Правилник за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство /отм./

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 86, ал. 2 ППЗТСУ /отм./
  Чл. 86. [...] (2) Когато на самото място има видими, ясно очертани гранични линии, а също така, когато парцелни граници по приложен регулационен план се заснемат като имотни граници, не е необходимо актът да бъде подписан и от пряко заинтересуваните собственици.
 • чл. 120 ППЗТСУ /отм./
  Чл. 120. (1) Временни постройки могат да се правят само за нужди, свързани с организация и механизация на строителството, с разрешение на органите, с които проектите се съгласуват. Временните постройки се премахват при завършване на строителството. Ако инвеститорът не направи това, обектът не се приема, а техническата служба на общината премахва постройките за сметка на инвеститора.
  (2) Ако строителството не започне в срока, до който разрешението за строеж е в сила, техническата служба на общината премахва временните постройки за сметка на инвеститора.
  (3) В случаите по предходните алинеи се прилага и чл. 160, ал. 2 от закона.
  (4) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 1985 г., бр. 2 от 1996 г., отм., бр. 6 от 1998 г.)
  (5) (Нова - ДВ, бр. 2 от 1996 г., отм., бр. 6 от 1998 г.)
 • чл. 120, ал. 4 ППЗТСУ /отм./
  Чл. 120. [...] (4) По изключение, във връзка с временни нужди главният архитект (инженер) на общината може да разрешава в незастроени терени да се изграждат необходими временни постройки. Такива постройки могат да се изграждат и в държавни, в общински и в чужди имоти със съгласие на съответния собственик, изразено в писмено заявление до службата при общината. В разрешението за строеж на временни постройки специално се отбелязва срокът на ползването им. След изтичането на този срок или при заемане на терена за предвиденото по плана строителство временните постройки се събарят от ползвателя им, без да се заплащат. Временните постройки могат да се свързват и захранват с инженерни мрежи с временни връзки.
 • чл. 120, ал. 4, изр. последно ППЗТСУ /отм./
  Чл. 120. [...] (4) По изключение, във връзка с временни нужди главният архитект (инженер) на общината може да разрешава в незастроени терени да се изграждат необходими временни постройки. Такива постройки могат да се изграждат и в държавни, в общински и в чужди имоти със съгласие на съответния собственик, изразено в писмено заявление до службата при общината. В разрешението за строеж на временни постройки специално се отбелязва срокът на ползването им. След изтичането на този срок или при заемане на терена за предвиденото по плана строителство временните постройки се събарят от ползвателя им, без да се заплащат. Временните постройки могат да се свързват и захранват с инженерни мрежи с временни връзки.
 • чл. 120а ППЗТСУ /отм./
  Чл. 120а. (Нов - ДВ, бр. 6 от 1998 г.) (1) Не се считат за временни постройки съоръжения за търговия, като маси, павилиони, кабини и други, които са преместваеми. За тези съоръжения не се издава разрешение за строеж, а разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на общинския съвет, а за общински терени - и въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината.
  (2) Поставянето на съоръженията по ал. 1 върху държавни терени се извършва въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината след съгласуване с министерството или ведомството, което стопанисва терена, а в останалите случаи - с областния управител. Използването на съоръженията се извършва при условията и по реда на Закона за държавната собственост и на правилника за прилагането му.
 • чл. 265 ППЗТСУ /отм./
  Чл. 265. (1) По предложението за отчуждаване на имотите и по възраженията и исканията на собствениците се правят проучвания от комисия в състав: 1. за София: председател - член на Столичния общински съвет или съветник, представител на управление "Архитектура и градоустройство", ръководителя на правния отдел или негов заместник и ръководителя на финансовия отдел или негов заместник. Кметът на столичната община може да възлага проучванията да се извършват и от комисия при общините в състав: председател - член на общинския съвет и членове: ръководителя от отдел "Архитектура и благоустройство", юрисконсулт и ръководителя на финансовия отдел при общината;
  2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 1975 г., бр. 48 от 1985 г.) за останалите населени места: председател - член на общинския съвет, и членове - ръководителите на техническата и финансовата служба или техните заместници и юрисконсулт;
  3. (отм. - ДВ, бр. 48 от 1985 г.) . (2) В комисията могат да участвуват и други специалисти. (3) Комисията в един или повече състави се назначава от кмета на общината. (4) В градове, където е създадено стопанско предприятие-инвеститор по изграждане на населените места, кметът на общината може да възлага проучванията да се правят от комисия в състав: председател - член на общинския съвет или съветник - за София, и член на общинския съвет - за другите градове, и членове: специалист (инженер или архитект) при предприятието, юрисконсулта на общината или негов заместник, юрисконсулта на предприятието и началника на финансово-счетоводната служба при предприятието или негов заместник. В комисията могат да участвуват и други специалисти. Комисията в един или повече състави се назначава от кмета на общината.
 • чл. 312, ал. 2 ППЗТСУ /отм./
  Чл. 312. [...] (2) Строежите се узаконяват на името на собственика на земята, съответно на името на лицето, което има право на строеж, на надстрояване и пристрояване.