Наказателно-процесуален кодекс

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК
  Основания, които изключват образуване на наказателно производство, и основания за прекратяването му
  Чл. 24. (1) Не се образува наказателно производство, а образуваното се прекратява, когато:
  1. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) деянието не е извършено или не съставлява престъпление;
 • чл. 24, ал. 1, т. 3 НПК
  Основания, които изключват образуване на наказателно производство, и основания за прекратяването му
  Чл. 24. (1) Не се образува наказателно производство, а образуваното се прекратява, когато: [...]
  3. наказателната отговорност е погасена поради изтичане на предвидената в закона давност;
 • чл. 57 НПК
  Цел на мерките за неотклонение
  Чл. 57. Мерките за неотклонение се вземат с цел да се попречи на обвиняемия да се укрие, да извърши престъпление или да осуети привеждането в изпълнение на влязлата в сила присъда.
 • чл. 72, ал. 1 НПК
  Мерки за обезпечаване на глобата, конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата
  Чл. 72. (1) По искане на прокурора съответният първоинстанционен съд еднолично в закрито заседание взема мерки за обезпечаване на глобата, конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата по реда на Гражданския процесуален кодекс.
 • чл. 81 НПК
  Тъжба
  Чл. 81. (1) Тъжбата трябва да бъде писмена и да съдържа данни за подателя, за лицето, срещу което се подава, и за обстоятелствата на престъплението. Към тъжбата се прилага документ за внесена държавна такса.
  (2) Тъжбата трябва да бъде подписана от подателя.
  (3) Тъжбата трябва да бъде подадена в шестмесечен срок от деня, когато пострадалият е узнал за извършване на престъплението, или от деня, в който пострадалият е получил съобщение за спиране на наказателното производство на основание чл. 25, ал. 1, т. 6.
 • чл. 109 НПК
  Видове веществени доказателства
  Чл. 109. Като веществени доказателства се събират и проверяват предметите, които са били предназначени или са послужили за извършване на престъплението, върху които има следи от престъплението или са били предмет на престъплението, както и всички други предмети, които могат да послужат за изясняване на обстоятелствата по делото.
 • чл. 111 НПК
  Пазене на веществените доказателства
  Чл. 111. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2017 г., в сила от 06.11.2017 г.) (1) Веществените доказателства се пазят, докато завърши наказателното производство.
  (2) Предметите, иззети като веществени доказателства, с разрешение на прокурора могат да бъдат върнати на правоимащите, от които са отнети, преди да завърши наказателното производство, само когато това няма да затрудни разкриването на обективната истина и не са предмет на административно нарушение.
  (3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 06.11.2017 г.) По искане за връщане прокурорът се произнася в тридневен срок. Отказът на прокурора по ал. 2 може да бъде обжалван от правоимащото лице пред съответния първоинстанционен съд. Съдът се произнася по жалбата в тридневен срок от постъпването й еднолично в закрито заседание с определение, което е окончателно.
  (4) Предметите, иззети като веществени доказателства, които подлежат на бързо разваляне и не могат да се върнат на правоимащите, от които са отнети, с разрешение на прокурора се предават на съответните учреждения и юридически лица за ползване според предназначението им или се продават и получената сума се внася в търговска банка, обслужваща държавния бюджет.
  (5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) Наркотичните вещества, прекурсорите и растенията, съдържащи наркотични вещества, както и акцизните стоки могат да бъдат унищожени преди приключване на наказателното производство при условия и по ред, предвидени в закон. В този случай до приключване на производството се пазят само иззетите представителни проби.
 • чл. 111, ал. 1 НПК
  Пазене на веществените доказателства
  Чл. 111. (1) Веществените доказателства се пазят, докато завърши наказателното производство.
 • чл. 111, ал. 2 НПК
  Пазене на веществените доказателства
  Чл. 111. [...] (2) Предметите, иззети като веществени доказателства, с разрешение на прокурора могат да бъдат върнати на правоимащите, от които са отнети, преди да завърши наказателното производство, само когато това няма да затрудни разкриването на обективната истина и не са предмет на административно нарушение.
 • чл. 112 НПК
  Разпореждане с веществени доказателства
  Чл. 112. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) (1) Освен в случаите, предвидени в чл. 53 от Наказателния кодекс, предметите, иззети като веществени доказателства, се отнемат в полза на държавата, когато не е установено на кого принадлежат и в едногодишен срок от завършването на наказателното производство не са били потърсени.
  (2) Предметите, иззети като веществени доказателства, притежаването на които е забранено, се предават на съответните учреждения или се унищожават.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Извън случаите, предвидени в чл. 53 от Наказателния кодекс, моторните превозни средства, иззети като веществени доказателства, се отнемат в полза на държавата, когато не е установено на кого принадлежат и в петгодишен срок от изземването им не са били потърсени. В досъдебното производство отнемането се извършва с постановление на прокурора, а в съдебното производство-с определение на съда.
  (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Писмата, книжата или други писмени актове, иззети като веществени доказателства, се оставят към делото или се предават на заинтересованите учреждения, юридически и физически лица.
 • чл. 112, ал. 1 НПК
  Разпореждане с веществени доказателства
  Чл. 112. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) (1) Освен в случаите, предвидени в чл. 53 от Наказателния кодекс, предметите, иззети като веществени доказателства, се отнемат в полза на държавата, когато не е установено на кого принадлежат и в едногодишен срок от завършването на наказателното производство не са били потърсени.
 • чл. 112, ал. 3 НПК
  Разпореждане с веществени доказателства
  Чл. 112. [...] (3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Извън случаите, предвидени в чл. 53 от Наказателния кодекс, моторните превозни средства, иззети като веществени доказателства, се отнемат в полза на държавата, когато не е установено на кого принадлежат и в петгодишен срок от изземването им не са били потърсени. В досъдебното производство отнемането се извършва с постановление на прокурора, а в съдебното производство-с определение на съда.
 • чл. 113 НПК
  Спор за право върху предмети, иззети като веществени доказателства
  Чл. 113. Когато възникне спор за право върху предмети, иззети като веществени доказателства, който подлежи на разглеждане по реда на Гражданския процесуален кодекс, те се пазят, докато решението на гражданския съд влезе в сила.
 • чл. 180 НПК
  Връчване на призовките, съобщенията и книжата
  Чл. 180. (1) Призовките, съобщенията и книжата се връчват срещу разписка, подписана от лицето, за което са предназначени.
  (2) Когато лицето отсъства, те се връчват на пълнолетен член на семейството му, а ако няма пълнолетен член на семейството - на домоуправителя или портиера, както и на съквартирант или съсед, когато поеме задължение да ги предаде.
  (3) Когато призовките, съобщенията и книжата са предназначени за обвиняем, частен обвинител, частен тъжител, граждански ищец и граждански ответник, който отсъства, и е невъзможно връчването им на лицата по ал. 2, те могат да се връчат и на защитника и повереника, ако те се съгласят да ги приемат.
  (4) Ако получателят или лицето по ал. 2 и 3 не може или откаже да подпише, връчителят прави бележка за това в присъствието на поне едно лице, което се подписва.
  (5) На учреждение или юридическо лице връчването става срещу подпис на длъжностно лице, натоварено да поема книжата.
  (6) Лицето, чрез което става връчването, подписва разписка със задължение да предаде призовката, съобщението или книжата на лицето, за което са предназначени.
  (7) Връчителят отбелязва в разписката името и адреса на лицето, чрез което става връчването, и отношението му с лицето, на което трябва да бъдат връчени призовката, съобщението или книжата.
 • чл. 189 НПК
  Решение за разноските
  Чл. 189. (1) Съдът решава въпроса за разноските с присъдата или с определение.
  (2) Разноските за преводач на досъдебното производство са за сметка на съответния орган, а разноските за преводач в съдебното производство са за сметка на съда.
  (3) Когато подсъдимият бъде признат за виновен, съдът го осъжда да заплати разноските по делото, включително адвокатското възнаграждение и другите разноски за служебно назначения защитник, както и разноските, направени от частния обвинител и гражданския ищец, ако са направили такова искане. Когато осъдените са няколко, съдът определя частта, която всеки от тях трябва да заплати.
  (4) Когато подсъдимият бъде оправдан по някои обвинения, съдът го осъжда да заплати само разноските, направени по обвинението, по което е признат за виновен.
 • чл. 199 НПК
  Актове на органите на досъдебното производство
  Чл. 199. (1) В досъдебното производство прокурорът и разследващите органи се произнасят с постановления.
  (2) Всяко постановление съдържа: данни за времето и мястото на издаването му, за органа, който го издава, за делото, по което се издава; мотиви; диспозитив и подпис на органа, който го издава.
 • чл. 199, ал. 2 НПК
  Актове на органите на досъдебното производство
  Чл. 199. [...] (2) Всяко постановление съдържа: данни за времето и мястото на издаването му, за органа, който го издава, за делото, по което се издава; мотиви; диспозитив и подпис на органа, който го издава.
 • чл. 219 НПК
  Привличане на обвиняем и предявяване на постановлението
  Чл. 219.(Изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.; изм., бр. 21 от 2014 г., в сила от 09.04.2014 г.) (1) Когато се съберат достатъчно доказателства за виновността на определено лице в извършване на престъпление от общ характер и не са налице някои от основанията за прекратяване на наказателното производство, разследващият орган докладва на прокурора и привлича лицето като обвиняем със съставяне на съответно постановление.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Разследващият орган може да привлече лицето като обвиняем и със съставянето на протокола за първото действие по разследването срещу него, за което докладва на прокурора.
  (3) В постановлението за привличане на обвиняем и в протокола за действието по ал. 2 се посочват:
  1. датата и мястото на издаването му;
  2. органът, който го издава;
  3. трите имена на лицето, което се привлича като обвиняем, деянието, за което се привлича, и правната му квалификация;
  4. доказателствата, на които се основава привличането, ако това няма да затрудни разследването;
  5. мярката за неотклонение, ако такава се взема;
  6. правата му по чл. 55, включително и правото му да откаже да даде обяснения, както и правото му да има защитник по пълномощие или по назначение. (4) Разследващият орган предявява постановлението за привличане на обвиняемия и неговия защитник, като им дава възможност да се запознаят с пълното му съдържание, а при нужда дава допълнителни разяснения. Разследващият орган връчва срещу подпис препис от постановлението на обвиняемия.
  (5) (Изм., изцяло - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Освен обстоятелствата по чл. 179, ал. 1 в призовката се вписват конкретните действия, за които се призовава лицето, правото му да се яви със защитник и възможността да му бъде назначен защитник в случаите по чл. 94, ал. 1, както и възможността за принудително довеждане при неявяване без уважителни причини. Призовката се(...)
 • чл. 234, ал. 1 НПК
  Срок за извършване на разследването. Срок за мерките за процесуална принуда
  Чл. 234. (1) Разследването се извършва и делото се изпраща на прокурора най-късно в двумесечен срок от деня на образуването му.
 • чл. 243, ал. 1 НПК
  Прекратяване на наказателното производство от прокурора
  Чл. 243. (1) Прокурорът прекратява наказателното производство:
  1. в случаите на чл. 24, ал. 1 и 6;
  2. когато намери, че обвинението не е доказано.
 • чл. 243, ал. 1, т. 2 НПК
  Прекратяване на наказателното производство от прокурора
  Чл. 243. (1) Прокурорът прекратява наказателното производство: [...]
  2. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) когато намери, че обвинението не е доказано.
 • чл. 243, ал. 2 НПК
  Прекратяване на наказателното производство от прокурора
  Чл. 243. [...] (2) С постановлението прокурорът се произнася и по въпроса за веществените доказателства и отменя наложените на обвиняемия мерки за процесуална принуда, както и мярката за обезпечаване на гражданския иск, ако основанието за нейното налагане е отпаднало.
 • чл. 243, ал. 10 НПК
  Прекратяване на наказателното производство от прокурора Чл. 243. [...] (10) Когато не са били налице основанията по ал. 1, постановлението за прекратяване на наказателното производство, което не е било обжалвано от обвиняемия или от пострадалия или неговите наследници, или от ощетеното юридическо лице, може служебно да бъде отменено от прокурор от по-горестоящата прокуратура. Отмяната може да се извърши в срок до две години, когато производството е образувано за тежко престъпление, и в срок до една година - в останалите случаи, от издаването на постановлението за прекратяване на наказателното производство. В изключителни случаи главният прокурор може да отмени постановлението за прекратяване на наказателното производство и след изтичането на този срок.
 • чл. 325 НПК
  Изпращане на делото на въззивната инстанция
  Чл. 325. Делото, заедно с постъпилите жалби, протести и възражения, се изпраща на въззивната инстанция, след като изтече срокът по чл. 319, ал. 1.
 • чл. 371, т. 2 НПК
  Въпроси, които се решават при предварителното изслушване на страните
  Чл. 371. При предварителното изслушване на страните: [...]
  2. подсъдимият може да признае изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като се съгласи да не се събират доказателства за тези факти.
 • чл. 413 НПК
  Задължителна сила на актовете на съда
  Чл. 413. (1) Влезлите в сила присъди, решения, определения и разпореждания са задължителни за всички учреждения, юридически лица, длъжностни лица и граждани. (2) Влезлите в сила присъди и решения са задължителни за гражданския съд по въпросите:
  1. извършено ли е деянието;
  2. виновен ли е деецът;
  3. наказуемо ли е деянието.
  (3) Разпоредбите на ал. 2 се прилагат и за актовете на районния съд по глави двадесет и осма и двадесет и девета.
 • чл. 422 НПК
  Основание за възобновяване
  Чл. 422. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.; изм., бр. 93 от 2011 г.) (1) Наказателното дело се възобновява, когато:
  1. някои от доказателствата, върху които се основава присъдата, решението, определението или разпореждането, се окажат неистински;
  2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.; изм., бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) съдия, съдебен заседател, прокурор или разследващ орган е извършил престъпление във връзка с участието си в наказателното производство;
  3. чрез разследване се разкрият обстоятелства или доказателства, които не са били известни на съда, постановил присъдата, решението, определението или разпореждането, и имат съществено значение за делото;
  4. с решение на Европейския съд по правата на човека е установено нарушение на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, което има съществено значение за делото;
  5. (изм. изцяло - ДВ, бр. 93 от 2011 г.) са допуснати съществени нарушения по чл. 348, ал. 1, т. 1 - 3 по съдебни актове по чл. 354, ал. 2, т. 2 и ал. 5, както и по присъди, решения и определения, непроверени по касационен ред по жалба или протест на страната, в чийто интерес се предлага отмяната.
  6. е допусната екстрадиция в случай на задочно осъждане при дадена гаранция от българската държава за възобновяване на наказателното дело - за престъплението, за което екстрадицията е допусната.
  (2) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и 2 се установяват с влязла в сила присъда, а когато не може да се постанови присъда - чрез разследване.