Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 7 НМРАВ
  Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията са следните:
  1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) за отмяна на уволнение (чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ) или за възстановяване на работа (чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ), когато искът е предявен самостоятелно - не по-малко от размера на минималната работна заплата за страната към момента на сключване на договора за правна помощ или на определяне на възнаграждението по реда на чл. 2; за други неоценяеми искове - 200 лв.; за трудови дела с определен интерес - съобразно ал. 2;
  2. (изм. изцяло - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) за прекратяване на брак по исков ред-600 лв., а за развод по взаимно съгласие-400 лв., като при уреждане на имуществени отношения за изготвяне на споразумението се прилага и чл. 6, т. 8;
  3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) за бащинство и оспорване на бащинство - 500 лв.;
  4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) за други неоценяеми искове - 300 лв.;
  5. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) за охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства - 300 лв.;
  6. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) на адвоката повереник на ответник по дело за издръжка - 300 лв.
  7. (нова - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) в производства по частни жалби-1/3 от минималния размер за една инстанция според предмета на делото и интереса на страната, но не по-малко от предвиденото в чл. 11.
  8. (нова - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за образуване и защита в производство по поправка на очевидна фактическа грешка - 200 лв.
  9. (нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за процесуално представителство, защита и съдействие по дела за поставяне под запрещение - 500 лв.;
  10. (нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за производства по Търговския закон по иск на съдружник или акционер срещу дружеството - 800 лв.
  (2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За(...)
 • чл. 7, ал. 1 НМРАВ
  Чл. 7. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2016 г.; изм., бр. 41 от 2017 г. с Решение № 9273 от 27.07.2016 г. на ВАС по а.д. № 3002/2015 г. и Решение № 5485 от 02.05.2017 г. на ВАС по а.д. № 1403/2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията са следните:
  1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) за отмяна на уволнение (чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ) или за възстановяване на работа (чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ), когато искът е предявен самостоятелно - не по-малко от размера на минималната работна заплата за страната към момента на сключване на договора за правна помощ или на определяне на възнаграждението по реда на чл. 2; за други неоценяеми искове - 200 лв.; за трудови дела с определен интерес - съобразно ал. 2;
  2. (изм. изцяло - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) за прекратяване на брак по исков ред-600 лв., а за развод по взаимно съгласие-400 лв., като при уреждане на имуществени отношения за изготвяне на споразумението се прилага и чл. 6, т. 8;
  3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) за бащинство и оспорване на бащинство - 500 лв.;
  4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) за други неоценяеми искове - 300 лв.;
  5. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) за охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства - 300 лв.;
  6. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) на адвоката повереник на ответник по дело за издръжка - 300 лв.
  7. (нова - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) в производства по частни жалби-1/3 от минималния размер за една инстанция според предмета на делото и интереса на страната, но не по-малко от предвиденото в чл. 11.
  8. (нова - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за образуване и защита в производство по поправка на очевидна фактическа грешка - 200 лв.
  9. (нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за процесуално(...)
 • чл. 7, ал. 1, т. 1 НМРАВ
  Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията са следните:
  1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) за отмяна на уволнение (чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ) или за възстановяване на работа (чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ), когато искът е предявен самостоятелно - не по-малко от размера на минималната работна заплата за страната към момента на сключване на договора за правна помощ или на определяне на възнаграждението по реда на чл. 2; за други неоценяеми искове - 200 лв.; за трудови дела с определен интерес - съобразно ал. 2;
 • чл. 7, ал. 1, т. 1, предл. първо НМРАВ
  Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията са следните: 1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) за отмяна на уволнение (чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ) или за възстановяване на работа (чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ), когато искът е предявен самостоятелно - не по-малко от размера на минималната работна заплата за страната към момента на сключване на договора за правна помощ или на определяне на възнаграждението по реда на чл. 2; за други неоценяеми искове - 200 лв.; за трудови дела с определен интерес - съобразно ал. 2;
 • чл. 7, ал. 1, т. 1, предл. последно НМРАВ
  Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията са следните: 1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) за отмяна на уволнение (чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ) или за възстановяване на работа (чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ), когато искът е предявен самостоятелно - не по-малко от размера на минималната работна заплата за страната към момента на сключване на договора за правна помощ или на определяне на възнаграждението по реда на чл. 2; за други неоценяеми искове - 200 лв.; за трудови дела с определен интерес - съобразно ал. 2;
 • чл. 7, ал. 1, т. 4 НМРАВ
  Чл. 7. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2016 г.; изм., бр. 41 от 2017 г. с Решение № 9273 от 27.07.2016 г. на ВАС по а.д. № 3002/2015 г. и Решение № 5485 от 02.05.2017 г. на ВАС по а.д. № 1403/2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията са следните: [...]
  4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) за други неоценяеми искове - 300 лв.;
 • чл. 7, ал. 1, т. 10 НМРАВ
  Чл. 7. (1) За процесуално представителство, защита и съдействие защита по граждански дела възнагражденията са следните: [...]
  10. за производства по Търговския закон по иск на съдружник или акционер срещу дружеството - 800 лв.
 • чл. 7, ал. 2 НМРАВ
  чл. 7 [...] (2) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните:
  1. при интерес до 1000 лв. - 300 лв.;
  2. при интерес от 1000 до 5000 лв. - 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;
  3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. - 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;
  4. при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. - 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
  5. при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. -3530 лв. плюс 2 % за горницата над 100 000 лв.;
  6. при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. - 21 530 лв. плюс 1 % за горницата над 1 000 000 лв.;
  7. при интерес над 10 000 000 лв. - 111 530 лв. плюс 0,5 % за горницата над 10 000 000 лв.
 • чл. 7, ал. 2, т. 1 НМРАВ
  Чл. 7. [...] (2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните:
  1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) при интерес до 1000 лв. - 300 лв.;
 • чл. 7, ал. 2, т. 2 НМРАВ
  Чл. 7. [...] (2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните: [...]
  2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) при интерес от 1000 до 5000 лв. - 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;
 • чл. 7, ал. 2, т. 3 НМРАВ
  Чл. 7. [...] (2) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните: [...]
  3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. - 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;
 • чл. 7, ал. 2, т. 4 НМРАВ
  Чл. 7. [...] (2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните: [...]
  4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.; изм., бр. 84 от 2016 г.) при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. - 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
 • чл. 7, ал. 2, т. 5 НМРАВ
  Чл. 7. [...] (2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните:[...]
  5. (нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. - 3530 лв. плюс 2 % за горницата над 100 000 лв.;
 • чл. 7, ал. 4 НМРАВ
  чл. 7 [...] 4) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за делба възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 600 лв. за всяка фаза. За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за делба само на земеделски земи възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 300 лв. за всяка фаза.
 • чл. 7, ал. 5 НМРАВ
  Чл. 7. [...] (5) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по искове по чл. 75, 76 и 108 ЗС възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 400 лв. за движими вещи и не по-малко от 600 лв. за недвижими имоти или вещни права върху тях. [Редакция към ДВ, бр. 2 от 09.01.2009 г.:] Чл. 7. [...] (5) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) За защита в производства за обезпечаване на бъдещ иск, в производства по издаване на изпълнителен лист по чл. 405, ал. 3 и 4 ГПК и в производства за издаване на заповед за изпълнение възнаграждението се определя по правилата на ал. 2 на базата на половината от стойностите на претендираните суми.
 • чл. 7, ал. 8 НМРАВ
  чл. 7 [...] (8) (Отм.) При защита по дела с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лв.
 • чл. 9, ал. 1 НМРАВ
  Чл. 9. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.; изм., бр. 84 от 2016 г.) За изготвяне на искова молба и писмен отговор по искова молба, на въззивна жалба и отговор по въззивна жалба, без процесуално представителство, както и за проучване на гражданско дело и приподписване на касационна жалба по чл. 284, ал. 2 ГПК, когато не е изготвена от приподписващия адвокат, възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 300 лв.
 • чл. 9, ал. 2 НМРАВ
  Чл. 9. [...] (2) За изготвяне на касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без процесуално представителство възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 600 лв.
 • чл. 9, ал. 3 НМРАВ
  Чл. 9. [...] (3) За изготвяне на отговор по касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без процесуално представителство възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 500 лв.
 • чл. 11 НМРАВ
  Чл. 11. За съдебни поръчки, за изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдия-изпълнителя или на нотариуса възнаграждението е 200 лв., а когато жалбите се разглеждат в открито заседание - 300 лв.