Наредба за структурата и организацията на работната заплата

AJAX progress indicator
  • чл. 15 НСОРЗ
    Чл. 15. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) (1) (Предишен текст на чл.15 - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) Допълнителните трудови възнаграждения по чл. 11 и 12 са с постоянен характер.
    (2) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) За допълнителни възнаграждения с постоянен характер се считат и допълнителните възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащото се за съответния период основно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време.