Наредба за командировките в страната

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 6, ал. 1, т. 2 НКС
  Чл. 6. (1) Не се считат командировани лицата, които: [...]
  2. изпълняват служебни задачи в границите на населените места, където е мястото на работата им, определено при възникване на трудовото правоотношение;
 • чл. 8 НКС
  Чл. 8. (1) Командировките се извършват въз основа на предварително издадена писмена заповед.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.) При особени обстоятелства, когато се налага незабавно заминаване, командироването може да се извърши и по устно нареждане на командироващия, който в 3-дневен срок е длъжен да издаде писмена заповед.
  (3) Може да не се издава заповед за командировка на прокурори и следователи във връзка със станали произшествия.
  (4) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г., бр. 2 от 1994 г.) За министрите, ръководителите на ведомства и предприятия, областните управители, председателите на общинските съвети и кметовете на общини писмена заповед за командироване не се издава. Разходите за командировките на тези лица се изплащат въз основа на представени документи, изискващи се по тази наредба. След изтичане на всяко тримесечие се изготвя писмен отчет за получените командировъчни пари, който се одобрява от съответния колективен орган, а когато няма такъв - от длъжностното лице, с което е сключен съответният договор, или от упълномощено от него лице.
 • чл. 32, т. 3 НКС
  Чл. 32. [...] 3. сметка за дължимите суми или авансов отчет, ако преди заминаването е получен служебен аванс, към която се прилагат документи за извършени разходи:
  а) (изм. - ДВ, бр. 40 от 1999 г.; изм. изцяло, бр. 2 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) документ за платените пари за нощуване; размерът на квартирните пари задължително се утвърждава от командироващия; утвърденият размер може да бъде по-голям от първоначално определения със заповедта за командировката;
  б) (изм. - ДВ, бр. 40 от 1999 г.) размерът на пътните пари се изплаща в рамките на определения от командироващия срещу представяне на билет или друг документ, удостоверяващ извършения разход; билетът се представя във всички случаи, когато пътуването е извършено със самолет.