Наредба за медицинската експертиза

AJAX progress indicator
 • чл. 3, ал. 1 НМЕ
  Чл. 3. (1) Експертизата на временната неработоспособност се извършва от лекуващия лекар/лекар по дентална медицина, от лекарските консултативни комисии (ЛКК), от териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).
 • чл. 6 НМЕ
  Чл. 6. (1) Временна неработоспособност е налице в случаите, при които осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради: общо заболяване; злополука; професионална болест; лечение в чужбина; санаторно-курортно лечение; належащ медицински преглед или изследване; карантина;(...)
 • чл. 6, ал. 1 НМЕ
  Чл. 6. (1) Временна неработоспособност е налице в случаите, при които осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради: общо заболяване; злополука; професионална болест; лечение в чужбина; санаторно-курортно лечение; належащ медицински преглед или изследване; карантина;(...)
 • чл. 6, ал. 2 НМЕ
  Чл. 6. [...] (2) Отпускът поради временна неработоспособност се оформя с болничен лист по образец, утвърден с акта на Министерския съвет по чл. 103а от Закона за здравето.
 • чл. 7 НМЕ
  Чл. 7. (1) Болничните листове се издават от лекуващите лекари/лекарите по дентална медицина и ЛКК. Лекарите по дентална медицина издават болнични листове само за заболявания от тяхната специалност. Лекарите от центровете за спешна медицинска помощ могат да издават болнични листове за домашно(...)
 • чл. 7, ал. 1 НМЕ
  Чл. 7. (1) Болничните листове се издават от лекуващите лекари/лекарите по дентална медицина и ЛКК. Лекарите по дентална медицина издават болнични листове само за заболявания от тяхната специалност. Лекарите от центровете за спешна медицинска помощ могат да издават болнични листове за домашно(...)
 • чл. 7, ал. 2 НМЕ
  Чл. 7. [...] (2) Болнични листове могат да се издават и от лечебни заведения, които обслужват лицето по месторабота.
 • чл. 9 НМЕ
  Чл. 9. (1) Болничният лист се издава в деня, в който се установи временната неработоспособност. Не се допуска издаване на болничен лист, в който датата на започването на отпуска е по-късна от датата на издаването му. Изключение се допуска само в случаите, когато временната неработоспособност е(...)
 • чл. 12 НМЕ
  Чл. 12. Не се издава болничен лист за временна неработоспособност:
  1. на неосигурени по Кодекса за социално осигуряване (КСО) лица с изключение на случаите по чл. 42, ал. 3 КСО;
  2. когато при прегледа се установи, че осигуреният е работоспособен; в този случай в служебната бележка, ако(...)