Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 13, ал. 1 Правилника за устройството и организацията на работата на медицинската експертиза
  Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Трудовите договори с председателите на ТЕЛК се сключват, изменят и прекратяват от ръководителите на лечебните заведения, към които са създадени, по предложение на директора на РЗИ.
 • чл. 22 Правилника за устройството и организацията на работата на медицинската експертиза
  Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) За осъществяване дейността на ТЕЛК директорът на лечебното заведение сключва договор за финансиране с министъра на здравеопазването.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Дейността на лечебните заведения, свързана с изясняването и уточняването на здравословното състояние на здравноосигурените лица и с подготовката им за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК, се осигурява от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Високоспециализираните и скъпоструващите медико-диагностични изследвания, свързани с процеса на медицинската експертиза, по искане на ТЕЛК и НЕЛК се финансират от НЗОК в рамките на годишния є бюджет.
  (4) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Лица, които не са осигурени по Закона за здравното осигуряване, заплащат консултациите и изследванията, свързани с експертизата на временната неработоспособност и подготовката им за освидетелстване и преосвидетелстване по повод трайно намалена работоспособност, както и разходите за извършване на преценката по чл. 3, ал. 6 и издаването на експертното решение по чл. 24, ал. 1, т. 8.
 • чл. 35 Правилника за устройството и организацията на работата на медицинската експертиза
  Чл. 35. (1) Ръководителите на лечебните заведения, към които са създадени ТЕЛК, осигуряват своевременно цялостно амбулаторно или болнично изследване на освидетелстваните лица, както и необходимите условия за работа на ТЕЛК - работни помещения, инвентар, пособия, канцеларски материали, транспорт, както и заместване на отсъстващите членове на ТЕЛК.
  (2) Ръководителите на лечебните заведения са длъжни да предоставят на ТЕЛК и на НЕЛК необходимата медицинска документация, отнасяща се до здравословното състояние на освидетелстваното лице.
 • чл. 39, ал. 1 Правилника за устройството и организацията на работата на медицинската експертиза
  Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) (1) Председателят на ТЕЛК:
  1. разпределя преписките между членовете на ТЕЛК;
  2. съобщава на лицата или на законните им представители с писмо с обратна разписка деня на прегледа и изследванията и консултациите, които трябва да направят;
  3. осигурява колективното обсъждане на данните от клиничния преглед и наличната медицинска и друга документация;
  4. контролира пълното и точното попълване на експертното решение;
  5. връчва срещу подпис експертните решения на ТЕЛК, като изяснява на лицата или на законните им представители решенията на комисията, дава указания за предприемането на съответни действия, свързани с тяхното пенсиониране или трудоустрояване, с реда за обжалване решенията на ТЕЛК и др.;
  6. организира освидетелстването на лицата на място в случаите по чл. 33, ал. 4 и 5;
  7. отказва да открие процедура по просрочена жалба;
  8. уведомява ръководствата на лечебните заведения и РЗИ за констатираните пропуски и грешки в дейността на личните лекари и ЛКК и предлага мерки за отстраняването им;
  9. съвместно с експертите по медицинската експертиза към РЗИ, към РКМЕ и към ТП на НОИ предлага и провежда мероприятия за повишаване квалификацията на лекарите от района по проблемите на медицинската експертиза;
  10. организира и провежда мероприятия за повишаване квалификацията на лекарите в ТЕЛК;
  11. изготвя и предоставя:
  а) графика за работа на ТЕЛК, като определя един ден от седмицата за домашни посещения;
  б) отчетите за работата на ТЕЛК, като един екземпляр от годишния отчет изпраща на НЕЛК, ТП на НОИ и РЗИ;
  12. съвместно с експертите към РКМЕ и РЗИ организира обсъждане на решенията на НЕЛК, касаещи обжалвани решения на ръководената от него ТЕЛК, и взема съответни мерки за недопускане на констатираните пропуски и грешки;
  13. запознава се с условията и особеностите на професионалния труд на освидетелстваните лица, отразени в производствените характеристики в случаите по чл. 36;
  14. участва в заседанията на(...)
 • чл. 62 Правилника за устройството и организацията на работата на медицинската експертиза
  Чл. 62. Ръководителите на лечебните заведения носят отговорност за правилната организация, качеството и контрола на медицинската експертиза, като:
  1. осигуряват необходимите материали и създават организация за своевременно запознаване с действащите нормативни актове по медицинската експертиза;
  2. осъществяват системен контрол за своевременност и качество на медицинската експертиза и по отношение на воденето на медицинската документация и вземат мерки за отстраняване на допуснатите пропуски и грешки;
  3. осигуряват възможност за своевременно амбулаторно или болнично изследване на болните, които ще бъдат освидетелствани от ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК;
  4. осъществяват контрол върху организацията и качеството на работата на ЛКК и ТЕЛК, ако има такава в лечебното заведение;
  5. разглеждат жалбите на заинтересуваните лица и органи, отнасящи се до медицинската експертиза, и вземат съответни мерки за отстраняване на причините, които ги пораждат;
  6. на всеки 6 месеца съвместно с главните експерти по медицинската експертиза към РЗИ, към РКМЕ и към ТП на НОИ и с председателите на ТЕЛК организират провеждане на общ колегиум за анализ на допуснатите пропуски и грешки при извършване на медицинската експертиза.