2. „приоритетна ос“: една от целите на стратегията в оперативна програма, която включва група операции, които са свързани и имат специфични измерими цели.
  3. „операция“: проект или група проекти, избрани от органа за управление на съответната оперативна програма или под негова отговорност съгласно критериите, установени от мониторинговия комитет и осъществени от един или повече бенефициери, с оглед осъществяването на целите на приоритетната ос, към която се отнася;
  4. „бенефициер“: стопански субект, организация или предприятие, публичен или частен, който отговаря за започването или за започването и изпълнението на операциите. В рамките на схемите за помощ по член 87 от Договора бенефициерите са публични или частни предприятия, които изпълняват отделен проект и получават публична помощ;
  5. „публичен разход“: всяко публично участие във финансирането на операциите, чийто източник е бюджета на държавата, на регионалните или местни власти, общият бюджет на Европейските общности, отнасящ се до структурните фондове и всеки подобен разход. Като подобен разход се разглежда всяко участие във финансирането на операциите, чийто източник е бюджета на публичноправни организации или сдружения на една или повече регионални или местни власти, действащи в съответствие с Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно съгласуването на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и предоставяне на услуги (14).
  6. „междинно звено“: всяка публична или частна организация или служба, която действа под отговорността на(...)
 • чл. 2, т. 7 Регламент №1083/06
  Член 2

  Определения

  По смисъла на настоящия регламент следните термини имат значението, което им е определено по-долу: [...]

  7. „нередност“: всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход в общия бюджет.
 • чл. 98, пар. 2, ал. 1, изр. 2 Регламент 1083/06
  Член 98

  Финансови корекции от държавите-членки

  2. Държавата-членка извършват необходимите финансови корекции във връзка с отделни или системни нередности, установени в операциите или оперативните програми. Корекциите, извършени от държава-членка се състоят в анулирането на всички или на част от публичния принос за оперативната програма. Държавата-членка взема предвид характера и сериозността на нередностите и финансовата загуба за фондовете.