Наредба №3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 5 НЗКДЗУ
  Чл. 5. (1) Минималният брой ученици, обслужвани от един медицински специалист, е 800. Когато в две или повече училища, намиращи се на територията на една община, учат по-малко от 800 ученика, медицинският специалист може да обслужва и повече от едно училище.
  (2) Минималният брой деца в детско заведение, обслужвани от един медицински специалист, е 60. Когато в две или повече детски заведения, намиращи се на територията на една община, се отглеждат и възпитават по-малко от 60 деца, медицинският специалист може да обслужва и повече от едно детско заведение.
  (3) Дейността на здравните кабинети в детските заведения и училищата в селата се осигурява от лекарите, медицинските сестри или фелдшерите от амбулаториите за първична медицинска помощ в съответното населено място.
  (4) По решение на административното ръководство на детското заведение или училището, одобрено от училищното настоятелство, настоятелството на детското заведение или родителския съвет, броят обслужвани деца и ученици може да бъде различен от посочения в ал. 1 и 2, като се определи в зависимост от особеностите на региона и на детското заведение или училището.
  (5) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2000 г.) Здравният кабинет се обзавежда съгласно приложение № 1.
  (6) Здравният кабинет задължително се оборудва със специален шкаф за оказване на спешна помощ с лекарства и инструментариум съгласно приложение № 2.
  (7) Финансирането на здравния кабинет се осигурява в рамките на общия бюджет на детското заведение или училището.
  (8) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2000 г.) В здравния кабинет се осигурява наличието на цялата необходима документация съгласно приложение № 3.
 • чл. 6 НЗКДЗУ
  Чл. 6. (1) По време на ваканциите на учениците медицинските специалисти от здравните кабинети на училищата преминават задължително ежегодно обучение по оказване на първа помощ при спешни състояния в център по спешна медицинска помощ и по проблемите на профилактиката и промоцията на здравето в регионалната ХЕИ, Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене или Националния център по обществено здраве по учебни програми, утвърдени от министъра на здравеопазването.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2000 г.) Медицинските специалисти от здравните кабинети в детските заведения преминават задължително ежегодно обучение по предходната алинея по предварително изготвен график от директора на детското заведение или училището.